Het Vlaamsche nieuws

824 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 02 April. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2804x55x4r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

potiiituumrKmMm la&bka inaaai .. !°ï§ Voar3 fflwad S— g aaaad .............. !8.— ^ JSJlî • J3.™m |Sdak««> K»te»f 9fi AlrtMllglagoa ! ]is ST-JAKOBMARKT, 7J antwerpen Dinsdug i? .âpril 1918 » 4de jâ&rg* Br 89 Frijs S Centiem v©or België | AAiN&OrtlMUIMUËK.! ITweede biad, a<m regel • • 4r 4 » • Z.SB Derde id. id. I. Vierde id. id. 0.51 | P«oàsi»®rfeiu 6. ï£Lk« ïaedewerker i» petsoonlijJt ^erantwoordelijk Ttxrf sdjn *chrijve& sa bindi uiet heel de Redaktie. Het Vlaamsche Nieuws Verschljnt 7 maal per week I>B QPSTELRÀÂD: Hoofdopstslier Raf VERHULST, Dr, Aug. BORMS, Hoogleeriar Alb. VAN DEN BRANDB 118 DUITSCHE ZIJDË DUITSCH avondbericht i Berlijn, Zaterdag 30 Maart. — Offi-cieel : i 'Xusschea Somme «* Oùt zi|« wij i* jen aaava1 gevorderd. Berlijn, Zondag; 31 Maart. — Offi-ieel : ; piaatselijke suksesvolle gevechte» tu»-iiclien de Luce=b&ek en. de Ancre. [. Tegenaanvallen der Franschen bewesten en bezu^doosten Montdidier zij» ca-.jçrzware verliezen mislukt. • DUITSCH LEGERBERICHT Berlija, Zondag 31 Maart. — Offî-cieel : WESTELIJK GEVECHTSTERREIN : Op de hoogten bewesten de bovenr-Aflcre wezen wij Engelsche tegenaanval. len af. Tusschen Somme en Ois® hebben wij in den aanval niéuwe suksesgen béyoch-ten. Aan weerszijden van de Luce-beek doorstootten wij de voorste, door Fransche regimenten rersterktè Engelsche linies, namen de in het dal gelegen dor-pen Aubercourt, Hangard en Demuin in storm en wierpen den vijand trots de feftigste tegenaanvalkn op Moreuil en de Noordelijk daarvaQ gelegen woud-lioojten.Tusàchem Moreuil «a Noyon vielen wij de pas ter plaatse gekomen, opmar-ïhéarende Fransche legerkorpsen aan. Benoorden Montdidier wierpen wij den njand over de Avre en het Don-dal te:ug, en namen >vie de op den West-oever gelegen hoogten in storm. Meer-maals herhaalde tegenaanvallen der Franschen, bewesten Montdidier van uù Fontaine en tegen het veroverde M es ni! mislukten bloedig. Fontaine werd des ivoHds ia storm gen-omen; Mesnil in taaien strijd behouden. De van Montdidier tôt Noyon aanval-lende troepen wierpen den vijand van ut zijn pas aangelegde loopgraven over As ainvillers, Roiiars e* Hainvillers, «venais op Thiescourt en Ville terug. Sterke tegenaanvallen der Franschen sakten ook hier in elkaar. Het de Oise beheerschende Fort Renaud bezuidwe»-tea Noyon, werd in storm genomen. ! Van aile zij den van het front werden i» zwaarste bloedige verliezen aan den tant van den vijand gemeld. Van de andere gevechtsterieinen niets •ieuwe, Berlijn, Maandag 1 April. — Offi-eieel:Westelijk geveclitsterrein On het slagveld benoorden de Somme leefdsn s avonds artillerie en pijnwerpersgevechten op. Tusschen de~Luce-£>ee/j en de A tire letten wij onze aanvallen voort, en na-?en de hoosften benoorden Moreuil. -nge'lschen en Franschen, die meer-ttiaals tevergeefs tegenaanvallend storm liepen, leden zware verliezen. ^en plaatselijke aanval op den weste-îjken oever der A tire bracht ons in het )ezit van het Woud van Arrachis. Ook eisteren trachtten Fransche di-"sies in herhaalden stormloop de bewesten Montdidier, evenals tusschen Don en Matz verloren dorpen en hoog-ta te heroveren. Huîine aanvallen psten bloedig ineen. , Met de gevechten der laatste dagen 's liet aantal der sinds het begin van aen slaer binnengebi'Schte gevangenen TO meer dan 65.000 gestegen. Van de andere fronten niets nieuws. M OOST.-'HQHI. ZIJIE ITAIIAANSCH GEVECHTSTERREIN . Weenen, Zatendag 30 Maart. — Offi-cieel : 3'j het eiland Sapodapali, in de Piave, Hben onze dekk'-ngstroepen een. Ita-liaanschen aanval afgeslagen. De ge-Wchtswerkzaamhcid. was ook op andere punteni in het Zuidwesten levendiger. 'M BULGURSCHE ZIJ0E Sofia, Donderda? 28 Maart. — Offi-cieel ; BALKANFRONT de streek van Moglena ia va» werszijden de artillerie-aktie levendig E^weest. °P de rest van het front bleef de ge-Vcchtsbedrijvigheid onbeteekenend ten-pvolga van sneeuwweer en stormvlagen. L Dobroedsja-îroflt wapenstiî- Sofia, Zaterdag 3® Maart. — Offi-eieel : Bewesten het Ochrida-meer heeft ons " geschut vijandelijke groepen van werk-lieden verspreid. In de bocht van de Ts^rna is een Duitsche patroelje e;cn vij-andel-jke loopgraaf bewesten het dorp Makvir binnengedrongen en heeft eenige, Itaiiaansche gevangenen mee terug. ge-bracht. Bezuiden Doiraa bij tusschen-poozen wederzijdsch înachinpgewîer-vuur. Verscheiden Engelsche infantérie. afdeelingen, di:e zich op den Westelijkan oever van de Stroema en bezuiden het meer van Boeîkovo bevonden, werdea door ons vuur uiteengédrev«*. 118 FRMSCHE ZIJSE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parij#, Zaterdag 30 Maart. — Offi-cieel : De slag, op het front Moreuil—Lassi-gny aangegaan, heeft hee.l den dag met toenemende heftigheid voortgeduurd en heeft zich nog uitgebreid. Over een uit-gesfrektheid van 60 km. hebben de Duitsche strijdkrachten ondanks de ontzet-tendie verv\oesting-en in hun gelederen door het vuur dtr Franschen aangericht; de aanvallen op de Fransche linies ver-'menigvuldigd. De helfdhaftige troepen der Franschen stuitten, zich blindelings in den strijd storttnd, door hun onver-poosde tegenaanvallen allerwegen den razenden aarudirang der Duitschers. De streek Orvillers—le Piémont—Plessis de Roye was vooral het tooneel van hard-nekkige gevechten. Deze dorpen gingen herhaaldelijk van de eene in de andere hand over. Tw^e Duitsche divisies, die in le Piémont en in het park van Plessis de Roye hadden weten voet be krijgen, zijn daaruit verjaagd in een achitteren-den tegenaanval van de Fransche troepen t die hun linie hersteldem. Op sommi-ge punten moesten de drommen aanval-lers, onder verschrikkelijk vuur der Fransche artillerie genomen, plotseling stilhouden en in wanorde terugstroomen, waarna het veld met lijken bezaaid lag. De verliezen der Duitschers in den hc«-len gevechtsgordel gaan nog die d«r v®-rrga dagën te boven. ¥âl C8SELSCHE ZiJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN I/Onden, Zaterdag 30 Maart. — Offi-cieei : Ten Noorden vani de Somrn* zij» slechts plaatselijke gevechten geleverd. Ten Zuiden van de rivier is de- vijand «r gisteren.door zijn aanvall«» te Demuin en Mezières in geslaagd, onze troepen uit het laatste dorp terug te dringen. Wij namen in onze tegenaanvallen een aantal gevangenen. Te Demuin zijn aile pogingen van den vijand om he.t dorp te nemen mislukt, na felle gevechten die den geheelen namiddag aanhielden. In de afgeloopen week heeft onze rui-terij met groote dapperheid, zoowel te paard als afgestegen, gevochten en den •v'-jand in tal van gevechten, waarin zij hem zwar» verliezen toebracht, terugge^ slagen, VAN milMSCBE SJfE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Romti, Zaterdag 30 Maart. — Offi-cieel : Gemiddeld'e wisseling van geschut-vuur in het Camonica-dal, aan de Rio Ponale, bewesten Garda en aan weers-kanten van Chosi. Itaiiaansche batterijen troffen transporten van den vijand in het San Lorenzo-dal alsmede troepenver-plaatsingen ten Noorden van Cortellazzo en bewerkten de ontplofffing van een munitiemagazijn benoorden Salgareda. Itaiiaansche jpatroeljes joegen vijande-lijke afdeelingen in het ConcC'i-dal be-oosten het Ledremeer en in het vak van Posina en Astico- op de vlucht. TELEGRAMMEN «RITSCHE TORPEDOJAGER GEZOWEEN Londen, 30 Maart. — De admiraiiteit deelt mede : Een Britschs torpedojager i» den 27» 'Maart op een mijn ge3toote.n- en gezonken. Een officiar en reortig mansch»pp«n wardea T«r-mist..«EEN INTERVENTIE, VAN JAPAN Londen, 30 Maart. —» Uit Tokio aa-n da « Daily Mail » : De minister-pTesident heeft meegedeeld, dat Japan den bolsjewiki gunstig is gezimd, en op het oogenblik geen reden. tôt gewap«nd# ius-schenkomst ziet. De regeering is niet gezind, groote militaire •peratieg in Siberië te beginnen, om Duitsche «trijdkrachtôi» van èi-ob WeAtolijk Êront af te leiden. Het Verraad va» Rusland In d« groote Engelsche kranten « Morning Pobt » en « Daily Chronicle » wordt er voile lucht gegeven aan de vvoede die de aizonder-lijke vreue van Kusland met de Middelrijken in Engeland ontketend heeft. Met de ge-wone lieldoeneiij, alsof Engeland Rublanct een minuut lang \an medelijden waardi^, achtte, vltien ze de nationale truts van de Kussen met de achtergluipsche hoop dal mis-schien de een oi andere tegenrevoluLie aan de ai.gedane zaak een verandering brenge. Zij zoeiven zellb in den Bijbel een aanknoopings-punt om de geloovige lezers te ovei'tuigen van de snoode daad van Rusland. Engeland, dut niet aileenlijk de Russen, maar vooral de kleine \ olkeren wist te vleien en te paaien om ze allemaal op Le jagen en in den doùd Le zenden, krijgt nu bijna een beroerte, omdat die groote bond^enoot vvaar-voor het zooveel werk, zooveel gekuip en geld heeft moeten gebruikeri, het in den kop heelt gekregen niet meer le \echten en liever maar op vrede^wegen de gioote vvonden te laten genezen waarnliede het door dezen oor-log werd geslagen. Engeland had reeds lang.gevoeld d^t Rusland niet meer kon ; de isaar was genei^d vrede te sluiLen : heL imperialistiseh gezinde Engeland onaer^teunde met al zijne macht de opkomende revoluLie om dtn ouden Kussi-schen Lioon omver te kantelen en 't Russi-sche volk aan Le.zellen voor het ijdele woord «demokratie» \erder te sLrijden tegen de Middelrijken. Met den \at\an Miljoekotf en Kerenski, die 't Russische volk een spoedi-gen vrede hadden voorgespiegeld en het toeh nog voortstuwden op de oude baan van haat en strijd', geraakte Engeland verward in d'j eigen netten. Zoolang Lenin en Tiotski wil-den voortvechten, wachtte zich Engeland er wel voor het een of andere slechte woord tegen de Bolsjewiki te laten hooren, en nu dat er vrede is, zijn het natuurlijk verraders ; ze hebben natuurlijk Rusland aan Quitschland \erkocht, het land voor eeuwen lang onge-lukki.» gemaakt en in de eliende gestort. Wat Rusland in de eliende bracht was niet de be vrijdende vredeswdllende daad van het zielto-gende Rusland. maar wel het feit dat Rusland op de beloft# «n drijverijen van Engeland inging. L>« goede snullen van Russen hebben voo-En^eland dien oorlog aangegaan, een vreese-lilken oorlog. Het is ontza^.i|k wat Rusland onder den ooriog heeft geleden ; laten wij geen rekening houden met het verlies aan goederen, met de v«rwoesting«n in zulke uit-gëStrekte streken aangerichl Kan îemand zi-h voorstellen dat de Russen aan menschen-levens zooveel verloren hebben als de geheele bevolking van België : op zijn minst gere-k-end 7 1/2 miljoen menschen voor een vreemd belang geoffei'd ; 1 miljoen gesneuveld; 5 mii joen kreupelen ; 2 1/2 miljoen gevangenen. u durtt de Engelsche pers nog zeggen dat Rusland mets gedaan heeli. Indien dit i.iet cv«r ^îjn liout gaat, weet îk met wdt u> de wuie d nog wi*ai;roepend kan geno ■ iio w.n-dcii. l\:tmand minder dan de wer« lb-rj'î'ù-de militairkritikus Stegemann van het Zwit-sersche blad « Uer bund », hettt over i'us-land's kriigsvoering geschreven : <( ln dtzen ourlog hebuende îvusaen grouL® militaire în-spanning gedaan en kolossale straie^iiciie dingen volvoard die voor den oppervlakkigen beoordeelaar met naar waarde j^eschat wor-den, aileenlijk omdat ze niet met den goeden uitslag bekioond werden. Kusiand heelt bui-tengewoon veel gedaan. Al de gemahteit van het uuitsche oj)perbevel en de meer bezie^de strijdkracht der Uuit'sche en Oostenrijksche legers was er toe noodig om de rHabsenstratè-gie en de massenlegers van daadkrachLÎKe generalen, lijk Nikolai Nikolaievitsch, baas te worden. Dit niet inzien staat gelijk met het slecht lezen van het geschiedemsbœk van dezen ooriog. » Rusland kon niet meer en gevoelde dat Engeland zijn grootste vijand was en het belette op aile mogelijke wijzen den ge-wenschen vrede t« sluiten. Engeland wilde Rusland tegen zijn grootsten vijand, Duilsch-land, tut den laai9ten drupper bloed, tôt den laatsten man en het laatste paard doen vech-ten. Dank de « verraders » (zoo noemt Engeland de mannen die eérder voor 't eigen va-derland dan voor Engelands zaakjes zorgenj is Rusland van den voiledigen ondergang ge-red omdat de Engelschen niet over de vol-doende macht beschikken om de Russen met geweld of met honger te dwingen verder aan de zijde der Eatente uit te bloeden voor God weet wat. Elke goede vadelrande«r beseft dat Servit, en vooral België, voor niets anders kampen dan voor Engeland's wereldheerschappij, dat elk uur dat de oorlog langer aansleept de el-lendô van die kleine misleide landen vergroot en ze een grooten stap nadar voert tet den voiledigen ondergang. Zullen de Belgische «oldaten, «venais de Russische, de middelen vinden om zich los te scheuren van den band der Entente? Dit is de vraag waarmede zich elk doelbewust pa-triot bezig moet houden. En het schijnt dat op clie vraag met een treurige « Neen ! » moet geantwoord woiden. Engeland heeft de Belgische regeering vol-ledig in de hand, kan haar dwingen te dansen lijk de Engelschen menschen te fluiten. Z'elfs al wilde de regeering den broodnoodigen vrede, zij kan er niet toe overgaan. Aileenlijk de Belgische soldaten kunnen, zoolang zij daar-toe gelegenheid hebben, hun volk uit de eliende helpen met eenvoudig, lijk de Russen, te weigeren nog langer den dood te trotsee-ren voor 't belang der Britten. Nog een mid-del hebben de Éngelschen in de hand, het middel dat zij in dezen oorloo zoowel tegen neutralen en de eigen vrienden als tegen de vijanden gebruikten, en voornamelijk op de origelukkige Boeren vroeger toepasten : na-melijk den honger. Maar er zal een oogenblik komen waarop elke Belgische Jongen zal zien en weten dat alleen een beslissend : « Wii vechten niet meer ! » ze redden kan van den ondergang en hun arm volk van de grie-vendste eliende. Voor iemand die de Engelschen kent en op de hoogte is van hun politiekdrijverij._ zal dit niet veel opziens pieer baren. Aileenlijk voor de menschen die dagelijks nog hun goed en hun bloed opofferen voor de belangen van het « perfiede Albion » zal dit een prachtige gelegenheid zijn om lessen te, trekken. Zij, de soldaten en de regeering, zullen inzien wel-ken dank zij mogen verwachten indien de oorlog ze er ooit toe dwingt wegens al tp groote krachtuitputting vrede te sluiten. De Russische regeeringen die het onheil veroor-zaakten, hebben op tijd de plaats geruimd om zich te onttrekken aan de verantwoorde-lijkheid. Zullen de regeeringen van Italië, Frankrijk en vooral van België dit wel kunnen doen? Meent men dan werkelijk nog dat Engeland voor Btlgië's onzijdi^heid is in den oorlog gegaan? oi voor de vrijheid der zee? of voor het recht der kleine voikeren? Meent men werkelijk nog dat Engeland Rusland, Servie, Roemenië, enz., zal bevrijden in het Westen? Meent men werkelijk nog dat zij voor de groote offers die zij brengen voor Lngeland's machtzucht, zullen beloond en yergoed worden? Ziet iedereen niet duidelijk in dat de Engelschen elk ander \olk, zoowel het grootste als het kleinste, willen aanzet-tcn \oor Engeland's belangen te strijden tôt Yolledige uitputting, om dan op de puinen van hun bondgenootenrijken met een onaan-getaste \ loot en een t^jnelijk gaaf leger met Duiischland een vrede te sluiten achter den rug om van al hun vroegere in de val geloo-pen bondgenooten en misschien wel op hunne kosten? Als iedereen dit zal hebben ingezien en niet meer blind zal zijn voor de lessen die te grijpen liggen in de geschiedeins van dezen grooten oorlog, zal men de \ rede veel dichter genaderd zijn dan met honderd offen-sieven en duizend versche oorlogsverklarin-gen aan Midden-Europa ! Iedereen die aan die opklaring medewerkt, bewijst zichzelf en zijn land en de heele menschheid een grooten dienst. BROER. VLAMINGEN! Piaat* AANKONDIGINGEN in HET VLAAMSCHE NIEUWS De Oorlog en het Zenuwtelsel Dinsdag 1.1. hield hoogleeraar Dr. Claus in <le îeesizaal van het Koninkl. Atheneum eene vooruracht over « De ooriog en het ze-nuwstelsel ». 1J« talrijke toehooruers leenden d^in ook de grootste aan<la-cht. In het eerste ûeel schetbte de spreker op uitsluitend weten-schà'ppelijk p'ebied de werking van het ze-nuwstelsel.In net tweed» deel deed hij voornamelijk unschijnen den nadeeli^en invloed van den oorlog op de zenuwen. inet zenuwstelsel over-trelt m beteekenis aile andere éielsels van het menschelijk iichaam. Vele personen lij-den aan oorlogsneurasihenie eri me.anoolie, te wij ten aan ondervoedmg en uitpuiung van de zedelijke kracht. De krankzmnipheid speelde in vroegere ooriogen een minder belangrijkè roi dan au daa.r ze met zoo uitgebieid waren. in het biuivenbery^asthuis leden aan krankzinnig-heid in 1913, 12o vrouwen en 2o4 mannen, waaronder 28 alkohohsien ; in Itllô, 113 vrouwen en 115 mannen en in 1911, US vrouwen «n Û8 mannen, waaronder geen alkoholisten. S Als men rekening houdt met de verminde-ring der bevolKing, het alsehauen van hst aliiohoigeûruiK, het heter verzorgén der zie-ken, dan kan men zeggen diit er minder krkiikzinnigen waren voor den oonog. Voor ue vrouwen is de verhouding de^hue geb.«-ven. ttet volk dat de OesLe zenuwen neelt zal overwmnen en zal zich na den oorlog geaeel-telijk hersLeilen. Zoolang de volksmenners in staat zijn door phiasen de zenuwen oer masba ^ebpanaen te houden, lukken ze er in dat volk op te zweepen en het voor aile gezond ooideel onbeiiwaam te malien, doch z^ouru hun vvooid die macht niet meer bezit, stort de zeaehjke kracht ineen en die overspanning breekt in de grootste losbandigheid, zulks getuigt de revoluti# in Rusland. De oor.og uenevelt het vei'biand des volks en verwarl bepaald diens geest. Dat dit leit ?ich voor-çloet bij de minder ontwikkelden die dan ook impuisief zijn, is te begrijpen, maar dat het ook den geest der intelieklueeien aantast, in-zonderheid van hen die het \olk zoucten moeten opbeuren en \oorlichien, is een droeve bestaliging. Wie heelt hier meest schuld ? Zij, d.e moedwillig het volk voorliegen ol het volk zelf. dat al die drogredenen onvoorwaar-deiijk voor echt aanneemt. Hier haalt spreker een paar bewijzen van geestverwarring aan : Na den val van Antwerpen bekwam hij van den bezetter de toe'ating om naar Brussel te gaan. t^ij ontmoccte er een vriend, die zijn grootste verwondering over deze ont-moeting uitdruktè. I^af. was nochtans eenvoudig : Antwerpen was gevallen, het bewijs van toelating der Kom. v. A. werd getoond. — Welhoe, zei de Brusselaar, 't is onma-gelijk, zooeven vernam ik per brief « que le fort de YVaelhem résiste toujours », de sche-pen schreef het en die persoon is zeer be-b'ouwbaar 1 Bij den laatsten vriegeraanva! was de ver-warring nog grooter. Sommigen zegden : De Duitschers hebben de viiegers niet beschoten omdat ze zelf den aanval pleegden ; anderen beweerden dat het niet de viiegers waren die bommen strooiden, maar dat het shrapnells van de Duitsche afweerkanonnen waren die de ramp veroorzaakten ; nog anderen zagen in den aanval het voorteeken van den op-marsch naar Antwerpen, vvant zoo waren ook de Zeppelinaanvallen het voorteeken der in-name. Dergelijke en méer onsamenhangende Vertelsels spruiten voort uit zenuwzwakte. In deze benarde tijden dat het volk zede-lijk ziek en neergedrukt is, is het de plicht van hen, die nog koel denken en redeneeren tôt het volk te gaan en het uit dien akeligen toesland te helpen opstaan. Dat werk doen de Vlamingen thans. Niet langer leeft nu een mensch voor zichzelf maar voor zijn volk, voor die lijdende, kwijnende menschheid. De nijd, de laster, de verdachtmaking, vruchten van oorlogsnçurose, schrikken de strijdende Vlamingen niet af. Boven dat ailes staan ze met hun koel hoofd, hun vastberaden wil, hun durf waarmee ze de waarheid in 't gelaat zjen en hun ideaal, dat volk dat ze vôôr ailes liefhebben, vrij te maken. Lijden en strijden is het leven. Wie niet geleden en gestreden heeft, heeft niet geleefd. De meest vooruit-strevénden zijn minder Pevaarlijk dan zij die altijd angstvallig elke nieuwe poging te ge-moet zien en anderen door hunne' zwartgal-ligheid en hun gebrek aan durf beïnvloeden. Spreker 'eindigde zijn prachtige voordracht met den wensch dat, tôt grootste heil der voikeren, de vrede zoo spoedig mogelijk aan de kwijnende menschheid de gezonde licha-melijke en zedelijke kracht terugschenke. _ Dr. Rudelsheim dankte Prof. Claus om jijne opbeurende woorden. Dr. Claus, zei hij, is. zoo lichamelijk als zedelijk, de sterke en krachtige man in onzen strijd die ieder ver-trouwen en moed inboezemt. Daarom wenschte hij hem in naam der toehoorders een hartelijk : « Hij kve lang ! n &TA& es LA^B ANTWERPSCHE GROENINGER-WACIiT (Aîdeeling : Liederavonden). — Dinsdag 2 Apnl a.s. ten 9 uren (T. U.), bijzondere herhaling der uit te \oeien. liederen op den debatavond van 3 April t.k., onder leiding van toondich-ter Jef Van Hoof. Al onze geëerde zan-gers en zangeressen worden ten drin-gendste verzocht zonder eene enkele af-wezighiid op beid« a von den aanwezig te zijn, . " LIEDERAVONDEN VOOR HET VOLK (A. N. V.) ; leider: i\and Rey-naers ; lokaal : Antwerpsch Koftiehuis, Van Straelenstraat. — Het wordt den zangeressen en zangers medegedecld dat ter gelegenhe-d van het Paaschverlof 1 geen liederavonden zulien gthouden worden. De daLum voor den aanstaan~ den aanvang der gewoiie zangleft zal door ' een bijzonder omzendbrielje wordea ^ ktJJbaar gemaakt. ï Het Bestuur. ' «AL WAT VLAAMSCH IS, UIT \ DEivI BOOZE*». — Dat schijnt de leus c se zijn van het « Belgisch Dagbiad », de r vlucnte-mgenkrant uit Amsterdam. De geest van dit biad is door en door Bel-giscn en wat er nog Viaamsck aan is, c is de taal waarin het gesteld wordt... g Legt hei. die nog af, dan siaat het n^t op s een lijn met de « hcho lielge » e.a. c Zoo vaait het in een van z-jn laatste t nuinmers op de hevigste wijze uit t-ég^n i. het werk der Viaamscne Oprlogsmeters, £ van Mevr. Huilebroek. Aan clit werk r vvordt vooral (i aktivisme » verwettn. s Maar de ergste uitlatingen volgén l •lechts nadat erop gewezen is dat dit werk zich richt tôt de JSIederlandsche e Dames, en er reeds 7.000 ais Meters s heeft aangewoiveu. Piet « Beigisch Dag- s blad » aarzelt niet te zeggen ; « L,icht g kunnen er spionnen onder die vreemde t oorlogsmeters sluipen ». Dan wordt die ' viouwen ver weten dat de brieven zou- e den. dieiien « om de dossiers tegen de \ regeering te inaken », en het « Beigisch l Dagbiad » traelit vrees aan te jagen, door t« verklaren, dat die menscklievtadneid t kier kan leiden tôt misverstand en ver- c koehng tusschen Nederla-nders en Bev s gen. Protest wordt dan. aangeteek&nd c tegen de uitdrukking van den oproep, t die verklaa,rt dat de soldaten getroost -moeten worden, wat het « Beigisch '' Dagbiad » « défaitisme » noemt, en als c ergste beschuldigmg klinkt het : « bo- 2 vendien komt de naam Beig of Beigisch E uiet eeumaal in het stuk voor. Wat dient i er meer gezegd? Oonlogsmeters zijn er 1 noodig om het kontakt tusschen de bur-gers en het léger levend;g te houden, en de demoralisatie vati aktivisten en pa-cilisttn tt. keer te gaan ». Tôt siot ver-wijst het « Beigisch Dagbiad » naar het wirk der «Belgische Oorlogsmeters «, Lange Voorhout, 17, het werk der frans-kiljons.In dit heele relaas heeft het « Belgiscn Dagbiad » zich geen oogenblik opgehou-den met het onderzoek van de tederien die het VlaamscL werk hebben doen ont. staan. Dat er onder de Belgische vrou-weîi b-jua geene worden gevonden du aan Vlaamsche soldaten een Vlaamsche brief kunnen schrijven, waarnaar deze* nochtans zoozeeir verlangen, telt niet voor het Amsterdamsch blad. De soldaten moeten in Belgischen geest gebraclit worden e» dan moeten zij ook maar d» Belgisch-Fransche brieven lezen.Artikels als die van het « Beigisch Dagbiad » kunnen de oprechte Vlamingen slechts aanzetten om voort t« gaan op den ingfe-slagen weg. Tôt daar de medcdee1i!«g van het V. K. B. In een harer laatste nummers drukt de « N. R. C. » een krachtig proîest af van Mevrouw Hullebroeck tegen de schandalige politiek van het « Beigisch Dagbiad ». De inzendster aarzelt niet de r^ .lakteurs op één lijn te stellen met de £ ergste Vlaamschhaters en franskiljon#. * • 1 VLAMINGEN! LSEST EN YERSPREÏBT } HET VLAAMSCHE NIEUWS c > t TOONEELGEZELSCHAP ROE- 2 LAND. Heden .Dinsdag, om 9 u. j (T. U.), vergadering in het lokaal, £ Dambruggestraat, 138. Rolverdeeling, c Mededeelingen, enz. _ ( De leden die deze algemeene vergade- t ring verzuimen zullen al# ontglagne- j mend worden aanzien. EEN VLAAMSCHE VOORDRACHT ' — Op Dinsdag, 2 April 1918, te 9 uur (T. U.), zal de heer J. B. Bellefroid spreken over: De Wantoestandea in ) Vlaanderein, in de zaal Victoria », StuL ( venbergstraat, 30. Allen daarheen ! Het woord » vrij ! Tegenspr*ak ge- ! wensekt ! i leli voer kaerek dag PASCHEN—19 ï 8~WEN'i ELT VAN VLAANDEREN DEN ZEKK Ai' ! Deze week vonden wij met krijt op een zwartgepiakt schutsel gc&enreven : Mort aux flamingants, traîtres à leur patrie I (Dood den iiaminganten, ver-iaders van c vaderiand i ; v an weik mderiand ? V an V laanderen ai zeker liet ! Mijn vriend was verontwaardigd en wilde het krijtschrift uitwisscrien. Ik zei hem : — Wei neen, laat het staan I Het werpt iicht in de geesten i V oor de ner .chen die eens naueaken kan het iJechts goed doen ! — Hoeveel zijn er zoo ? — .Meer dan we denken en met den lag, ook met de gebeurtemsien, wast îun getal. Het denkvermogen der me-ngte wtritt traag, maar zuixe v;oorucn eiden onvermijdeiijK; tôt de voue-ge ipruiming van het woord HeLgiè. t 13 >est mogeiijk dat degene die ue wour-ien heett geschreven, er in zijn D.n-lenste eeriijk. van overtuigd was. — Meent Ere ? — Natuuriijk ! Hij bedoelt door va-lerland het belgische Vaderiand. Bel-;ië is echter geen vaderiand, het is iechts een aardrijkskundige aandui-fïïtj? en een siâatkundig begrip. Des-rée zei het voor den ooriog in zijn :erucht stuk Lettre au Roi : Sire, il n'y ! pas de Belges; il n'y a que des Fla-nands et des Wallons. (Sire, er be-taan geen Belgen ; er zijn slecht» Vla-ningen en Walen !) Indien er geen Belgen zijn, hoe kan r dan van een België, als vaderiand, praak wezen ? Hoe kan België iets nders zijn dan een geografische streek eiijk een iandkaart aangeeit « woes-ijn » cf « moeras » ? Er is voor de Valen een vaderiand Wallonie, ook en vaderiand Frankrijk, gehjk ze wel oelen en bekennen; er is een vader~ and Vlaanderen voor de Vlamingen. Traîtres à leur patrie I kan hier ten loogste willen zeggen dat we volgens le Belgische wet ontrouw zijn aan het taatkundig begrip België, gelijk voor le groote Russische omwentelmg een "ool van Warschau, een Hn, een )ekrajiener, een Let-, Lijf-, Est- of Coerlander als Rus stond geboekt en ieed die iets voor de bevrijding van ijn eigenlijk werkelijk vaderiand, dan ils landverrader werd o-ehanp-en ! Vol-;ens hooger menschelijk en croddeiijk echt zijn wij flaminganten de trouwe onen van ons waar en eenig vaderiand /laanderen, en t zijn de transkiljons lie hun stam, hun taal, hun volk, hun and verraden. Volgens Destrée, thans Beigisch mi-dster (gezant), is het woord België :en leugen. Het is een gevaarlijke leugen voor de /lamingen en daarom doen wij beter :r met aan vast te houden, en den venk van minist'er Destrée te voigen. Indien wij er moesten in toestem-nen dat de echte, heusche naam van >ns vaderiand Vlaanderen voortaan logmaals oververfd en overschiiderd :ou worflen door het woord België, dan >rengen wij ons bestaan weer in ge-raar voor de toekomst; wij stichten rerwarring in de geesten en bouwe* le vaderlandsliefde op een leugen. Als ons vaderiand Vlaanderen heet, taar zijn echte en niet naar zijn kunst-natige benammg, dan blijkt daardoor ;eif dat de Vlaamschgezinden, de fla-ninganten. de Aktivisten, de beste raderlanders zijn, en een Vlaming, die ranskiljon is, wordt traître à sa patrie, vordt tôt verrader van zijn vstderland /laanderen. Le Peuple Wallon zegt dat Belqië :ad moeten heeten de Vereenigde rtaten van Wallonië en Vlaanderen. Inderda?d indien de naam dan nog ian de werkelijkheid had beantwoord ;n geen bedrog ware geweest gelijk de îelgische Grondwet, konden twee vol-;eren in hun eigen taal tôt hun natuur-ijke ontwikkeling zijn "ekomen. Doch let verleden van 85-jarige wantoestan-len wordt nu een gevaar voor de toe-:omst.Wallonië zal in 't vervolg nogmaals ichzelf wel redden; wij Vlamingen loeven nu slechts aan onszelven te lenken, aan het oprichten van den 5taat Vlaanderen en dan onbevan^en snderzoeken welke ekonomische be-rekkingen wij voordeeligst aanknoo->en.Bestuutliike Scheiding zonder Poli-ieke Scheidins zou een fop"~r' z \i jeweest, want drie miljoen Vlamingen, die wel geen woord Fransch ken-îen, werden door de Belgische regee-in^en en door de verfranscht" hoogerV» itanden zoo achterliik en afhankelijk çehouden dat ze tegen hun eigen /laamsch recht en tegen hun eigen jelang opseruid kunnen worden. Onze ■assenstrijd is tsvens een klassenstrijd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume