Het morgenblad: volksdagblad

422 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 30 August. Het morgenblad: volksdagblad. Konsultiert 11 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/183416v133/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

V iaargang N° 230" © Zondag 30 Augustus 1914 2 centiemen het nummer HET MORGEUBLAD Ifôankonrïigingen s 4e bladzijde. — per kleinen regel îr. 0.301 Financiëele, » » » » 1.001 Stadsnieuws, per grooten regel > 2.00 I Reclaraen, » » » » 1.00 § Begrafenisbericht, » 5.00 j Allô meàedeeîingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpen Men schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefoon : OPSTELRaTdTsg?'. — AANKONDIGiNGEN : £314 [Afeosasaesîaewtesi s Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 6 fr. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. BUiTENLAND, het port te buiten. ITII III > >11 11WIH 1 I \r II Ml II il IhMH I 'M i ^ | Aankondigingen icorden ook ontvangen door M. J. LEBEGtVE et ÇQ. 'Office de Pu» blicitë* 35. Nzeutctraat te Brussel ■cieele Msische meièeii ITe Brussel. — Bewe:]ing van Duitsche troepen. — 'a " ~ a ... j. ± ! a n ■ Ijb [jiuvHioie Hiuwei peu uuu uiii Zaterdag, 29 Oogst, Hure 'savonds Volgens vandaag ingekomen nieuws jjdingen, is ailes kalm te Brussel. Het wordt bevesligd dat in den looi rac Yrijdag verscheidene treinen Duit ichetroepen vervoerd hebben, komendi tan Kortryk naar de richting van lie ûosten. Men mag veronderstellen dat de iussischo opdrang Duitschland ver ilicht heeffc een deel zijner machtei srug te roepen. De achteruittrekende beweging dei Hiitsehe troepen, waarvan wij in onze lededéeling van gisteren gewaagder leeft zieh scherper afgeteekend. Volgeus verschillige inlichtingei leeft de vijand de streken verlaten [elëgen ten Noorden der lijn Merch-em-Vilvoorden-Aerschot die hij na lenlijk ontruimd heeft. Heyst op den Berg, Tremeloo, iu.— uunsugg veronaersieiiinge Haecht, de provincie Antwerpen ,i - een deel van Limburg zijn voor h oogenblik ontlast. ) Te Aarschot leggen de Duitsche • verschansingen aan welka besten î schijnen om te dienen als aftocht t positie. Heden namiddag, tusschen 5 en i lire heeft men op een 15 kilometer v; ■ de stelling Antwerpen duideiijk hev i kanongebulder vernomen dat van ze verre in 't Zuiden scheen te kome • misschien uit de streek van Maubeug s Er kan een verband gebracht wo i den èn tusschen dat feit; en tusscht de laatste beweging welke wij kome i aan te geven. Anderzijds laten de Engelsche vloc overwinning en de opmarsch der Ru sen in Pruisen en Gallicië toe d( algemeenen toestand met vertrouwe in te zien. [De Russen haien een Zeppelin neer ST-PETERSBURG, 29 Aug.—Een Ze ppelin die de statie va Hawa gebombardeerd had, werd achtervolgd, onder geweervuu ;enomen en neergeliaald. l)e schuit bevatfe 8 soldaten, 2 mif.railleusen en ontplofbar uigen. llland neemt maatregeie I By koninklijk besluit is van af hede ■29A.ug.) de staat van beleg uitgeroe ■en voor de volgende gemeenten, ■ 1° Provincie Zeeland (aan de grens BfsvanGent, Westdorpe, Zuiddorpe ■oewacht, Overslag, Axel, St Jai ■een, Graauw Hulst, Glinge. ■ 2° Brabant : Putte, Ossendrechl Bûensdrecht, Huybergen, Bergen o Boom, Wouw, Rozendaal en Is'ispei ■uephen, Vorenseinde. Z.mdert, Rijs ■ 3° Limburg : Amby.Bemelen Berg e ■erblijt, Bocholt, Boi'gharen, Cadie ■sKeer, Eygelshoven, Eisden, St Ger ■uide,Gronsveld Gulphen. Heer, Heei v. Houthem, Hulsberg, Kerkrade Wjinmen, Maastricht, Margrater ■tesson, Mesch, M heer, Noordbeels ■liflvalkenburg, Oudvroenhoven, Sin ■ieter, RyckhQlt, Schaesberg, Schin B>rgeul, Simpelveld, Slenaken, A7aals ■alkenburg, Voerendaal, Wylre, Wil J1, Havas Reuter NA DEN ZÊESLAG ILONDEN, 29 Aug. — De gekwetst ■Msehe matrozen die gevangen Wer g«nomen, zijn te Louden aauge pnigstiero door de I Russes iogesiotei ■ LONDEN, 29 Aug. — Om 2 u. 4 namiddag werd uit Parijs be ■cl't dat de Russen volledig Koenigs 'Hgesloten hebben. Pchitterende zegapraal dei I franschen op de finie I van Douai ■r. t Zaterdag, 29 Aug. — 's morgens Hw;trapchen liadden gisteren de i)uit Huai rig laten na(leren °l> de lijn vai Kq'' ^itâûhers meenden dal zy vrij moch ■i, W91tonien en waren reeds zelter vai ■3rtsop°eiJ'® vooruitrukken Parijs ■l'i-hîn ' e9QS' ^oen z'j ^ c^' ■tel m S6" .kwamen, een groot bosch ■c-rd n rc'^es en de Belgisciio grens, toi Beenè St<;n ^ouai,op de rivier de Scarpe BrtJ;ze.er meerasachtige streek, werciei ■et ™u ? vanscheii aangevallen en da ■itsci i ^eWhat'tig geweld dat een hee K, r. .|egerkorps uiteen werd geslagen J ' uu"sener3 hadden groote verliezen. ® Eene voorzeyging - voor den Vred ' Onder den titel "Des Keizers gavaar !i geelc het Eagelsch biad "The Daily T i- legrap-h", van Donderdag, eene telegr; ilsche mededceSing uit New-York, d ■ eeiie zeer belangrijke beoordealiiig bev; ^ in betrek met de waarschijnlijkheid dt t voorstellen voor den vrede, deoi ds ') Duitsehen keizer zelve te doen. De Amerikaan schrijft aaan de "Dail Tel'ïgraph" dat, volgens een k|&beltel< n grani uit Europa geltomen, Woenadag,e€ zcer voornaa.ni diplomaat, zeer lioog g plaatst in eene onzijdige natie, voorzoj dat de Duitsche keizer genegen zou zij - om da oerste voorstellen voor den vr?c , ts doen, eer twee maanden verder ziji JDi.e diplomaat sprak aldus: " Het ' " klaar dat het vooruittrekken d"r Ru' ' " sen de gesteltenis van Duitschland oi 1 11 uitstaanbaar moet mal;en in een lange " " strijd. Het is zeker dat de keizer ni' , " zal kunnen toelaten dat zijn vaderlan . " overweddigd en dat hij eindelijk vej '' slagen worde, zooveel te niéer, daar d ■" al die g;beurtenissen hij gevaar loo] " de keizerlijke kroon te verliezen, te 41 gevolge van ernstige imvendige beroe: e ".ten in Duitschland." Diezeifde diplomaat denkt n-og dat « geen veldslag te vei'wàehten Ls, die i - eens over de zap.k kan beslissen, en h vreest nog min dat de keizer zoo hart nekkig zijn plan zou willen doorvoeret de Duitsche troepen, trûts ailes, zulle de vrucht der victorie niet plukken. IDie kaboltelegram maakt te New-Yor zooveel te mec-r indruk, daar een ande j voornaam diplomaat te Washington een dergelijke voorzegging zou gedaan lie'; hen. Duitschland, zoo verwaeht men i " bevoegde kringen, zou op eene overwii ning rekenen, om beroep te doen op d tussehenkomst der Ycreenigde Staten, oi , "aie vriend der besehaving" een aanbo te doen dat door Engeland en zijne boni . genooten zou kunnen aangenomen wol 5 den. 't Woordje "besehaving" moet opdeli^ pen der Duitschars branden. : De juistheid van het Engelsch geschu 1 De "Liberté" geett een verhaal van dei " grooten veldslag, haar bezorgd door eei beambte van den ijzerenwcg, teruggeko 5 men van de Belgisehe grens. | " Zaterdag, verklaarde de spoorwegbe diende, bij het vaien van den avond [ hoorden wij voor htt eerst bet bulderoi t van het konon. Wij wisten eeliter, sind.; 1 verscheidene uren, dat Duitsche troepei . zich gereed maakten om de troepen dei verbondenen, staande nabi.j do M"-*®, aai ——— - te vallen en dat de groote slag nakeni Jwas. Geheel den nacht heeft het kanon onal gebroken gebulderd. Zondag inorgen hebben gewonde sol daten, op weg naar Maubeuge ons mede gedeeld dat de slag op gansch de lijn be gonnen was en weldra hoorden wij tei Noorden een krachtig kanongeschut. Ii IR den namiddag onderscheidvsn wij gerec delijk het doorvliegen van shrapnels ii ' . de lucht, en van op het dak van eei hangar van locomotieven, gelegen op eei hoogte, hebben wij dit tweegevecht tus rs schen het geschut kunnen volgen. ld " Wij liadden niet veel tijd noodig on g. te bemerken dat het geschut der Duit -sehers inderdaad slecht geleid was. r- Anderzijds was het Engelsch geschut ' opge3teld op do hoogten rond Bergen li' b e xy ci; LdtT en s ardi g van juisthoid ej richtte versehrikkelijke verwoestingei 21' aan in de Duitsche gelederen. U, " Tôt tegen den nacht zijn wij op on e. zen observaiiepost gebleven on afdalend j.. hadden wij de overtuiging dat do Engel schen eën besli36end voordeel hadden be haald en dat de Duitsche aanval was af ,n geslagen." t. De koning van Rumeniëerg zieî 3- PABIJS, 28 AUG. — Uit de "Peti in Journal" : De koning van Rumenië L >n el'S ziek. Zijn troonaistand is aile oog-in blikken te verwachten. , De "Times" vraagî bestraff.nî N-aar aanleiding van den laakbarei aanslag van den " Zeppelin ", schrijf de " Times " : " Wij hebben nu eene aanspraak tegei Il Duitschland, Rusland heeit nu een zij l> ner provincies ingepalmd, morgen za eene tweede worden veroverd. HET It NU MOGEL1JK EENE BESTRAEELNG e UIT TE VOEREN voor de afgchuweli.ik heden bedreven in het Westen. van Europa. DU zal het eenige middel zijn on " de Pruisische officioren aan het verstanc te brengen, dat de conventie van Dei; Haag meer waard is dan eene vod papier, " Vanwege een zoo ernstig en zoo ge- ematigd dagblad als de " Times ", tooni dit feit genoeg aan in welken toestand van koele opwinding do euveldaden dei teutonische bendten (eenige zijn veel te 3- akolig om in ©en dagblad te worden l" verteld) het Engelsche volk hebben sa- o i .1 i UX 1 l. T Het Mopgenblaû l wordt 's morgens uitgevenl en be-n vat al cle berichten van den iia,-midcL&gen den &,vond l De Gaz et rnn Ântwerpen â die 's namiddags verschijnt, be-;! vat ai de berichten va,n clen n cl ïî.rr iof uni Ue siag va;i ûum^mien De Russen, men weet het, hebben eene zeer belangrijke zegopraal behaald te Gumbinnen. De briehvisselaar van de "Times" te St Petersburg, stuurt een biief in welke-n hij zeer wetenswaardige bij-zonderlieden geeft ovrer den veldtochtder Russen en den aftocht der Duitschers. ^ " De "Novoïe Vremia", zegt hij, verschijnt met een pakkend verhaal over den ' merkwaardi'gen stormloop van de ruiterij u der garde. De vijand bezette een dorp, van waar hij een heel inoorddadig vuur ^ richtte op de Russische stelling. De rui-r ierij kreeg bevel hun geschut tôt zwij-e gen te brengen.Het eerste schadron. storm-i- de recht naar de battet'ij, welke onder q de Russen senoot en, zeer veel man weg-i- maaide. Het tweede schadron volgde van e dichtbij het eerste en hadde hetzelfde lot n ondergaan, zoo op het critisch oogen-il blik het derde schadron dén vijand niet in l- de fflank hadde bestormd, de scliutters - neersabelende en de Pruisische macht achteri-itwerpende. Ooggetuigen zeggen dat de Duitschers, de mannen en de offi-cieren, als hazen liepen, hunne sabels, helmen en zelfs uniformen wegwerpende, oin haae-tig te kunnen vlieden voor de , wrekende ruiters. î De daden van de huzaren van Nizhni toonen aan dat zij een der wakkerste rui-i terijregimenten van den Kaukasus zijn, i welke op dit oogenblik op het front staan. De huzaren van Nizhni zijn beruchte sa-beîvechters.Een schadron velde zeventig Duitschers neêr, zonder eene schram op te loopen en slechts vier man verlie-zende, gedood door vuurschoten. De briefwisselaar van de "Times"meldt dat er den 2S op den 24 een ruwe veldslag plaats had met groote vijandelijke j manhtftn waar de Russen andermaal over- l winnaars waren. Deze vijandelijke macl ten bestonden uit het 20e legerkorps, si - mengesteld uit drij divisies. Zij bezette eene versterkte stelling tusschen Orîan e Franckenau. De Russen moesten zic een weg banen door grachten en pii draad, zij maakten gebruik van handgri naten. Zij veroverden de stelling met <] bajonet. Gisteren trok het 20e legerkorps, lang; den linkerkant omsingeld, ijlings af nas Osterode, verscheidene kanons, mitraillei zen en kruitwagens in den brand latend( Ondanks den schitterenden aanvang va den Russisehen tocht in Oostelijk Pru sen, verhaalt de briefwisselaar van hi groote Engelsche dagblad de imoeilijkhi den niet, welke men 't vervolg zal on inoeten. Colonel Shumsky, zegt hij, de zeer b< voegde briefwisselaar van "Exchange Pi per, ; voorziet eene reeks zeer moeilijk veldslagen in deze streek van Melven. D kwestie is te weten *of de Pruisisch machten kunnen ontsnappen, en hoeve< tijd de Russen behoeven om het grondgi bied ten Oosten van de Weichsel te beze ten. Daar zullen zij de verdedigingf macht der D>uitschers treff^n, waaronde de bruggenhoofden te Kulm, te Grai denz en te Marienburg. Het gerucht lie gisteren dat de Russen reeds dit laatsi punt bereikten. Genaraal French wenscht j de vioot geiuk ; Londen, 29. — Generaal French hea aan heer Churchill getelegrafieerd: " Verzoek gslukwenschen over te bre) gen aan 't oorlogvoerend léger, ter g' îegenheid van den prachtigen biival t< zee g'isteron " ' Eene Belgisehe missie te New-Yor Wij vernemen uit welingelichte br&n d; drie hooggeplaatste personen, behooi'.ei ' de tôt de regeeringskringen, vandaag ni> zullen vertrekken naax New-York, vi Londen, met het dubbel doe.1, het Amer kaansche volk in te lichten îopens d war.e bijzonderheden betreffende de vooi waarden, waarin onze onzijdigheid wer geschonden door de Duitschers, pn lang den anderen kant, om met lîeer Wîlso te beraadslagen over de gevoigen va deze schending. De Er»ge!schen îe Oostende ' Uit Ocstend^ is bericht gekomen da d"ar eene nogal aanzienlijke Engelsch troepenmacht ontscheept is, om de have en den ointrek tegen een onverhoédsche aanval te beschennen. Met medewerkin, dfr. Enge'sehe oorlogsscnepen, is daa nu eene schoone macht bijeen. De Duitschers rond Turnhout Een vijftigtal Duitsche ruiters zij] Donderdag namiddag te JIoll toegeio men. Zij eischten den inhoud der 1:as son van de staîie en van do post. De Duitschers hebben al de brugge) doen springen op de spoorwegiijn vai Gladbach tôt aan Moll. Nog de Duitsche mijnen in de Noordzes LONDEN, 28. — De Noorweegsch stoomer "Godîi'ied" botste des nachts o eene mijn in de Noordzee. Het vaartuii werd teenemaal vernield. Er kwamen personen om, terwijl er enfcel 4 gerei werd ^n. Twee Duitschers aangehouder LONDEN, 28. — Eene patrouille nan twee Duilschers in hechtenis, die dyna niiet bij zieh hadden. T® water Ouiisch zeiischip gekaapi Do Duitsche bark « Barmbek », tliui; hoorende te Ilamburg, komende van Post land-Oregon met eene lading tarwé, is dooi eenen Fransehen kruiser gekaapt en t< Brest binnengebracht. Op eesie mijn gelcopen Een telegram uit Teignmouth meldt dai de Dçensche stoomvisscherssloep « Situl; Fogete » van Reykjank, op weg van Grims-"dv naar Yoland, in dé Noordzee op eem mijn peloopen en gezonken is. Van de be rnanning bestaande uit 17 koppen, zijn m dertien gered. De Duitsche schepen în de Ve^enigde Staten Versciieidene keeren werd reeds het ge rucht verspreid nopens onderhandelingen an den verkoop van Duitsche schepen zich thans bevindende in de Amerikaansche water en. Volgens de «Daily Télégraphe heeft-de «Hamburg Amerika Linie», en de «Nord-deutacher l-lnvcl» 12 miUinen nond sterling gëvraagd voor hunne schepen. i- Die kolossale som is niet ver van bene* t- den de schatting van de waarde van dis n schepen, opgemaakt door de «FinenciaJ n Times >•. Nochtons vraagt men zicli in da , huidige omstandigheden of de betaling wtf ko m p tant zou geechieden. Het blad meldt " dat de International Mercantile Marini Company de voorkeur heeft voor den aan e koop in kwestie. Duitsche kanonneeriioot ontwapend r Een telegram te Rome toegekomen,meldf i. dat de Duitsche stoomboot -Vaterland» ta , Mauking (China), orders tôt ontwapening n ontvangen heeft. t- Oosienrijksche torpédo gezonken Een telegram uit Pola meldt dat do t. Oostemrijksehe torpedoboot 19, op eene mijn geloopen is aan den ingang dei haven on onmiddellijk zonk. Slechts ééa lid der bemanning werd gered. ;ô ^/vw ■ ■ « " Het Morgenblad f. - al de berichten gevende van der) [. avond en den nacht, mag slecht» l 2 OEfiTlEfïfi (één cent) verkocht worden, 's Zondag s zoo-wel als in de week. » Een bezoek te Mecheien j. Zaterdag, rond den middag, is een poli* > cieagent onzer stad per rijwiel naar Meche-len geweest. Het was hem gelukt door de ' Duitsche linie in de stad tekomen, waar 1$ nog tal inwoners aantrof. Ue agent doorliep de gansche stad, zonder den Belgisehe noch Duitschen soldaat j/ aan te treffen. De sigarenwiukels waren blijkbaar geplunderd. u Hier on daar werd de. huisraad van g©, i- sloten huizen verbrijzeld. g Vele huizen werden door het bombarde-a ment beschadigd. onderi andere de keilc i. waardoor een bom is gevlogen, verder wer-e den aan den torfîn stukken afgeschoten. .. De gcvel van den «Katholieke Kring», (1 eene bakkerij, en ook eene kazerne, oud „ arsonaal genaamd, werden door een hou« witser getroffen. Heel veel daken werden beschadigd. • Achter de kerk vond men nog het lijk van een Belgisch soldaat, door eenen kogel in het ho'ofd getroffen. Papieren, welke men op hem vond, duid-t den aan dat de doode de zoon was van heer e bai'on Anspaoh, van Brussel, die als vrij-Q Williger. in 't leger getreden was. lien bediende van het gasthuis is het lyK , komen weghalen, dat in den liof van g& = noemd gasthuis begraven werd. Men vond in zijne brieventesch eene som van 170 frarik De policieagent begaf zich buiten de stad en links op den steenweg vorid'hu de lyken j van eenen man en eene vroUw schijnende 4=5 jaaralsook dat eener ouderlinge, rond de 70 jaar.die veeschillige steken in de kèel " bekomen had. Over het hoofd lag een stuk laken geworpen. 1 Cintrent die plaats werden ook 13 ge-i kwetsten aangetroffen, waaronder burgers,' Belgisehe soldaten en een Duitscher, diff daar reeds 2 dagôn lagen. Allen werden naar het gasthuis gevoerd, Ue burgers waren op eene plaats daar î omtrent bezig met kàrren 130 lijken vaa Duitschers en lielgen weg te brengem om 3 ze te begraven. 3 Rond i ure werden dus burgers, die da 1 Duitschers als gijzelaars hadden medege-J nomen.^eblinddoekt naat- de stad gestuurd 1 om eene oorlogsela ting te vragen op bedreiging van een ineuw bombardement, i Koe hij het' voor Mectielen verder al'ge-loopen heeft wist de politieagent niet te i zeggen, daar hij niet langer in de stad kon . blijVen. Rond G ure deed bij de Meehelaars, op da Groenplaats veroenigd, do mare de ronde dat de Duitschers bezig waren de stad op-nieuw te beschieten en het dus niet geraad- za'am was terag te keeren. * * * Een deel der bevolking van den Leu* | veneohen steenweg was naar Meerbeek s ge^leept, waar zich eene tamelijk sterke Duitsche troepenmacht bevond. Op een gegeven oogenblik ontving de Duitsche bevelhebber eon telegram, als ; gevolg waarvan hij zijne gevangenen losliet en hun zegde dat zij naar Me ohelen niochten weerkeeren. i De Belgisehe vlag ia terug op den to-■ i en geheschen. ** * Volgens nadere inlichtingen, heeft het bombardement der Duitschers te Meehe-len de dood van vijf p?r.?onen veroor-zaakt. De stotfeiijke schade eehter œoei aanziemlijk zijn; men mag zeggen dat straks geen straat gespaard bleef. Het schijnt evenwel dat de Duitschers genoodsaakt zijn geweest, hunfen gxeep te lossen. Het bombardement hield Vrij-dag moirgen op en word Z&ieràug niet hernoiren

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het morgenblad: volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1908 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume