Het Vlaamsche nieuws

515784 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 09 März. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 22 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/mc8rb6xn18/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

pinsdag 9 Maart 1915. Eerste Jaarg, Nr 55. Prrs : 5 Centiemeri door ireheel Be^gîë EÎEjT Vlaamsche Nieuws H «si t&mm iLife^lkdht trœtsmt ycfiprdd Nieuwibl^id van Bdfîè. - VarmcJhoJrit 7 maal p«r week IHct ternm Intgelidit mn 1 ij.i, , r^m ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week Q.35 i Per 3 maandea . 4.00 j Per maand ...... 1.60 | Per 6 nsaanden . . 7.60 BESTUUR Hooîdopstelleir ; Allons BAEYENS Beheerder ; Ant. VAN OPSTRAET -.RV-&A > ht i I'^WII i i SS5EM1 1 ■ ■■ h«w ■wJJwJi'î' L.V. J51!ZASXrX^àpiiiJ»aTMSSiVV»»■■■ BUSEELEN: «oodestraat, 44, ANTWERPEN Tdefoon 1990 lia, 'i« rin——a—■awwiMwnM——„ "==œ~ ÂANKÔNDIGINGENÎ Tweede bladz., per regel . 2.60 ■ Vierde bladz., per regel . 0.2# Derde bladz., id. i .00 | of rolgens overeenkomst. Doodsbericht . ... 6.00 - — " J I SIC TRANSIT - Aldus vcrgaat de glorie der wereld. (0 van andere dingen meer, die eens a auttig en noodig in hoog aanzien stoi a en. Wilt ge zulke dingen tegenkomei \ breng dan een l>ezoek aan de oude vo< beamarkt, ze liggen daar voor het gri ! peu. Zoo hen ik Zondag laatst, in wee: içil v an mijn inzicht om boeken te ko< pen, met een houten kebbeken thu: jekomen. Natuurlijk thuis waren ze m< mijn duurbare aanwinst niet gediem alhoewel ket houten kommeken allerbe t te pas kwam als baksken voor de bruir zeep. Doe dan al iets voor uw huishoi àen, Mijn teleurstelling was zoo bitt< dat ik niets dan op wrààk bedacht w< eu van niets anders droonide dan « mij houten kebbeken » in eer en glorie i fcerstellen. Maar hœ? De eerste menschen dronken zeker u de palmen hunner klauwen, nadien u schalen, schelpen, schedels en schotel houten schotels ! Ziet ge wel, nu heb i mijn houten kebbeken al eene terugbli] kende wandeling laten doen tôt in c verste oudheid. Hoeveel miljoenen bo ken zouden er niet te vullen zijn me van daaruit, den weg van net hou te kebbeken te beschrijven. Wees gerus :k zal het niet doen, ondanks de diei genegenheid voor mijn geliefkoosd voo n'erp en mij bepalen bij een paar w îenswaardigheden uit zijn lateren l venstijd, zoodat het toch niet ongepr ion van de markt zal komen. Het vervaardigen van houten schote aoet vroeger een zeer winstgevend an bacht geweest zijn, zulks kan men o' maken uit een oud Bertoensch liedj waarin de laatste van den stiel zich ov< deszelfs verval beklaagt. Ik geef als ci riosum het eerste en laatste koeplet schoone liedjes inogen immers niet lar duren : Mijn vader leefde welgesteld ; Hij. won gemaklijk goed en geld. La, la, li, dera! Wii âraaiden houten schotels La! ha, la, li, dera! 88/ draajiden hooten schotel». Geef aan den îaatsten va.n den stiel, Oie, sonder werk, in de artuoe viel La, la, li, dera! Se» aimoes in des Iaatsten La! La, Ja, li, dera! Gen laat»tcn houten schotel! tn de jetigd van mijn jonge jarei zooals Boechken placht te zingen, he | ik nog wel van die houten schotels g< zien, maar niet meer als tafelgerief ; i dienden tôt weegschalen voor al om frit j af te wesren. Ten tijde van de bedelpapen, toen b< delen een beroep was, deed ons « bal sken u ook grooten dienst. De beroemd Schotsche liederendichter Robert Burr gewaagt ervan in zijn « Jolly Beggars ! (De jolige bedelaars). Bezongen gewee; i te zijn door Bobby Burns is geen klei bier ; ik hoop voor den verstandigen U zer dat hij reeds het in glorie stijgen va mijn diep vernederd houten kebbeke j zal gewaar geworden zijn. Te meef, daj onze Schotsche dichter, anders een zo volhartig bewcnderaar der schoone kur ne, niet aarzelt, op Schotsche maniei den lieflijken mond eener teedere mei j te vergelijken met een « awmos disli (aalmoes-schotel). Vergeleken te worde met den teederen mond eener licflijk tteid... Ziet ge niet dat het weent, miji slderzoetst kebbeken, van aandoening f® fierheid, van glorie î Met den « awmos dish » of « beggar' dish», ging men niet alleen, als ni nog. binst de misse in de kerken rond ®aar ook bij de burgers om almoezen « v< .. te zaïiielen. In West-VIaanderen zegt r;. 1s men van menschen, die door het werk j. i- van weldadigheid geholpen worden, dat tr i, ze van « den disch » leven. Nu « dish » [>f 1- en « disch » zal wel één en 't zelfde ge- ^ j- weest zijn, zoo komt mijn houten keb- j? r- beken almeteen als weldœaier der lij- ni >- dende menschheid te voorschijn. 15 d< rt Wacht maar. Ik ben nog niet aan het },. I, einde en heb u nog een ferme brok uit ^ »t de « Cronyke van Vlaenderen » voor te ^ e disscuen, altijd ter eere van mijn houten c]( 1- schotel. Den 6 April 1566 werden drie- sr :r honderd edellieden in het Hof van Ku- ^ is lenburgh door Brederode ter tafel be- ^ n groet om te beramen over den naam van j( e hun bondgenootschao. « Den Edelen n Eendracht » zou de eeretitel zijn en de 3£ it hoofdman zou genoemd worden « Op-it richter des vervallen vrijdoms». Brede- 3, rode kwam daartegen op, waarschijnlijk. ^ k zegt de Cronyke, omdat hij had verhaald c- aan Kulenburgh en van den Bergh, dat k hij uit den mond van Karel graaf van " 2- Berlaymont, sprekende daags te voren Jf_ t, met de îandvoogdes in hun eerste ge- n hoor, hen had hooren noemen Geuzen, n< t, uit verachting, verstaande uit dit woord >e een soort van bedelaars, dewelke aan dt r- vorstin geen schrik moesten geven. Bre- S; î- derode maakte glorie van dezen naam te ? e- aanvaarden, zeggende dat het hun tôt e- ?een schande of smaad en kon dienen 4 bedelaars te zijn uit liefde tôt den Ko- * Js ning en het vaderland. i- Brederode trok een bedelzak aan, zoo- > al9 pelffrims en bedelmonniken droegen, * e, deed een houten schotel met wijn vullen i: ;r en dronk op hunne getrouwheid, op de i- hoop van verdere zelfstandigheid en de x ; belofte van goed en bloed te wagen voor c\ g allen en elk in ket bizonder van dit ge- b! 7.elschap. si Aile aanzittenden sprongen in een H vlaag van geestdrift recht en zwoeren ^ getrouw te blijven aan den Koning tôt ta den bedelaarsâchotel en den bedelzak f'( toe. Twee jaar later, deed de steeds ver- meerderaar des rijks Ferdinand Alvarez b: van Totedô, ïif zaliger gedachtenis de d: hertog van Alva het hof van Kulenburgh o] ten gronde afbreken als gheweest heb- bende het Stam-huys der Saemengesn>o- n ren Geusen, in 't midden van 't selve 0 opregtende een Coiomme van marbei, ^ van onder aen den voet ingekapt zijnde j-( de vervloecking van ï afveworpen Huys n, van Floris van Pallant Graef van Kulen- S( burgh, en van de Bont-genoten, die al- p, !■ daer aldereerst en verscheyde-mael hun 3( verkondt kadden gemaekt ende beves- v. *" tigt tegen den alghemeynen en waeren ^ Godts-dienst, teghen den Koning en te- ^ 1 ghen het vaderland. j3 De zuil met zijn viertalig inschrift : te Latijn, Nederlandsch, Fransch en ei Spaansch, die daar stond als een ter- b< e gende uitdaging tegen ieder rechtgeaard bi 8 mensch en als een schreeuwend bewijs n« " der verwaandheid van den bloedigen vl hertog, werd op hare beurt omvergewor- as n pen ende stierf al zoo haren natuurlijken oj dood. d< n Op die voor de geschiedenis gedenk- d< r waardige plaats in de Kleine Karmelie- d( 0 tenstraat, bevindt zich thans de kazerne e€ . der grenadiers ; in den voorgevel is een ** ! steen gemetseld met beeldhouwwerk, o.a. boven twee saamgevouwen handen. H een bedelzak en erop den houten scho- a' n î" e Mij is het een groote vreugd mijn " î houten kebbeken daar te mogen begroe- ( , ten, in steen vereeuwigd en mede die- e nende als zfcinebeeld eener grootsche e s strooming van vrijheid en broederschap g.£ j in de gedachten der menschen. j Uylenspiegel. ^ j Onderzeeboolen Wij îezen in een hoofdartikel va® di 'N. R. Ct»: 0e hedendaagsche oorlog heeft de on krzeebooten zoodanig op den voorgroiu ïebracht, en zulk een vertrouwen ge 'estigd in het doeltreffende van dez< 'aartuigen voor aan val en voor verdedi ^a?, dat de waardeering dreigt over t» s'aan tôt overschatting. Vooral zij, di< niet gewend zijn, zich met statistisch< ftgevens te bemoeien (en dat is he ''"«groote deel van het publiek), maa; «un oordeel spoedig gevormd hebben ^ra maar een enkele gebeurteni: plaats gehad, zijn thans reed: _ °vertuigd », en men hoort nu dan oo! ^eds verkondigen, dat slechts onderzee J^ten noodig zijn, om een vîjand var ® kust te houden. Wij willen geensz.in: wimeeu 0p de diensten die de onderzee hebben bewezen aan de oorlog ""«rende partijen, toch moeten wi; "^rschuwen tegen de overschatting de beteek«U9 der onderaeeërs, waar-^ «d'iettgf h«t groote publiek zicl ^ ovar te Ook het gefemik. ■ i of th dat thans van onderzeevaartuigen wordt ^a: gemaakt, door ze te bezigen tôt vernie-ling van 's vijands koopvaardijvloot, heeft op veler meening omtrent het nut he s van onderaeeërs in oorlogstijd invloed do gehad. se] Voor zoover bekend is, zijn van de ge- th j zamenlijke oorlogvoerende mogendhe- dv . den door onderzeebooten vernietigd : 10 sel kruisers, 1 pantserschip en 3 torpédo- mi bootjagers, en is 1 pantserschip ernstig ze beschadigd, hierbij de « Audacious » en va de « Bulwark », als vermoedelijk niet te m< gronde gegaan door de aktie van een on- Aî derzeeboot, ter zijde gelaten. Dit su®:es ve is l>ehaald in ruim 6 maanden met een onderzeevloot, die wij veilig kunnen ra- ^ men op 150 booten van verschillend type.Hoevele mislukte aanvallen er hebben plaats gehad, is natuurlijk niet be-. kend, maar rekening houdende met den i ondememingsgeest van den Duitschen ^ i en ook van den Enarelschen onderzee- - dienst. kunnen wij gerust aannemen dat Ita herhaalde malen een vijandelijk doel M: door den periskoop la beloerd, zonder dat de aanvaller kâns heeft gezien. zija „ " slag te slaan, d(* Gaan w® boïwastasnde djfeaig aa8 ion tuS. esaîeâgr mcertec. totgivxsa. 4# 3îet rekte succès waarlijk niet z6o groot i s men wel denkt. Trekken we hie >g af de 3 Engelsche kruisers, die nit ;r van onze kust het slachtoffer zij ;worden van den aanval van een moe gen en van de omstandigheden part; ekkenden kommandant van een duik >ot, welk geval uitsluitend is toe t hrijven aan groote zorgeloosheid aa: ngelschen kant, en zich zeer zeker nie eer zal herhalen, dan blijft er voor he rekte succès weinig over. Toch heef î rarnp, die het Engelsche eskade îeft getroffen, diepen indruk gemaakt en vergeet te zeer, of is ermee onbe ;nd, dat de ramp is voorspeld gewot m door degenen die het Engelsch iialdeel dagen lang zonder eenige be herming of veiligheidsmaatregelen ei et geringe vaart en vaste koersen lang ■ Hollandsche kust hebben zien stoo en. De Duitsche onderzeedienst zoi n ceduchte steek hebben laten vallei s deze schepen niet aaneevallen waren Al moge echter de direkt toegebracht hade niet zoo groot zijn, het indirekt i moreele succès is des te grooter e; n enkel bravoure stukje van den kom andant van een onderzeesch vaartuig ;lfs indien dit verricht is zonder suc s, is in staat dien moreelen invloe )g enorm te doen stijgen. Daarom is de onderzeeboot, rnits i: ■ooten getale aanwezig, een verdedi ngsmiddel van onschatbare waarde, e: :n middel om de nadering van de ku; n zeer te bemoeilijken. Toch mag me >k hier in den onderzeeër niet het eeni î middel te zien. Echter zijn de kusten beschermd doc ;n mijnveld, waarin ook een duikboc iet ongestraft kan binnendringen -ant feiten, als hetgeen door de Engel he B II in de Dardanellen verricht is illen wel tôt de groote zeldzaamhede ijven behooren en misachien alléé echts in een Turksch mijnveld moge ik zijn. Ook tegen onderzeebooten i as bescherming mogelijk, en het zal d ak zijn van elk land dat zijne kus x>r onderzeeërs wil verdedigen, te be tten dat er mijnvelden gelegd worden Deze taak zal moeilijk anders vo] 'acht kunnen worden dan door véi ragend geschut ih kustversterkîngen c 3 schepen. Tôt nog kwam de onderzeeboot ool ieer naar voren, omdat de torpedoboc i -jager meer naar den echtergrond gc rongen werd. Van eenig succès va: irpedovernielers vernamen we nage aeg niets. Ook in den Russisch-Japar :hen <x>rlog is het succès van den toi îdojager zeer gering geweest; het be ond voornamelijk in de vernielin; in vleugellamme « gedemoraliseerde hepen. Men vraagt zich af, waaror dert dien toch door aile mogendhedei voortgegaan met aanbouw van dit ma rieel, zij het ook in grootere afmetinj t met opgevoerde snelheid. Dit is ge !urd, omdat de torpedojager wordt ge uikt, feitelijk misbruikt, voor verken :r. Nu dit doel beter en vlugger doo iegtuigen kan worden bereikt, zal di nbouw van torpedojagers gaandewej >houden, daar deze als invalswapei •n vlag hebben moeten strijken voo ; onderzeebooten. Toch zullen torpe •bootjagers voor een land, dat slecht; n defensieven strijd zal te voeren heb n, zij het ook door zoo mogelijk of nsief op te treden, hun nut kunnei houden, indien geen groote afstandei te leggen zijn en de nachten zoowe ;t uitvaren als het terugkeeren onopge erkt doen blijven. In een oorlog ali : thans gevoerde, waarbij de zeemach n elkaar ver van eigen gebied zoeker treffen, is de torpedojager gedwon n ©ok overdag te varen en daardooi :chts zelden te gebruiken. Ook he liten toepassing geraken van een blok de, zooals men zich die vroegei cht, heeft het nut van de torpedobooi -jager zeer problematiek gemaakt, al ans voor gebruik in Europa, en vooi iden, die over een goed georganiseer n vliegdienst beschikken. Wij gaan daarom nog niet mede mei n die thans den aanbouw van torpe-bootjagers reeds willen zien afge-îaft. De dreadnought zal, voorzoovei ans kan worden beoordeeld, niet ver-rijnen na dezen oorlog, maar waar-îijnlijk gewijzigd worden, opdat zij .■er opgewassen zal zijn tegen onder-;sche gevaren, en voorzien worden n zwaarder geschut en zoo mogelijk ;t grootere vaartcapaciteit toegerust in den bouwmeester zullen zwaar tt rvullen eischen worden gesteld. ver vullen eischen worden gesteld. E011 Noogte-record Men meldt uit Rome aan de «Times»: De nieuwsbladen berichten dat het 'taliaansche luchtachip M. 1, den 2den Vîaart, de hoogte van 3080 meter bereikt îeeft, welke hoogte tôt hiertœ slechts îoor Zeppelir. hehaald wa». ; Zoet zijn, of... t Eenige dagen geleden heeft onze kon-a frater het Handelsblad zijne lier weer . eens gespannen, en ons een liedje voor-j gezéngen dat bij hem een lijfspreuk is . geworden: het lied van zoet en braaf e zijn. i 't Is niet de eerste maal dat hij dit t dœt. Hij zong het na zijne verrijzenis, t korts na Allerzielen, en hij herhaalde t het voosken in verschillende toonen en r maten, telkens hem dat passelijk voor-kwam.Zijne laatste variante op hetzeîfde the- : . ma brengt andere noten op den balk. e In den beginne was ailes vader-. landsch, zonder voorwaarden; we moes-i ten stil en braaf en onderdanig en zoet s wezen, uit noodzakelijkheid des gebods, „ volgens uitspraak • van wijze voorman-3 nen, en uit liefde tôt het vaderland, dat i stelsig heelemaal zou ten onder gaan, als wij, gewone burgers die we zijn, , zouden beginnen met aan politiek te ^ doen, of maar te denken aan de politiek j van de toekomende dagen. We zijn zoo vrij geweest niet in te gaah op het zoete neuriën van 't ^ Handelsblad en aangetoond dat, terwijl j men ons poogt in slaap te krijgen, de politiek der klerikalen niet stilligt, en hare propagandisten, met meer kracht 1 dan ooit, voortgaan om de menschen - onder den duim der behoudsgezinde parti tij te krijgen... en te houden. We namen de vrijheid de vrijzinnigen n van aile kleur te waarschuwen tegen - hetgeen er in het duister wordt voorbe-reid, iets dat ons, na afloop van den r oorlog, als er weer moet gewerkt wor-,t den om ailes herinterichten wat uiteen _ werd geslagen, ontnuchterend op de . maag zal vallen. if Met plezier stelden we vast dat onze ,3 stem niet in de woestijn klonk, en dat „ velen, die bereids waren ingedommeld, ^ wakker schoten, en het nakende gevaar g mede begonnen in te zien. Onze konfrater het Handelsblad drukt ( daarom wat harder op de snaren van . zijn lier, legt meer nadruk op de toonen van zijn liedje ; hij doet er zoo waar een dreigement bij. Eerst worden we ingezeept met een " kopîeus soppeken sympathie, van onzij-dige volkeren, van dezen kant der groote zee, en van den anderen kant, van de c groote vrije natie, de Amerikaansche t Unie. En dan worden we geschoren. a Wij moeten braaf en zoet blijven, en - volharden in onze onberispelijke hou- - ding, of we verliezen de vereerende sym- - pathie der voorzegde volkeren. We moeten voortgaan met groot te i wezen in de onderwerping ; moed en ge-» duld moeten ons schragen in het dragen , i van ons leed, of we verbeuren de meer-i maals gemelde genegenheid. We moeten ons schikken naar aile l voorschriften, willen we niet de welwil- - lendheid onzer weldoeners beschamen, < . en afbreken wat buitenlandsche vrien- . den hier wenschen op te bouwen. i r Daar is, onze konfrater neme het ons . niet kwalijk, een vies reuksken aan i ; zijn argumentatie, zoo een arme men i schen reuksken, dat tegensteekt. r Predikaties gelijk hij die houdt, zijn , - 9ermoenen voor slaven, waarvan men s een opstand verwacht, die de reeds lang , beraamde plannen van behendige poli- , • tiekers dreigen in duigen te slaan. Im-i mers alleen zulke, van den ernst der i i tijden doordrongen steunpilaren der sa- ( ! menleving, hebben er belang bij aan , . eene bevolking, die zoo kalm en rustig . ; is als de onze, voor te houden dat het haar plicht is te leven als eene familit c i marmotten in den winter, en het haar r tôt grief te maken dat zij thans, met het c oog op de toekomst, hare politieke be-langen zou bespreken. Terwijl wij luisteren naar het wiege- ' liedje dat het Handelsblad op zijne liet 1 tokkelt, gaat men aan den overkant ^ voort met stroppen te leggen, die ons zeer ongemakkelijk om den nek zullen liggen. = Er is bij het sluimerlied in kwestie s een refrein, dat meer dan noodig if v weerkomt : 't is de waardigheid. Et r wordt bijna zooveel van waardigheid v gezongen als van onderwerping en dee- v moedigheid. Getoetst aan de bedekte '' bedreigingen welke tezelfdertijd worden geuit, klinkt dat refrein danig valsch. ' We moeten zoet zijn... of we moeten vroeger naar bed. y We moeten zoet zijn... of de onzijdige ^ volkeren en de groote Amerikaansche l Unie zullen ons niet meer geeren zien. . We moeten zoet zijn... of we krijgen If geen eten meer... M We moeten zoet zijn en stilzwijgend " toezien hoe men bezig is, .op den huidi-gen dag, de kooi ineen te timmeren waarin we lange dagen in de toekomst v zullen zitten te zuchten, treurende over " onze domheid die ons daarin bracht. 0 En dat gebeurt allemaal in naam van onze waardigheid. N Waardigheid langs hier, waardigheid 1) langs daar. Dat woord krijgt eene bij- t; zondere beteekenis. h 't Schijnt nu feondsche alaafsheid te o willen seggen. ii Wij ¥ra««w yan het W<x>r- d Doodsbericht . ... i.O® OAGELIJKSCH NIEUWS MILITAIRE SCHILDERS OP HET FRONT. — Zooals men weet heeft de Fransche regeering verscheidene talent-voile schilders naar het front gestuurd om schetsen van den oorlog te nemen. België heeft thans dat -voorbeeld ge-volgd. Inderdaad meldt de « Indépendance Belge » dat de schilders Charles Michel en Paul Mathieu te Calais zijn aangekomen om zich naar Veurne te be-jeven. Zij zijn door de Belgische regee-ring gelast om eenige militaire taferee-len te schilderen, welke later den helden-moed der troepen in herinnering zullen brengen. Van andere deelt men mede, dat er sprake is van het schilderen van een panorama van de IJzerstreek ; de schilders Alfred Bastien en Pierre Paulu» werden daartoe aangewezen. Dit panorama zou te Londen tentoongesteld worden.ZULLEN DE DAGBLADEN-RE-DAKTIES PAPIER TE KORT KOMEN. — De « Frankfurter Zeitung » verzekert, dat het dagbladenpapier in Frankrijk zoo schaarsch wordt, dat de regeering zich genoodzaakt heeft gezien am de inkomende rechten op dit artikel te verminderen. « De papierfabrikanten der Skandina-vische landen hebben geen werk, zegt zij, en de Fransche bestellingen zouden juist van pas komen, maar, want er is een « maar », deze transacties zijn haast niet mogelijk : i* het zou onmogelijk zijn een reeder te vinden, die bereid is een schip naar Frankrijk te zenden, we-gens het gevaar in het Kanaal ; a* de vrachtprijs zou in ieder geval zoo hoog wezen, dat de prijs van het papier hier-door ongenaakbaar zou worden. » Indien men eene te groote stijging op het papier wilde voorkomen, zou de verzending, naar evenredigheid der gevaren, niet genoeg opbrengen. » OM HET GOEDERENVERKEER TE VERGEMAKKELIJKEN. — Zeke re moeilijkheden in het verkeer op de lijn Herbestal-Luik hadden de adminis-tratie der spoorwegen doen besluiten dai men, vooraleer men goederen op deze lijn kon verzenden, de vrachtbrieven te Luik of te Brussel moest overleggen. Daar hierdoor eene aanmerkelijke ver-traging in het verkeer ontstond, heeft het spoorwegbestuur thans, ten titel van proef, besloten om aile goederenverzen-dingen naar of van Duitschland toe te laten, natuurlijk met uitzondering der waren, waarvan de uitvoer verboden is. Het bestuur der Duitsche spoorwegen werd reeds op de hoogte van den geno-Tien maatregel gesteld, die er veel zal toe nijdragen om het goederenverkeer te /ergemakkelijken. EEN VLAAMSCH BLAD TE PARUS — Binnen enkele dagen zal er te Pariji-:en Viaamsch weekblad verschijnen voor le Vlaamsche arbeiders en vluchtelingen lie aldaar vertoeven. Het blad zal « Ons Vlaanderen » hee-en.AAN HET AMERIKAANSCHr ^OLK. — Door het gemeentebestuur 1er stad Gent werd den schoolhoofden ipgedragen hunne leerlingen een opstH e doen maken, in hetwelk gehandeV vordt over dit tijdstip der geschiedenis 'an Amerika, waarin de groote Was-lington leefde en waarin terzelfdertijd d< lankbare gevoelens uitgedrukt worden. lie zij aan de groote Amerikaansche Na-ie verschulidgd zijn. In een prachtig album zullen de ver chillende werken der kinderen verza neld worden en het zal président Wilson ivergemaakt worden. DE BEVOORRADING VAN BEL îIE. — Een lezer komt terug op het ar-ikel onder dezen titel verschenen in ons 'lad van Vrijdag j.l. Hij schrijft ons als volgt : De Gouverneur-generaal heeft eene roote zaak aangeraakt, die ernstig in te tudeeren is. In onze groote parken zijn ele hectaren bouwland, die sedert jaren nbenuttigd liggen en welke zeker goed< ruchten zullen dragen, aïs zij met vlij; worden bewerkt. In Duitschland worden lie dergelijke gronden aan bekwame lie-en uitgeleend, wanneer zij de verplich-ng op zic hnemen de gronden te bewer-en en te bezaaien. Het zal wel noodig rorden, als de oorlog nog lang duurt, at iedereen niet alleen verteert maar ook •acht zelf voedsel bij te brengen. Mij dunkt dat het goed zou zijn, als rôereen aangespoord werd te doen al 'at in zijne macht ligt en de stad Ant-[erpen de degelijke gronden benuttigde, ie ze bezit. » We beamen volmondig de meening an onzen briefwisselaar en geven zijn edacht in overweging aan de bevoegde verheden. DE BELGISCHE UITGEWEKE-EN IN ENGELAND. — Uit de « Dai-■ Mail » : In antwoord op eene parlemente vraag van den heer Nield, heeft de eer Herbert Samuel verklaard dat de snsus het aantal Belgen, die zich thans i Engeland bevinden op 180,000 schat, c soldateo niet inbegrepen. In dit cijfer omen ia m&aaes «met yroM- wen met 69,000 en de kinderen met 46,000 in rekening. Om het juiste aantal in Engeland verblijvende Belgen te be-komen, moet aan bovengenoemd cijfer. 18,000 man aan zieke, gewonde of her-stellende soldaten tcegevoegd worden. OPHEFFING VAN HET BOTER-UITVOERVERBOD IN HOLLAND.— De « Telegraaf » meldt : Naar wij verne-men, zal met ingang van 8 Maart a.s. het beperkt uitvoerverbod voor boter hoogstwaarschijnlijk voorloopig worden opgeheven. BETALING VAN RENTEN. — De kleine renteniers die eenigen tegenslag gehad hebben in de laatste tijden zullen eindelijk hunne scheer kunnen gebruiken. Alzoo verneemt de « Frankfurter Zeitung » uit Luxemburg dat de Nationale Bank van België besloten heeft de koe-pons van verschillende Belgische renten uit te betalen op 1 November 1914, 1 Ja-nuari en 1 Februari 1915 tegen eene kommissie van 10 centiemen. De koepons vervallen vôàr de hierbo-ven vermelde datums zullen niet kunnen ingekasseerd worden. Daarbij zal men slechts voor het bedrag van fr. 100.— storten en dit maandelijks. DE OPVOERING VAN «LE CLOI-TRE » IN ENGELAND.— Na een schit-terend succès behaald te hebben in het Kingsway Theatre te Londen, wordt het meesterstuk van Emile Verhaeren thans ook in de provincies opgevoerd, voor geestdriftige toehoorders, die èn drama èn vertolkers te>ejuichen. « La Cloître » werd achtereenvolgens te Bristol, te Birmingham, te Manchester en te Leeds gespeeld. "BIJEENKOMST DER BELGISCHE BISSCHOPPEN. — Uit de « Tijd » : De gelegenheid der uitvaart en begrafe-nis van wijlen Mgr. Walravens hebben de Belgische bisschoppen benut, om te Doornik eene vergadering van het geza-menlijke Belgische Episcopaat te houden. Het was de eerste tijdens den oorlog; talrijke vraagstukken zijn op deze bijeenkomst, die door Z. M. kardinaal Mercier werd voorgezeten, te berde ge-bracht en over verscheiden zaken van kerkelijk bestuur werden beslissingen ge-nomen.De conferentie werd bijgewoond door Mgr. Heylen (Namen), Mgr. Rutten (Luik), Mgr. Van Rechem (hulpbisschop van Gent).Door hoogst moeilijke omstandigheden was het den bisschpo van Brugge niet mogelijk bij de vergadering tegenwoordig te zijn. In tegenspraak met het sensatiebericht van een Nederlandsch katholiek blad ov«r den dood van Mgr. Charost, bis-schop van Rijssel, kan ik mededeelen, dat deze kerkvoogd, in gezelschap van ^ijn vicaris-generaal, de plechtige Re-quiemmis voor de zielerust van Mgr. Walravens heeft bijgewoond. De lijk-dienst werd opgedragen door Z. Em. kardinaal Mercier, die, gelijk ook op zijn heenreis was geschied, op de terugreis naar Mechelen werd vergezeld door Z. Exc. den Nuntius van den H. Stoel te Brussel. Te Doornik en Brussel heeft de kardinaal audienties verleend. KLACHTEN OVER SLECHTE SCHOENEN. — Uit de « Times » : De minister van oorlog heeft een officier van den genralen staf naar Frankrijk gezon-den, vergezeld van een deskundige in lederwaren, om een onderzoek in te stel-len over de slechte schoenen-leveranties. Vele soldaten moeten zich beklaagd hebben, dat zij in de loopgraven veel aan de voeten geleden hebben, tengevolge van -ilecht schoeisel. BIJ ONZE VLUCHTELINGEN IN HOLLAND. — We vernemen uit Mid-delburg, dat de regeeringskommissaris voor het vluchtelingenwezen jhr. Ruys de Beirenbrouck, na een bezoek aan de in-stellingen voor de Belgen die van Rijks-wege in Nederland onderstand genieten, verklaarde zijnerzijds niet op de ontrui-ming van Middelburg te zullen aandrin-gen, met uitzondering voor de ongehuw-de mannen, die daar werkeloos rondloo-pen, terwijl men hen in de kampen aan het werk zet. Het vluchtelingenkamiteit heeft een brief van den Burgemeester gekregen, waarin deze verklaarde niet langer de be-schikking te kunnen laten over de manège, het gymnastieklokaal op de Groen-markt en het ijkkantoor. Tengevolge hiervan zal in het laatst der volgende week een 200/300 tal arm-lastige vluchtelingen van daar naar het kamp van Uden vertrekken. Er blijven dan nog ongeveer 800 over. Vrijdag j.l. hebben Mevr. Cort van der Linden, Mevr. London, Mevé. Van Such-telen van de Havre en Mej. Thorbecke, een bezoek gebracht aan het vluchtoord Ede. Verder is dit vluchtoord bezocht door Mej. P. M. Rer, den heer Philip Burt en den heer Fred. Rorontru, leden van de Society of Friends of England. Deze ver-eeniging heeft toezegging gedaan van eene gift van fl. 1000 oprichtiag ' m vous bibliotheeh.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung