Het Vlaamsche nieuws

682400 0
14 Januar 1915
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 14 Januar. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2z12n50z96/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ÉIi\1Z . * *■ * ' r ^ ^ ,V - ^ ~ '**■ • ^ erdagj4 januari 1915. Eerste ;faarg. Nr 1% ———0 —?im ^3jii^Maw^Ma!i^p^l^a■Kagaiacg>ÉW^■Kai|■Hn^■^HllrïïlWT^in■l■^B^^■Bl■■<',aryr^'■ nn.n JTX JuEj -X Prîis : 5 Centiemen door geheel- België Vlaamsch Nieuws Het best mgelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week Het best ir&gelicht en t VOORNAAMSTE MEDEWERKERS : >de Baekelmans. — Jan Bruylants. — Mr Arth. Cornette. ^ict^DeJWeyefe. — Ant. Moortgat. — Ary Delen. — e.a. BESTUUR Y Hooldopsteller : Alfons BAEYENS Beheerder : Ant. VAN OPSTRAET BUREELEN: Roodestraat, 44, ANTWERPEN Telefoon 1990 il . ' -•■■ - - ' 1 AANKONDIÛINQEN : •_ Tweedc bladz. per regel . 2.50 | Vierde bladz. per regel . 0.35 Derde id. id. 1.00. j of volgens overeenkomst. Doodsbericht 5.00 AAN ONZE LEZERS Ielijk wij het,over enkele dagen, heb aangëkondigd, zal ons blad, vàn he af, ophouden onder zijn dubbelei te verschijuen, oin zich nog alleei it Vlaamsche Nieuws» te noemen eze. litehvranâering^gesclïiecft"alTcs: ceiivoudig oui tu- ^.erhalpen iii ht Ê®ak dat e-oue Lweèletjige bëuamin: le dagciijksche praktijk wedetrachf e ùt/ef gelegenlieid herhaleu wt we, te dez-er plaalle, in het Woon raf vau ons «ergte îiummer hebbei :id, dat we oixs tôt het pub'liek wfllei teu met ontplooid vaandel, dat yt 2ii blijveiï wat wij altijd zij.n. ge it : .het orgaan der Vooruitstreveudi imsche Liberalen. laam&ch en vooruitstrevend liberaai lie twee w.oofdei; ligt en blijft lieV: ■pr(%ratH]iia beslo'fen. Wat wi] wa in-he.t \erledeu ziîllen wij bli.jven il oekonvst. Met meer hardnekkigheic ooit zulien wij blijven str'ijden, oâ ntdelijk en /onder r'uste, zondef ver ing en zonder wapenstilstând, voo edaehten die ons dierbaar zijn. .u wapenstilstand is -eèn half ver . Daarom -blijven wij, in dezen tij aly ons zeivcîi -getrouw Geene dub . bôlzinnigheid en ook geen laî gehet . met vijahdelijke gezindlieden._ E]k vei 1 bond met tcgenpartij'en, .onder welke j \orm ook, hetzij bepaald of ten tijdeli, ken titel voor- den: dmir van den oorlo i t en wij w-cten dat daarvgn sprake-i t in zekere middens—.zulkii wij bekan » :pcu nie.t,al de kracjit waarover jyij bc schikkén. Wij, znllen ohzen plicht doe en scliri^'eh wat wij denken te nioete j schrij\eh, tegeno^er iedereen, zoo gror , ten als kleinen, ttef wille'Van de ge$aci: J ten die-wg \xr3edigen, tôt h'eil \-an d partij d-ie we dlenen. Dat yoor wat de richti'ng;van oïis bla i jbelreït. — Verder'zulien wij e? ons, i: de toekomst, nog* meer op toeleggen on dopr voortduîX'iide verbeteringen, zo j -sto'ffëlijke als andere,van «Het VlaamsK Ni eu w:j » ' te maken wat het iéiteht r titans reeds is": 1 Het, best ingelichte "en ineest versprei - de Vlaamsche dagblad van België ; Het etnige vrlj en onafhmikelijk oi r gaan vari Vlaamsche, Vooruitstrevend Liberale denJk^ijze. 1 Beheer en Redâctie. DE HAVEN il : k'0ndei' den \ iaKenden regen heh ik feaigiî de dokken geloopen. De str-atén Bagen blank'-gewasschen. G#en stoom 'tteflnit, g^en gehijsch van kranen, ge.en ,'ifrhioer vaiî' stemmen, enkel het hoor-i | fij * l^ar geniisch vari het- nëerzwiepende \vater. * , ^ . De lue lit was geslpten grijs.-. -i^Pe huizen ! Kïoegen en herbergen, ials verlaten,. lieten geen piahogetjingel foidruçhtig. stemniengeraas naar [buiten ; de winkels hac^en -\'erwaarloôs-.x-t-vaai i! îsjckenéo vol roèsi .m kopèrgroen, klee-Bercu en oliejassen stoxfig en bedorven, Si'garen en talwk \-efdroogd eh onoog- Magazijnen en wcrkhuizen zorîder ieveti oî bedrijf. Onder de afdaketf, hier Ai daar, wat verge ten goed. 't I>ag ailes dood. IJ[»od uok de dok-' ÎJ^i mtït de idoot "van lichters, sehuiten R tjalken. De stoemers met kapotte lïcliineâ gemëerd langs de kaainniren* htrkmeren a an gloriedagen van vxoe^cr , fopé schepen v^in aile naties inét, broèn-hiciid gezang X-n stpçmgewolk af en a an uoertn. Nu zfreven en drijven als eenig it/^en de.mèenwê'li tfomt hfet grijsrgrpeh éviter, en met hun uitgespré'ide zwingen # hèt '.vitte plèkkën in het nevelig Mterlîebt van deit grauwen dag. '^ensachtig anet /.ij-f' reehtiiôekige jb^agejs rijst-het Stapelhuis.:. Achter in »atti:jidijkdok, l'og 'en grootseh, jde grij-fc|{ elevators, de graanzuigers. Na&'r mkaiit dét.stad een. kerktoren en onde tgazijnen adh'ter de oùde dolckên Fien eenzatne schippe'r " kianteri ®vë& bberige plankbruggen ' van sçhùit tôt Eiuït Éeit sblâatenwacbt in'grijze ka-, otjassen stoort e<rfi oôgeiiblik ~êt- ont-îllende stilte. Da'ar, haast spr a ketîxis ,• w e r kenei i k e le innen aan het lôssen van Ariieri-ansçh meel. De zakkenversfeisters t hctofd bedekt met eën ro^den zak-ek, verloren hnn radde long. LWàt Verdei- drentelen een paar tpl-ïainbten over en weer, doelloos kij-■nd naar den dooden boel. Hier en Bar slentertf de handen in de zakken,-Pi dokwerker rond. Regen :noch,_ wind Lclt hij, al dringt het \7ater hem door pt sehamc'l plunje, \vant hii snuift de Lcht der dokken in, die bijzofidere Pfcht die hem oftontbeerlijk is. Wan-Iner hij heéft gaan « doppen » dan doet ■ zijn wandelingsken langs den « bas-|)g n geiijk een vrijer die voorbij het Bis van zijn lief mpet wandelen, in-lactmatig aangetrokken. lEen brugdraaier repareert zijn schoen, lieten in 't portaaltje van zijn wacht- |isj«f Twee dokloopers, twee manirtn : toch maar kwamen om te zien.eu .te terfanten, schnilen naast hët houten iodsje waarvan het schouwken srnoort. ii staren naar de waterblaasjes die op-jfrinkelen uit de plassen, en zeggen lets. Loeren zij op iets dat niet te heet [ te zwaar is? 't middag en er, is temand in den orntrek, enkel de vlij-ge brugdraaier. Geen gardevil is er te ïrkennen, een paar werklieden met de hop op den schotider gingen geruisch- 6 Jk 7 W tÊM 1 v' " loos ovêr de brug. In het hnis vau de sluismeester sehijnt- -geen levende zic wonen. lien 'weer en een tijd 0111 t scha'veeléfi. San toch is ihijn vérmopde mogelijk zeèr misplaàtst f Mogelijk kwt mejj zij- daar maar rondkuieren uit'pilr aanhankelijkheid of'blévSh zij daar al ■ betooyerd door het _bikporlijk, gedemi: ' geluici va]u.een. blikken fluitje'i dat eè onzichtbare'muzikant op de baggerschui Op den vettigen dijk waar men ampt reclit bkef, niet het weefuoedig deuntj nh? ji: het éj^blik op de,;.s^ac! H« r !tsende Water en i1<- zin?;eiid règen'H,, De kaaim^ren ir. iangen boch waarteg-en $Éea schip-- g:emeerd lag Aeljter de -kranen, de- ijzereu gebintei lu ribdaken der hangars... DaarboW; ni',, lxive|i de laken, de tprens, de sta tige fierheid vàn Antwerpen. Heel d grootsçlihvid sclieeh opgeslorpt in dei neveligeiî misttegen. Alaar het'geyoeLvdn js&b doode 111 dei jachteiiden wind en pletserfden çegei •verjaagt spoechg. Voor, op het droge ligt ;-een schurt met deh kiel vol mod der. SleGht' besch 111 door'de ij?:eren kar kas,.gtàan daar weer een paar kaailoo pers te dtoomen. Wat zoeken hun bfik ken op de rivier? Vangen zij het aan spoë^end hoût-, Iperen zij op drenkelin gen, of kijken zij zoo maar wrat, ab ■trouw" havenvolk, ngar het water en d( dingèn die heïi -400 gemeenzaam zijn?-. Mistroestig en beregend,. arrn aan in drukken en" triestig vâ'n lankmoedigc eenigheid, -is de" tejruggang. D,ç hontstapëls liggen ail t<j rotten -de maston en spriëteit, ontVerfd en klein •ver\yarfen in den nevel, liet StapeJhtW; tooht^weer zijn. breede flanken... 15er tram knarst in den boog dep riggels aar het hegin-der le^en. Daar st&an de naak te bôotnen_ met hun knoestig-verwrom ■o'eif takken. ^îet :was tien beeld .van doode dingen wa'àrvan de beklemming bijblijft !... En '5 avonds aan het vuur gezetei: Wil.me de inistroostigheid niet lostaten Iv il c_A n t wer i>en a a f " moet dat voelen Heimwée naar verloren dagen. Zoo dacht ik terug aan het kleurige. tierige leven van voorheen. ZoPlang de haven.niet leeft, helpen geen breedspra- kige oproepen om Antwerpen te doen leven. Het hart van de sta$ klopt niet in'deze dagen van schijndood. In 't diepstë lioekje van zijn wezen clroqmt elk Sinjoor van levendig, onafgebro- ken bedrijvigheid, yan schepen en trei- nen, van goederen en vreemdelingen, van geweldig rnmoer çn .drukte, van machinegelùid en muziek. Antwerpen . is aan het hfi-ilfg hart van den arbeids èewijd. En wanneer wij daar aan denken voelen wij ons l>locci sneller jagen, in onze oogen komt een nieuwen glans çû wi,i denken aan de weelde die weer komt: mort «vit deze weidsche ;tad Qiizcn U >.aafd'/ai nog' zingen in ouzen kanfén toren ' Hth'ooft zal nog de irior-gen dagen en vreedzaam de avond nijgen over onze stad... Exi wonder boven won-der, schoonheid in oppersten vorm, Sinjoren, de weelde heeft ons niet zwak noch slap gemaakt. Wij willen arbeidèn lTI?rl!!!fTr''<iyiJ "~irir_yT.'TTi* IMM 1 !>—>■ lii m I iilliMiai l 1 I I ,\>m rijkdtau *te vervyerven, eh ri j kd< gebruikeh om het leven draaglijker 4 maken «/oor allen, schooner en voll ■- Jn deze- dagen zagen wij .het zon< :i opzet ■ gegeven vuorbeeld vfen "de rijl uit ohze stad, ffiçuw-e Euggers die ga\ ^ met siiup*l jgebaar jterwïîle* van' 3e 1 . ••mee»»çh'ap. De-, waardéefing van < uriensOT als niejpfch won iri deze ^age 11 wjj, \rageu mogelijk ook''in de tpekôi 1 niet'-meer in dé eersfe plaats wat e man is 111 gelôof, in rang, in mjirenii flwtar wat de menseh is. ' "' Pc tpekouist ! De liaveu zal lev ei :1 Ik denk aan de begjden ciie ik vroes X kîeuren'mocht ran 'de do4<ken waara .. mijn jeugd verbondeu was. Onwilleki fig naal ik een beek te vporschijn, 111 'eigen boek, daï ik in. jàreh niet un hadiingezien. Dai is de, toekoriïèt,- > , zal liét weer iMtaefi.... Ik las : «'■ De, 7on *schSen zoo blij; de w'i '= de^l ma speelsch, en dg luclit was i e ihafech vol luwe \vôlkjes, waarin dauw::was opgetrakkQti. Aiom drëet« siddéring vàn éigeuaàjdig lev#n, i zwangerd met velè teùken vau ssdiee luç.ht, met iets .githeëlnsch dat uit ^kajuiten-steeg, met teer eu pik, i-iaii 'pri kkelend'ë SclK-tdawind en een wa van "waren, gezouten huiden en ffnai 9 ,Een doëllooze speeïcle hapnoniea. f I lqiig getekt flniteu^ ilau al krocjjeud e st'euneiid sleeptey de locomotieven he II .rees'gts wagontien langs de kaai, So - -zwgar botsend-, tegen d<i buffels, ffa e 'bij èlken stijstand. s » Voterlièdéh fedten af eu aan, tfa Mni^naend" hèt bonkig paardenspan m 11 logge wigens: Graanv.nigcrs deden-'s 1 en, phusjes opstuiven ; kranen sist.en 1 raêeldey met'de vracht omhoog, dpt ~ weeç.aa.eer, en de'Stooni, wolktc op,-' ItTwegcu. K- 'ntdïçgerj- ::tapeklen- plt r* ken en balken ; buildragers plooiden * sterke FendeVi onder elè grliîUizabke kôolvenjen-/ m^.t grappig^snroezige t 1 nies-f'losteri de brandstof in de koolbi 1 kers*; nâtiegasten en stouwersvolk-ded levendig onder het aaiiporrend gero 2 der bazen en der meters. Vrouwen ke< 1 dea de huideu schoon, andereir verst 'den zalcken. en* beantwo'Prdden de d: » 1 telheid' 1. ! m'" o n d e uge 1 ub 1 acî le 11 de -■ g as t c 1 Schippers rookten ,en spuwden in 1 > <tok, of snôerden dé' nieertouwelr aa ' Cota- en 'ggneverleurders liepeu vefl'te ■ \-an groep tôt groep.. Uit * gàarkeuke ' en -kelderl<ens klom de geiïr van Vetsc " koffie en gebakken visph, de hërberg ' vulden /kh;- opslokkend werkelo<y/.en ' slçnteraars, en matrozen v gingen dp. ! loos, op zpek naar een schip. Allentwe, ! werden de -paviljoenen opgehaald, ri en veplklpurig uit aile wereldstreke • langheen de masteir slierencl in d-?■ wind. !>> En 's avonds d De lichten glansden- weifielend > veeivukhg. De .wakers drentelden naf i agenten en douanen, en hun stokk k këtsten op;de. straatsteenen. De inasti eu sprieten staken donker-af Jpoven < foui peu, tegen de iucht, en de duisterr kuste dehaven en borg haren rijkdoi Alaar het leven was enkel vertraagd, h: niet opgehouden... want versche pic gen werkerê gingen rusteloos voort m lossen eu la den, onder het meewar schijn^el " dier roodlikkende en tiitee waàiende petrœlvlammen. » ■ Ik làs niét verder, mijn droorn vtdi ailes..aan in,et;(1boute veelheid. De hav< vol . schepen, de straten- vol 'mensclie de .stapelhnizen opgepropt met' koopw ren ^ En vrede, duurzame ■-vjrede in ,e< \vereld met meer beschaving... Geduld maar en betrouwen, Sinjôrei Zegt de wijsheid niet : « Beproeft àl dingén : behoudt het goecîe » ? En z< keeft^de^'nenschheid weldra,.-hoix;n wi naar de véilige haveu van den vrede.. En zooals onze hayeh er nu uïteil zal ons dan êèn angstig nacjitvisioèn g lijken. L. B. SCHEfUK«,8.HffiNâS st ^ DE HUISVRIEND iUkGS 2 KANTEN GEDRlJKI bij al onze verkoopers te bekomen aa 15 CENXÏE^VIEN Voortverkoopers wenden zich hoe Nationalestraat, 154 Antwerpen. ■ VIV1V/U11 ® In de duînen ! er. ** 1er Daar vangt ëene nieuwe slag aan i :eu deze afgelegen woesternij, een" verbi1 terde kamp tusschen losse zandheuvel: "" waarin geen loopgrachten te gTaven zijr Bij elkcn-schup vloôit het zand terug, é en \ uli de gaten weer ^an. De soldate II ; beperkeh zich tôt A ie|: graven eener ni: lsj- waaiin zij zich als in een bad ueerwei ,cu pen. Na eeuige oogeublikken verdwiji: «et onbeweeglijlc uitgestrëkte lichaan en slechts kop en schoiiders komen no uit het, geelachtige zand te voorschijn. . De soldateii hoorcn het gescliut kalr jer aan, en alleeu wanneer zij zich^tegeùc au ver een stilzwijgenden vyaxid bevihde :u- worW 7-ij lllt hiuiVie onverschillighei opgewekt, geyoeleu zé ©nr.ust. Dan bdl ben ze als een "vQggfeeyofe^ van een- du ;er velachtige list. Ze -steken dan .een h< ,00 vilitr aan om den-^djand; te- ontfe'rsche den of zich-ten mihste-van de héevee! nd Zliuer kanonnen te ovcr.Uif^en. H< onvooj-ziene pfjnigt :d,e zen'uwen erg« III dan het zek'ere gevàar, en zij beame ae dan in hwune bijzotidere en- loopgracl eu ten-taal « Heden imiîen de dûivets niet je- hébb'en een vallkff ! Set trëkt t pS. hard ^angs de oorlogsschepén v Ze. sp£ ' ■j ren hftn voeder. Ze 'zulien ailes inceii uiuspduwen. De koffiemolens (machiei: w" gew^ren)' werkèu ten minste nog ! 1,11 Van in de eerstc" toopgraveh itan tne 10.J de verrç zée aandaehtig gadesiaaiv Ht [et is daar voor U afs epn grnwe woesteni; 1^ 2000 schreden vçrder woEdt de slag. g{ leverd. Alemge verloren l<pgel komt te jiiabij de eerste loopgrachten gevloger ins net kenteekeu cleztr kauipep is het ox: ast beweëglijke ! Ufen, dàgen, ".'gàan, Vooi bij, en de stselliiigen, blijveh haast.onVej a,T anderi. De fcorfe stormloopén wordën . lmùpfnde aangevat en dit nà lange vooi . berelrUng. Het iiiiieinen . eener 'loej: t(" grachc is'ieven- afmattend als de verovê en riug • ener vesting. Gp honderd metex na tussçhenruimte kunnen lieele ' bataljon a|. wordon -wegg^maaid. De atstanden het beji een. oiigelbo|iijke wuarde ; een un ter vo'jruitgang liàaft luei^zboveet vrëus c e de al--een kilometer in open ^lag., Ee 11 ; verschansing, ..eenige passen yerwijder'c :o- is meermaals Jiet doel van eéxi gpwiehtî [n_!ge oj-eratie, er hoeft~én den heldCninoei , n • van bekwame, dappere 'soldâtes 0111- ee stuk v eide, of deri rand éener iôopgxach eP te veroveren. Verplaàtsingen zijn voo -r- het 00g vau den ver-staanden waarneme clr niet merkbaar. Vijf. dagen lang stredci ir_ daar moedig'Bclgen, Franschei; eii Duit n schers, en toch zou nten <jp dë grootst laridkaart de wïjzigiagtyah de stetlingei 101 niet hebbeii kunnen aauduideii'. 11 Bij een worstelstrijd, wanneer de-' bei -id de athleten elkaar aaugrijpen, duwei ns en trachteu ileder te slaan,- lijken de h chaméu ook onbeweegli.jk sonis; zij sid dereu, beven, inaar vérroeren Miiet/V'ài plaats; uiettegënstaande is' het werst'e "'u len rijk aan wisselvaliigheden, d< -1- krachfi-nspanning verplgatst zich, gaa; je van de eene spiei' naar de andere over jk om dan aan teirgenovergestelde zij di n eens zoo kraçhtig doôr te drijven ; eei ' ingewikkelde, daàdkrachtige, kuxidig< 11 taktiek ontspant zjcli in een geheimzin nig spel der zenuwen, 't ,wordt als eex Ïinwendige strijd, rijk aan onxrierkban avonturen, die zich in dit zenuyi?stelse st opvolgen. Evenzoo ;verbergt zich de hef tige, yreeselijke strijd in de aàrde, waix 11 neer de legers tegen elkaar opdringef 211 zooals in de lpôpgrachfen en tusschen d( le duinen te Loxnbaertzijde. lis Het front sehijnt onheWeeglijk er n, niettemin heeft elke wehding hare re 1(l de, elken aauval zijn zege of zijxii nederlaag. Zware " aànvallen en te^eu-aanvalléh hebben soms den-top van eër e* zandheuvel, een halve straat, '6en rnuur-ig uitstëeksel vopr doel. De- strijdèrs ver-sterken htinne stellingen door stalex: platen met scïiietgaten. Samen op., an-trekken, 't wordt, ailes nlèt oneindige c langzaamheid volvPert; nu en dan eei :n ongèlipord geschreeuw ; een aan Val, eën 1, handtaslelijkheid, een kleine stap voor-a- of athterwaarts,.. Intusscheu komen en ,n gaah de Belgische ' soldaten doodmoedt in de tWeede lijn. der loopgrachten van Nieuwpcort op en neer.; velen slapen. Ze 1 ■ waren bij 't aanbreken vaxi den slag uit le de voorlinie weèrgeketerd. -Soms ontvatt >o hen een enkel woord, wanneer hët oor-4 - logslawaai heftiger wordt. « Ze zijn w.ger aan 't kloppen. 't Zal hard zijn ! Te veel gieters ! Ook daarmee.worden de moord-dadige tnachinégewerén bed'ocld. e- ' - m - ¥raagf Vandaas AAN AL ONZE VERKOOPERS ' i den pas ve^chensn Almanak van n OE GROOTE AVONTUREN k PBIJS: 10 CENTIEMEN H Mrn.-.rilinlni l,liir.ll .n m « s- KRONIJK VAN DEN DAG 11 VRAAG? — Er wordt ons het ad tes gevraagd vau de Hulpkas voor Zeelie--d'en, welke ondb-r Belgische vlag varen.; Kan soms iemand ons dâ'arover inlicfi-' 11 tefe ? 1 TE BORGÉRHOUT. — D9or de in wohers van Boi-gerhout wordt er p;e- t Idaagd dat er 1111 slechts op;''■énei;plaats pelrool ultgeTeverd wordt. 3; Daar het bij het slechte wécîtr, mec we begiftigd zijn, ailes bëffilve aan: a gen'aam is, een halve dag op z;ine:bentt te staan Wachten, vragen we. of'het gi-n meoiite6t:stuuri"v an. Borgerh®\it "-gtfcne d maawëgeleu zou kunnen trëffèn oui lie 'petrooliutkveiHng op çeti o'f nieerdere . andere plaatsen te doen géschieden? à BIJ DE BELGISCHE VLUCHTEI - LINGEN, — We vernenien uit Bu-•- dei- (Noord-Brabant) : - ■t In het kantiuegebouw vau de zinkwit-■r "fabriek huizerl tal van uit- -België ge- 0 vluchti diens^ilichtige je-âgelingen, - niiestài' aÏKomstig uit HamorU. ' Er >vareu te Hamont ougc\eer 100 c jo'figeiingen \>au deJichtingen 1914, 15)15 ' en 1916, die. zich inoesten meldeu aân s de Kpmmaudantum;ï.v Qp de laatst gehoviden naaiipfroe; verM'benen ù v.aii;de'rnun Kh! slecht- S. ,t Aaugezien ûudeVs-en' yaog%u verafi.c-'woordeliilc vvorden gesteld voot dë jon-gelingeh, zijn . elëouders, ,uit \x.eps voor-t de. Dixitsche straffen, eveneens naar Ne-[ deriand géflucht. PETROOL. — Nog s^eeds mott •- 'gansch.onze bevolking wanneer ze pp-•- tropl nôodig heeft zich naar de Herts-il, d.einsti-aat'-'begeven. blet is waarlijk betrèitrenswaàrdig en 1- 'uiterst onaîtiigenaam voor dé-nieuschen, =- diè.daar met hun petroplkanïietjë in -de .s/haud -uren ep ,pxea in- derç ipla«senden s- 'tègeh jnoetën wachtën: We vragen nogmaals «>t ons, Gèmèeu-. tJ..)tstmir niet; eëîi of mec-rderé b^-dépote -'kon^tot fttànd brengen ofwèî, zpit haii-1. deien zooal? t-e Ge^t, waar de petrool-• karrep, bijgt-staan dt>c»r een nolitieagVnt-, " i;1è foncfc cle'r 'stad doen. j ROOI) KRUIS VAN BELGIË — t E'. rr ï:i|lgiscîle R'oode Kritîsafdeeling is. r Çe 'Maastricht „aangëkpmen ; zij is .sa-f <mengesteld uitu verpleegiters, verple-j gërs,-geneesheèfen, vërbahdleggers eiïz. Gedurende deh hevigen strijd aan het 2 Yser-kanaal hadden te zich ten dienste 1 gestôîd en haftley. yan de D ni tâche over-herd verlfff. gtkregen, ^îaar .Holland af . ^e' refeên. Aile letlen é'êi afdeeling. zagpn ! er finies eu geiofrd uit. - C>\er X'Hssingen, zulien ze .zich naar - Engelan'd^bfigeveii, ont4 'veîfder paar de 1 otTi-l^sschhuWplaats in Noôrd-Frankrijk - h «fi rmenschliëyencîe 'werking te gâaii g vèortzetten. 1 BI.J ONZE VLUCHTËLINGEN IN > NEDERLAND. — De 000 door hetko- - mîteit te Ternenzén oiider'steunde Beï-1 g'i se h e y-hiehte'lingen, wèY^en,allen niea- wé bnderkteederen ten geschenke. ge-" geyen. | Doot H. M. de k(^iingin zulien vijf J kindskorv.en gegeveu wtfirde'n aan de vrouwen, die in blijde 'ygpvachtihg ver-keeren.j GEINTERNEERDE OFFICIEREN. ; r— Véertig onz.ei Belgische officieren, die ^ot. liiertoe tç Ainei'sfoort verbleven zijn'th'afts haar Bbdegraven overgebracht . gewPrden. In het fort de Werickerschàns worden ■ ze opgesloten. BETAÙNG VAN PENSIOENEN. — Vau af gistèren werd een begixi ge-Piaakt met het. betaleif' der j :etisioenen aau bufgers en geestelijkêu.,. Van af Zaterdag 16 dezer, zulien de pensioençn voor':soldat.en uitbetaald worden.Deze idtkeeringen gesçhieden vaÉ*Ù, tôt 12 ur'e (Belgische 'tijd)1,, ' BIJ DE GEINTERNEERDEN. — Voor aenige dagen werd door de inter-liéerihgskommandant te Kavnpen, ma-joor IlPefer, den," Belgische soldatëil al-.daar een vaauclel. o\%rhand'igd. Dë tna-joor hield eene kranige toe&pîaak en de uïuziôk der geïxjtefnéerdeix voetde het ' Belgisch en Nederlandsche Volkslied uit. ,Te Groningen dm zeVen geïnterneer-j de Engefsclie officnëren outvhicht. OVERLEDEN. —, Te Qordrecht overleed eenb Belgische vluchtelinge, in den ouderdom van 84 jaar. Gédurende de omwenteling van 18b0 werd zij te ■Brtissel in een keîder geboren, waar hare moeder eene vejlige, schuïplaats ge • zocht.had. NAAR DEBRNE. — N11 de tramrij- : -,-tuigen ,i;êgelinafîg bolleh fiaar Oudo- 1 God, AÏerxein en Hobokën, vragëïf we t eus nogmaals ,af waaroiu zulks "ook niet op de lijn van Déui'hë kan gëbeuren. c We vèrwachten .van de 'frammaat-schappij' eene -spoedige oplossing aan die \ raag, dit ten goede vaîi talriike bëlang- ! hebbenden. f À Gs DE ÏRAMDI^NST IN DE BUI-TENGEMEbN'I'EN. — Talrijke klach-ten komen ons toe nopens den siecht mgcrichten diënst der tramwegen, aie verschillende onzer buiteugemeeuten verinuden met de stad. Hetgene vooral het voorwerpris der kritieken is het on-voldoende rnaterieel dat, gebruikt wordt op de uren van den dag, dat het vërKeer hët 'drukst is. Onder allen is het de lijn Hoogbooxn-Outle iiareeJj die Jiet voorwex-p xs van de ineeste Klacnten. ' Het _komt soms voor, en dit is' vdofal 's Vrxjaags, dat een groot getal reizxgers \ an ae tusscùensta-ties zxcii. verptiçat zxen meer aan een upr te- wachten, .daar de tram, met voor-Zién_ vàn liét- bi'o<Klnoodige slcei-i , -gansai gevuld is met personen komende van Staproeck, .OorcLeren, Cappeiien, enz'. alvorens aan de Donck aan te ko- nieo-. is-ochtaiis is het' zeer goed gbwete!:. dat de XJonck, iManabmg" en i'.eeiieren een aanzieiuijK getal rexzigers levereu. Deze ôhnouttbare en beireux'enswaar-dige toestana ûuuit reeds sedeft eenigen tlja én"w<j; hopçn, dat ,de sompame ër een exnde zal aan matiën, dit zoo gauw mogelijk. i>tbCtïtK'.VilNGSTOLàx.fci, VOOR iîii i ufcnOuK, — hen luigeisch blad zegt dàt ae iî,ngeiscne admirantext een toestel aangeKocnt lieett, Pestemd om het genoor der soldaten te DescUermen tegen de hevige. knalien der zware acneëpsKaaons. Deze gelioorbeseheraicr is een gewoon toestel. ctat,m het" o,or gepiaatst 'wordt. Jrfij vcrinaért het uitreaen aer zware geruchtea en laat noentahs toe niensche-ujue «temmen te hôoren. VOOR ON^E LANDGENOOTEN. —i De stoomer « Kentxgeru » is mt i\ew-Yoriv te Kotterdam, aangekomen > met biôo ton tarwe i dt stoomer. u Rio La-.ne&a, U't ^ew-Oileaps, uy?t ton tar.we, en d,e st-oomer n i'errona », uit Bnxiàdelphxa, j: f ' ton tarwe, ailes bestemû voor opze laudgeuaoten. De inhoud van de stoomer a F errona » is .eene gitt van de Roe-kîe-der-stxcifung, die hier reeds zoo veel, goeds stichttc. VERBINDINGEm MET HOLLAND. — De Kohimandatur van Antwerpen heeft besloten, dat voortaan, dt^ stoomer <î Administrateur de Badts » nog enkel reizigers.zal mogen vervoeren welke voorzien zijn van.een Duitsch pas-poort. > ., * Deze ma a t regel zal - ten strengste toe-gepàst wordçr.. Eenige" dagén geleden nog,-heeft de stoomer Vlissingen'niet mdgeu verlaten, daar de^meeste passagiers op dit punt met in regel waren. ■' GRAAN,.-— De ^weedsche regeering heeft 50,000 ton graan in Amerjka aap-gekocht.MET WIE ZIJN WIJ IN OORLOG/ — In de « Nottingliam Guardian » lezen we, dat de bevelhebber van een ver afgelegen plaatsje in Engelsch:Afrika op hët einde der inaand Oogst hfet volgende bevel kreeg: ,«De oorlog is verklaard, laat aile onderdanen van vijandelijke mogendheden in hechtejiis nemen. » Twee weken nadien ontvingen de overheden een antwoord als volgt : (( Ile heb 7 Duitschers, 4 Russen, 2 Franschen, 5 Italianexi, 2 Rumeniersen 1 Amerikaan aangehouden. Gelieve mij mee te deelen met wie we in oorlog zijxi ?» KOEPONS VAN STADSLOTEN.— Gevolg aan de vraag gisteren in ons blad verschenen, vernemen we dat eerstdaags de koepons der Aixtwerpsche loten, welke sinds 2 Januari vervallen zijn, zulien uitbetaald worden. OVERLIJDEN. — We vernemen het afsterven van den lieer J. Van der Meer, vodrzitter van het Algexneen Kleeding-iverk lste wijk. * De aflijvige was een overtuigd vrij-dnnig en liefdadig man, die steeds te idnderi was "waar "er goed werk diende k'erricht të worden. Hij was vereerd met le eereteekens voor moed en zelfopoffe-"ing.Wc betuigen zijne diepbeproefde fa-nilie Pnze înui'ge deelneming. Brussel Van heden af zal « HET VLAAM-IC HE NIEUWS » regelmatlg om 3 uren s middags in gansch Brussel te bekomen ijn aan 5 centieir n. « HET VLAAM-ICHE NIEUWS » vtrschijnt elken dag p vier groote bladzijden. Verkoopers worden gevraagd en kun-len zich aanbieden in de «Coq Tour-lé », Mechelschestraat, 44.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung