L'indicateur - De aanwijzer

624055 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 16 Juni. L'indicateur - De aanwijzer. Konsultiert 04 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s17sn02544/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

!3" jaargang. Van 16 tôt 22 Juni 1918. N® 24. DE AANWTJZER Teîefoon : 261 Sixreel : OUDB HEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261 fatreielii k Tram , Buurt- ea Spoorwegen, Post- ea Teleparaverkeer ZZIHS 2"' Stuaie van Aiiviiin LrnEi x on.!*o, notarié te Antwerp n, Markgrave-straat, 12. BIJ STERFGEVAL Openbare verkooping van schoone en weigelegen Renteniers-, Burgers- en Werkmanswoningen Tumhoutsche baan, 91 Laopoldstraat, 92 «n 94, Beekstraat, 20 TE B0RGERH0UT en Pesthofstraat, 15 en 17 TE ANTWERPEN De notaris Gheysens voornoemd zal, in hvee zittingen, op DINSDAGEN 25 JUNI on 9 JULI 1918, telkens te j unr (T.U.)zeer stipt, ter verkoopzaal roor notarissen, Hochstettersstraat, [3-15, te Antwerpen, met winst van 1/2 % premie, openbaar te koop aan-bieilen de volgende EIGfENDOMMEN, gelegen onder de A. GEWEENTK BORGERHOUT KOOP 1. Een selioon en allerbcst gelegen renteniershnis, met grooten liof, Tumhoutsche baan, 91, met uit-jang langs de Carnotplaats, hobbende îoi îbreedte aan deTurnhoutscho baan 'a i7.90 m. en aan de Carnotplaats van 5.30 m. en eene oppervlakte volgens ^ailaster van 400 m. v. en volgens me. ,ing van 301 m 00 de v., begrijpende ip het gelijkvloers : breede vestibuul, salon en kabinet aan de straat, eetka-mor, keuken, verandah, pomphuis, achterkeuken, koer en grooten hof; op liet verdiep : 3 kamers en ingemaakte kassen ; daarboven 2 mansarden en zol-iep; verders zolder boven do aehterkeuken, kool-, provisie- eu wijnkeldor; n don hof kiekenhok, serre, waschhuis m magazijn-werkplaats mer zolder, rerdeeld in twoe loten als volgt : I.OT 1. Rentonlershuis met ge-leolte hof, Turnhoutsehe baan, 91, heb-bende eene oppervlakte volgens meting rail 246 m. v. 03 dm. y. LOT 2. Het magazijn met waschhuis, serre, kiekenhok en gedeelte liof langs do Carnotplaats, hebbende eene oppervlakte volgens meting van 115 m. v. 57 dm. v. Zoo en golijk dezeeigendomafgebeeld staat op het daartoe opgemaakt plan. Ingenottreding met betaling van den koopprijs. KOOP 2. Een weigelegen werk-manshuis met hof Leopoldstraat, 92, jroot volgens kadaster 100 m. v., begrijpende : bonedon gang, grooto voor-;n achterplaats, hof; boven 2 mansar-len; verders zolder en kelder. Ingenottreding met betaling van den toopprijs. KOOP 3. Een groot en weigelegen sverkmanshuis mot hof, gediend heb-lende tôt herberg, Leopoldstraat, 94, çroot volgens kadaster 130 m. v., be-çrij pende : beneden grooto voor- en ach-terkamer, hof ; boven 2 mansarden ; verders zMder en kolder. Ingenottreding met betaling van den ioopprijs. KOOP 4. Eon groo t en weigelegen werkmansliuis met hof, Beekstraat, 20, groot volgens kadaster 105 m. v., legrij pende : beneden groote voor-plaats, opkamer, keuken en grooten iiof ; boven mansarde en zoldêff?> verders solder. Ingenottreding met betaling van den koopprijs. B. STAD ANTWERPEN KOOP 5. Een sohoon burgershuis met hof, Pesthofstraat, 15 (aan list Stuyvenborg gasthuis, groot volgens iadaster 143 m.v., begrijpende : bene-len gang, voor- en aohterkamer, keu-kon, koer en hof ; op het tusschenver-:liop kamer; op het verdiep voor- en achterkamer ; op het 1/2 verdiep mansarde en zolder; verders kelder. Ingenottreding met 1 Maart 1919. KOO P 6 Een sohoon burgershuis met hof, Pesthofstraat; 17, groot voirons kadaster 143 m. v., begrijpende : beneden gang, voor- en achterplaats, keuken, koer en hof; op het tusschen-pordiop kamer; op het verdiep voor-en aeliterkamer ; op het 1/2 verdiep zol-lor en 2 mansarden; verders kelder. Ingenottreding met 1 Maart 1920. Samonvoeging voorbehouden : van loten 1 en 2 van koop 1 ; van koopen 2 en 3 en van koopen 5 en 6. Te bezichtigen de vier eersto dagen der weok van 11 tôt 1 uur on van 3 tôt G uur (T.U.) en, voor wat betreft den eigendom,Tumhoutsche baan, 91, mits toegangskaart af te Ieveren door den verkoophoudenden notaris. Voor verdere inlichtingen zicli te wonden ter studio van notaris GHEYSENS voornoemd. 8067 >tun:en van notarissen x en VAN DER AVOORT, 1e Antwerpen.BIJ STERFGEVAL Openbare Verkooping van aîlerbeste Labeur= eii Weilanden en drij perceelen BOUWGRONDEN geiegen îa Santvliet en Beirendrecht Do notarissen Gheysens en Van 1er Avoort, te Antwerpen, zullen op .VOENSDAGEN 19 JUNI on 3 JULI 918, telkens om 21/2 ure stipt (T.U.)', er herberg " In den Bonten Os », bij .ouis Montré, to Santvliet, mot winst 'an verdieren, ope'ibaar le koop aan-liedon : GEMEEKTE SANTVLIET 1. Twoe lolon beste labeurlanden, or streke Kerkhofweg, groot 93 aren !5 centiaren. GEWÎEENTE EEÎRENDHECHT 2. Zos perceelen beste weilanden, er streke de Heyblokken, tegen den teenweg van Beirendrecht naar Sta-iroeck en De Bosschaertstraat, groot : hectartn 08'aren 48 centiaren. 3. Drij perceelen welgolegon bouwgrond, op den lioek dor De Busschaert-traat en de Monnikenliofstraat., samen ;root 27 aren 31 centiaren. 4. Zes perceelen beste weilanden, usschcn den steenwog van Beiren-reclit naar Stabroeck en het Wator-traatje, samon groot 2 liectaren en 3 centiaren. 5. Vier perceelen beste weilanden, n de MonnikenbossOhen, samen groot hectare 44 aron 30 centiaren Inlichtingen en plans te bekomen ter tudiën van notarissen GHEYSENS, iarkgravenstraat, 12, en VAN DER lVOORT, St-Jacobsmarkt, 52, te Antwerpen. 8062 itudie van notsris GHEYSENS. Mark-gravest aat, 12 te Antwerpen. BIJ STERFGEVAL UITSLAG 1ER VÛORLOOPBGE TOEWiJZIRiG van een zeer schoon en goed onderhouden {ENTENIERSIUIiS met liof en twee verdiepen zeer voordeelig gelegen te Antwerpen, Nijverheidslei, n. 25 groot 200 m. v. Slechts ingezet fr. Gl,000 Ingenottreding togen botaling van on koopprijs. De eindelijke toowijzing blijft be-aaldop DINSDAG 18 JUNI 1918, om uro stipt (T.U.), ter verkoopzaal [oclistettersstraat, il" 13-15, to Antwerpen.To bezichtigen aile dagen der woek an 10 tôt 12 en van 3 tôt 0 ure. Inlichtingen te bekomen ter studie an voornoemdon notaris GHEYSENS, larkgravestraat, 12, te Antwerpen. 8001 HIT TER HAND TE K03P Eenen EIGENDOM te Antwerpen, idhur Goemaerelei, groot ongeveer 50 meters vierkant. Voor de voorwaarden le bevragen ter ludie van Notaris GHEYSENS, Mark-;raVestraat, 12, Antwerpen. (7984) tudie van notaris EMILE DECKERS, te Antwerpen, Arenbergstraat, G. Uitslag 1ER VOORLQOPIGE TOEWIJZIHG van eon onlangs nieuwgobouwd Renteniershuis 'astorijstraat, 32 (nabij de St-Wil-sbrorduskerk), te Antwerpen. Slechts Ingezet fr. 15,400 De eindelijke toewijzing blijft ho-aald op WOENSDAG 19 JUNÎ 1918, un 3 ure namiddag, ter voorloopige erkoopzaal der notarissen, Hochstot-orstraat, 13-15, te Antwerpen Voor aile inlichtingen zicli tebevra-jen ter studie van notaris E. DECKERS 1 ,'oornoemd. To zien de drij eerste dagen der week 'an 3 tôt 5 ure (T. U.). 8060 Studie van notaris uk. CLiiJiiJJNiu, jae-gijnevest, 104, te Autwerpen BIJ DADELIJKE U8TW1NNING Winkel= en Herberg= huizen Breugelstraat, 8 en Begijnenvest, 75 te ANTWERPEN Notaris De Cleene, teAnlwerpen, daartoe in recht benoemd, zal op DINSDAGEN 18 JUNI en 2 JULI 1918, telkens om 5 ure klokslag (T. U.) namiddag, 1er n otariszaal Ilochstetlerstraat, 13-15, te Antwerpen, openbaarlijk verkoopon met winst van l/20/0premio: KOOP 1. Een gerieflijk en weigelegen winkelhuis, met appaarton ingang on 2 verdiepen, te Antwerpen, in de Brougelstraat, 8, nabij de lange Leem-straat, groot volgens titel 72.32 m. v. KOOP 2. Eene huizing herberg-of winkel, met 2 verdiepen, te Ant--worpen, Begijnenvest, 75, groot volgens titel 49 m. v. Il uur 011 genot bopaald bij de veil-voorwaarden.To zien : koop 1 de eerste workdagen der week van 11 toi 1 en van 3 tôt 5 ure (T.U.), on koop 2 de 5 eerste workdagen der week van 4 tôt 0 ure (T. U.) namiddag. Verdere inlichtingen ter studie van den verkoophoudenden notaris, Bcgij-ncnstraat, 104, alsook ter studie van M'" Jules Sehewyck, notaris te Antwerpen, Broedestraat, 0. 8059 Bij sterfgeval Notaris De Cleene, to Antworpen, Bogijnpnvest, 104 (lioek Leopoldplaats', zal aldaar ter notariszaal, Hoclistet-tersstraat, 13-15, met 1/2 °/0 promie, i openbaar vorkoopen. op DINSDAGEN : 18 JUNI en 2 JULI 1918, om 6 uur (T. U.) : KOOP 1. Fraai burgershuis, mot 2 verdiepen, De Bomstraat, 14, te Antwerpen, groot 74 v. m. KOOP 2. Goed burgershuis, mot verdiep en hofje, Stephaniestraat, GO, te Antwerpen, groot 83 v. m. KOOP 3. Bouwgrond, Ballaer-straat, tusschen nrs 7 on 11, te Antwerpen. breed 6 m , groot 120 v. met. 8056 Studie van notaris DE CLEENE, 104, Begijnenvest (hoek LeopoldpIaat«). UITSLAO BREDERODESTRAAT, Il Notaris De Cleene, te Antwerpen, zal aldaar, Hochstettersstraat. 13-15, definitief vorkoopen op MAANDAG 24 JUNI 19)8, om 4 ure,(T.U.) : El MII00I BlTlIEliSIlUIS met grooten hoî, Bredorodestraat, 11, le Antwerpen, met zicht op de Zuider-lei, groot 200 v. m. Slechts ingezet fr. 33,500 Onhewoond en dadelijk bescliikbaar. Te zion do 4 eerste dagen dor week, vpn 11 tôt 1 uur (T.U.) 8069 Studie van notaris DE KOGK, Violier- straat, 1 (hoek der HandetsleiJ, te Antwerpen. Uit ter hand te koop RENTENIERS- en BURGERSIIUI-ZEN : Handels-, Quinten Matsys-, Van Eyclc-, Maria- en Haantjesleieri. Van Maerlant-, Delin-,Van de Werve-, Biekorl-, Baudewyns-, Breidel-, Appel-mans-, Robert Mois- en Van Lerius-straten.HANDELS- en WINIÏELHUIZEN ; Carnot-, Verlat-, Huik-, Blsekhof- en Korte Nieuwstraten. VILLAS en VILLAGRONDEN : te Bra3schaet, Eeckeren, Cappellen, Ede-ghem, Contich en WynegliL'm. LABEURLANDEN : te Bra3schaet, Edeghem, Contich en Hoboken. HUIZEN TE HUREN : Rembrandt-, Bleekhof-, Pruinen-, St-Paulus- en Lange Boeldekensstraten. Inlichtingen te bekomen ter studie van nelaris DE KOCK, te Antwerpen, Goudbloemstrast, s. (hoek der Handels-let). (7983) Aan oorlogsprijs te huren WINKELHUIS, gelijkvloers 2 j groote vitrienen, 33 fr. 35, lange | Vlierstraat (tegen Nationalestr.), Studiëa van notarissen Alphonse COLS, Willem Tellstraat. 3, te Antwerpen, en Louis DE STRYGKER. Antwerp-schestraat, te Lier. — x — BEJ STERFGEVAL PRÂCHTI8E ETWELGELEGEN Bouw= en ViSlagronden le EECKEREN, Sie=Mariaburg Oponbaro verkooping, met winsl van verdieren, ojj MAANDAGEN 17 JUNI 011 1 JULI i918,om 4 ure (T.U.) klok-slagiiamiddagrinhetlokaal «Eeckersch hof», bij M. Éniiel De Roos, Brilstraat, 19, le Eeckoren, van : Eenen selioonen blok praehtige en weigelegen bouw- of villagron-den, to Eockeren, Ste-Mariaburg, togen do grooto baan van Anlworpen naar Borgen-op-Zooin, recht over bot liol van graaf do Bàillot-Latour, nabij de hall van don Iram, samon groot 1 h. 90 a. 71 c., mot eene breedte aan den stoomvegvan 114.40 mot., vordeold in 8 koopen. En eenen selioonen eigendom, te Keckeren-dorp, zijnde 3 werkmanswoningen mol loin ou bouwgrond, samon groot 14 a 40 ca., vordeold in 6 koopon. 8063 Studie van Meesier FERN AND ISTAS notaris te Antwerpen, 62, Lozana-straat.Openbare Verkooping vatt een Mm WiliMIS Pollepelstraat, 9, te ANTWERPEN De notaris Fernand Istas, Lozana-straat, 02, te Antwerpen, zal op VRIJ-DAGEN 5 en 19 JULI 1918, telkens stipt om 4 ure namiddag (T. U ), ter verkoopzaal Hochstettersstraat, 1-3-15, te Antwerden, met winst van premio openbaaa verkoopon : Een renteniershuis, to Anl werpon, Pollepelstraat, 9, hebbende gelijkvloers gang, salon, eetkamer, verandah, keuken met kas, waschhuis met haard, kamer en kabinet met kas boven do keuken. Op het, eorslo verdiep voor- on acli-terkamer.Op het tweode verdiep kamer, man-sarde.cn zolder,ondoraardscho gewol fde keldors, groot 127 met. vierk. _ Onmiddelijke ingenottredingT Te zien de vier oerste dagon der week van 11 tôt 1 on van 3 lot ure (T.t .). Voor verdere inlichtingen te bevragen ter studie van den verkoophoudenden notaris. S06G Openbare Verkooping . VRU ££N SCKOO» B1GMII. HST HOF' gelegen nabij de kerk in 't dorp te VLIMMERKN, op 0 min. van den tramhalt, hebberwle gelijkvloers gang, 2 groote kamers, keuken en aehterbouw, kelderkamer ; op het verdiep 4 groote slaapkamers, hof met vele jeugdige fruitboomen be-plant, best geschikt voor buiten-verblijf.De verkooping zal geschieden 1er herberg van Mr Van Aelst, aan den tramhalt steenweg te Vlimmeren, provlsoir op WOENSDAG 19 JUNI aanstaande en definitief op WOENSDAG 26 JUNI, telkens om 4 uur (T.U.) namiddag.Voor het bezichtigen van den eigendom te bevragen bij Mr Adriaensen, recht over het te verkoopen huis. I1IT TER IHMI TE KOftP Schoonen grooten EIGENDOM, ongeveer 5oo vierk. meters, met schoon en breed woonhuis en aehterbouw, kunnende dienen voor gelijk welk bedrijf, magazijn met 2 verdiepen en terras, bureel, paardenstallen, grooten hof en koer, waier, gas en eleetri-citeit,gelegen te DEURNE-Zuid, Stevenslei, 20. — Zich I aldaar te bevragen. Rcapzaai Marnix Te: ninckstraat 1, hoek Kasteelpleinstraat, te Antwerpen MAANDAQ 17 JUNI 1918 om 81 Toren uur Openbare Varkoopirig van SCIIliOl IIEBBELi 3 ot'I.kaiïip.rs, verscliillende goode slaapkamers," i'alongarnituren,spiegels, (afels, Idt.'orkasten, tloelen, tapi j l on, linoloimis, beddon met beddegoederen, lavabos, commoden, sac-arabe, salon-garnilimr in malioniehout, keukenmen-beîen. «roote i ai lij kleergoed5lijnwaad, en/.. î'iaiio, schilderijen-. Onder het bestnnr van J. B, Lam-brechts, desknndige, en door het ambt van G. Birickx, in de zaal Marnix. Komptante bstaling enits 10 °/0 vefhooging! Te zien : Zondag fS Juni 1918^ van 81 ioi 2 Tcrsnuui*. Voor «Je verkoop van meubclen, schil«lc-rijen, kunstvoorwerpon. pianos,enz.,wettoB BJ tôt. de oudste roepznal der stad, zaaE " SVJar.Tcji «9 lies:uurd door gépatenteerde deskundigen. Huis van vertrouwen. ScliaB-tingen.Voorschotton.— Rijzondere schatter voor oude jcbilderijen. Aile maandagen openbare verkoo ping. Restuur : J. 3. LAtïJBRECHTS. Bijzondere schatter van oude en moderne se ilderijen. 806 > TEKOOP SCHOON HUIS, in goeden staat, 2 verdiepen, kelders on oaderksl-ders, aehtergebouw met byzonde-ren ingang, 1 verdiep en kelder, voorzien van rayons, bureelmeu-belen, toog, enz., en kunnende dienen voor linnen,' meroerieën, elle-goederen of iets dergelijks. Van Maerlantstraat, 35-37, magazijn. Oppervlakte huis met koer 134 m., magazin 100 m. Te zien uitsluitend Donderdags van 9 tôt 12 en van 14 tôt 16 u. BIT TER H,Il TE ÎÔP KASTEEL zeer praehtig, over éenige" jaren ge-houwd, groot G en half heetaren, mut liovenierswoning, serren, garage, enz. BUITENGOED groot 4 heetaren, hebbonde hove-nierswoning, engelsehen hof, vij-ver, legumenhof, boomgaard, in voile opbrengst. Verscheidene VILLAS van 2 lot 20,000 met. LABEUR-EH HDV'ENiERSGRONDEN 150 heotaren, gelegen in versehil-lende plàatsen rond Antwerpen. Voor prijzen en inlichtingen zich wenden Goudbloemstraat, 24 (nabij de Ilandelslo'ij, Antworpen. Berlchi aan de Eigenaars Kàpitalen te bekomen van al 4 °/„ I o]i ieigendommen. —- Ik gelast. mij met do verkoop van eigendommon. Verzc-kerdo geheinihouding. —Tnlicht.ingon gratis. Nlets op voorhand le hetalen. Goudbloemstraat, 24. Geene maal ■ schappij. Zaaï THEM5S DFX'RWAARIiERS VERKOOPZWI VESTINGSTR A AT, 53 (nabij de Middenstatie). Aile Maandagen om 10 uur (T. U.) OPENBARE VERKOOPING van" Oudheden, Kunstvoorwerpon Schilderijen, Eoeîren Meubelen, Huisraad Linneng:oed, enz. Sc.hatting van inboedels. ; Tentoonstolling van Schilderijen. P.uree! oj^en van 10 tôt 6 uur (T. U.)« Op a;>nvia'g word^n do le verkoopen voorwerp '.n bi si-hpidenteiihuizeafgehaald. Inlichtingen k-unnen ook verkregen wor-den bij eenen do-- heeren deurwaarders r Gérard Ve^'schueren. Handelslei, 135; "Ed. Van de Putte, l3e Vfiôrpstr.iat, 0; Hippollte Vyt. .Jodon !: aat, 42 ; Jules Se tu : t, v.m M;i^r!:jr,tstraat. 70; Rudolpbe Jacops. Sieplianiestraat, 40; Alph. Sehnaphauf, langé Le_emstr., 78. Studie van MteI Aug. de VOOGHT, avoué te Antwerpen, Sanderus straat, 5. EXTRAKT Bij exploot van deurwaarder Verhulst, te Antwerpen, in datum van elf Juni 1918, heeft Mevrouw Catharina Verstraelen, zonder bè roep, echtgenote van Mijnh. Louis Andries, samen woner.de en gehuis-vest te Antwerpen, Milisstraat, 32, tegen haar genoemden echtgenoot eene vraag Lot scheiding van goe-deren neergelegd, en M-ter Aug. de Vooght, avoué te Antwerpen San-derusstraat, 5, is voor de verzoek-ster aangesteld door deze beteeke-ning.Antwerpen, 11 Juni 1918. Vooi"'extrakt : 8Q65 Aug. de Vooght. ÔOST-KWARTIER V^eSgeBegen bouv^gronden te koop op aile breodtens en dieptens, alsook ren-(cnics*shi2iz£nf bouwing van eerstei» rang, met gomak van betsling, g-ereed geld of jaariijksehe afkortingen volgens keus der koopers. Voor aile inlichtingen vervoege m n zich op het bureel der Bouio.muaischappij var 'i.et Oostkioartier, G roote Ifondslraat, 44.— Gezegde maatschappij verhuurt oolr hare liuizen die eene g-oede verdeeling liebben, beide waters, regenbak, born-en beirput elk afzonderlijk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. 564 - ^Te koop: Rio»w^i!*on(ion eri ï5.entC86Uï>(ii«ize», zeer goed gebouwd. Géniale van betaling of comptante betaling, ook met jaariijksehe afbetaling naar këuze der ko <pors, Voor de voorwaarden zicli wenden t«it liet bureel vari de Hcnixomaalsehappij van het Ooslkioartier, Groo le Hondst.raut, 4i. Bovengemelde maatschappij stelt ter besehikkmg van het publiek voor de verhuring, liare huizaa die eeue goede ieiding hebben. de twee wate:*s at'zon-derlijk : put. regenbak, eaz. Prijzen van 500 tôt ir 3000. I AAN ri OOP SN VERKOOP VAN HUIZI5N, GROrSTDEN, eaz. — Aanne-mer gelast zich met allerlei bouwwerk, veranderiegen aan hu zen. eoz., enz. Bouwmeestër ter beschikking. Gaat ter plaats op aanvraag. — Van Maerlantstraat, 45. Gevraagd MEID en KNECHT, liefst getrouwd, voor aile werk, op hoeve Schootenhof. GOED WERKPAARD te koop, wu' 11 jaren. Te zien Hoeva Schootenhof Men vraagt te huren ONGEMEU-BELD XWARTIER, 4 of 5 plaatsen, Zuid of ongeveer Bank. Scïirijv. onder letter.^ O. R. bureel van het blad Deftige jufvrouw verlangt KLEIN GEMCEUBELD KWARTIER, slaapka-mer en keuken, liefst midden der stad. Schrijven A. M , De Moystraat, 9. DRINGEND. — Heer alleen, Belg, zoekt APPARTEMENT of GEMbU-BELD KWARTIER. goed onderhoud., liefst in het centrum der stad. Prij j 50 tôt 80 f'r., dienst iubegrepen. Schrijv. K. B. bureel van liet blad. KWARTIER Iïuwelijk zonder kinderen ZOEKT KW ARTIER van 4 plaatsen of KLEIN HUISJE.ophet Zuid. Schrijv. J. M. J. bur. blad. Juif r zoekt GEMEUBELD KWARTIER vs n 1, 2 of 3 plaatsen in burgershuis, csntrum der stad. Schrijven met voorwaarden V. L., bur. blad. Men verlangttekoopenEEN ofTWEE BURGERSHUIZEN neveu e n. met werkhuis of grooten achtergrond. 3 à. 400 meters, in de stad tusschen Loza-nastraat en Vlaamschen Se ouwburg. Schrijveu met prijs A. B. bur. blad. Huishouden van 3 groote personen, man in stadsdienst, zoekt te huren KLEIN HUIS met 1 verd., aan voor-deelige voorwaarden. Schrijv. E. M , bur. van het blad. Te huren ofte koop gevraagd schoon BURGERSHUIS met hof in de omstre-ken der Karkstraat. Schrijven V. B . bur. van het blad. Gevraagd ter s tond te huren of te koop WINKELHUIS met go d en groot verliclit werkku s of burgershuis met ■werkhuis. liefst in volk.'ijke buurt. Schrijven Congresstraat, 12*. ~ T£ KOOP G IVrtAAGO ~" GROOT HCJIS, in goeden staat. met f inrijpoort. miostens 300 v. met. op goede lei, liefst ICoepoortstraat, Kip | dorp of nabijheid. — Schrijveu 22 i«. | bureel van hetjblad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel L'indicateur - De aanwijzer gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in - von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume