Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

584325 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Juli. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Konsultiert 23 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dn3zs2kw25/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu m mer 23. MET TOELATING DER MILITAIRE OVÉRHEID Juli 1918. HEREAZHALS l*Jorx)t uenspreic) en verzorx)en aa.n ai de sûfO&ïen uôi> h et'"h&nton R EMEUS 15 û OS ùie Bun^aDrea onoeuen door ôe EJtMJÛâllS ftfrooezenier'Jnu&rtederite S^flDreôse 1 en E. H. EYCKMANS, Aai.moezenikk, Z .'516, 2e Bat. Mijne reis riaar Rome. ( Ver vu h/.) Janiculum. Zoo heet do heuvel waarop we (ie gastvrij-heid zullen genieten gedurende aclit dagen ; de hof van ons huis maakt een <le-ei uit van den berg, en langs daar zullen we ons wan-deling door Rome beginnen. Onderweg trek ik met de rapte 'non appelsien van 'nen boom en speel hem met veel smaak binnen. De kruin van den heuvel is in éenen prach-tigen wandelweg herschapen, en 't is van hier dat men het schoonste uitzicht geniet over de stad. (relukkig treiïen we hier'nen priester/aan die eenige maanden tevoren uit België gevlucht is, omdat hij door de Duitschers als spioen ter dood veroordeeld werd, iîij dient als leids-man en kent Rome op zijn duimke. llij toont ons den Tiber aan, die in zijnen loop door de stad, tweemaal eene S vormt, dan de S1 Pieters-kerk, (). L. V. over den Tiber, het Juslitie paleis, het koninklijk paleis, en geeft al zoo eene algemeene beschrijving vaii de stad ; dat is noodig om later gemakkelijk den weg te vjhden. Tervyijl we onze oogen uit den kop kijfcen, komt er weer een van die liéve Romeinen zijne postkaarteh aanhieden. Ge moesl dat hooren, het 1)1 oed van Cicer'o en Caesar en al die gi'oote mannenzit er nog in : ze doen eene heele l'ëdevoering, met aile soorten van gebaren en buigingen. 'I Schoon pin ziën, maar trieslig om hboren, als men geen goesting heel't om te koopen. We heb'ben sehoon « neen » te zeggen, ôf dank u, merci, gràtias, of ga spelen, (le vent houdl niet op. Wordt voortgezet. In 'Memoriam. Door een schrijven van Aalm. J. Geuens vernemen wij dat Aloïs VanTongel van Morck-hoven, vei-bîijvend in het Ivrijgshospitaal te Mortain, op het kerkhof de grafstede vond van onzen betreurden makker Guslaaf Verwimp gewoonweg genoemd Stal' Bosschaerts, waelit-meester l)ij het 5e lanciers, llij overleed aldaar den 22 Februari 1918. Zijne ziel ruste in den Heer ! We vragen te dien einde een vurig gebed van al onze makkers. Heldenhulde. Onze jongens verdienen oprecht den warm-sten lof ! Onze inschijvingslijst hewijst hoe har-telijk zij het hunne bijdrjigen om het graf van onze gesneuvelde makkers met een zerk te versieren. Talrijke onzèi vrienden schrijven ons: «Dat is het schoonste Werk welkHerentals heel't opgericht! Hoe zullen de moeders onzer makkers ons laten zegenen en bedanken! » Wij doen dan nog een vurige oproep toi al onze vrienden. Geen enkel mag achter blijven, en zeker niet zij die beter bedeeid zijn. Waiineer we later naar onze duurbare stad zijn weerge-keerd en we daar een machtigen soldatenbond hebben ô]/gericht d'an volledigen wij ons werk. Ik mag het wel zeggen, wat sommige vrienden reeds schreven. Névens het standheeld van den Bperenkrijg, moet er een grootsch monument opgericht worde.n te gédachtenis van de gesneuvelde jongens van het kanlon Herenthals, ter gédachtenis dier talrijke helden die hun bloed hebben gestort voor de vrijheid van 't land. Is't niet, duurbare vrienden, van 't kanlon, zoodra we thuis zijn, beginnen we aanstonds :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume