Film und Kino

Film und Kino

KU Leuven's picture
KU Leuven

Teil von

De grote oorlog

Andere Sammlungen von KU Leuven

Het tooneel

HET TOONEEL KERSTNUMMER 1915 PI ET JANSSENS als Balthazar in " Het Meisje van Arles „ ^ J INHOUD. — Kon. Ned. Tooneel - Het Meisje van Arles. — A. De Cock ■ Het Kerstfeest in de Folklore. — Karel Van de Woesteyne - Binnenhuis. — Ernest De Weert - Er werd een Kindje geboren. — Maurits Sabbe - Kinema en Tooneel. — Jan Van Nijlen ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 2 Januari 1916 5 OrEHSTTXIEIMITElSr Tweede Jaargan: y N' 7 QEILLUSÏREERDE ZONDAGSGAZET .Bureel : HOPLAND 30, Antwei-pen Abonnement : 2.50 fr. het jaar F AMILIEBL AD AankondiginQ-©n : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d.reg.l.C Recrafenisbericht 5.00 Dit nummei* bestaat uit ZES ...

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaargang Nr 19 — 19 Januari 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem HENRIK IBSEN, Schrijver van «John Gabriel Borkman». Kon. Ned. Schouwburg "Op Hoop van Zegen " Dit spel van de zee, zooals Heijermajis zijn werk noemt, is wel niet het beste dat hij heeft voortgebracht, maar toch vast en zeker het ...

De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en...

Zesde Jaargang. Nummer 18. Prijs per nummer : 10 centiemen. 20 Juni 1914. ÏÏÎILT!ANTWEfÇPEN : LflfTTTHTTTTmtTlflinilll'l)lin> De Verzekerings-zegel is de voordee-ligste en nuttigste zoowei voor winke-liers als burgers. Bureel:0ranjestraau30. ABONNEMENTEN: Men schrijft in op het bu-reel en bij aile postinees-ters.□einschrijvingcn worden op ...

Nieuws- en aankondigingsblad van het Land van Waas

50e Jnar. Z,ntrrdag 2 Mei 1911. N* 2760. NIEUWS-EN AANKONDIGINGSBLAD "V^IfcT HET Xj^HTJD "WJLJLS. Men schrijft in te St. Nikolaas, bij de Uitgevers en in aile Postkantooren. De prijs der inschrijving is bij het jaar iï*. 3.00 en per post fV*. 4.00; voor Frankrijk fr*. 7-„ vooraf betaalbaar. BOEK- & SjTEElTDIlUKKERIJ C R 0 M B ÉZ ...

Het volk: christen werkmansblad

l'i. i ■ . ^—- ■■ ■ ■■ ■ r 11—' ■ toenen-TwiatlgsIe Jaar. — N, 48. . — i ... .^ Goâsiienst — Haisggzln — Eîgenâam Dinsdag, 27 Fekraari 1917 Aile briefwteselinze» vrecht» ! vrlj te zen den aan Aug. V&a Iseghem, uitge ver voor de naamh maatsch. < Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor ...

La semaine: feuille d'annonces et revue des cantons de Stavelot et de...

LA SEMAINE JOURNAL D'ANNONCES ET D'INFORMATIONS COMMERCIALES Administration : 53, Eue de la Madeleine, 55, BRUXELLES TARIF des Petites Annonces 2.5 Gmes LA LIGNE1 15 Gnies A PARTIR DE LA 4e|_IGNE LA SEMAINE PARAIT LE JEUDI LA SEMAINE EST AFFICHÉE PARTOUT LA SEMAINE ! EST DISTRIBUÉE GRATUITEMENT AU = Comptoir Commercial = 53, RUE DE LA MADELEINE, ...

t Volk van Ronsse: Vlaamsch katholiek weekblad voor Ronse en het...

Zondag 25 Januari 1914. 0,05 fr. per Nummer 16e Juaryaiig, JN1' 9 INSCHRIJVINOSPRUS. ( Voorop brtaalbuitr > Perjaar fr S.7:, 6 maamlen i i 3 raaanden fr. 1.0') Kaitun liei la:i.l tl« vt*r-ieudingsliosteu erbij te voeeen. 't Volk van Ronsse A A. N K o N l'j 1Ol N G i: N . jmr fr. (i, lo Ko^fVuVj-.i- ■ '•'n? hcrs'i'.Hindou fr. (:,!Ui ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijlis rond den vijftienden. , 20e jaar. - Nr S- Maart 1913. 1 Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, ig, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) ...

L'indicateur - De aanwijzer

!3" jaargang. Van 16 tôt 22 Juni 1918. N® 24. DE AANWTJZER Teîefoon : 261 Sixreel : OUDB HEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261 fatreielii k Tram , Buurt- ea Spoorwegen, Post- ea Teleparaverkeer ZZIHS 2"' Stuaie van Aiiviiin LrnEi x on.!*o, notarié te Antwerp n, Markgrave-straat, 12. BIJ STERFGEVAL Openbare verkooping van schoone en ...

De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche...

De Vilvoordsche Demokraat ANNONCES : On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Pechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel-en Administratie u VOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. De stukken moeten véér Dinsdagavond ingezonden worden ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porteur (drager) De Kiezingen «9 Buitcn ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

ZB XX IR, E E L voor Aankondigingen HOPLAND 30, Antwerpen Abonnement 2.50 fr. het jaar Het blad wordt ookwekelijk teliuis besteld aan S oentiemen ■ ■■«■III lllllllllll I — Mil■ ■——■TU I : — G&l LLUSTR EERDE BUREEL : LANGE GAÇIG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. 1 —mm—————i , s 11 1 ...

L'actualité illustré: revue hebdomadaire

LA PHOTOTYPIE BELGE, Société Anonyme, 30, 32, 34, Rue de Ma Campagne, Etterbeek-Bruxelles (Cinquantenaire). Trams : 20-22-29-35-59-60-81-82. La plus importante fabrique de Belgique pour : Cartes Postales, Albums et Catalogues industriels Illustrés. L'ambulance privée de la rue du Noyer» à Bruxelles. 28 Janvier 1915 EDITION P0POLft!RE. — ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

LE ES ^itn teoelenrfan roman B0ÊTVAARDI6E MAGDALENA welke thans ais mêngelwerkvorsohijntin de Anissrpsohe Tijdingen Hat blad is in alla dag-blao .'.inkols en blj da var-keoper» te verkrijgan aan 5 centiemen 2;_^L——ll2.GEILLUSTREERDE 5 ce""eme" Z OMPACy S GAZET a m—i—■himi iwiii—i ii i il >i il mm m ■mi' il muni h ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 21 November 1915 5 GEINTTiiEiMiEasr Tweede Jaargaiij er Nrl GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA"ND 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. liet ]aar ^ -A.a.2^.1cojaciiQ-in0-©x3. : 4e blad*., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Rpo,TflfAnicV»fti»ir»Vit. R nn Bij dit blad behoort ...