Het morgenblad: volksdagblad

951 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 Juli. Het morgenblad: volksdagblad. Konsultiert 13 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fn10p0z02p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

7eiaaraano. N° 197 Oinsdaîj 21 Juii 19 i 4 2 ceitfiemen iiet iuinimer paK£aca«m»Yi,Mrmy,XBivrl-irrvTriï^^—"-''---r rriiiiii i»i timm HET MORGEHBLAD — . » «g A@nke;rae&iegingen s 4e bladzijde. —• per kleinen regei ir. 0.30 f! Financiëele, » » » » 1.001 Stadsnieuws, per grooien regel » 2.001 Reclamen, » » » » J^OO | •y oijKSDAGBixAD Aiia mededeelingen to zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, An-twerpea Men schrijft in op het burcel van het blad en op aile Postkantoren Teîefoon : OPSTELRAAD : 9G*?. — AANK0NDIG1NGEN : r*BMCBÎ3lCT?3itt^TaSEaSJ«raïca ——«a».. . !j| ^^osîsaÊsmiemteBï i I ; £en jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. I s 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. I ^ BUITENLAND, het port te buiten. '\VfSJarx?-' r yrp-^gTgTmraTreTrejnisMM—w A anhôndigingen worden ook ontvangeit door M. J. LE BEGUE et C°, "Office de Pu» oliente, 35, Niemctraat, te Brussel. GEVAAR *N/\ Door de gedurige toenamo der haï delsbetrckkingen, zag men zioh vèi plicht een nietiw batalingsstelsel in vo< ge te 'orengen en het orderbxiefje, ck Btilaan-- in wisselbrief voranderde, kwai tôt stand. Bit nieuwe haadelsbstuig werd zoods nig veel gebruikt dat de wotgevor zic verplicht zag bot te regelen. Het wa jnderdaad noodsakelijk aan degenen di dit eonvoudig papier als betaling hur E€fr schuldvorderingen zouden aanvaai den, aile waarborg te geven en ool diende de wisselbrief van liand to.t han. te kunnen overg&an met aile verzeke ring, daarom heeft de vooruitziend© we: go ver zijn ge'oruik genegeld. Niattageustaande de genomen voorzoï gen en de gevaren galoopen door dage non die de wet trachten te vexdraaien ïlen wij dagelijks hondarden handelaan welke, hetzij door onwetendhedd, hetei door nalatigheid of noodwendigheid zicl pliehtig of medeplichtig maken, aan he niet naleven der opgielegdo wetsbspalin gen. Deze handebvii-ze dient bekampt, wan lij treft niot allee® de eer der hatade la&rs, die er zich van . bedienen, maa Ook deze der eoriiji-e handelaars. Zij is eeno hatn<ieleplaag en. een hinderpaa voor de commeroieele verhandelingen welke den handelsbloei van een lan< vèrzekeron. Vooral in België, v/aor het -gebrel aan geldspooios oen ang«lot)flij k aanta hande'spapier heeEt in het leven geroe pén, is het van vege de aan geldge brek Iijdende handelaais de gewoont-gerworden gebroili te maken van fictâo ve wissels. Deze manier van dotai ie verre vai ooBehadelijk, daar z« zoowel gevaarlijl iè voor heu die er zich van bediens: dan voor hen. die ze laton gebearen Vêle® zijn or die huai handjeeken toi dit spsi leenen, niot wetend dat ze on wfettelijk haïidolon en die2Bvolgons zioh aile moeilijkheden op den hais kunriEa: halen. Wij weten miaatr al te geed dat zjolis «arlijke bandelaairs, 't zij om zioh hei noodige geld aantesohaffen, 't zij om bur ereddet te verboogen of om- zioh van «en ondergang, dion ze ni^Hegenstaan-do dit middiel zeker zijn niet te zullen ontwijken, van gedienstigbeidsv/issels ge-broik maken. Dit beoft noohtans nooit de uitslagen ofngeleverd welke roon er vaax vexwacht-to. Integeadeel, duizenden zijn &r, die sàch met den gedionstigheid&wissel ver-helpend, nog e-sne grootere verwarring in h un ne zaken hebben gebracht, ofv/el heeît -het hnn gedieM om den afgrond voor h«Kne voeiten nog diepsr te maken, zoodat zij allas, be'reklàng.eor en vermogen erin hebben meegesleept. Het is dus een< plicht zich opeDlijk tegen het in oanloop brengen van fic-tiove wissels to "verzetten. Ër zijai tweo soorten van fictieve «T1C?C<A1R • ■ ■ t- De ©erste zijn deze getrokken op nie bestaande of op niete verschuldigde poi eotnen. In deze catégorie sehikken wi tt ook deze, een hooger bedra-g viermel il diend dan de door den betrokkene wer kielijk versobuldigde som. r Het in oialoop brengen van zulke ivis !i seis is ©en eigendijke aftmggeling s voorzion door het sta-afwofchoek. D-a piichtigo kan veroordoeld -woxden to - sene gevangzitting van oene maand to - twee jaren en met eone geidboet» vai ; 26 tôt 3i000 h-ank. 1 De twoede zijn drezo getrokken op nie - verschuldigide perscneai, doch met hun - ne zvnjgende toestemming. Mon noem ze gedieastigheidjsmies'els. In dit laatste geval komt de wet nie - fcuaseben. Nochtans is de porsoon di< , den wissel op zich laat tr«klcen zoowo î vorantwoordelijk als de pesrsoon die hett j :n omloop terongt on dit sobijnen velc i onvoorzichtige handelaaTB niet te -«'eten t Ilet feit van eenen wiesel zonder eigen - lijite reden getrokken te bstaJen met he gold van den trekkor zelve is van na t tunr de goode trou-vv van den derder - persoon te verras&eai, dioch de betrokkene is verantwo ordeîij ]c jegens don af- s korter (osoompteur), de rotbtgeleerd-1 heid is rotsvast op dit puni. Geloof dus niet dat het eit van niets 1 te moeten aan den trekker van zulken g0dienstigheidis.-wissel, u van aile vef-; volgen vrij-ïvaaa-t. Stelt u niet voor dal 1 ge, zelfs v/a-iinecr gij djeta alzoo opge- • maakten wissel niet aatnvaaxdt, boege-aaamd niet vorantv.toordelij'k zijt. i Inderdaad door op u te Laten dâsi>o-seeren, kunt gij aan den drag&r van den vrissel nadeel veroorzaicen waarvdoi i gij hem natuuriijk sciiadeloosBtellitig verschuldigd zijt. Dus kunt gij, al'noc-wel mets veŒîsotetddigjd zîjndo, varoor- • fieeid wordien tôt bet cetajeû van ge-' dienstig'heidéwisseîs. Gij loopt echter nog andero-gevaxen. Dat degenen die ziob aam zarïke omeer-iijke en altijd onwettelijke manier van handelen onderweapen niet vergeten dat, In geval van faling .van dm trekker, ■ deze kau veroordeeld woxden als baink-r-cietier en dat aJle d© betroldoenen,hebben ze ook ter goeder trouw gehan-deld, kunnen vemoca'daedd woardeii aie inedeplichtigen aan dit bankroet en bij-gpvolg onderhevlg zijn ' aan dezelfde eorrectioneele straffen. Wij hjebbeai hier sleebts een doei be-tracht; aan onze lezers aile gevaren van zulke manier van handelen vcor oogea te leggen. Zij die ons gelezen hebbeli, zullen dus in het vervolg zelfs aan hunne beste vriendem de toelating woigeren- fictieve wisseÉs o.p zich te lalon trekken, do goeûe reien opge-vend, dat zuttie diienst sleclits nadeelig kan zijn zoowol voor den oonen als voor de andere. L. MDNG1S. • Leeraa-r van rekenpliqhtigbeid. Ter gelegenheid van het Nafïi naal Feest, zal " Het IVlorgei b!ad " niet verschisnen. OP DXS BAâl Een îeger gedecoreerden De uitreiking der ondorsoheidinge wetke heden, Dinsdag, te Brussel plaa h^eft, zal dit jaar voor Gent, een bi tengewoon belang aanbieden. Inderdaa al. de werklieden van Gent en omstr kop, wier patroon of baas in de te to rastelling eene hoage onxierscheidjii< ^ootprijs of goudon rmedalie behaal ontvangen eene bijzondere décoratif.I ïitllen niet miiider dan 950 werkliede die onderscheiding te Brusaeî ontva gen. De gedecoreerden zullen ovorigens b den Dinsdag in 't Jubetpinieis, een kle: legertje vormen : er worden 4850 ni verbeidsdecoratics uitgedeeld, 900 mij ■werkers, 350 dienstboden, 300 beambte 1800 mutualisten en 900 landbouwei lùllea er verder in 't gelid staan. CONGO NI EU WS De bevoîking onzer colonie _ Het juiste bevolkingscijfer van Con£ is nooit gekend geweest. Kiond de jar< 1880 schatl e men deze bevoîking op ec totaal gaande van 14 tôt 18 milliot î«î>pen. Dater stelde men zich 't akkoord ( ■fcei eijfer van 10 imllioen. v,an uitbatiDjg van don Vri staat en de Slaa,p2iekte hebben debevol-' king zeer gedund. Aliio&wel het jaar-, boek voor de statistiek in Congo geon uitdrukkelijke cijfers nopens de bevoîking afkondigt, kan uit de gegevens worden berekend dat de kleurlingen in — 1913 zoowat ten gefcale van vijf millioon in de colonie rondkuieren. Wat de blanke be^'olking betreft, deze badroeg luideos de joaigste bevolksteK ling 5465, waaronder 3307 Belgen en a, 2158 vrearodelfrigen. Daa-rvan zijn er ts 2.671 in Staatsdienst. il _ ïreeseiljlc onweder In Vlaeodersn ; : Een hevig onweder heeft groote ver-!e woestingen aangericbt in de baide'Vlaan-deren, doch vooral rond 'Oudenaarda a, woedde het onweder allerakeligst. i- De vruchten te veldo werden in den grond geslagen en de fruitboomen zwaar e- beschadigd. n Te VVervik is het hemelvuur gevallen j- op do hoevo Delporte en stak er het vuur a- aan. Ook de woning werd aangatast.doch a, deze kon gcdeeltelyk bowaard blijven. •s l>e schade is 15,000 frank. Te Gulleghem werd de voerman Van Daelo, welke zich met een eze] en kar op de baan bevond. gotroffen ; het dier werd gedood en de raan ver weggeslin-gerd.Te Dadizeele seboot de hoeve Ledoux 0 in brand en versebeidene boomen wérden 11 in den omtrek verbrijzeld. Te Moorsledo 'n brandde een windmolen totaal op en ve-!n le koebeesten en paardeu .werden in de weidoD neorgeslagen. -P ..j j- i Ah te rnn Bercuw Er zijn er veel op onz' dagan Die uitbazuinen, fier en fel, ' Dat zij, "verlichten", niet en vreazen .* Noch voor den duivel, noch voor d'hel. ! Maar zit de nijper op het steertje, En komt dat volksken eens in 't naujv, Dan zijn zij de eerste om te denken Aan d'hel en... de Akte van Berouw. Aan d'herbergtafel neergazeten, ' Met groot gebaar en veel lawijt, Daar zijn ze bazen. '— Voor de Kerke En hebben d'heeren geenen tijd. '—1 1 Ze vitten nijdig op de paters En eten nonnen, gaar of rouw ; Maar zijn ze ziek : "Bap om den pastoor" En bevend... "Akte van Berouw ! " Zoo vaarde eens bij onstuimig woder, | In ranke boot naar d'Handeistad, ! Een zeer Iuidrucbtig personaadje. —«Benauwend golfde 't grauwe nat. —j | Bleek... vreezend dat het slacbt zou e'nden 1 Sprak 't heerschap bevend: "Vriendon gauw " Met ons is 't straks hier afgeloopen : " Verwekt uw Akte van Berouw..." i Och. arme! Die "helden bij schoon weder" 1 Wat zijn ze schuchter in 't gevaar ! Die anders God noch duivel vreezen Zijn éérst dan met hun "Akte" klaar, Oeb ! beter ware *t zoo ze loeîden ( Hun Cbristenplichtep beter trouw ; : ' Dan ware 't laatste van hun leven Een voln^akte "Akte van Berouw", < jj-l j» i < 1s Mitai In fioa ïiaiwsrsfalrieR ! Gef/rende een hevig onweer, sloeg te 1 Cast7i(amare di Stabia, bij Napels, de blikaam in een vuurwerkfabriek. -c Het gebouw vloog in de lucht.Zes lij- 1 • ken zijn van onder het pain gehaald. 1 , —-r Japan ; De eoon-omisclie toastand iai Japan ie nog siteaôs zeer ongiUimatig. ! De "Ossaka MainicM" merkt op.datde 1 fiaiancieele toestand in het biauenland ^ van Japan ougunetig werdt beïnvloed c door de lage rijstpirijîzon. De rijstver- c bouwers in het binneniand dachten, dat i in vcrbaad met de hooge rijstprijzen geduTende de laatste jaxen en tengevol-ge van den horugearenood in het Noord- ^ Oosten des lands, de rijstprijzen gedu- 1 rend® 1914 tôt oene zeear aanzienlijke hoogte zouden stijgen. Met het oog hier- ! op hielden de landboufwere huinne voor- : raden voor speculatieve doeleinden op. J De hooge rijsfcprijzen, die gedurende de laatste twee of dxie jaren, heanschten, ® hebben ecbter gole-id tôt eeiue afneming ' van het verbruik van dût voortbrengsel 7' Bovendien was de rijsiaogst in 1S13 bo- ® ven het gemiddelde, zeedat de in het Nioioa'd-oosten van Japan geleden verlie-zen weder gedekt zijo. In de distrikten waar gabrek aan vaadsel haerscbte.'heb- § 'ben de landbomvers die goedkoope bui-tenlandsclxe rijstsworten gebruikt, terwdjS " ze de door hen zelf voortgabrachte rijst P ten verkoop aanbedea. Tôt dusver worden vrij geregold hooveelïieden rijst ter e maa-kt aangevoerd en de prijzen blijven laag, zoodat de landbouwers/îde hunne voorTadert om bovenaangahaaîde reden opbielden, bedrogen zijn uitgekomen. Toch gelooven de speculanten, dat de 11 pirijzen zullan stijgen en ter betaling Q van hunne belastingen Ijeschikken zij '' ovor hunne depos^ito's aan de batiken", ^ in plaats van hunnen rijst te verkoo- ' pon. Dit opvïagen v»u kapitaal oefent a een on-gunstigan invloed in het alge- s meen uit en wanneex de rijstprijzen laag blijven en. de ongunsrtige fînancieelo " toestond voorlduurt, zullen de ometan- E digbadan voor de Moine bankinstellin-gen in het binnenland nog veel ongun- P stiger worden. BijTia het eenige artiikel, v/aarin nog iets te verdienen valt, zijn de paaxlnwe-ren knoopen. De totale ui-tvoer van t: paaiTlmoeren knoopen vortegenwoordigde n in 1913 eene waarde van ruim Y Vv 3.300,000 en was gerfcfht na.ar Euxopa, n Amorika, China, Britscb- en Keder- P landsc-h- Iiidië. Vergelekesi met den uit- f' voer van dit artikel vijf jaren geleden, was de uitvoer verlodën jaar ongevear 41/2 maal zoo groot. Tengevolgo va.n *: de toeneming van den uitvoer zijn de r prijzen van het ruwe produkt.van Java afkomstig, gostegen; deze bediragen thans . Y 34 à Y 40 per pikol. Niefctegenstaan-de daze prijssùjging bli.jft de uitvoer ^ van paa-rlmcaren knoopon zwr leven-dig. ^ [n 1910 bedroeg de uitvoer Y.1.100.000 . en deze stecg in 1911 tot ruim 2 mil- îS 1 lioen yen. 1): Maar overigens ziet hot ex met de Ja-■^paartsche nijvexheid en den Japaan- - - wtl(" ■ ■ De toestand in De correspondent van het "Berl Tï geblatt" seint d. d. 17 Juli aan ziy Mad ; Met Huerta nemen vele generaals ui hat loger ontslag, zooate Liborio Fuen tes, de siaats-coEaman.dant van het mi nisterie van ooxlog Luis Puentes, d chef der beredaa gendaxmerie. Qreton en de in den laatsten tijd veel genoem de Rubio Navarette, die noar Spanj' reist. Bij' de afdanking van Huerta hiel< Pascual Garcia eene rede, waaxin hi, zioh tegen hot heengaan van HuexU vexzette. tV'eiiswaaix v/as hij geen aan banger van ilueria, maax tooh sprak bi voor hem, wijl de président hot grooti beginsel van nationale zelfotandigheic ^oriegenwoordigd.e. In het Mexïcaaneelx rolk was- het patriotisme uitgedoofd. D( deaflen, de liefde tôt God en vaderland waren verloren. Gatrcia deod daarop eon aanval iop d< suiparijen dar Verceni^de Staten, dit .'Oigons hem geen volk vextegenwooxdig lan, doch oene vereoniging vormder fan handelaars in hammen ! IIuort-E îad ecbter, goad basobouwd,de oyerwin ling op hen bohaald. Met hem was de hoop van het Mexi ;aansche vaderland, was allas verloren. illaen de eetr word gered. Da sprekevs der beide andere partij en. !e oonservatief Alfonso Tega Zabxe, er le katholieke a,îgevaardigde Wondez Pa-iilla, spraken voor de goedkouring van îet aftreden van Huerta om het land toi -rede te breng'on en iluerta's wil te eer-liodigen.Bij zijn vertro-'v vermaande de ex-pre-.idoin-t de jonge oft'icieren steeds hunne (lioht trouw te doen als goede soldaten tij was geon presidet.it meer, maar nog ;enaraal. JBuoyla, m.cot met zijne fam-ilie naar !/uropa veifcreltken, besluit de- correspondent.^De niouv/e président Carbajal heeft •"eraando Duret t&t minister vanbuiten-andsohe zgkon en generaal Velasor.den 'erdedigex van Toreon, tôt minister yan iiaa'iog benoemd. Kaar verluidt zullen ■r geetie andero ministers benoemd wor-Sen, alvorens eane overeenlcomst getrof-en is mat de constitution,alisten. Président Carbajal heeft bevel gegie-ren, dat aile politieke gevangenen on-aiddellijk vrijgelaten zullen worden. De leden van het diploniatdsich korps lebbern gietexen twee bijeaiikomsten ge-iciuden om het adres vaet te stellen, at zij den président bij hunne oxficiee-s ontvangst zouden aanbioden. Do op-talling van dit adres bxacbt nogal moei-ijkheden modo in verbeml met de on-ekarheid betroffonde eene erkenning van e nieuwe regearing door de Vereenigde taten. Ten sîotta word bealoS&n, de gebr.ui-edijke unifomi bij de recette te dra-en.In hunne a.vond-bitjeenkon:st bespxalven e gezanton de positie der Mexicaansche artijen. Ailes hangt hi&r van af, otE CarratKta a Caa'bajal tôt ovexeensteinming komen. Als Carxanza vast besloten blijft ge--elddadig in de stad Mexico binnen te •ei-dten zal met de' erkenning gewacht "oorden tôt eene verkiezing gehouden In aile geval zullen de Vexaenigde taten de erkenning eanex constitution alistisclie regoea-ing uitst-allen tôt eene evrudigende oplossing gevonden is voor e feischen, die uit de revolutie ont-^.anDo Amerikaanscbe troepen zullen niet iruggetrokken worden, alvorens elke locilijkheid tuit den weg geruimd is. Voîgens den New-Yorkeohen corres-ondent van de "Frankf. Zoitung" vor-m@t ôarranza do onvoO'rwaardclijlM oderwerping der hoofdïitad * en de al-lar gevestigde provisorische regeering, lar a.lleen dan de door de constitutio-î lis ton beoogde hervonningK>n kunuan oxden vervvezenlijkt. Hij wil geen am-eslie beloven. Het beat, dat bij van lan is, de meest bokende samenzwoer-jrs tegen Madexo te doen terechistol-n. Dit zal naar zijne moening tôt af-ïhrikwekkerd voorbaald dianen aan toe-siûstige revolutiornaixen. Oarranza's vertromyensman, generaal onza.les, nia.rcbeert met eene grooto ■oepsnmact snel . naar het Zuiden. Er >men reeds .gernchten in over onte-redenheid onder versohillonde bevol-ibbers in hot robellenkamp en over de jor'toreiding tôt nieuwe i-ovoluties,zagt > man van de "Franufuxtor". Doch het niet duidelijk. oî men 'nier voorloo-g niot met combinatios to doen heeft. r-' ■. ■■ ■■ —- ■_ ■rr-r--' - 1 BUITENLAND Fra^krijk i fîet Eucïtaristisch Coagres te Lourdes . Z. E;n. Cardinaal Granito di Beimont* t is naar Lourdes vertrokken met een ge- - volg van 8 personen. Geestelijke en lee- - ken porsoonlijkheden kwamen den cardi-3 naal groeten in de statie. Eiïfjeisiisî 5 Hulde Het gedenktoekea voor den Engeiscbea pootreiziger Soott en zijne matgezellen, van nonger en koude omgekomen oo ^ den terijgtocbt van den Zuidpool, zal te l/onden verrijzen. Hot gokozen onder. werp werd geleverd door den heer IL ' A. Hodge • Eene rede van Lïoyd George s jaariyltgoh diner door ilcu lord i avond aan kcopiiedoà en bankiors van de City van Londen aan-i f™d®n> hee^ de kanselier van de s chat-1 tlf' °yd, GowS'e> eene merkwaardige reae gehouden over den vrede . J,jCn'3 zaak. zoo zagde de inmister, js ' lamelilU® 'Van d® a"®ror°o,s>e beteekenia namenjk ae vrecte, de vrode naar buiten en de vrede in het moaderland. . ■iaar geleden stonden wii midden m den grooten oorlog in het Oosten. Het was eeni tyd van onxust en bo-zoxgojheid en wij kunnen ons nauwe-lyks \ oorstellen boe ansrs'tig de to1». stand soms was. Wij, Engelschen, hebben teden om trotscb er op te zijn dat bliiT!* y?l"VarAnë' die het gï'ootste'on-had kunnen brongon over de Euro-paes&ie besohaving, En.geland, ondor de bokwame leiding van Sir Edward Grev. de leiduig tiam bij het herstel va-n den ivaropaeschen vrede. Aan den intornationafen hamel driiven nog steeds woiken. Een vvolkenlooze he-mol, ts er m de buitenlandsche politiék ûoôi't en ook op aen huidig.... dag pak-j ^ n Z10h dreigend samen. ' v/i.i echter verleden jaar aan i,oovael grootere gevaren ontkomen zijn vortrouwon wij, dat het gezonde ver-stand, hot geduld, de vordraagzaamheid on de goad» wil. ctie verleden iaar ge.ukkig met ontbrakan, ons ook ditma^ m staat zuhen stollen de huidige moei-lîjkbeden te overwinnen. ' BftaiSS De roaseinsche genseejjtes-aad De Bomeinsehe gemeenteraad, die, zoo-als men 'weet, thans van heel andere kiour is dan een jaar geleden, heeft gisftsrea oene treffenttie hulde gebracht aan den H. Oamillus. Het geniaenteraads-ad Tacchi Ventari, ean bro&.îer van den bekenden Jezuiet, hield onder algemee-nen bijval eene rede over den H. Oamillus, naar aanîeidirtg van den 300en ver,iaardag van diens sterfdag. De vrijmetselaax, Franzetti, wilda no» een aanval op deze huldo van dan H. Camillu;3 waigen, maax oen andsr lid.de aeer Egilberto Martixo, sloeg in eene schitterende redevoering, onder geestdiif-tige toejuichingen van het publiek, do vrij-motselaarsbeweringen in duigen. Asneriko Eene cyclooa Berichtei uit Handerson melden.dat het district Keniucky door een vreeselijken cycloon geteisterd is, welke een twintig-tal personen het deven gekoost heeft. De schade wordt op meer dan een half milïioen dollars goraamd. Home Roi@ sn Sériant! De gekendo schrijver over staatkunde, sir Henry Lucy, zegt in ean artikel in de "Observer", dat heer Asquith, in het Lagarhuie zal voorstellen bijna al de wijzigingen, door de Lordts aan het amcndeeain,gsontw«rp gebracht, te ver-pen.Heer Rinoiman, minister van landibotiw, het woord voe-rend te Batney,zegde da^ het Rome Rule nu verzekerd was, en dat goen enkel gouvernement het nog kon ir,frekken De Ieren in Ajnexiika hebiben reeds 500.030 fr. bijeengelyracht voor de bewa* pening der Nationalistiscbe vrijwilligere. De "Daily Mail" maldt cfet koning George eeae vergaderirxg der partijlei-dors beoft bijoangeroopen om de Iexsche Investie to besprol-:en. De Nationaliste^; Orangisten, liberalen en unionislen ztillen ex deel aan nemett. Men denkt dat heer Asquith do zen namiddag die vergadoring zal aankom-digeti in het Tjagerhtuie. /<eer wnai-sobiiidijk sal /îîjne Majee-iev. de !od.efti der conferencde Oîitvangen maa.r bot i?, weinig -nraairscbijnlîjk, dei •do koniug self het vooraifiar^c^afi ni waatniemoa.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het morgenblad: volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1908 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume