Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1713 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 10 Juli. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pz51g0k74z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I „je jaARCANC, Nr 837; "W0ENS6ÀC, ÎÔ 3QÛT&8/ HET VADERLAND Weïne aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorioepîg 4e Parijs, 3, Place des Deux-Ëcas, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nu mirer ; 5 centiem (Front en Frankrijkjt 10 centiem (andere lauden> Per raaar.d (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 fr. Ëngeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 ÊR.' BIJ ONS LEGER !Een stout stuk van de jagers Een ooggetuige schrijft van het Bel [ gi=ch front ; » | In den nacht van 3 tôt 4 Juli, bereid den zich eenige tiéntallen jagers te voei aan?evoerd door de luitenanten Fraipon in Moyart, ten einde een Duitsehe loop [ ïraaf te onderzoeken, heelemaal 't on ierst boven gekeerd door het praohtij vnur van de Belgisch© artillerie. De generaal, kommandarçt der divisie woonde het vertrek bij der gevaarlijk owlerneming en sprak een woord vai opbeuring tôt elk der mannen. I Ma het sein, trok het detachement te; Lan val met eenen bewonderenswaardi fgen strijdlusi. Noehtans bood de ver richting groote moeilijkheden aan. D 1 (e bereiken objektieven waren voorziei ' van een diep net van bijverdedigingen cene belangnjke flankbedekking wa; verzekerd door eene sterk gabetonneerd loopgraaf. Daarbij wist men dat een ta] rijk garnizoeri de verdediging waarnam Aanstonds komen de Duitsehe nia chiengeweren in werking, terwj^l he geweervuur dik en hevig knettert. Maa mets kan den aanloop van de Belgisch jagers tegenhouûen. Daar luitenan Moyart gekwetst werd, op het oogen l>lik waarop hij de borstwering ^dei Diiitsche loopgraaf ging bereiken, dood den zijne verbitterde mannen de Buit ;cher3 die weigerden zich over te gt ven. Hunne zending voortzettend, ou atrzoeken zij de stellingen op eene dier ie van 600 m., de dekkingen zuivererx met handgranaten en keeren eindelij terag in hunne linië met 2 machiengc weren en 43 weerbare gevangeiien. He jverige van het garnizoen, ongeveer ee; 100-tat mannen, werd vernietigd. m m si mu Na dramati?ehe wederwaardigheder gelukten twee Franschen erin de Dui! sche liniën te doortrekken en in de onz te vluchten. Be inlichUngen die zij ga ven over wat zij hebben gezien, hehot ren tôt de militaire ove-rheid. Wi'i me gen ze niet kenbaar maken. Maar zij verhaalden juiste bijzondei heden over de schandige ma ni or. op d< welke de Belgische gevangenen b-hai deld worden. G eene kwelling wordt he gespaard. In de bladen die zij, door versehiller 'de middcls in onze liniën werpen. ste !en de Duitscbers aanlokkende fok voor. met soldaten in 't mi-dden hunnt faxnilie en omringd van vrienden. •Ziet, zeggen zij. hoe wij onze gevai genen behandelen. Wij zijn vol zor voor hen. Zij mogen hunne familie b< zoeken en deze heeft toelating hen 1 pan zien in het gevang. De waarheid is anders. Be belofte worden vervangen door bedreigingei de glimlach door plagerijcn. De Ontvluchten verîelden de droevk Rsschiedenis van eenen deserteur, d door deze beloften werd bekoord. H werd gemachtigd, met goede wacht ve PtzeUl, zijne ouders te gaan bezoekei ten einde er eeno foto te laten nemei bestemd voor de prapaganda. Be ong1 lnkkige trok voorbij onder de mi&pri zende blikken zijncr stadsgenooten.Nie tfgemstaande de toelating van de Bui scheis, kwam hem niemand bezoekei Zijne familie werd geschuwd en h werd naar een kamp van gevangerie ?estuurd in Buitschland. Men heeft g zworen hem sîeclit te cnthalen, indie «ij terug durff. komen in 't land. Wat de ontvluchten het meest veror waardigde, is het schandig en zwa< werk dat de vrouwen en jonge Vlaari sche meisjes verplicht worden te doe 'W de Buitschers. Te Brugge b.v., z *en zij ongelukkige vrouwen, gebog« fmder de vracht van munities, die ( westen hen deden dragen. Overal zi f'i ?edwongen dezen harden arbeid 'fveren. De Buitschers zeggen dat de VI Ireter behandeld worden dan < 0vcrige Belgen 7 — Leugen. Heî ijzerregiem weegt c -a zooals op de anderen. Wij beklag* en bewonderen ze voor hunne gel "^heid. Indien het moreel hier zoo got lsals guider, zal ailes wel afloonen. IN LE HAVRE E1EEML KjÉnmSSïmM Luitenant-generaal Beguise, gewezen gouverneur van de stelling Antwerpen, ten tijde van de bezetting dezer plaats. en die den 10 Oktober 1914 gevangen genomen werd in het fort van Sinte-Ma- ; ne, te Gaîloo, verbleef gedurende eenen korten tijd to Havre. Hij leefde 33 maanden in de Duitsche kampen en een ! jaar als geïnterneerde in Zwitserland. Tijdens zijn lang verblijf in Buitschland ontmoette hij talrijke Belgische j burgers, o.a. de heeren volksvertegen-woordigers de Lalieux en Theodor, heden vrijgesteld; Etalait, deken der orde ' van de advokaten te Charleroi; Lippens. : advokaat te Gent; Goldschnnidt, bankier i te Brussel; de hoogleeraars Pirenne en Paul Fredericq, enz. Generaal Déguisé brengt hulde aan de ! Zwîtsersehe gastvrijheid, die zich steeds ' edelmoedig toonde jegens onze geïnter-^ neerden. Tijdens zijnen doortocht door ! Havre, werd de generaal ontvangen ! door de lederi der Regeering. Hij ver-trekt naar Mortain. bij zijnen neeî, adjudant Belatte, erg gekwetst, die eene | operatie moet ondergaan. Generaal Déguisé, drukte zijn onwan-kelbaar betroawen uit in de overwin-. ning der verttondene legers: Bit is, zeg-; de hij, de algemeeno geestestoestand van ■ al de officieren en soldaten, gevangen : In Buitschland of geinterneerd, en in ; weerwil van hun lijden. ■ 'W v v v*. *» ■ SPORT WEELRtJDEN i . IN HET PRS20ENPARX 1 Ter gelegenheid vaii het F'ransche na- I tionafe feest, zal het Prinsenpartk Zon- ; dag aanstaande een puik programma ten beste geven. Eerst en veoral eene groote internationale snelheidskoers, waarin zich Bu-puy, Ellegaavd. Pouchois, Sergent, Schiller Hen^i Martin en vljltig andere « cracks » zullen meten. Dan een match achter tandems, die 0 oiizen landgenoot, den befaamden kam-• pioen De Ruyter tegenover Sérès zal stelîen. i ' Dan fie prijs der « Comingen », waar-vocr drie nieuw aankomende renners op fcwîwtig kîîomoter. achter zware mo-tors, ingeschreven zijn. Een prijs der Vrecmdelingen en een Pre.miekoçrs met zestig mededingers . zullen dit flinke programma aanvullen. i Begin om 2 1/8 uur. — «9 BALSPEL ~ Den 27 Jimr j. J. werd een wedstrijd voor halspelers ingericht In Z. 322, tus-schen : Reg:menta;re ploeg, 12° comp. " M. en Toburiaux. . tlitslag : 12® comp.. M.. 7 spelen te-~ gei! 5. reg. ploeg; Taburiaux. t spelen tegen 6, reg. ploeg. Eindspei : 12" comp. M.. 3 spelen tegen 4. Taburiaux. De ploeg der 12® comp. was samenge-' steld uit : Ganchy, Legrand. V angrundenbeek p (onderscheidde zich), Gilbert en Re-j ïiaux. Deze ploeg wenscht te spalen met goe-de 9pelers. Men wende zich tôt - Gilbert, fourrieir, 12° comp. M., Z 322 (geene wedding zal aanvaard worden). «** Zontlag 30 3uni kampten twee sterke - ploegen op het plein van de Nouvelle-i Mairie, te Kales : « Les Soupirants », II Moens-Decamps, en de ploeg van Vir-!* val, samenigesteld uit : Bebaisieux, f Brassine, Tournoy J., Pottiez en Bacq. Beze laatste behaalde de overvvinning t' met 13 spelen tegen 9. JV Onderscheidden zich : Pottiez, Debai- ! sieux en Brassine. ;• n e Be ploeg van Z. 80, 2" bat., 105 I., n samengesteld uit de heeren Emiel Be-e raedt. Jules Hayez, Joris Guiss^t, Laurent Begraef en E. Cuvelier, wenscht te t_ kampen met gelijk welke ploeg van het p Belgisch léger. Voor inlichtingen wende men zich tôt den heer Joris Gnisset, wachtmeester, îj Z. 80, 2e bat.. 105 I.N i-dEen wedstrijd, met Amerikaanâchen, De Kweekschool van Meester Pips door FRITZ FRANCKEN Walter liet hem tateren. Hij sehiep jehagen in die loyale ontboezemingen. Vlagdaleentje, begon hem echter te in-;rigeeren. Heusch, hij zou dat meisje ivel eens in levenden lijve willen aan-;chouwen. 't Was of hij reeds een gehei-ne sympathie koesterde jegens haar en !iij trachtte ze in verbeelding te belicha-nen naar de ingeving van zijn wonder-;)are scheppingskracht. v — En hoe oud is zs, onderbrak Faes sensklaps. c — Wie ? Magdaleentje ? Hoe oud... Wacht : zeventien van verleden maand. Ze nadeïden opnieuw het itadifc, Dj rte m van Soeza vennaande : — Pijpen en cigare lien weg. En iii i>rde. Eenieder hernam zijn plaats in de rangen. Aan den Casino, over het station, werd gestopt. Daar mochten zc even uitblazen en cen glaasje drinken. De drie hupsche dochters van den waard bestelden. Ze zagen er bekoorlijk ait in han doovschijnende blouse van donkerbiauwe zijde, en hun. hagelblan-ke sehortj&s. Meér dan een student ha;î reeds zijn boontjes te weeken gelegd op sen der drie' herbergprinsesjes à oc h nooii had zich een der gratiën over hen begenadigd en was het îlirtpartijije ver 3er geraakt dan tôt een tractaatje van citroenwater of ijsyoomwafeltjes... De jpngens dronken een gildige pint. De stoutsten beproefden de dienster kens tôt lachen te bewegen, hun een galant compliœenij.e toe te fezelen, of in 't. geniept te toasten e>p de sehoonheiJ der snoeperige freulen. Eiîaas ! schoone liedekens duren niet lang. Soeza biies de aftocht en lang zaam i:/'er..len de jpngens naar het ge-stjcht Weer. Eerst nu noehtans school het sEadjs vol ïcren. 't Zondagsvbik kuierde opgepopt en blijtaterend dooi de owilerwetschc straaljies.. En was er ir het voorb^pwemïen van t-en vluekl katerends fabriek. Uemen al eens eei pîndent die kokhalzend cmkeek, dan seliampte zijn blik op don berispender eogsteg van den bewaker, als op he! slaal van een degen, af... .%a 't avondflaaHi was er nog een uni verplichtende studie. Er waren jongen. die een u-.Uio, vingen, vérscholen achtei cen dam van boeken. Anderen vochter fegen den vaak of droomden van voo.' bije avotrmrtjes. Enkelen blokten. Walter Faes schrt.f een brie? aar zi in OQder=, waarin hij zijn indrekker van de ve.'*loopen week noieerde. Voorvalîetje met Paljas vemveeg hij Vluchtig en vaak sehetste hij 't portre der profeesoten, met een zwe inpje iro rne, op het karikaturale af. In zijn épis tels overigens was hij alî.'os gyitb. hu morisliek. Zijn krittsehen zin br;'cht hem er V.? te hekeîei1 waar de zwakheir cier mensehen met zijn iev nsopvattin-: in botsirtg kwam. De ->ppel valt niet vei van den boom. Eveçals zijn vadet be rustte zijn levensop-vatting op t :t on dergrond van gezond verstand en n» tiuirh-kheid. Hij gaf zich zooals hij- was sonder terughouding, met liefde en ver voernig en zon der zich om welk besaha vingsetiketje cok te bekommeren. r-pon taan. Op hei eind'-î der studie slcop Toontji Symoens tôt bij hem. — Walter. zei hij, ik heb naar moe der en Magdaleentje geschreven, en ge sproken over u. Als we Zondag hezoe-krijgen. willen we dan samen uitgaan — Mij sroed. Als ze er bij u thrris niet: tegen hebben.. — Waarom ? En bij u ? — 0 1 met veel plezier. Vader is aï tijd een maatschappelijk mensch ge weest. Hoe meer zielen hoe meer vreugd —Best dan. Ds bel weerklonk. Vierklauwens sto ven de jongens naai* hurt slaaphok. M'si eu Sans-Gêne begon zijn eerst' les over Nederlandsche letterkunde me een epische fre3ko te borstelen over eei mogelijken raid van Duitschland doo België bij een toekomenden oorlog tegei pot, werd gespeeld onder de 4 partije; van de 12e van Z. 290. Bouillez-Lammers verslaat Blaison Darteveldo met 10 spelen tegen 7; Bijl Crucq verslaat Poupen-Desmaret : 1 tegen 1; Bijl-Crucq verslaat Bouillez Lammers ; 10 tegen 2; Poupen-Besmare verslaat Bouillez-Lammers : 10 tegen £ Bijl-Crucq verslaat Blaison-Darteveîde 10 tegen 3. Ie prijs : Bijl-Crucq, 45 punten; S prijs : Bouillez-Lammers, 27 punten; prijs ; Blaison-Dartevelde, 26 punten 4° prijs : Pouperi-Desmaret, 19 punter De talrijke toeschouwers bernerkte het schoon spel van Bijl, Poypen e korporaal Bouillez. V l j Frankrijk. Ken hij toen vermoeden dat zijn ondersteUing, vier jaar later, be- < waarheid zou worden en ze noch min c noch meer dan een tragische profecije '< was ? 't Stekle hem in de gelegenheid 1 een mooie kaart van België uit het ge- î heugen op 't bord te teekenen en 't ar-geloos publiek door zijn vaardigheid te vorbazen. M'sieu Sans-Gêne — vooraleer Meester Pips hem aan zijn gesticht i hechtte in hoedanigheid van proîessor in j Nederlandsche Litteratuur — had steeds < de aardrijkskunde en de Geschiedenis 1 onderwezen en kende ternauwernood den. oorsprong en ontwikkelingsbloei ( van onze moedertaal en deze onzer stam- < verwante noorderburen. Hij sprak eeh- . ter rad en beschaafd. Zijn oppervlakki-5» taalkennis bakte hem dikwijls poet 5en. Een fabelachtige durf en een ailes overstroomende woordenvloed redden dan telkens den toestand. ; Wanneer hij orakelde. copieerde hij le houding van Jacob Van Artelvelde op de Vrijdagmarkt te Gent. Hij had veel betrouwen in zijn eigen persoontje n lachten de leerlingen luidkeels als hij den bal missloeg, dan dacht hij nog daSt net was om de pittige en karaktens-tieke wijze waarop hij apnelen vcîbr ci-troenen verkocht en geenszins om de nieuw-uitgekraamde dwaasheid. En zoo hield dat heerschap zich met zijn kurken toch boven water ! M'sieu Sans-GCr.e gebruikte een wijze «aktiek om van eenieders gratie te ge-nieten : il ménageait la chèvre et le chou t Hii beaamdç noch ontkende. Hij antwoordde op een ondervragend toont en bleeî neutraal in aile geschillen. De sappige Bredero noemds hij der? ■irins der rederijkers en tegenover het lujlvernuft der moderne schrijvers stond ; !rij blind als een stier voor een roodeo ! lap. Conscience bleek hem de nec plus ulira en voor Vondel, zei hij, nam hij beleefd zijn hoed af F En met zoo'n bootsman aan *t stuur zeilde de «Hoop der Toekomst» langs de blonde dninhillen van het aloude Moer-land.Walter alleen sprong over boord en ",wom naar veiliger wal. M'sieu Sans--fiêné bemrekte aldra dat hij met dien kerel meer dan een harde noot zou te raken hebben en daarom verdubbelde hij in voorkomendheid en pluimstrij- ■ kunde toespelinkjes ten opzichte vart t Faes. Maar Walter plooide nu precies niet . naar de luimen van dien gediplomeer-. den wijsneus en angelde driftig door. - Reeds in tweede les van stijlleer dyna- ■ miteerde hij de prestige van den vrolij-ken Sans-Gêne. . 't Gebeurde aïs volgt. Vooraleeer de verbetering der ingele-; ver de opstellen aan te vatten sprak • M'sieu Sans-Gène over zijn laatste pîe- - zierreis in Zwitserland. De. kîcurprintjes van Tobbeler's inelkchokolade hadden Walter in z.i}u jeugd meer ontroering , eegeven dan het opgeschroefde verhaal • dat hij thans aanhooren moest. — Ik woonde een zonsoncîergang bij - op den besneeuwden Mont Blanc, dekla-meerde Sans-Gêne, en ging uit speîeva- ' ren op het meer van Geneva. Zekeren morgen doorliepen we een - vallei. Ik bewonderde de natuur toen er - opeens een kœ over het barreelken van ; den raeersch piepen kwam, waar mijn ï vrouw een plaats zocht om te picknic-; ken. Zij bezag mij met hare domme gla- zige oogen. (En schertsend, als om zijn pastorale ontboezemingen een beeije te - peperen, vroeg hij, Walter monskrend : — En weet ge wat ze me zei, Meneer ! Faes ? — Bonjour confrère ! siste Walter. Niemand waagde het 'te lac hen. M'sieu Sans-Gêne brak zijn historié af ■ "i verklaarde : f — Ik ben heel, hec-i misnoegd over... i de eerste redacUc-. r FRiTZ FRAMCKEN. i ( Wordt vervolgd). 1 Solo-slim Een solo-slim werd gespeeld en ge-} wonnen in de Ie B. van 155 van Z. 6, door H. Kayet t£gen P. Vermeulen, t Jonckheere en Van Hee. De speler ging den strijd aan met : tien ruiten door een zesde van den aas, schuppen aas en heer en harten vijf. !" Of er prêt was ! ! :! LEEST a 0? DE TWEEDE BÏ.AOSWDE n DE LAATSTE 8SR1CHTÉN VA K DEM MACHT NIEUWS UIT BEZET BELGIE DE DUITSCHE D WANG De heren Gevers en Castelein, beheer-lers van de Bank van Antwerpen, wer-len veroordeeld tôt 3 maanden gevang imdat zij weigerden te zetelen met den îeer Michaëlis, broeder van den gewe-;en Duitschen kanselier. CEHEIME STOKERIi TE DEURME Twee gasbedienden waren voor hun-le werkzaamheden naar Muggenberg-et. te Deurne-Zuid, gegaan. Daar on-iervonden zij, dat in het huis van ze-ceren C..., de gasmeter afgedraaid was. Dit verwonderde hen ten zeerste, doch lie verwondering steeg ten top. als zij >p het tweede verdiep kuipen zagen >taan dienende cm alkool in ie bewa-"ers. Zij bevonden dat er eene geheime stokerij in werîking was, en er een :aoutchouderm op de gastleiding ge-?laatst was, zoodat de genever kosteloos 5'esiookt werd. Zij verlieten terstond de woning om 3e politie van hunne ontdekking te ver-ïvittigen. Agent Willems, der opspo-fingsbrigade, vergezeld door accijnsbe-jienden, kwam ter plaats. Middelerwijl, en terecht veronderstel-îende wat er ging plaats grijpen, had de plichtige zijne toestellen verbrijzeld. m deze in het veld verborgen, al waar zij noehtans werden teruggevonden. De kuipen waren op Jiet dak der woning verborgen en de genever uitgego-ten.Van C... was geen spoor te vinden. De toestellen werden aangeslagen. % GRUWELIJKE WOORD TE EMBLEHEM In den nacht tusschen 31 Mei en 1 Juni, heeft zich een ijselijk moordico-neël afgespeeld in een huis, géîegen op den steenweg op Ranst te Embïehem, bij Lier. Het huis is bewoond door Juiius De Schutter, 35 jaar oud, landbouwer en herbergier, zijn vrouw. Rosalie Tack, oud 35 jaar, hunne 5 kinderen, waar-van *t jongste 13 maanden telt, en den knecht, A. Verlinden, 20 jaar. Eene meid, 25 jaar, wier aanwezighedd in huis reeds dikwijls aanleiding had ge-geven tôt harde woorden tusschen de echtgenooten. was de vorige week ver-trokken en woonde nu bij hare zuster te Lier. Twee dagen na haar vertrek gebeurde de moord. De knecht. die op de schelf slaapt, verhaalt deze als volgt ; « Ik stond te haîî 3 op, nadat ik de koe, die kalven moest, had hooren bïa-ten. Beneden aan de ladder, die naar de schelf leidt, vond ik mijnen baas vast-gebonden, eene prop in den mond. Ik liep naar diens schoonbroer, en daarna naar den veldwachter. Dezen vonden den man nog altijd gebonden, en op hei bed in de slaapkamer de vrouw ganscb bebloed, met een vreeselij'ke snede in den hais, en dcod ». De man vertelt dat, toen hij op he' geblaat der koe ,in den stal kwam, doox kerels werd aangegrepein en aan de ladder gebonden, waarna hij in bezwij ming viel. Als zijn schoonbroer hem had losgemaakt, ging hij met dezen de slaapkamer binnen en vond daar zijne vrouw vermoord. Er was diefstal ge pleegd : eene beurs met geld, die ondei het hoofdkussen der vrouw stak, wa: verdwenen. De veldwachter geloofde aan de echt heid van geene dezer verklaringen. De man hvld daags voor de moord eer groot mes bij den smid laten slijpen dit mes nu was verdwenen, en de mar kon niet zeggen waar hij het gelater had. Zonderhng was het ook dat âi kerel, d:e buitengewoon sterk is, geer enkele schram droeg, zich dus niet ver weerd'en niet eenmaal om. hulp geroe pen had.De koorden waarmeê hij gebon den lag waren b;jna los, en de laddei was niet vaast. De vermoedens teger den man en ook tegen den knecht warer zoo zwaar, dat heiden aangehouder zijn. HOE ER LEUVEM UiTZIET De Brusselsche correspondent van he «Handelsblad» heeft einde Mei Leuver bezocht, en schrijft daarover aïs volgt <f Ik sta versteld. Op den hoek de; Statiestraat verheft zich een kolossaa igebouw. Een «hotel-restaurant», Hooi groot en droog. Onder het dak, in der grauwen gevelsfeen staat een reclamf gekapt : Bières d"Artois. Zij zal ut eeuwen trotseeren Het inpand behoor : aan cen groote bierbrouwerij der streek tEn blijkbaar hebben eigenaar en bouw meester zich wij s gemaakt dat, zoodn | do vrede zal zijn geteekend, heel Ame i rika naar Leuvftn af zal zakken. an da fet dus ook — wij s was naar Ameri-kaanschen trant te bouw en, éiéphantes quement, om dien overzeeschen vloed des te zekerder in oritvangst ie nerntn eu op te kunnen bergen. Deze «olifant» was echter — als ik me zoo uitdrukken mag — een doorn in 't «ig van een concuïreerende filma, ook een groote bierbrouwerij. En deze filma is thans, aan den overkani der Sta-; tiestraat, een gebouw, ook hotel-restau-rant, aan 't oprichten, nog reusachtiger: een mastodont. Het moet erkend: zij ig er waarhjk in geslaagd, haar mededing-ster te overtrooven. En nog staat het gebouw niet onder dak ! Wat verder, eveneens op het Statieplein, rijst neg een hoog bierhuis. Op een beetje witten sieen werd waarlijk niet gezien. 't Heele gebouw sitaat er grijs en grauw van. Daarbij is het log en dom van uitzicht, Noehtans heet het : «De Meermin». Boven den gevel, zich tegen den prachtig-biauwen, wit-bewolkten hemel afteeke-nend, rijst nog een wit-steenen beeld. Hei beheerscht waarachtig het Statie plein. Het werpt een sehaduw op den olifant en den mastodont der concur-reerende firma's. 1k sla de verwoeste Statiestraat in. Behalve de enkele huizen, die er on-gerept waren hlijven staan, rijzen ei thans reeds een paar nieuwe. Nu mod men zien, n\j moet men wel kijken ! De Vlaamsche renaissance-stijl floreeri hier, zooals trouwens overal in 't uii zijn asch herlevëride Leuven. Maa: zwaar en dom, zonder eenige bezieling En bovendien nog vermooid. Er verheft zich een nieuw buis, uil voile beurs gebouwd, met rooden et witten steen, zwaar, zonder eenige dis-tinctie, log, druk-deiende : rijk — c gewis. Met, in die nauwe straat, eer balkon; met onk der. naam van de; bouwmeester; met, bovendien, het jaar 'a l van den wederophouw, in den steer gebeit-eld, voor de eeuwigheid. Stijllocs smakeloos —- maa1' de kleine huiajes vai vroeger overtroevend, dat spreekt we van zelf. En, helaas, zoo zijn er al meer al ten minsle drie gebouwd, in de Dieet straat. door andere architekten, maa: toch ook met een balkon, een naam, eer jaartal. Men is, te Leuven, trotsch oj zijn werk t 1k betrad rte Sint-Pieterskerk, de be roemde hoofdkerk. Sedert lang word m die k&rk, die erg gehavend was,wee: dienst gedaan. Men was gisteren juist bezig 'i ge bouw wat op te smnkken. Wan denzelfden avond zou een aanvang woi den gemaakt met de «stille» feestelijk heden ter viering van de vijftigste verja ring van de wi.}ding van België aan ' Heilig Hart van Jezus. In de kerk heel men, ook met het- oog op de Maria maarid, heel wat, dat vernield was, ver nieuwd. Had men het maar niet ge daan ! Want hier heeft de Sint-Lucas schoo! nu weer hoogtij gevierd. Eei nieuw zijaltaartje, spUnternieuw, me tel roofle sioffen, met daarop en tiaar nevens vergulde, kleurfonkelende, op pervlak'kige, levenlooze voorwerpei Mijn hemel — mat vaars, wat çen ellen de t Al? het nu maar voorîoopig is.Maa waarom, ook dan, die stijlloosheid? 0| de: doopvont lag een zeeri ee^lvoudiii planken deksei. het deksel van een gs . wone kuip: waarom niet liever dat voor bcold gevoïgci ? Ik ben op de viucht gegaan, de oud stad in. Langsheen stille straten waa de onde ingefogen-statige reest no; zweeft en heerscht. W-aariangs. breod heerennuizen staan, getuigend van eei kaîm, ingetogen Burgerleven; waar win keîs met Brabantsche trapgevels rijzen sîank en typiseh: de ie vende, diap~ge voclde schoonheid van een stille slad En heb ook een paar kerken bezocht, d E»egijnhof-kerk, en Sint-Kwintenskerk in hun vromen rij.kdom vereeuwigi . door Alfred Delaunois. In 't Leuvensch hegijnha-C leefden eens negenhonderc ' begijntjes; nu zijn er geen begijntje meer,. maar het hof waar z'j hun stil in^eJoeen leven sleten, bestaat nog. E; ook de geçst die onder de begijntje heersehte. Ik dacht : als zich over de vroed » burgervaders van Leuven geen ander 1 geest — die der vaderen — waardi, : oiaakt, dan is heel de wijk, die de ooi ' log in puin legde en die «plus belle e pins intéressante» had kunnen verri zen,, voor^oed geschonden, vfrwoer-l ; Geen verbeteren straks meer aan. * &e.'*V*VLA£LmlERC® GOLDEN BRV»LOFT TE GENT De echtgenooten Félix Van Ootegher 1 en Hortenr'a-CIementia Frodure, wc ■ nende Sint-Lievenstraat, 49, hebben or « Q-ouden brniloft srevierd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume