Het Vlaamsche nieuws

582310 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 03 Dezember. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 22 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k35m905f2r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zondag 3 December 1916, Tweede Jaarg. I 11 —11 'I' •«-ntSJe^gnwtwa.ra iiwhmi. 334 Prij«» 6 Ontiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best iagelicht e» meest ^erspreid Mieuwsblad f&o België. - Verschijut 7 maal per week abonnementsprijzen : Per maaad I.7S Per 6 aiaaiulen II.— Per 3 mnanden 6.— per jaar |g._ AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELSAAD: Raf VERHULST, Dr Aug. BORMS, Alb. VAN BEN BRANDË Met vaste medewerking van Dr A. JACOB iîUSEELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 . - AANKONDIG1NGEN : Tweede bladz., per regel. 2,68 Vierde bladz., per regel, S.6I Derde bladz., id. I.— Doodsbericht I. Voor aile aj&aoncen, wende men zich ROODBSTRAAT, 44. DE OORLOG ■riekenland en de mogendheden ■ Londen, 1 December. — De Athoen-m koirespondent van de « Evening ■v> » meldt dat vanmiddag Fransche ■atrozen en Grieksche troepen op elkan-K zijn begonnen te vuren. ■tonden, 1 Deoember. — De Atheen-H korrespondent van de « Daily Te-■ppk » seinde Woensdagnàcht (het ■grain is met vertraging ontvangen) : H militaire conferentie in het hoofd-Kai'ticr van het le legerkorps, waaraan Rsîttg Konstantijn heeft deelgenomen, Hf; àch bezig gehouden met militaire Batregeleii, wier uitvoering vanavond ! Hjégonnen. Het plan is met het gelieele : B- met aile oorlogstuig naar het bin- ; Biland terug te trekken om daar den Hng van zaken af te waehten, en in ■taie alleen de bemanning van de in Kkg genomen vloot en de gendarmerie Ke poiitie achter te laten. De laatste : Benachten zijn voortdureiid geweren H munitie in motorwagens uit Athene ■Do korrespondent van de « Daily Hns » seint d.d. heden : De Grieksche Btering heeft te midder.nacht een ken-Hgeving uitgevaardigd1, waarin zij de Hnlking met nadruk verzoekt zich rus- ■ tehouden. Een half uur la ter heb ik menigie, waaronder vele uniformen, ■hiireelen van het Venizelistische blad ■jthniki » zien aanvallen. Er werden H à 10 schoteu afgevuurd en in de buurt ; Htstond een paniek. ■Duikboot- en mijnoorlog Rondeii, 1 December. — De Russi- ■ schoener « Heinrich » ('232 ton) en H Engelsche schoener « Christabel » , ■" ton) zijn door een duikboot in den < Hjid geboord. De bemaoningen zijn ge- ■/inden, 1 December. — Het zeil-Bi[> « Behrend » (141 ton), van Lon- 1 M is in den grond geboord. De be-■nning is gered. B,ondeti, 1 December. — De stoom-Bepen « Egholm » (1348 ton) van Ko-Bhagen, « Njaal » (718 ton), van Bs'iania en.... (naam ontbreekt.) van Bpcn, zijn in den grond geboord. Ook ■ Fransche zeilschip « Ansbert » is in B grond geboord. ■ Een Fngelsch vliegtuig gevonden '-fi " Bwlijn, i Deoember. — Een onzer ■jtbooten trof dezer dagen voor de B^rnsmonding een daar drijvend, be-Badigd Engelsch vliegtuig. De beide HK:eren, die in het vliegtuig zaten, wer-B^gevangen genomen, het vliegtuig ■iiiister Zimmermann en de Rijksdag W^rtijn, i December. — Na afloop K verklaring inzake Griekenland ■ j).m'n'ster Zimmermann heden in ■ Rijksdag : Nu de keizer mij de lei-■s \an het ministerie van buitenland-■e zaken heeft toevertrouwd, maak ik F eerste gelegenheid gebruik om in B1 n,cuwc hoedanigheid met u in aan-■J11? te komen. Ik heb de eer gehad Hf iaren 'n belangrijke aangelegen- met het Huis samen te werken. Ik ■r> te m<>gen zeggen dat gij mij reeds ■^walen vertrouwen hebt bewezen. ■p' "r gij mij in mijn nieuw ambt met ^r°uwen tegemoet treedt,kan ik u ver- ■ ' dat gij op mijn medewerking ■> rekeiien om tusschen het huis en mij H 1 mij ondergeschikte autoriteiten Hrouu'elijke betrekkingen te onderhou- te bevorderen. (Toejuichingen.) H/''J doordrongen van de zware ver- . BIOOrding van mijn nieuw ambt, ga ik H e'ti arbeid. De taak van het ministe- 1 H buitenlandsche zaken en zijn lei- v H ontzaglijk. Ik kan slechts hopen a oevredigende wijze te volvoeren, S ■ ik op uw verstandige medewer- ■ mag rekenen. (Toejuichingen.) z; P ^-ei-tiiigd dat elk uwer wenken, p H n en wenschen bij mij en mijn d H. ar;n te allen tijde een open oor en s< H r^'dwillige tegemoetkoming zal d Kn ogmaals verzoek ik u, mij bij a H taak met uw vertrouwen en u H Wl'lenden steun ter zijde te staan, e> H f m'jn eigen belang, doch tôt heil k ■ Vaderland, waarvoor wij allen n ■ Ptsche lrracht veil hebben. Q B, , ^olg « Oorlogstelegramtnen » ri ■ bladzijde. L Onze Groote Letterkundige Prijskamp Willem Kloos 1859 Geboren te Amsterdam. Sedert 1885 opsteller van De Nieuwe Gids. In 1900 gehuwd met de begaafde en steeds ijver-volle romanschrij fster Jeanne Reyneke van Stuwe. Als dichter bereikt hij zijn hoogtepunt \ô6r 1893, daarna daling. Hij leverde letterkundige studiën en beftige letterkritiek. De K'ieuwe (jrids treedt op tegen de Jichterlijke taal : geijkte beelden, orato-rische ontlx>ezemingen en rhetorische sracht. Potgieter wordt gehuldigd, Mul-:atuli en Huet geduld, Beets, ten Kate ;n Bilderdijk verguisd. In den allerlaatsten tijd schreef Kloos sveer prachtige gedichten, die. genoeg lantoonen dat de dichter van vo6r vijf-.•n-twintig jaar nog leeft in hem. De Zee is wellicht zijn beroemdste sonnet. Het zou moeten heete.n De Zee en de Ziel. Het herinnert aan Baude-> aire's heerlijk gedicht L'Homme et la Mer (Fleurs du Mal), waar de eindelooze ieining golft in dit vers : Dans le déroulement infini de sa lame. Hier vier strophen daarvan : L'HOMME ET LA MER Homnife libre, toujours tu chériras la mer [/a mer est ton miroir ; tu contemple ton âme Dans le déroulement infini de sa lame, 3t ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. V'ous êtes tous les deux ténébreux et discrets : Somme, nul n'a soudé le fond de tes abîmes, D mer, mil ne connaît tes richesses intimes, fant vous êtes jaloux de garder vos secrets! it cependant voilà des siècles innombrables 2ue vous combattez sans pitié ni remord, rellement vous aimez le carnage et la mort, D lutteurs éternels, o frères implacables. 92 De Zee en de Ziel 92 De Zee, de zee klotst voort in eindelooze deiniug, De Zee waarin mijn Ziel zichzelf weerspiegeld ziet ; De Zee is als mijn ziel in wezen en verschijning Zij is een lévend Schoon ' en kent zichzelve niet. Zij wischt ziehzelven af in eeuwige verreining | En wendt zich altijd om en keert weer waar zij vliedt : Zij drukt zàchzelven uit in duizenderlei lijning En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied. < O Zse was ik als gij i in al uw onbewustheid ] Dan zou ik eerst gehéél en grôôt gelukkig zijn. < Dan had ik eerst geen lust naar menschelijke belustheid Op menschelijke vreugd en menschelijke pijn : Dan was mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid Zou, wijl zij grooter is dan gij, nog grooter zijn. ^ I Willem KLOOS. f c Frederik van Eeden t 1860 a Geboren te Haarlem. Tolstojaan.Sinds s 398 kommunistische propaganda; stich- É ng van een kolonie te Walden, op mis- I tkking uitgeloope.n. Bewonderaar en Y ertaler van den Indischen dichter en i iti-Engelschgezinden vaderlarder Ta- c ore, welke den Nobi Iprijs verwierf. c De Nieuwe Gids oj>ende in 1886 met r jn De Klein e- Johannes, de meest ge- r rezen en ook meestgelezen roman van t e generatie van '80. Bekoorlijke, raad- s .dachtigo sprookjesroman, frisch, tee- o er, schoon, diepzinnig...lijkend. De r invullende vervolgen : Johannes Via- h >r, Het Boek van de Liefde en, in 1906, ri ?n tweede Kleine Johannes, waren on- r lare symboliek of maatschappelijke mij- n leringen. In dramatischen vonn : De d ebroeders, waarvan de eerste akte fan- 1< istisch aatitre.kkelijk is. Sociaal-saty- d sch drama : IJsbrand en Het Beloofde n and. g 93 De Leewwerik 193 Nu weet ik welke vogel Mijn lievelingsvogel heeten mag, Die even opgetogen Zingt zomernacht eu winterdag. Nog maar sinds onlangs ken ik hem Met zijn verrukte kleine stem, Zijn lichte, luchte jubelkreet Die van geen moeheid weet. Dt morgenzon, de zomernacht, De wind, de vrijheid zonder maat, De lust die nimmermeer vergaat Die heeft hij in zijn lied gebracht. Het klinkt van uit de vage verte Alsof hij midden in 't gesternte Zijn zilveren klokje luidt. Frederik van EEDEN. Herman Gorter 1864 Het heerlijkste werk dat de nieuwe riebting heeft voortgebracht is Meij van Herman Gorter. Het vertelt, in een episch gedicht van drie boeken, ongeveer wat Iris, van Perk, beduidt. In het eerste boek : de komst van Mei, het mooie lieve. meisje ; in het tweede wil de vergankelijke ]\Iei-Schoonheid zich vereeuwigen door den blinden god Balder te huwen ; daar het onmogelijk is, sterft zij..Versta : de zin-nelijko schoonheid kan zich niet vereeuwigen door de ziel, door de kunst. hier verpersoonlijkt door de muziek. Het gedicht vangt aan met het be-roemd geworden vers : Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Treffend is de wereldsche verganke-lijkheid ge.schetst : 94 Eén ding is droevig.. 94 Eén ding is droevig en maakt zacht geklaag Altijd om d'aarde heeu, 'n nevel vaag En luchtig om dat lijf : 't is wisseling Van zijn en niet zijn en dat ieder ding, Zielen en bloemen, drijven naar dat rijk, Waar 't wit en stil is en den dood gelijk. Want zcoals aan het eind van 't jaar Trekvogels uit het land gaan met misbaar Van vogelstemmen uit de hooge lucht : De kindren op de straat hooren 't gerucht En kijken, zeggend : « Zomer is voorbij, De kou komt », in de wolken gaat de rij Van vogels, z6ô, z66 gaat ailes voorbij. Uit Mei (1889). Herman GORTER. DAGELIJKSCH NIEUWS « BRAVO, BELGISCHE STAN-[)AARD ! » — Onder die hoofding .chrijft Vrij België, van Frans van Cau--velatrt en Julius Hoste junior, in zijn aatst vcrschenen nummer : « De XXe Siècle, wien de e.endracht 1er Vlamingen een doorn in het oog is, racht met aile middelen ons onderling e verdeelen en tegen malkander op te agen. Het stichten van Het Vaderkind îeeft geen ander doel gehad, en wanneer le hoofdredakteur van dat blad zich niet pewillig genoeg laat gebruiken om, ach-er zijn Vlaamsch mom, de Vlaamsche ongens te misleiden over het program-na der Vlamingen, en ze op te jagen te-;en de Vlaamschgezinde voormannen, lan wordt hij eenvoudig aan de deur ge- : valst. Dat heeft de vorige hoofdredak- ' eur, die zich voor dat werk te goed chtte, ondervonden. » Maar de XXe Siècle heeft het te-enovergestelde bererkt. Het is vooral , an hem te. danken dat er volmaakte ver- j tandhouding is gekomen tusschen al de , cht Vlaamsche bladen, welke buiten ; Let bezet gedeelte verschijnen, en dat < let vertrouwen in de leiders, dat door -en ondcrlingen a'fstand misschien op ] en duur zou hebben verslapt, sterker an ooit is geworden. He.bben de heeren -, îisschien hun misstap bemerkt? Best j îogelijk. In elk geval nu beproeven ze et met zoet gefluit. Zij trachten mooie moesjes te tre.kken naar een paar van ' nze Vlaamsche bladen, om ze los te ' iaken van het blok, dat zich gevortnd eeft. Vooral op den Belgischen Stan- 1 aard hebben ze hun kunstjes willen be-roeven : vertaling van artikels, bemin- 1 elijk insinueerde uitlatingen, en wat ; ies meer. Maar de XXe Siècle zal niet ; mg op zijn illusies geteerd hebben,want t e Belgische Standaard heeft hem in zijn t unrmer van 25 Oktober een antwoord i egeven, dat aan duidelijkheid mets te c wenschen overlaat. Wij drukken het vol-ledig over : « ONS RECHT VAN ANTWOORD » XXe Siècle tegen Belgische Standaard b ïn zijn hoofdartikel van 24 Oktober zegt de XXe Siècle, betreffende het manifest van hem uitgaande : « Avec quelle joie nous sa-« luerions par exemple l'adhésion du Belgische » Standaard, de La Panne, qui a publié, depuis » quelques semaines, plusieurs articles animés » du plus par patriotisme ! » « Dat wij, Vlamingen, vaderlanders eu va-derlandschgezind zijn, weten wij beter als XXe Siècle. i Wij hebben nooit gewerkt dan voor 't wel-zijn van ons land en ons volk. » Een eukel woord : » De witte vlekken, die dezen laatsten tijd in ons blad voorkwamen, heeft XXe Siècle niet verstaan. » Wij waren, zijn en blijven eensgezind met de andere echt-Vlaamsche bladen, en werken voor vrij Vlaanderen in vrij België. De Belgische Standaard. s « Bravo, konfrater ! Zoo hadden wij het van u verwacht, en wanneer Ons Va. derland, Ons Vlaanderen of andere bladen de verleiders mochten zien verschij-nefi, zullen zij bet.yoorbeeld van De Bel. gische Standaard volgen. Ook onder ons, Vlamingen, kunnen meeningsverschillcn bestaan ; ook wij zijn niet vrij van de moeilijkheden, welke tusschen men-schen, omdat zij menschelijk zijn, zoo gemakkelijk oprijzen ; maar wij moeten onze tegenstrevers doen ondervinden dat onze zaak hooger staat dan onze per-soonlijke belangen, dat wij worden sa-mengehouden door iets dat sterker is dan onze eigenliefde en dan elke per-soonlijke oneenigheid ; ons gemeen-schappelijk volksideaal ! En eens zullen zij met of tegen zin voor de macht van onze eenheid moeten buigen, » « VLAAMSCH LEVEN ». — Inhoud van N. 9: Een duikboot geeft in voile zee bevel rot stoppen aan een vijandelijk zeilschip, (plaat) ; Hoe staat het met den oorlog? (wekelijksch overzicht der krijgsgebeur-tenissen, met 5 platen) ; Over de gebroe-ders van Eeyck, onuitgegeven redevoe-ripg van Pol de Mont, met 6 platen ; Alleen, gedicht van Rosari ; Iets over de rijwielen en hunne opkomst, door R. D. R., met 4 teekeningen ; Valavond, gedicht van Flora de Lannoy ; Sint-Nildaas, door Jozef Vincx, met 2 platen ; Tryp-tiek, gedicht van .Ernest ae Weerdt ; Sinter-Klaas, gedicht van Jef Menne-kens ; Het Boek der Sproken, Sint-Ni-klaas, verhaal, door Hendrik Muylder-mans, met één teekening; Kunst en-Le-ven, met één plaat; Tooneelkronijk; Brievenbus. HET DAVIDSFONDS EN HET AK-TIVISME. —Wij lezen in de « N. Gazet van Gent » : « De Toorts » bevat een oproep van het Davidsfonds tôt hare 15,000 leden, waarin het Passivison veroordeeld wotdt. Het stuk is geteekend door prof. Dr. Vliebei'gh, hoogleeraar te Leuven en prof. Dr. K. Heyndrickx, hoogleeraar te Gent. Na te hebben uiteengezet hoe, door de aanvallen tegen en de verdoe-ming van het Flamingantism, de Vlamingen in het gelid zijn getreden tegen het Franskiljonism, zegt de oproep dat het 011 verantwoordelijk zou zijn om wille van de Godsvrede, zoo driest door de Vlaamschhaters het eerst geschonden, aile werking stil te leggen. Zoowel als « Bien Public » en « Het Volk » noodza-kel'ijkerwijze de politieke aanvallen van :t Vooruit » hebben moeten beantwoor-den, zoowel kan, het aan de Vlamingen ; niet ten kwade geduid worden als zij ' everen 0111 (de Vlamingen) in zulkda-lige gemoedsstemming te brengen of te • louden, dat zij vatbaar zij,n voor den j ^laanxschen strijd van later. » , « LEVE DE KONING !» OF « LEVE 1 DE REPUBLIEK ! »?. — Naar aanlei- 1 ling van de viering van 's Konings 1 îaamfeest schreef Kamiel Huysmans in (Le Socialiste belge», dat het deelne- ] nen aan dergelijke feesten vanwege de ] iocialisten niet beschouwd mag worden ] ils een afstand doen van hun republi- ( ceinsche beginselen. i Kamiel en Kamiel's vriendjes zijn en jlijven « envers et contre tous » anti-coningsgezind. ^ Principes zijn dingen waarachter men ? :ijn lafheid wegsteekt ! Liever Janùs £ djtr... Nu daar komt men wej, eens ver- ^ 1er mee! Maar een schoon en waar nensch zijn, telt dat voor mets? IN STRIJD MET DE BELGISCHE c VET VAN 1914. — Waarschijnlijk om r lan. te toonen hoe men de onderwijswet r 'erklaren moet en hoe ze moet worden v oegepast, krijgen we een eenig v«or- 1 >eeld van Belgische school in Vlaandie- I en, naar den regeeringswenaeh. T.uister v !ven : h In de a Echo Belge n wordt een lan artikel uit de « XXe Siècle » overgen< men, getiteld : « Une école pour les peti Flamands du front belge ». In dat artik wordt verteld dat, in den kleinen onb< zetten hoek van West-Vlaanderen ee school bestaat, zeer primitief ingericl in het dorp Boitshoecke, voor de k.ndi ren dier streek. De school staat eigenlij onder militair bestuur; ziekenverplegei geven er les. Er zijn rond de 400 sch< liereu. De ouderdom der kinderen ga£ van 5 -tôt 15 jaar, schrijft de « XXe Si( cle ». En, wat verder : In aile klassen wordt de Fransche taj bij zonder goed onderwezen, en al de leea lingen volgen het vak met een bewond* renswaardige aandacht. Dus, achter het Belgisch front, in h< laatste hoekje van Vlaanderen dat no onder Belgisch regiem staat, wordt d Fransche taal, die niet de moedertaal iî aangeleerd aan kinderen van vijf jaar. Wij zijn zeer tevreden die toepassin van de wet te kennen... zeer tevreden. ZONDERLINGE UITDRUKKIN< VAN BELGISCH-ENTENTEGEZIN DE PATRIOTISME. — Naar een mededeeling aan de bladen hebben onz lezers vernomen hoe het Belgisch staats bestuur zich heeft verplicht gezien d Belgische kolonie in Afrika, Kongo, aai Engeland als pand af te staan bij het slui ten van oorlogsleeningen. De geschiede nis leert hoe op die wijze meer dan een kolonie voor het zoogezegde moederlam verloren ging— of in andere woorden.. door den pandhouder werd... gekaapt Onze patriotten door dik en door dun, di< altijd elke handeling van de Regeerinj goedkeuren, al atrijdt ze ook honderd maal tegen het Belgisch belang, hebbei er dit op gevonden : — De Engelschen hebben Kongo Goed zoo. Dan zijn wij er van af ! — ? — Ja, Mijnheer, want de kolonk bracht niets op, en dan is het maar betei dat wij er van af zijn. Nu, als uiting van patriotisme aan zij-ne landgenooten een brevet geven var onbekwaamheid om eene kolonie te be-sturen en te doen produceeren, vinden \v< nog al kras. Maar : van je vrienden immers moet je 't krijgen 1 LIEG MAAR, LIEG MAAR ALTIJD DOOR. — De duizenden, ja, de tien-duizenden, die over geheel Vlaamsch België, naar de bureelen van « Volksop-beuring » gaan voor inlichtingen en ver-troosting, kunnen er van getuigen hoe zuiver menschlievend deze heerlijke in-stelling is; hoe nationaal en opbeurend haar streven. « Volksopbeuring », de vleeschgeworden gédachte van een edel-moedig Vlaming is, dank zij de milde hulp en de broederlijke steun van het Hollandsch komiteit, het Vlaamsche werk, dat geen ehkel ander doel kent dan de leniging van de ellende en de smart onzer menschen en hunne opheffing uit hun rang van verworpelingen waartoe h-en het soms zoo wreede leven heeft gebracht.En toch, in de oogen van hen, die ver-blind zijn door een verfoeilijk persoon-tijk belang ; die immer den naam van het vaderland gebruiken, maar nooit hun klein, peuterig belang hebben kunnen ten offer brengen aan het wezenlijke lands- en volksbelang; die aan vader-landsliefde doen voor minstens 7200 fr. :n het jaar, is « Volksopbeuring » uit den Dooze. En daarom moet « Volksopbeu-rinef » worden verdacht gemaakt ; moet let steunkomiteit in Holland worden be-asierd.De laatste uitdrukking van vaderlands-iefde van de patriotten... à 7200 fr. l'an., s dat de Vlaming niet mag meedoen aan nenschlievendheid... Wellicht omdat het ?el ukken van zijn werk bewijzen zou dat îij toch voor iets goed is, wat nog altijd ictwijfeld wordt. En Holland mag België niet helpen. Ït worden Belgen gevonden die dat uit Mgische vaderlandsliefde verbieden... 'ntusschen leven die lui in Holland en loen aan vaderlandsliefde... voor 7200 r. 'sjaars... Hun liegen zal hun niet baten ! WEER FRANSCH GEKNOEI. — ïr worden in en buiten onze stad weer ekere « horaires des trains » verkocht, 11 nog al ten bate van het « Comité Na-ional de Secours et d'Alimentation », lie zoogezegd tweetalig zijn, maar waar-p de Vlaamsche aanwijzingen ofwel ge-eeltelijk ofwel in 't geheel niet voorko-n:n .Alleen op het titelblad reeds ko-len aanduidingen voor waarvan men de ertaling te vergeefs zou zoeken. Men rte zich dus deze maal niet beetnemen ! îen ding begrijpen we ecbter niet : hoe rordt de uitgave van dergelijke prullen ier geduld?,.. J Hoe de Keizer begraven • wordt ... 11 Over de begrafeuispk-ch tigheid van ^ den Oostenrijkschen keizer, schrijft de j" korrespondent van de N. R. C., dd. 27 Novemljer, het volgende : Men kent niet vecl voorbeelden in de £ geschiedenis dat het leven van een sou-verein zoo met dat der bevolking was samengeweven, als dat bij keizer Frans Jozef het geval was. Een van de kentee-' kenen van zijn populariteit en van de gemoedelijke verhouding tôt de Weeners was, dat de keizer, in de laatste jaren, slechts (( der alte Herr » werd genoemd. p. En nu wordt « der alte Herr » Donder-e dag begraven, met een ceremoniëel on-, geveer gelijk aan dat, waaraiede sinds '' oud gebruik de Spaansche koningen zijn bijgezet. Want aan het hof heersekt de = Spaansche étiquette,, die indertijd door de Habsburgers uit Madrid naar Weenc-n i is overgebracht. Deze étiquette is zwaar- - wichtig en mist de gratie van die, welke e vroeger in Versailles geheerscht heeft. e De Spaansche is van ietwat duistere - pracht en versmaadt kleuren en schitte-s ring. Bij deze begrafenis zal dan ook i ailes stil en somber in zijn werk gaan. - Het leger heeft geen aandeel aan de lijk- - staatsio, alleen de familie en het hof. ; Van heden tôt Donderdagmiddag zal ^ het lijk in een gcsloten kist tentoonge- • steld zijn, om dan naar de laatste rust- • plaats gebracht te worden. De stoet, die - uit de Hofburcht gaat, îangs Ringstras-' se. Franz-Jozefskaai, Roteturmstrasse/ ■ Stefansdom naar het Capucijnerklooster 1 op de Ncuemarkt, wordt geopend door twee lakeien te paard. gevolgd door een afdeeling paardenvolk ; dan komt een Hofeinspanier (foerier), gevolgd door 5 rouwkoetsen met 2 paarden voor de ka-; merhoeren. Verder een hofkommissaris te paard, dan een rijtuig met 6 paarden voor de vleugejadjudanten, lakeien met lantaarns, weer rouwkoetsen met hofdig-nitarissen. voorts een koets met (S paarden voor den Obersthofmeister (groot-meester van het keizerlijke, huis) met lakeien langs de portieren. Daarachter een afdeeling Oostenrijksche en Hongaar-sche lijfgardos en dan de met 8 paarden bespannen lijkwagen met den opperstal-meester te paard op zij. Langs beide kanten van de koets loopen lakeien met brnndende kaarsen. Daarachter 4 Edel-knaben (pages) met fakkels, voorts 24 lijfgarden, waarvan de Duitsche met hellebaarden, de Hongaarsche met pan-tervellen en krornme sabds en een afdeeling gardes te paard. De stoet wordt door een kompagnie soldaten en een es-kadron ruiters gesloten. Langs zwart ge.drapeerde huizen en langs als fakkels brandende straatlanta-rens en duizenden toeschouwers zal de stoet onder doodelijke stilte zich naar de Stefanus-dom begoven, waar de keizer, de keizerin, de onderscheiden-e potenta-ten, de leden der keizerlijke familie, de diplomatcn en de spéciale afgezanten zich zullen bevinden. Na afloop van den kerkelijken dienst zullen de keizer, de keizerin, de koningen van Beieren, van Saksen en van Bulgarije, de Duitsche bondsvorsten, de prinsen van Zwéden en van Spanje achter het lijk naar de Ca-pucijner-kerk gaan. Het is een kleine kerk, waarin sinds eeuwen de grafkelder van de Habsburgers is. Sinds de gemalin van keizer Matthias in 1618 den wensch had te kennen gegeven om in het kloos-ter der armste monniken begraven te worden ,is deze rustplaats aan de Capu-cijner-monniken toevertrouwd. Als nu het lijk van keizer Frans Jozef in de kerk is binnengebracht en de zan-ge,rs van de hofkapel het « Libéra me domine de morte aetema » zullen gezon-gen hebben, dan zal de kist onder vrome gezangen in den kelder gedragen worden, begeleid door den keizer en zijn familie. Dan klopt de opperceremoniemees-ter met zijn staf aan de gesloten deur, waarop de pater vraagt wie toegang be-geert. « Z. M. de allerdoorluchtigste keizer Frans Jozef», is het antwoord. «Dien ken ik niet », zegt de pater. « Het is de keizier van Oostenrijk en de apostolische koning van Hongarije die wenscht bin-nengelaten te worden. » En wederom is het antwoord : « Dien ken ik niet. » Als echter ten derde maie de ceremoniemees-ter, aan de deur kloppenele, op de vraag wie binnen wil, antwoordt : « Een arme zondaar, onze broeder Frans Jozef », dan gaat de poort open. Steeds is dit (niet van poëzie ontbloote) tweegesprek bij he.t overlijden van een keizer gevoerd geworden. De zwart fluweelen kist wordt dan nog eenmaal geopend, waarbij aan den pater gevraagd wordt of hij in den overledene den keizer herkent, waartw ze weer gesloten wordt en «en van d*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung