Het Vlaamsche nieuws

2030 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 29 Juli. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hq3rv0fq6d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

t7«dag'29 Juli W1?' Derde Jaargan* Nr.*200 Prijs : © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt V maal in de eek "T" ..... ,.75 ■«I maand g _ ■«'6maand ,8.- ■ooréénjaar Redaktie, Beheer en Aaniiondigingen ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELRAAD: Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB Elke medewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2.60 Derde id. id. I.— Vierde id. id. 0.50 Doodsbericht B.— OFFICIEELE BERICHTEN IU DUITSCHE ZIJDE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Vrijdag- ay Juli. — Officieel : h Vlaanderen houdt de artillerieslag "n Oost-Galicië en de bosch-Karpathen ide vijand blijven wijken, onzeopmarsch aande gebleven. m oostSoig.- zude Weenen, Vrijdag 27 Juli. — Officieel : MSSISCH GEVECHTSTERREIN Dtaanvalsbeweging van de legergroep Ljer kolonel-generaal Bôhm Ermolli icrikt zegevierend. Gedeelten van kolo-lei-jeneraal Kritek's léger, het Oost-Ga-cische regiment infanterie Jung lohrenberg n. 13 en Beiersche troepen lemachtigden vannacht in verbitterde ge-■(cliten met Russische achterhoeden de lad Kolomea. Aan den Noordelijken lever van de Dnjestr naderen de bondge-lootenden mond der Strypa. Czortkof en Irtmbowla zijn in Duitsche handen. Be-îoorden Trembowla verzamelden de Rusai tevergeefs hun krachten tôt het toe-irengen van scherpe stooten op groote ichaal. Tegenaanvallen zonken aile onder avare verliezen ineen. Beoosten Tarnopol werd de vijand «er verder teruggedrongen. ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Itgergroep Mackensen : Onveranderd. Front aartshertog Jozef : Bii nieuwe gevechten aan de boven Sir sita vielen de plaatsen Soveja en Negri-lesti den vijand in handen. In de bosch-Karpathen raakte het Russische front nu al van den Tartarenpas a: lot in de streek van Kirli Baba aan he rankelen. Honvedregimenten wierper Iden tegenstander over de Kapul. D< Ooslenrijksch-Hongaarsche en Duitschf strijdkrachten van kolonel-genjeraal vor Kôvess dringen den bovenloop van der Isrgstroom volgend, Noordoostwaarts. BALKANFRONT Niets nieuws. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Over en weer bij herhaling verhoogd< <«kzaamheid van het geschut. Anders Ws bijzonders. « 8ulgubsche zude Sofia, Vrijdag 27 Juli. — Officieel : BALKANFRONT In de streek van Moglena en bezuider Doiran tamelijk levendig* geschutvuur. Overigens mat te vuurwerkzaamheid In de streek van Moglena bij Nont* ons vuur een verkenningsafdeeling ,erjaagd. Aan de beneden Stroema botsingen tus-»chen patroeljes en schildwachten. roemeensch GEVECHTSTERREIN Tusschen Mahmoedia en Tulcea in d< SIr«k van h«t dorp Garvani levendig ge chutvuur. us tbrksshe zude TURKSCHE FRONTEN Konstantinopel, Donderdag: 26 Juli. — Officieel : Aan het Kaukasusfront hebben de Rus Sfn aan den rechtervleugel op verschillen' 6 punten met ruiterafdeelingen a ange al'en, maar ze werden geheel terugge 'lagen. Aan het Sinai-front (in Palestina) gis Jîr^n dag en nacht zwak geschutvuur aai let front van Gaza. Op de andere punten van het fron ^rkzaamheid van verkenningspatroel •s. van engelsche zude westelijk gevechtsterreip Londen, Vrijdag 27 Juli. — Officieel : , Vannacht was er een plaatselijke striji Ne buurt van de benedentad Zuidweste jjjkvari Warneton, waarna onze troepej en vijand uit het dorp dreven. Ze maak cn verscheiden gevangenen. De vijan< c«n tegenaanval met een sterk' macht, waarna onze afdeelingen op hun eigen linie terugtrokken. Wij maakten bovendien 20 gevangenen tengevolge van geslaagde overvallen in den afgeloopen nacht bij Monchy le Preux, ten Zuidwesten van la Bassée en ten Noordoosten van Ieperen. In een Duitschen overvaj, ten Zuid-Oosten van Gouzeaucourt leed de vijand àanmerkelijk verlies. vii ertrsche zijde WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Vrijdag- 27 Juli. — Officieel: Geschutgevechten. Anders niets van belang. VAN EUSSiSBHE liiOE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN St-Petersburg, 26 Juli. — Officieel: In de r'chting van Wilna een heviger vijaudelijk artillerie-bombardement in de streek van Smorgon <yi Krewo. Ten Oosten van Tarnopol zijn onze troepen onder den druk van den vijand teruggetrokken op de rivieren Gniez-ditsjna en Gniezna. Gisteren (25 Juli) zijn overmachtige vijandelijke strijdkrachten tôt den aan-val overgegaan op onze positiea in het Gniezna-gebied en bij Loszniow (7 km. ten Noorden van Trembovla) werden die ingedrukt. Pogingen om den vroegeren toestand te herstellen, hadden geen suc-ces.Terzelfdertijd drukte de vijaud onze posities in aan de Serelth. Ten Zuiden van Tremboyla-gebied bij Zalavië en Podhaisziki begon hij opérâmes in Noordelijke richting uit te voeren, ■ tengevolge waarvan onze troepen in de ■ streek van Trembovla zich in Oostelijke | richting terug trokkcn. Onze tegenaan-; vallen hadden geen resultaat, 't welk een : gevolg was van de zwakte van onze strijdkrachten, maar ook van het (slechte) ! moreel onzer troepen. Zijn aanval naar het Zuiden uitbrei-dend langs den Westelijken oever van de Sereth, bezette de vijand: Janow, Bud-zanoi en Zwiniacz. De vijand bombardeert den Oostelijken Sereth-oever met zwaar geschut evenals de streek, waar het dorp Kabilovloki is , £filegen. In d'eai avond van den 27ste (datum moet onjuist zijn, Red.) begonnen onze troepen zich in Oostelijke richting terug te trekken van de Sereth. Verscheiden troependeelen bleven het gegeven voor-beeld volgen en lieten hun posities in den steek, zonder den soldatenplicht te ver-vullen, die hun was toevertrouwd. Van die troependeelen waren er echter andere, die met zelfopoffering hun plieht jegens het vaderland bleven vervullen en die . met ee;n onbeteekenend klein effektief den vijand hardnekkigen tegenstand bleven bieden. Deze laatste dagen heeft zich vcoral het 416de regiment infanterie on-derscheiden, dat in den strijd vreeselijke verliezen leed. Het verloor bijna al zijn hoofdofficieren, o.w. ook de regiment*-kommandant.. Tusschen de Sereth en den Dnjestr zijn . onze troepen onder den druk van den vijand in Zuidoostelijke richting blijven te-rugtmekken.Gisteren avond streden zij op de lini« Kossow—Barysz. Tusschen den Dnjestr en de Karpathen zijn onze troepen onder dekking van ach-terhoedegevechten naar het Oosten blijven têrugtrekken. Onze troepen hebben . Niszniow (aan den Dnjestr) en Tlumac? . prijsgegeven. ™ rriuMirscHE zude . ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN t Rome, Vrijdag 27 Juli. — Officieel: Bij Molga Zurez (beoosten Garda) ir het Cordevoledal en in de boven-Boitc hebben Italiaansche patroeljes schermut-selingen met voor ons gunstigen afloop uitgelokt. Aanvalspoging-en van vijandelijke groepen aan den ingang van het Va I Dogna, op den Rombon en bij de Dossc Faiti zijn door onze voorposten afgesla-î gen. De geschùtstrijd, op het TrentSno-1 front zeer gematigd, bleef gisteren ir - eenige vakken van het Julische front, ] vooral tusschen de Dosso> Faiti en Kos-; tanjeoica verwoed. Over het Boekwezen in Vlaanderen Het uitmuntend tijdschrift « Vlaamsch Leven » bracht vôôr een paar weken een opmerkenswaardig artikel over het ver-val van ons boekhandels- en uitgevers-wezen. Opmerkenswaardig", niet zoozeer door het nieuwe van de grondgedachten, — er is immers geen bevoegd mensch in Vlaanderen, die niet weet hoe triestig de behandelde zaken er bij ons uitzien? — maar door het degelijk-doordachte van wat er in voorkomt. De steller bewijst op de hoogte te zijn,en goed te vveten wat hij zegt. Aan zulke menschen en zulke be-toogen hebben wij wat: die zijn er thans noodig. De toestand, zooals hij in dat artikel geschetst wordt, is wààr. Zonder doekjes wordt te kennen gegeven dat hij ellendig is, en wie op de hoogte is beaamt dit. Niet alleen bestaan er haast geene volledige, goed-bestuurde boekhandels ten onzent, maar de bestaande zijn in vreemde handen, en worden veelal, — op 'n enkele uit-zondering na, — tegen ons gebruikt. In zulke winkels zijn stellig" wel Vlaamsche werken te krijgen, maar aile reklaam, aile verkoopmiddeltjes worden aangewend ten voordeele van vreemde uitgaven. Men zie ter overtuiging daarvan wat hierna ge-zegd wordt over het stelselmatig ver-spreiden van Fransche boeken in het bui-tenland.De andere, kleinere boekhandels, zijn volstrekt onvoldoende van inrichting. Een goede boekverkooper moet een soort encyclopedie zijn, die men t' allen tijde kan raadplegen voor al hetgeen op zijn ter-rein thuishoort. Niet alleen vindt men geene handelaars die de nc>9dige vakken-nis hebben daartoe, maar ook de hulpmid-delen die zouden moeten ten dienste staan, ontbreken of zijn onvoldoende. Zoo bestaat er geen enkele bibliografie van Vlaamsche werken. die op volledigheid kan aanspraak maken. Vraag in een boekwinkel naar boeken over een mindti-gezocht onderwerp, en, — tenzij ge zelf een bepaald werk kunt aanduiden, met naam van schrijver en uitgever, — kan de verkooper u niet helpen. Daar komt ook bii dat de handelaars het besef missen dat het in hun eigen belang is de afnîmers zoo volledig mogelijk in te lichïen en op de hoogte te houden. Men ga, b. v. m Holland naar werken eéner bepaalde ka-tegorie vragen : niet alleen zal de hande-laar u desnoods een uur Jang aile bijzon-derheden die hem bekend zijn meêdeelen, ze voor u opzoeken, maar gij gaat naar huis met een pak prospectien katalogen, zonder te rekenen dat de man, als ge hem uw adres hebt afgegeven, u nog maanden nadien zal weten te bereiken met reklaam-prospecti van 't nieuwe dat op het bewus-te gebied verschijnt. In Holland, — en in andere landen, — weet de verkooper dat het zijn voordeel is op die wijze tôt het publiek te gaan. Hier sluit de hande-laar zich in zijn winkel op, en wacht de koopers af. Voorkoendheid in dien zin kent hij niet. Hetzelfde gémis aan behendige toe-schietelijkheid waar het geldt werken van op een ander te betrekken. Wie kent niet het weken en wekenlang wachten op boeken die van den vreemde komen moeten ! Gebrek aan organisatie is daar voor een deel tusschen, maar ook toch wel 't gebrek aan verstandig initiatief vanwege de handelaars. Er vallen nog meerdere redenen te noe-men, die aan 't verval van het boekwezen schuld dragen : gebrek aan durf- en onder-nemingskracht, ellendige duitenklieverij dikwijls, gémis aan vakontwikkeling en ! slentergeest. Er nog bij te noemen de on-wil van haast aile menschen-met-centen om hun lieve geldje te wagen aan onder-nemingen met ietwat-moderne verzuch-tingen, al worden die dan nôg zoo solide opgevat. O, men is zoo vooruitstrevend in ons landje! Men stelle zich nu de boekhandelaren niet voor als een zoodje onontwildeelde, bekrompen luidjes. Integendeel, de mees-ten zijn elk-voor-zich beschaafde, denken-de menschen, die echter door de bestaande toestanden worden vastgehouden in den sleur-van-alle-dag, en niet genoeg helderziend zijn, of de wilskracht missen, . zich daar uit op te werken. : Wat hun dit moeilijker nog maakt, is ■ de volslagen afwezigheid van degelijke . uitgeversfirma's, die hun werk verstaan. Men vergelijke nogmaals wat Holland [ in dit opzicht heeft. 'n Dozijn eerste-► rangs-uitgeverijen zijn daar op te noe-men, waartegen wij er geeii enkele stellen kunnen. 't Gevolg : eenerzijds missen wij den . grooten invloed-ten-goede van in nationale richting werkende uitgevers, ander-zijds onden'indt de gansche boekhandel het neerdrukkende Van dit gémis. Het îpreekt van zelf dat het financieel en eko- < nomisch voordeel van 'n zoo bloeiende < ?aak aïs 'n eigen uitgeverij in Vlaanderen { zou kunnen worden, thans voor ons volk verloren gaat. Zeer karakteristiek in dit opzicht is de algemeenheid waarmede i onze Vlaamsche schrijvers hunne werken door Hollandsche uitgevers la ten bezor- < gen. Hun dit kwalijk nemen kan men niet, < daar hier te lande niemand in staat is met de Hollandsche huizen te konkurreeren. « Het betreuren echter wel, en naar midde-len uitzien om het te veranderen. Frank Berten. STAD en LAND DE ONTWIJKENDE HOUDING VAN HOSTE. — Het Vlaamsch Kor-respondentie-Bureau uit Antwerpen schrijft : Wij hebben onlangs medegedeeld, welk avontuur Hoste over komen is, een paar weken geleden, in een passivistische ver-gadering.Nadat Hoste zijn spreekbeurt vervuld had, werd hem door een verkapt Firans-kiljon de lastige1 vraag gesteld : « Denkt gij werkelijk, dat hervormingen, zooals de bestuurlijke scheiding, die de Duit-schers thans in voeren, ongedaan zullen gemaakt worden? » Wij schreven bij deze gelegenheid, dat wij niet zagen uit het artikel, waarin Hoste zelf het geval verhaalde, a welk zijn positief antwoord op de vraag van zijn tegenstrever geweest was». Naar aajnledding hiervan nu polemiseert Hoste tegen ons in « Vrij België» van 20 Juli en zegt, dat het Vlaamsche Kor-respondentie-bureau de menschen om-trent zijn houding « zonder schaamte stelselmatig misleidt». Immers hij had wel geantwoord. <( Voor Vlamingen », had hij gezegd, « die hun land vrij wil-len, bestaat er buiten de Belgische wetten om geen enkele Duitsche maatregel ». En voor Hoste is dit antwoord positief en afdoende genoeg. Laten wij eens nader kijken, hoe het met de positieve zijde van dit afdoend antwoord staat. Indien hierin door Belgische wetten worden bedoeld : wetten, die door de thans in Havere verblijvende Regeering worden uitgevaardigd ; en door Duitsche maatregelen : besluiten, die door den be-zetter in België werden genomen, dan is, voor den rechtsgeleerde, het antw^oord op zijn minst genomen zonderling te noemen. De opvatting} die Hoste in die ver-onderstelling verdedigt, is >regelrecht in strijd met het internationale recht. Dat kan toch nooit in Hoste's bedoeling hebben gelegen, waarom dan ook dit antwoord ailes behalve duidelijk is. Indien wij echter aannemen, dat het antwoord van Hoste wel degelijk een positief antwoord is, dan hebben wij te doen met een onhoudbare juridieke be-jvering.Immers in internationaal rechterlijk opzicht is een door den bezetter getroffen maatregel rechtmatig of onrechtmatig. De invoering van de bestuurlijke scheiding is het een1 of het ander. Maar aile Duitsche maatregelen (dat wil zeggen, maatregelen die door den bezetter werden genomen) zijn niet per se onrechtmatig.Welk standpunt Hoste te dien opzich-te inneemt, i« niet duidelijk uit zijn ver-klaring.Tôt zoovenre wat het formeele •tand-punt betreft. Ken oordeel nu. over de bestuurlijke scheiding op zich zelf geeft het antwoord evenmin. De bestuurlijke scheiding is een doelmatige hervorming of zij is dit niet. In dit laatste geval is het noodig, dat zij ongedaan gemaakt wordt, en dan moet Hoste dit zeggen. Is ze integendeel een doelmatige hervorming, zoo moet Hoste van zijn standpunt uit logislcherwijze wenschen, dat ten minste een Belgische wet den genomen maatregel bekrachtigt, waardoor de Bestuurlijke Scheiding dan natuurlijk geenszins ongedaan gemaakt wordt. ni?J Wat is Hoste's antwoord op die vragen. die zich noodzakelijk opdringen? Wat hij zeide bevat hieromtrent niet de geringste positieve aanduiding. Maar laat hij eens klaar en duidelijk wezen en niet meer spreken in min of meer behendige zinnen, waaruit men maar ten slot-te, als men ze van dichtbij bekijkt, een ontwijkend antwoord haalt. Quid dissimulas mi, Hoste, non hostis? TEGEN HUYSMANS EN VAN CAU-WELAERT. — Het Vlaamsch Korres--ponderitie-Bu-eau uit Antwerpen deelt mede: - De aktie tegen Huysmans en Van Cau-rwelaert, die aïs Vlaamschgezinden door le franskiljons als staatsgevaarlijk wor-len gebrandmerkt, gaat onverpoosd haar j^ang. Het « Belgisch DagbLad » van 23 uli schrijft : « Hoe*de Belgen bestempeld, die tegen lit ordewoord van onze autoriteiten in, hans niet te pas komende vragen z: >penen, zooals de taalkwestie, roepen iat de Vlamingen verdrukt zijn, wanneer n liemand in het minst wordt vervolgd en n de inzinking van een langdurige internee- v -ing- bij onze beklagenswaardige geïnter-leerden misbruiken, om den haat van de 'egeering aan te prediken wanneer deze v ^ertegenwoordigers van aile partijen in a tiaren schoot bevat. r Het is onbegrijpelijk, dat mannen die b een zedelijke verantwoordelijkheid op zich geladen hebben als de heeren Van Cauwe- s Laert en Huysmans, thans ailes doen wat e in hunne macht is om hunne landgenooten c" te verdeelen. Wij mogen niet ophouden ^ elk in zijn midden aanhoudend en dage- j lijks in te spannen om dergelijke, voor r ons land zoo verderfelijke invloeden 1 machteloos te maken. » VLAAMSCH LEVEN. — Inhoud van c nommer 43 : Hoe staat het met den Oorjog? (Weke- ^ lijksche kronijk XXXXII), met 5 platen en 2 kaarten; Het herlevend Polen, met * 2 platen ; Een grootsch ontwerp : De ver- ^ spreiding van het Vlaamsch boek in de toekomst, door Jan De Schuyter, met 5 platen ; Aan dij —, gedicht van Jo De Do-ler; Nacht, gedicht van Lirio; Schets J eener ontwikkeling. van het nitzicht der woning in onze streken, door Edward ^ Léonard, met 9 platen; Over Menschen en Boeken : Johan Doxa, door Herman 1 Teirlinck, met 2 penteekeningen van H. { Teirlinck ; Johan Doxa, de boetvaardige 1 (fragment) door Herman Teirlinck ; * Kunst en Leven; Onze uitstapjes naar ' 't Zoniënwoud ; Tentoonstelling Nieuw- : straat ; De Guldensporendag- gevierd ; Tooneelkronijk : « Lansloet en Sandrijn », ; met plaat ; Boekennieuws ; Vermakelijk-heden; Brievenbus; Spotprenten. OMNIA MUTANTUR. — Het ! Vlaamsch Korrespondentie-Bureau uit Antwerpen schrijft : Ailes v^randert, zeiden reeds de Ouden. In het sociale leven -ontwikkelt ailes zich geleidelijk en onophoudend. Stilstand in het doen en denken der menschen is on- . denkbaar. Toch verlangen de passieven^ dat ailes bij hetoude zal worden gela ten... In Augustus 1914 breekt een ramp uit, waardoor voortaan aan de wereld een ander uitzicht zal worden gegeven. In 1917 duurt de oorlog nog maar steeds voort. Dieper en dieper grijpt het oorlogsgebeu-ren in de struktuur onzer samenleving in. Ailes krijgt andere vor men. Reeds wordt nagegaan, hoe inekonomisch opzicht, als in zoo menig ander, de tijdens den oorlog tôt stand gekomen inrichting" zich later zal moeten ontwikkèlen, om aan de nieuwe sociale behoeften te voldoen. En zie, wanneer te allen kant gewezen wordt op den grooten invloed die de oor-lc^-spolitiek, in den breedsten zin van bet woord, op de sociale evolutie oefent, komen de passieven met' hun naïeven eisch, dat ons geestelijk streven zal worden lamgelegd en stopgezet. De passieven vergen echter het onmo-gelijke. Dat, na den oorlog, van den toestand zooals die voor Augustus 1914 was, bij de nieuwe regeling zal worden uitge-gaan, kan bij geen verstandig mensch met eenigen historischen zin ernstig op-komen. De diepe inwerking- van de leven-de gedachte in deze voile drie oorlogsja-ren kan door niets meer, het zij ons lief of leed, ongedaan gemaakt worden. In dezen tijd dringt ailes naar nieuwe vormingen. De Vlaamsche gedachte zou stellig tôt een zekeren dood gedoemd zijn, indien zij thans roerloos bleef en in de on-vruchtbaarheid verstarde. Ook van andere dan van Vlaamsch-ak-tieve zijde wordt de onzinnigheid ingezien van ailes bij het oude te willen laten en te pogen, door de zoogenaamde « patrioti-sche unie », den stilstand te bereiken van elke gedachte en van elk streven. In « Le Socialiste Belge » van 21 Juli schrijft een inzender: «Het komt ons voor dat, de unie na te streven door het denken stil te leg-gen, gelijk staat met naar het onmogelijke te trachten ». Niet door elkander zoo maar in de armen te. vallen, schrijft deze socialist verder, zal men bjjvoorbeeld de sociale kwéstie, het konflikt tusschen arbeiders en arbeidge-vers, oplossen : « Het leven is noodzake-lijkerwijs een strijd van gedachten en bêla n'^en ». Dat bij dezen strijd verdraagzaamheid een deugd is, meenen ook wij mçt den sociaal-demokratischen inzender. Maar evenals hij hebben wij opgemerkt, dat deze verdraagzaamheid door de apostels der heilige Unie geenszins in de praktijk beoefend wordt. lots voor iederen dag Een pathologisch geval Het tragisch lot van Rusland neemt ju verloop. JDe gewezen Tzaar, alleenheerscher en le.ester aller Russen> zit in de gevange-is, en een socialist beklimt den troon an den autokraat. Kerenski heeft heel Rusland in zijn andeu. Hij hadde zijn land vrede en rijheid kunnen schenken ; eene schoone postelfiguur kunnen wezen : hij is Ma-at aan 't bewind, een Marat die zijn loedige droomen kan verwezenlijken. Kerenski is ee11 pathologisch verschijn-el. De man is doodelijk ziek en zou in en sanatorium thuis behooren. Zich in e laatste periode van de tuberkuloze retend, verklaart hijzelf : « Ik voel in aij de kiem van den dood. Maar ik zal aijn taak vervullen. Ik geef niet om het even.» Hij geeft ook niet om het leven van an-leren, en dat alleen is erg. In dit armoedig en schraal wezen huist en ziekelijke veerlaracht. De koorts, die rem vertec-rt en ondermijnt, is tevens de ;loed die hem recht houdt en voortstuwt. Wij kunnen ons voorstellen wat het even is van dien ongelukkige. 's Morgens rijst hij op, vermoeider dan oen hij slapen g'ng ; doorweekt en hui-'erig van het nachtelijk zweeten ; de >orst beklemd, door hoestbuien vaneen-;ereten ; expectoreerend en de klamme cnokkelige hand bevend over het bedfup->elde voorhoofd wrijvend. Hij kijkt naar lie magere handen en uitgemergelde ar-nen. Hij zou terugzinken op zijn bed, loch ziet de lakens en de sloop nat waar rij gelegen heeft. Hij vermant zich en :al gaan. Morgen zal hij voor eeuwig het hoofd eggen ; thans is hij de meester van Rua-and. Hij ontmoet zijn beeld in den epie-jel : hij schrikt er zelf voof en wordt loor den haat tegen de wereld opge-'.weept.Nu larijgt hij de berichten. Bloedige lederlaag in Galicië I Broesilof geheel /erslagen ! Tarnopol ! Stanislau I Kolo-nea!... gevallen ! Nog één groote atad blijft er over, Czernowitsch ! Welk zal norgen haar lot wezen? Dat prikkelt den grimmigen lijder. fegenslag en weerstand verbitteren hem. Hij deelt bevelen uit met droge lippen en àchorre keel. De doodstraf wordt her-steld ! Regimenten die weigeren in het vuur te gaan moeten door eigen artillerie :( aan flarden » worden geschoten ! Lenin, lie van vrede en broedc-rliefde spreekt, lie nog de taal voert die de taal van Kerenski was zoolang deze niet door den mtokratischen waanzin was aangegrepen, moet gevat worden en gehangen!... Kroonstad moet beschoten worden en platgelegd !... Petersburg en Moscoa svorden aan de kozakken overgeleverd !... Wie niet slaafs aan Kerenski gehoor-zaamt is een landverrader !... Spartacus is ditmaal overwinnaar, doch de goden, die spotten met het mensch-dom, hebben hem in Caligula veranderd. Rusland is weer het land van knoet, galg, Siberië, kozakken, vestingen, pogroms en ook van nuttelooze bloedige offensie-ven.Het tzarism zal in eere hersteld gera-ken_ indien het revolutionnair bewind van Kerenski nog lang voortduurt. Charlotte Corday moet niet verschij-nen ; zij is er : haar naam luidt tuberkuloze.De JJntente speelt baas aan 't front en wil de Russische soldaten drillen, doch de zonen van de moesjiks weigeren te ge-hoorzamen. en de legers verstrooien zich op de wegen van de vlucht. Wat blijft er nu over van de blufferige voorspellingen van de socialistiecho mi-nisters Thomas, uit Frankrijk, en Van-dervelde, uit Havere ! Deze grinnikte : ci Duitschland heeft de kans verkeken ! Duitschland is dom geweest ! Duitschland had de revolutie te baat moeten nemen om Rusland te ver-pletteren ! Nu is het te laat ! Rusland zal nu doorvechten vooir de Entente tôt zijn laatsten druppel bloed ! » De schampere la'ch van Vandervelde is sindsdien op zijn lippen bestorven. Door een orkaan van vuur en staal wordt Oost-Galicië schoongevaagd en de Entente verliest aldus het eenig vijandelijk pand dat zij bezet hield en als tegenwicht kon dienen in de weegschaal den dag der afrekening. Intusschen raaskallen ook de Engel-sche staatslieden maar door : de ministers Cecil, Bonar Law, Carson en Lloyd George winnen dagelijks den oorlog met woorden en voorspellingen. Indien er nu iemand 't verstand heeft al dien humbug bijeen te houden, w»t t«l

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume