Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes

1663 0
01 März 1917
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 März. Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9c6rx93z29/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I-J Nu ni nier 1. Maarl 1917. MET Soete Waasland Kosteloos Streekblad voor de Soldalen van bel " Land van Waas,, OPSTEL : Mededeelingen en steun le zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Onder-Officier, H. M. B., Rue Àncelot, Le Havre (France). Beste Makkers. | Hier is liet eerste niimmer van ons « Socle Waasland » ! Sinds lang voelden wij den drang en de d ri lige n de noôdwendigheid om een band van vriendschap te smeden liisschen al de Waze-naars, die sedert 1 Auguslus 1914 opgeroepen werden, 1er verdediging van bel beininde Va-derland...Wij zijn nu zoo verspreid en uileengeslagen ! En tôchj wij voelen dal èén gevoel onsjsamen-bjndt : de gcdacbtenis aan de zoete slreek waar wij geboren werden en opgroeiden : « Waasland ! » « Waasland » de nioestuin van België, zoo-als de gescbiedscbrijvers getuigen ! « Waasland » de streek waar nog leeft bel oude, kloeke Vlaamscbe ras : onze eiksterke en gezonde landbouwers, onze nijverige en eerlijke burgers en liandelaars, onze llinke en bewônderenswaardige werklieden ! Waasland, met zijn kraakzuivere... steden en zijn lacbeii-de... dorpen en gemeenten... Waasland, dat wij zoo liefhebben, een deel van Vlaandereii, eeii deel van ons tbans zoo verdrukte en ver-trapte België, een deel van ons hart ! Waasland, waar zoovelen onder ons bebben nagelaten, in angst en spannende verwachting naar bet onzeggelijk seboone wederzien ! — allén die ons zoo zielsduurbaar zijn : onze vrouwen en kinderen, onze vaders en moeders, onze familie ! Wij denken daaraan dag en naclil... en dat gevoel van innige ontroering en diep'e liefde is ons ail en > Wazenaars, gemeeirschappelijk, en daarom juist vormen wij. soldaten, die nu leven of strijden of werken langs deze zi jde van den roemvollen Yzerstro'om, de groote Waassebe soldatenfamiiie ! Het Soete Waasland ! wil traebten le zijn de band van genegenlieid en kameraàdschap tus- sclien al de Waassebe soldaten, welke ook bun graad, of stand, of bunno overtuiging weze Beste Makkers ! (ieen ander doel heeft ons geleid dan naar bel voorbeeld van aiidere streékbladen, de vriendschapsbetrekkingen tusschen aile Waassebe soldaten mogelijk le niaken of le verge-makkelijken ! Met « Soele Waasland » slaat op bet stand-puni van een eerlijk aangenomen en eerlijk toege])aste « Godsurede ». Elk liebbe of.beware zijne .overtuiging ! llij zal ze in ons blad steeds geecrbiédigd vinden... Wat wij bedoelen is ; Meer eenbeid brengen in onze betrekkingen ! onze praçhtige jongens st.eunen, helpen, verdedigen waar bet nuttig, mogelijk of noodig is ; aanzelten loi goedbe-grepen pliehtsvervulling ! En zoo in den diensl van ons Vlaamscbe Waasland en van ons aller gemeenscbap]ielijk Belgiscb Vaderland, mede-werken, in de mate van onze néderige kraeli-ten, om ons vaderland meer en meer te helpen liefhebben in bet vooruilziebt op den grooten verlossingsdag ! De verlossingsdag ! De zegedag ! Dan zullen onze jongens, wij allen, terugstroomen naar « Waasland »... Dien dag zullen wij malkander teriigvinden, samen met dezen die ons zullen opwacbten... Die dag schijnt ons zoo seboon loe, dat een rilling van geluk ons gansebe we-zen doorzindert, wanneer wij er aan denken ! Dan zullen in Waasland weerkeeren boog-gegradeerden en piotjes van tweede klas,rijken en armen, « anciens » en «bleukens »... jagers en carabiniers, mannen te peerde, en mannen van 'I kanon »... Maar allen : jongens die malkander leerden liefbebben en boogsehatten • gedurende bet groote werelddrama ! Dan zullen ook... tranen vloeien van innige vriendschap uit ons aller oogen, dan zullen wij diep voelen hoe zalig het is geweest te lijden en le strijden voor dezelfde edele zaak — de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume