Het Vlaamsche nieuws

1636 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 19 Juli. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pz51g0nb1b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ifoensdag 19 Juli 19*6. Tweede Jaarg Nr 198 Prit® 1 6 Ceafciemen door jrebeel Belgrië Het Vlaamsche Nieuws Het best in^elicht en meest versoreid Nieuwsblad van Belarië. - Verschiint 7 inaal per week ÀBQNNEMENTSPRUZEN : P*r SifcMVd IJI P« * BHUIMilHI Yk i miMiitea «•— p« j** AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP9TELRAAD: Dr Ah£. BORMS, A«*. VAN DEN BRANDE. Met vssie iB'iSiiiSewsr&tEj v«a Dr A. iACQB tffTiïEëLEN: ROODKSTKAAT, 44, AMTW8RPBN. Te!.. H'iiO AANKONDIGINGEN : Twjwdt' hûidz., jww 3-egei... 1.58 Vleni® bl&da , p»T rejjel... f.Sf Corde b-jiMis., ■'! I»— Dood»b«ricbt i.— ¥<■*17 «.u. AtuuaucMi.. wende nwm «ieh EOODfiSTKAAT. 44 DE OORLOG K)e gevechten in de streek A Riga en in Wolhynië, — Bjortzetting van het Engelsch KQSief. — Duitsche aanval-K: den sector van Biaches. ■ferhoogde bedrijvigheid op ■Italiaansche front, j ,-;.M IÀanvallen uit de iucht Lien, 17 Juli. — Officieel : L smaldeel zeevliegtuigen heeft m lacht van 16/17 dezer de spoorweg-Lfen en militaire inrichtingen van Lozeer doeltreffend met 90 zwhre en L bommen bestookt. Eén vliegtuig IDuitschers in Turkije pnstanlinopel, 17 Juli. — De Duit-pDr. Heinze en Hahl, onderschei-Lbenoemd tôt raadsman bij het mi-erievan.justifie en bij het ministerie itodel en landbouw, hebben hun Ijeheime Oberfinanzrat Kaut, be-[id tôt directeur-generaal der land-Kasfe, komt hier morgen «an. IUit Engeland nden, 17 Juli. — Blijfcens het jong-arverslag \an den algemeenen bond akvereenBglngen bedrocg het aantal sg^schillen 176, omvattende '5jS1^ «te-n. Wanneer men weet dat het deldo aantal geschillen in d<- 5 jaren n den oorlog voôrafgingen 651 be-blijkt daaruit — aldus Router ■ elle een loyauteit de vakvereenigin-;eschillen op nijverheidsgebied tij-<*n oorlog trachten te vermijden. INieuw-Zeeland taden, 17 Juli. — "De hooge kommis-[ van Nienw-Zeelând te Londen, 44.102 ontvangen, zijnde het be-f dat in Nieuw-Zceland bij openbare (kening is bijeengebracht voor de riattu bétrekkingem van zeelieden in den slag bij Jutland zijn oingeko- I|De staking in Spanje culcn, 17 Juli. — Naar lttid van be-ten in de Zwitsersche bladcn, is de pdin Spanje zeer ernstig. 1 al van •a zijn te Madrid niet aange-komen. ïvotschcidene provincies wordt ge-|d, dat de opstand om zieh heen li Asturië is de toestand vvanhopig. I voorzitter van de vakbonden der fcïsegmannen heeft verklaard, dat |m nffitairen dienst roepen van de ■nrcgmannen, dezen niet tôt toege-lalbrcngen, omdat zij in dit geval lijdeiijk verzet hun toevlucht zullen IDe Iersche kwestie den, 17 Juli. — De « Daily News » voor haar morgen verschijnend dblad bericht ontvangen van Ni-», dat de nationalistische partij in :! min of meer veroutwaardigd is î niededeeling van den minister-nt dat er nog geen datum is itcld voor de invoering van de Rule-wet. De toestand in Ierland volgens haar steeds enistiger. De oepi'ng van een al-Iersche kon-e Dublin, ingegeven door elemen-vijaudig staan tegenover de na-tische leiders, bewijst dat uitstel kabinet komt \\'oensdag samen «raadslagen over deu weg die teu van de Iersche wet moet worden Iland en Noorwegen agen, 17 Juli. — Blijkeus een-uit Kristiania aan « National , heeft Engeland voor den an de vischvangst in Noorwe-dan honderd millioen kronen viscli is tegen ongehoorde izen door bemiddeling van een Bergen gekocht, ten einde te M, dat Duitschland van visch 'zien en 00k om Rusland visch 1 levcren. Daar eehter destijds van Archangel was toegevroren " den doon'oer naar oorlogvoe-ien weigerde, is veel visch be-het oogenblik liggen in ■n nog w-el 1000 ton bedorven tryolg a Oorlogstelegrammen » bladzijde. Onze Qroote (Mliustreerde Letterkundige Prijskamp 1 i 1 Filips Marnix van St Aldegonde J 1538-1589 DE PSALMVERTAL1NG \ De eerste bewerking zijner psalmver-tahng zag het lieht in 1580. , Marnix zelf zegt ons dat hij er aan ' •legon uit behoefte des harten « eens- ^ cleeis in ballingschap, eensde.els in de v çevangeuissen on der de handen der vij- _ anden, eensdeels onder vele andere be-kommernissen ». Dat was de reçhte stemming ter ver-tolking zulker îiederen. . Wat bij de gewijde zangers der oor- j; spronkelijkc Psalmen samenging, de eigen behoefte aan verheffing van het 11 nart en de zucht om de gemeente in Qocls lof en verheerlijking voor te gaan, datzelfde dubbcl verLangen heeft Mar- j niix gehad. Aan dit werk hing zijn hart. , Zoo mocht de dichter wel uit eigen er-varin.g in zijn Opdraeht aan de Alge>- 1 meerue Staten schrijven : Zoo ffij verdrukket wordt en zivaar vervolging lijdi, Dit boek3ken zal u vrij beisaren in den strijd ; Zijt gij bij vreemde lien, en uit uïv land verdreven, ^ Dit, boeksk -n, teel betracht, j zal u vertreosting geven. '(- Kalff, aan wien wij deze bijzonderhc-den ontleenen. gaat voort : n Langer (Lan tien jaar had hij er aan gearbeid en toen het eens in het licht was gekonien, hi-oef hij er steeds aan 1 voortwerken met een liefde die, haar oorsprong nemend uit \Toomheid, hem 1 drcef tôt uiterste inspanning zijner f-k unstvaardighei d. De vruchten van die inspanning kwa- 7 men te voorschijn, toen in 1591 een ' hveede nitgave zijner Psalmen het licht zag. c Met deze Psalmvartaling evenaart :\[arnix het bestç werk zijner tijdgenoo- } ten ; hier toont hij zieh een kunstenaar ( in woord en melodie. Reeds in de Opdraeht aan de Staten treft ons hier en , daar die breede zwaai van période in, zijn ^ statige alexandrijnen ; doch sterker nog j treffen ons in den bundel zelf die rijk- 1 dom van afwisseling zijner rythmen en melodieën, die adel van uitdmkking, dat mcesterschap over een zuivere krachtigc cenvoudige ta-al. Welk eeu strenge gratie en welk eeu zangerig-heid...Het fijne taalgevoel dreef Marnix ook tôt het wederinvoeren van, het buiten zwang gcraakte voornaamwoord du, om zieh daarmede tôt God te richten (ge-. lijk nu nog in de Engelsche taal). Juist deze wederinvoering van 'du en ; diin is een der bezwarem geweest bij le-den en predikar.ten der Hervormde Kerk tegen het gebruik van Marnix's psalmvertaling. Bovendien had het werk van Datheen, ruw en gebrekkig, doch waar de rook der braudstapels nog in hing, de harten en ooren der gemeentenaren reeds te 7eer ingenomen. (Door dit woord, : gemeentenaren, verstaat hier Kalîf na-tuurlijk de leden der protestantsche. gemeente) . Indien deze gang van zaken Marnix. leed heeft gedaan, dan was het toch al-leen om der wille van de gemeente die nu de gebrekkige. overzetting van Da-thenus bleef gebruiken. Tôt hier Kalff. 't Is zonderling, als we nagaan, wat Holland ook in de 16de eeuw aan Vlaan-deren te danken heeft. Ook Petrus Datheen was een Vla-ming, een Gentenaar. De zegevierende Nederlandsche Her-vorming lieeft veel te danken aan dezen 1 doordrijver, « een ijvcraar, die aile Kal-\-inistische geestdrijvers in bedrijvigheid en driestheid overtreft ». Datheen lçidde een zeer avontuurlijk leven. Hij was monnik te Brugge, doch vluchtte in 1555 naar Londen. Hij komt terug om den opstand te leiden. In 1560, het Wonderjaar, predikt hij de Beeld- ; stonnerij te Gent. Zonderling genoeg, hij was een tegen-stander van den PritiB van Oranje, deze « niet standvastig genoeg in de leer », * niet protestantsch genoeg. Ook wordt Datheen zeer verschillend ' beoordeeld. Van zijn psalmvertaling, 1 zegt te.n Brink : Zijn taal is Westvlaamsch, geene Re- ' derijkerstaal, maar volkstaal. Zijn ver-zen zijn gebrekkig en kreupel ; toch tifi-telt er iets van zijn vurigen aard en < dwepende geloofsdrift in deze hinkende ' strophpn Tôt in 1773 heeft de Nederlandsche ] Hervormde Kerk deze psalmberijming van hoogerhand gehandhaafd. West-Vlaamsch was daarenboven ook e taal van twee uitgeweken Vlaamsche redikanten, Baudaert en Walaeus, die i 1619 van de Synode Nationoal, met ivee Hollanders, in opdraeht kregen en Bijbel te vertalen. Deze overzetting ;erd de Staten-Bijbel. De èehigszins Vlaamsche kleur dezer ertaling voegde zieh nu bij het Westvlaamsch van Datheen. De Staténbijbel en Datheeu's Psalmen ijîi, zegt ten Brink, voor duizenden en uizenden ten onzent bijua anderhalve euw lang het eenig Nederlandsch ge-rcest, dat gelezen werd. Andere Vlatningen gaven reeds v66r )atheen> gewaardeerde psalmberijmin-en : Zoo de S,cuterUedekens van Wil-■m van Zuylen van Nieuvelt, die; in 539 te Brussel verschenen en op één tar zes drukken beleefden. Souler beteekent Psalter, vcrzameling an psalmen, psalmboek. Ook nog de psalmberijming van een Gentenaar, een stadgenoot dus van Da-lieen, Jonker Jan Utenhove, die naar ,onden de wijlc oest nemeu. Maar 't is de bezielde en kunstvolle erijming van Marnix die ons het meest rof. Psalm 12 : .Vis cen hert, met dorst lK-vangen, Ilijgt naar waterbeken koel, Alzco hijgt met groot verlangen, Mijn ziel naar God... Psalm 35 : \vist met mijn twisters, sta me bij ! lijn wederstrijders, Hqer, bestrij ! îrijp naar' het schild, tast naar de spere ! De Psalm 38 —■ of 37 volgens de Vul-ata — begint in 't Latijn aldus : Domine, ne ifi jurore iuo arguas me, eque in ira tua corripias nie. O Heer ! straf- mij ndet in uwen groo-en toorn, en kastijd me niet in uwe jimmigheid. Quoviam sagittae tuae infixae. sunt iiitii, et confirmasti super me manum uam. Want uwe. pijlen zijn in mij gedaald, •n uwe hand is op mij nedergedaald. Vondel zingt daarop den volgenden iar]>zang : )oh ! straf me niet ter vrij! uw gratnschap blaakt, J\v toren S'ioeit op mijn gebreken ; ^aardien uw pijlen in mij steken, in uwe hand mij heeft zoo diep geraakt; "\v toren liet niets heels aan al mijn lijf. Luister nu naar Marnix : Straf doch niet in ongenaden Mijn misdaden, Heer, maar heb met mij geduld : Wil niet, zijnd' in toorn ontsteken, Aan mij wreken Mijne zotide en zware schuld. Want dijn pijlen afgeschoten, S! aan gesloten [n mijns herten diepsten grond. Dijn hand, zwaar en ongenadig, Drukt me stadig, En de heeft me heel doorwond. Doch mijn wenschen, vreezen, duehten Ënde zuchten, ■?tel ik, Heer, in dijnen schoot : Dij en is mijn daaglijksch zorgen STiet verborgen : vVant du kennest mijnen nood. Dijne hulp wil mij toestellen, En vershelden Dijn ontzet, in dezen strijd. Vant ik, Heer, van dijner krach te rroost verwachte : Du bist mijn hulp allen tijd. Marnix behaalt den lauwer in de psalmvertaling. L. . Waal vooraleer Belgl Evenmin als de Vlaamsche Beweging, ieeft de Oorlog de Waalsche Beweging itopgez.et : sinds een paar maanden wordt le Waalsche actie met groote doelbe-.vuste kracht gevoerd. Niet een rcache tegen de voortstreveu-le Vlaamsche Beweging, was voor de Valen aanleiding tôt het opnieuw aan-oinden van deu strijd : de Waalsche con-rentratie schijnt een rcchtstreeksch ge-;olg van de te Havre gevoerde annexio-iistische perf>campagne. Met reeht als maatstaf aanleggend het Vaalsch Belang, bevonden de Walen dat le Belgische annexatie-plannen betref-ende Hollandsch en Duitsch gebied, een >edreiging behelsden van Wallonië's oekomst. Vandaar dat hardnekkig Vaalsch verzet tegen deze plannen niet îitbleef. Inzonderheid komt dit verzet tôt uiting in het sedert 1 Mei j.l. te Parijs verschijnende halfmaandelijksch blad « L'Opinion Wallonne », (« De Waalsche Stem »), waarvan Raymond Col-leye de leiding heeft eu dat o.a. onder zijn medewerkers telt de heeren Célestin Demblon, afgevaardigde naar de Tweede Kamer voor Luik, Georges Hubin, afgevaardigde voor Hoei en Borgworm, en den dichter Albert Mockel. Dat aan Waalsche zijde de afkeer van een Belgische annexatiepolitiek alge-meen is, zegt uitdrukkelijk in het eerste Juli-nummer de heer Philéas Lebesgue : « Wat zou er van Wallonië worden, — schrijft hij — indien het vastgeklemd zou raken tusschen het Flamingantisme uit Nederlandsch-België en het Germanisme uit de Duitsche Rijnprovincie? Niets anders dan te worden doodgedrukt zou het te wachten staan. C'est ce que toutes les grandes voix wallonnes ont imrhédiatement dénoncé. (Aile groote Waalsche stemmen hebben dit gevaar on-middellijk aangeklaagd.) » Dat het verzet ook schcrp is en onver-zoenlijk, kan tevens blijken uit een kort redactioneel stukje, waarboven Pas de a modus vivendi » ! staat en dat hier volgt met de oorspronkelijke cursivee-ring der «Opinion wallonne » : « Het zou kunnen gebeuren dat, tegen onzen zin, ondanks de Belgische regeering (waarvan de meerderheid, naar ons wordt ver-zekerd, tegen annexatie gekant is), en zonder op onze wenschen te letten, de Mogendheden besluiten ons de Rijnprovincie te vereeren — een hinderlijk gcschenk... Wat zou ons, Walen, in dit geval te doen staan? Al onze vrienden hebben. het reeds verklaard in duide-lijke, roerende luoorden. Li&ver dan dat ivij ons zouden laten overweldigen door het Germanendom, zouden wij vragen geannexÈerd te nfcrden bij het groote Fransehe vaderland. (Que devrions-nous faire dans ce cas, nous, Wallons? Tous nos amis l'ont déjà déclaré en termes émouvants et nets. Plutôt que de noui laisser submerger par l'élément germanique, nous demanderions notre annexion à la grande patrie française.) Het is de taak van de Belgische regeering, den gc;allieerden Mogendheden dezen toestand voor te leggen. In geen gevai zijn 7f/7 te vinden voor cen « modus vivendi» met de Germanen van den Rijn. Zelfs bestuurlijke scheiding lijkt ons geen voldœnde. waarborg tegen hel drfevoudig gevaar — rassengevaar, po-litiek en ekonomisch gevaar — dal steeds zou dreigen, bedrijvig en ge-ducht, van. uit de geannexeerde. lan den. (Il appartient au gouveruemenl belge de représenter ce.tte situation aux puissances alliées. En aucun cas, nom n'envisagerons de « modus vivendi r avec les Germains du Rhin. Et la séparation administrative ne nous apparaîi pas encore comme une protection suffisante contre le tripie péril, racique, politique, économique, qui demeurera, vi vant et redoutable, dans les territoire: annexés.) Met de meeste beslistheid, zonder dt geringste angstvalligheid — laten d< Vlamingen hier een lesje aan nemen ! —■ formuleeren de Walen hun voorwaarde-lijk Belg-zijn. Vooraleer Belgische staatsburgers t< zijn, zijn de Waleu Waalsche volksge nooten : zij zijn Walen vooraleer Bel-gen.De Staat, achten zij, is er om het volk Het volk is er niet om den Staat. Moch' in den Staat de volksgemeenschap ge vaar loopen, zoo zou het staats-belang moeten wijken voor het volks-Jbelang : d< volksgemeenschap zou desnoods moeter worden losgemaakt uit het verdcrfelijkc staatsverband. Mocht in eeu Belgisch staatsverbanc Wallonie onafwendbaar in de verdruk-king geraken, zoo wordt direct in uit zicht gesteld, Wallonie uit België los t< schakelen, om het aan te sluiten bij eer ander staatsverband, het Fransche, da veiliger kultureele wraarborgen biedt. Wie onder de Walen geleefd en ir Waalsche kringen verkeerd heeft, vide d< sinds1 enkele jaren te Jemappes verrij zende, met den Waalschen Haan prij kende gedenknaald voor Dumouriez vooi oogen houdt, zal dit stoute Waalscîx zelfbesef geenszins verwonderen : hi; weet. hoc algemeen het is. Toen bijvoor beeld, op de Vlaamsche meeting te Leu ven, op jongstleden Zondag, de eerst< gecursiveerde passus die hierboven staai — de passus over de gebeurlijke noodza kelijkheid eener inlijving van Walloni( bii Frankrijk — door ons werd gelezen ging van uit een druk groepje Wallin-ganten en Franskiljons, dat herhaalde-lijk van zijn aanwezigheid in de zaal hac doen blijken, spontaan een Waalsche stem op, die met een kort « Ils ont raison ! » (Zij hebben gelijk !) instemming met het afscheuringsdenkbeeld betuig-de. ]\Iaar oplossing van het Belgische staatsverband acht de Waalsche Beweging sleehts het uiterste middel. In wij-ziiging van den staatsvorm in België — in het Bcleië van Walen en Vlamingen — ziet. zij alsnog, evenals de Vlaamsche Beweging, een gelukkige uitkomst. Eu dezen uitweg biedt volgens haar, als vol-gens ons, het Fœderalisme. In een volgende bijdrage zullen wij trader ingaan op het Waalsche streven naar Fœderalisme. Dr. A, JACOB. OAËELIJKSCH NIEUWS DIESTERWEG'S SCHOOLKOLO-NIEN. — Zondag, 23 Juli a. s. vertrekt de 4e groep van Diesterweg's Schoolko-loniën naar de Schoolvilla te Heide-Calmphout.De 113 knapen en meisjes vereenigen zieh met hun ouders in de Meisjesschool der Van Aerdtstraat, te halftien 's mor-gens, torenuur. Vertrek aan de hait van de Roode Tram. Ellermanstraat : te 10. uur. Inleveren der kleederen, Zaterdag a. s. tusschen 8 en 9 uur 's avonds, torenuur, in dezelfde school. De tram, die de nieuwe kostgangertjes tôt Hoogboom zal voeren, brengt vandaar de 112 kinderen weerom, die 4 we-ken in de schoolvilla hebben vertoefd. Aan.komst in de Ellermanstraat te 11 1/2 torenuur. De ouders worden verzocht hun kinderen bijtijds op te wachten . Aile belangstellenden' in Diesterweg's menschlievend streven, zullen niet nala-ten bii deze aandoenlijke werkzaamheden tegenwoordig te zijn. LE~ 14 JUILLET. — Wij hebben onze lezers een telegram medegedeeld over de troepenschouwing die op 14 Juli, den feestdag der Fransche republiek.te Parijs gehouden werd. Zooals de \'lamingen den uen Juli herdenken, \ ieren de Franschen hun i4n Juli. Wat de slag der Gulden Sporen is voor de Vlamingen, is de inneming der Bastille voor de Fransche Republiek. leder volk herdenkt de groote daden zijner geschiedenis. Wij hebben ook vernomen dat aan be- • doelde wapenschouwing troepen deelna-men uit Frankrijk, bevolen natuurlijk in het Fransch, Engelschen, aangevoerd natuurlijk in het Engelsch, Russen, aangevoerd natuurlijk in het Russisch, Bel-gen, waarvan op dit oogenblik in lvet léger 80% Vlaminge» zijn, bevolen natuur-liik in het Fransch. Wij maken de uitzondering op den algemeenen regel, en dat is jammer, heel ' jammer! Wat moet een zelfbewust Franschman denken van een volk, dat wel het Russische waard is, zouden wij meenen, en dat in den oorlog, in den dood wordt geleid met bevelen in een taal die ' de zijne niet is? Onder de Vlamingen, die den i4n Juli naar Parijs werden gezonden, moeten er velen geweest zijn die met bitterheid in het hart hebben fedefileerd. DE DOOD VAN EMILE WAXWEI-; LER. — Het bepaalde onderzoek aan- • gaande de oorzaak van het overlijoen van ■ den betreurden M. Waxweiler heeft ver-leden \"rijdag te Londen plaatsgehad. \'olgens ge.tuigen, is het bewezen dat : het voertuig dat den Belgischen ekono- ■ mist overreed, gewoon snel voortreed, en ^ dat, als de heer Waxweiler niet een : oogenblik geaarzeld had, hij den weg 1 zonder gevaar had kunnen oversteken. De jury heeft een oordeel geveld, aan-gevende een dood, per toeval, en heeft den voerman vrijgesproken. OP ZOEK NAAR HET ZUIVER , LICHT. — De heer Branly, wiens op-( zoekingen men kent met betrekking tôt de draadlooze telegrafie, heeft aan de Akademie van Wetenschappen te Parijs eene studie overhandigd van den heer ' Dussaud, ingenieur, die erin geslaagd is koud licht te bekomen door de automa-tische afscheiding van de licht- er warmtevoortbrengende effecten der licht-bronnen. Dit koud licht heeft een sterk verlichtingsvermogen dat het toelaat zelfs in reeds verlichte zalen dagbladgra-vuren, photos, geïllustreerde postkaar-ten, enz., op een schéma over te brengen ; verder kunnen door het aanwenden van dit licht de celluloïdstrooken in de cine-ma's zonder gevaar vervangen worden door papieren strooken. HOOC» WATER IN NEDERLAND. — « Algemeen Handelsblad » : De Waal isinde laatste 4dagenruim een 1/2 m. gewassen ; ook de Maas stijgt sterk, 't laatste etmaal ruim 80 cm. Langs bei-de rivieren wordt met man en macht ge-werkt het gemaaide gras hooger op te halen, teneinde wegdrijven te voorkomen. leis voor iedereo dag Een werk van Frits Reuter (1810—1874) Gisteren kondigden wij Quo Vadis ? aan als het aanstaande mengelwerk van Het Viaamsche Nieuws. Wij hopen er binneu een tiental dagen een aanvang mede te nemen. Intusschentijd willen wij onze lezers vergasten op een der geestigste, werken van den geestigen en gezonden Diet-scher Frits Reuter : Zijn Doorluchtig-heidje.'t Heeft een tintje van humor en satire. dat nieinand onwelgevallig zal we-zen.Frits Reuter behoort tôt het grootere Dietschc land even als Klaus Groth, en is aldus r.auw verwant aan ons, Vlamingen.Hij werd geboren te Stavenhagen, in 't Mec klein b urg se h e, ten jare 1810 ; stu-deerde in de rechten te Rostock en Jena en nain deel aan de woelige studenten-vereenigingen in 1833 te Berlijn. Hij werd daarvoor ter dood veroordeeld, doch het vonnis in 30-jarige vestingstraf veranderd. Na zeven jaar gevangenis werd hij, in 1840, door een algemeene politieke kwijtschelding, in vrijheid gesteld. Hij mocht dan van zijn vader naar Heidel-berg gaan studeeren, doch 't bier was er lekker, 't gezelschap levenslustig en dag en nacht zat Frits in de kroeg ; van studeeren kwani er niets en de oude stu-dent dreigde aan lager wal te geraken. Zijn vader riep hem tijdig terug en zette den jongen achter den ploeg. Dit zou zijn redding wezen. Reuter zette zieh al spoedig, na de dagtaak, terug aan de letteren, werd îeeraar in 1848, en huwde in 18.51. Zijn vrijen tijd besteedde hij aan het rijmen van plateluitsche Iiederen en aldus outlook zijn wonderbaar schrijvers-talent. - Het platduitseh, zoo nauw verwant aan het Vlaamsch dat beide onder de benaming van Dietsch in een adem ge-noemd mogen worden, is nog altijd de volkstaal langs de Noordzee door de mindere volksklasse gesproken en laat zieh niet verdringen door het Hoog-duitsch.Ter verheerlijking van zijn Dietsch, zingt Reuter : Ik weet een Eikenboom, Die staat aan zee ; De Noordenwind bruist door zijn kruin, Fier beurt hij zieh omhoog ; Zoo is dit nu al duizend jaar. Geen menschenhand Heeft hem geplant ; Hij strekt zieh uit Van Pommeren tôt Nederland. Ondanks al de bitterheden van 't leven, die hem niet gespaard blevem, liet hij zichzelf niet verbitteren. Wie Reuter leest, voelt zieh geeste-lijk gezonder, sterker, opgeruimder worden. Voor iedereen, doch vooral voor de lezers van Het Vlaamsche Nieuivs, dringt een vergelijking zieh op tusschen Frits Reuter en Charles Dickens, van wien we opvolgenlijk gaven : Nelleken, De Strijd des Levens en De Betooverde Man. De Hollandsche schrijver Wilbrandt trok dit parallel reeds in 1875, 't jaar na zijn dood : « Wanneer men hem met zijn Engel-schen geestverwant Dickens vergelijkt, hoe verschillend heeft het lot hier en ginds de kleuren gemengd ! — De figuur van den laatste schijnt den eerste te ver-drukken ; Dickens, een haast onbegrensd talent, als 't ware tôt een grooten op-gang voorbeschikt ; op vier-en-twintig-jarigen leeftijd een vruchtbaar en veelge-liefd sclirijver, als vijf-en-twintig-jarige beroemd ; zieh bewegende in de grootste en merkwaardigste stad der, wereld, in een land, rijker dan aile anderen aan leven, en voorzien van oneindige stof voor den humor en voor het tragische; een man, op de wieken der verbeeldings-kracht opwaarts zwevend, die met jeug-dig vuur liet levensgewoel der groote stad geniet. die zieh daardoor laat bezie-len, zieh daarin geheel oplost. — Frits Reuter daarenteeen : de ongekunstelde, cenvoudige man van het dialekt, de man uit de provincie, onbekwaam om te ver-blinden en te sehitteren, die eerst in den rijpen mannelijken leeftijd optreedt ; één van die bedachtzame, eerst laat zieh be-wustwordende geesten, van wie hij zelf eenmaal gezegd heeft : « Wij Nederduit-schers zijn een hard blok, dat langzaam vuur vat, maar dan ook gloed ver-spreidt. » — Duurzame, verwarmende gloed. voeg ik er bij. Een gloed, die niet minder lang verwarmen zal, dan het schitterend vuur van Dickens. De géniale ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume