Het Vlaamsche nieuws

871 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 19 August. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 09 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xs5j962750/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■ Zoadag 19 Augustus 1917. Perde Jaargang Nr. 229 Prijs : 3 Centiera voor geheel België Het VlaamscheNieuws VerscMjnt 7" maal in de -• eek AANKONDIGINGEN i Rtdakti», Beheer en Aanboadiglagtn i |i DE OPSTBUUA» s II Elke medewerker is oersoonliik ver !>' AANKONDIGINGËN : foor één inaand — >•» , _ _ f StalVERHULST. Dr. Ang. BORMS A». VAN DEN BRANDB I k r 13 perSOOnl,jk ver" M Tweed., blad, den regel 2.M Voor 3 | 800DESTBAAT, 44 'j Met de vaste medtewerHBg II »ntwo*rdeKjk voor zijn schrijven, en H Derde id. id I — y^éénjaT i»— | &NTWERPBH jj iu Hoogleeraar Docter Antooa JACOB || bindt niet heel de Rodaktie. |j Dwdisbericht ^ »" I m OUifSCHE4UQE duitsch avondbericht I Berlijn, Vrijdag 17 Augustus. — Offi- I* in Vlaanderen en bij Verdun alleen ■ icschutstrijd van wisselende kracht. H Te SiDt-Kwintijn staan de huizen in ■ dtn naasten omtrek van de kathedraal B tog in brand. De aanhoudende beschie-liing door de Franschen vergroot den H luurhaard. I Ni»ts bijzonders in het Oosten. Iff 86SI.Ï8SJÈ. iUOt I Weenen, Vrijdag 17 Augustus. — Of- ■kussisch en roemeensch GEVECHTSTERREIN I In Roeraenië geen verandering. ■ De geheele bu'it sedert het begin van H (i gevechten ten Noorden van, Focsani ■bedraagt 220 officieren en ruim 11.000 ^■man aan gévangenen, 118 machinegewe-Hrtnen 35 kanonnen. I Ten Zuiden van Grozesci' hebben hon-Hvtds en koninklijk-keizerlijke ruiterij: te Hvoet den vijand in een kranigen activai H Tarder teruggeworpen. Hierbij zijn 45 Mofficieren, 1600 man, 18 machine-gewe-Hrtn en een kanon binnengebracht. Een ■kompagnie van het isde honved-regi-Hrccnt voerde alleen 600 gevangenen mee. ■ Op de hoogten ten Westen van de ■ Hoida Bistritsa joegen afdeelingen van Hhtt 302de honved-regiment een aanval- ■ sncl Russisch bataljon op de vlucht, ■vaarbij veel oorlogstuig in onze handen I Op het Italiaansche en het Balkan-ge-H'ithtsterrein is de toestand onveranderd. I Sofia, Donderdag 16 Augustus. — Of- BALKANFRONT I Bij het Prespameer en benoorden Bi-H'-iia (Monastir) flauw geschutvuur. In ■ubocht van de Tserna beoosten Mako- ■ " verwoed geschutvuur. Beoosten de Hiberna werkzaamheid van het geschut. H^ze was bij Moglena vvat levendiger. H'ihet dal van de Wardar en bewesten Doiranmeer mat geschutvuur. Aan de ■kaeden Stroema voor ons gunstige pa-M^jo-schermutselingen.■ ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN I fooosten Mahmofidia vuurwisseling ^■wehen voorposten. In mmm ziioe MESOPOTAMIE ■ ^nstantmopel, Donderdag 16 Augus-Ht:s' — Officieel : H de Euphraat is een verkennings-■"^oclje, bestaande uit zeventig man en ■*te gepantserde auto's, door onze ka-teruggedreven.pu ENGELSCHE ZUOE . ■'ÎSTELIJK GEVECHTSTERREIN « M^onden, Vrijdag 17 Augustus. — Of- H G'sterenavond heeft de vijand-twee- ' een tegenaanval gedaan op de stel- ' die gisterenmiddagf ten Oosten ( Loos en in de richting van Cité i genomen waren. Bij zijn tweede W^'n§" slaagde hij er eerst in, onze linie ' ^Penkele punten achteruit te dringen, 1 later vielen onze troepen aan en ' ■ °telden den toestand. Een nieuwe te- \ Wnaanval van den vijand werd geheel af-■^agen. Wij nartien eenige gevange- I artillerie was vannacht ten Oosten ■^leperen «n d'e weer. |IH ftOEMEENSCHE ZUOE - i soemeensch ■ gevechtsterrein B;?|Ssy> Vrijdag 17 Augustus. — Offi- ■•^I|oekowilIa en in de vakken aan de ■ ^l'jke grens van Moîdavië tus- 1 Ban ^ ^°'dawa en de Trotuz, geen ] B:«nd ' a^ct'e- Aile pogingen van den H'. . ' op verschillende punten de ( ■. S(-ne loopgraven te naderen, zijn , B^v'uu ^°°r art:^^er^e~ en machine-ge- 1 I vakken tusschen de dalen van ] Doftana en Casiuu is hevig gevochten. Ten Noorden van Sianic betwistte de vijand ons het gisteren door ons geno-men terrein met verwoedheid. Het dorp Graxti is door de Roemeensche troepen bezet. Aan het front van Marasesti heeft de vijand hoogte 334 op 2 km. ten Noorden van Paociu verbitterd aamgevallen. Hij dv/ong de troepen, die liaar bezet hielden, terug te trekken. Door de tijdige aan-komst van het 99ste regiment Roemeensche jagers, dat met vuur aanviel, werd de belangrijke hoogte op den vijand her-overd en allen die haar bezet hadden, op de vlucht gedreven. Aile aanvallen, die daarna door den vijand gedaan werden, zijn afgeslagefe. De stelling bleef geheel in handen. van de Roemeensche troepen. Op het overîge front tôt aan de Seretft groote werkzaamheid van de artillerie. Aile aanvallen van den vijand op de Roemeensche troepen ten Zuiden van Marasesti zijn afgeslagen. Aan de Sereth hevig artillerie-vuur. Aan den Dozau artillerie- en geweer-vuur.8M BUSSiSSHt UJBE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN St-Pctetsburg, Vrijdag 17 Augustus. —. Officieel bericht van 16 dezer : Westelijk front : Intenser vuurwdsse-1-ng in de richting van Dunaburg, Wilua en Baranowitji. Aan het Roemeensche front, tusschen de rivieren Dnjestr en Proeth levendig ar-tillerio-duel. In de richting van Szas heeft een onzer bataljons zich van een gedeelte van ccn vijandelijke stelling op 5 werst ten Oosten van Goera-Bermali meester gemaakt. In de richting van Okna heeft de vijand geen aanvallen gedaan. Tenge-volge van strategische overwegingen zijn de Roemeensche troepen iti den nacht van 13 op 14 dezer vaai het front Dragos-laf-Kossa-Kolakul teruggevoerd op de linie Souef-Monastiora-Wolochkai. In den nacht van 14 op 15 dezer en den vol-genden dag heeft de vijaBd een reeks aanvallen laaigs de Soechitza gedaan en op het front bij Wolochkai. Aile aanvallen werden door de Roemeensche troepen, gesteund door onze infanterie, afgeslagen. In de richting van Focsani hebben de Duitschers sedert den ochtend van 15 dezer Iran offensief hernieuwd. De krach-tigste aanvallen zijn gedaan in de richting van Straoni-Kroucea-Desous. Onder den sterlcen- druk van de Duitschers zijn onze troepen op Mountchlu Monastiora teruggetrokken en een deel va,n de Roemeensche troepen is naar Movilitza temg-geworpeai.m. RHtlMSCflS 3.SPE ; ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Kome, v^rijdag 17 Augustus. — Officieel : Langs heel het front het gewone vuur /an het geschut der tegenstauders en be-irijvigheid hunner patroeljes, die door >nze voorposten overal werden terugge-Ireven.In het gebied van den berg Nero hebben wij door een mijn tôt ontploffing; te >rengen en daarop artillerievuur op die >lek samen te trekken een schans van len vijand gehavend en hem verliezen toe-pebracht.Gisterm"iddag bombardeerde een Ita-iaansch luchtsmaldeel de kampen en roepen-koncentraties van den vijand >eoosten Komen (Comrsno)met uitstekend jevolg. Onze toestellen zijn onverlet in lun kampen dedaald. TELEGRÂMMEN AMERIKAANSCHE LEENINGEN Washington, 16 Augustus. — De Ver-renigde Statea hebben vandaag aan Ita-ië 40 millioen en aan België 5.900.000 lollars geleend. MINISTERIEELE BENOEMINGEN IN ENGELAND Londen, 17 Augustus. — De volgende ninisterieele benoemingen worden be-cend gemaakt : John Hodge, minister van pensioenen ; îeorge Roberts, minister van arbeid ; ( V. C. Geddes, minister van den nationa- ] en dienst en George Wardle, parlemen- l air sekretaris van het département van ; îandel. d Welke taal er klixikt in tiet Engeiseh fademesat De afgevaardigde Snowden heeft een rede gehouden in het Engelsch Parlement die heel wat meer indruk maakt in Engeland dat de grimmige blufspeechen van Lloyd George of de vaticinatiën van de kaartlegster Winston Churchill. Hier volgt nu het belangrijkste deel van die rede van Snowden, gelijk die is opgenomen in de officieele Handelingen van het Lagerhuis [Parlia.menta.ry Deba-tes, Hotise of 'gommons, Vol. 95,No. 103, 26th July 1917). Het débat liep over de bekende motie van Ramsay Macdonald, die het Lagerhuis een instemmend ant-woord wou laten geven op het vredesbe-sluit van den Duitschen Rijksdag. Zoo zeide Snowden : « Een dag of twee geleden zeide de onder-staatssekretaris voor buitenland-sche zaken, Lord Robert Cecil, in dit Huis, dat het aani Urankrijk was om te zeggen, wat het ten opzichte van Elzas-Lotharingen verlangde. Hoe het Fran-sche volk in deze aangelegenheid ook be-sliste, de Britsche na'cie moest het steu-nen. Zullen de hulpbronnen van dit land, zullen de levens onzer landgenooten ter beschikking gesteld worden van hetgeen het Fransche volk of de Fransche regee-ring in deze zaak te zeggen zal hebben? Hebben wij aan den oorlog deelgenomen ter beslechting van een twist tusschen Duitschland en Frankrijk inzake Elzas-Lotharingen ? Een geachte afgevaardigde vraagt mij, hoe het oordeel der Duitsche sociaal-demokratische partij luidde. Ik vraag hem wat de meening van het Britsche Lagerhuis over dit vraagstuk is? Hoe luidt het oordeel der Britsche poli-tieke partijen over dit vraagstuk? » Generaal Croft : « Onze vrienden ter zijde te staan ! » Snowden : (( Waarheen zal dat u voe-ren ? Het ter zijde staan van uw vrienden heeft in twee en een half jaar een opoffe-ring van honderdduizenden m'enschenle-vens beteekend. Het ter zijde staan -van uw vrienden heeft het verleenen van steun gedurende twee en een half jaar aan de autokratische Russische regeering betéekend, en de heruieuwing van ge-heime verdragen, die het Eagerhuis thans nog niet kent. Dit is wat het ter zijde staan van uw vrienden beduidt. Het beteelcent, dat de Engelsche regeering gebonden zal zijn aan iederen buitenspo. rigen en onredelijken eisch dien een harer bondgenooten mocht stel-len. Een meer onzinnige, belachelijke en voorbarige verbintenis is zeker nooit door de woord-voerders van eenige regeering aange-gaan. Ik verklaar, dat ik niet bereid ben het leven van een enkel Engelsch soldaat te offeren voor de teruggave dezer beide provincies aan Frankrijk. » Sprekende over de oorzaken van den oorlog onthaalde Bonar Law ons op de Zebruikelijke gemeenplaatsen, waarmede de politici in ieder land elken oorlog ple-çen te verdedigen. Er is nooit een oorlog jeweest, die geen strijd voor vrijheid, /oor demokratie en ter handhaving der nternationale verdragen was, — al deze jemeenplaatsen, die slechts dienen om de ,vare oogmerken van dezen oorlog te ver->ergen, worden thans opnieuw herhaald. loch met minder uitwerking dan vroeger lergelijke herhalingen sedert het uitbre-:en van den oorlog hadden. Indien Bo-îar Law zegt, dat deze oorlog is voortge-proten uit Duitschland's streven «aar de vereldheerschappij, moet hij aan den cider der Arbeiderspartij maar eens vra-;en, hem het besluit voor te leggen, dat ta het uitbreken van den oorlog door de Irbeiderspartij is aangenomen en dat nede-onderteekend is door zijn ambtge-loot minister Henderson. In dat besluit reeft zij de oorzaken van dezen oorlog rastgelegd, en zij verklaarde, dat deze ;elegen waren in het feit, dat onze regee-ing, Frankrijk en Rusland achter den a g van het volk geheime verdragen en ivereenkomsten hadden gesloten met tet bijzondere doel Duitschland te om-■irkelen en zijn ekonomische ontwikke-ing tegen te gOftn. Dat was de oorsprong 'an den oorlog, zoo zeiden de Arbeiders->ariij en Henderson. Bonar Law mag nu 'oortaan met de gewone gemeenplaatsen, !at deze oorlog een. strijd voor vrijheid n vrede is, doch dagelijks laten zich ninder menseben in Engeland door der-lelijke praatjes beetnemen. » Vervolgens sprak Snowden nog over le ontevreden stemming in het' leger, en :eide hieromtrent o.in. : « De geachte afgevaardigde voor Mayo Dillon) voerde twee dagen geleden in dit ïuis het woord, en sprak over wat men >ijna een muiterij onder de soldaten m îaloniki zou kunnen noemen. Honder-en, duizenden soldaten bevinden zich wegens insubordinatie in de gevangenis. Dagelijks ontvang ik brieven van solda-teri aan het front, en hun. toon is steeds ! gelijk. V oorheen zeiden zij : « Noem in Hemelsnaam mijn naani niet», doch thans schrijven zij : « U kan dezen brief openbaar maken. Het kan mij niet sche-len wie het te weten komt ». Zoo zijn de gevoelens, zoo is de ontgooeheling in het Britsche leger op het oogenblik, en in het Fransche leger is het nog erger. » Tôt hier de rede van Snowden, het Engelsch parlementslid. Wie zou er hier zoo openhartig durven sprelcen ? Ja, ja, daarin heeft Engeland nog altijd veel voor. Koii het driehoofdig Engelsch wangedrocht imperialism, marinism en iingoïsni slechts gedood worden, dan zou-den Europa, Azië, Afrika, Oceanië en Kanada weer vrij ademhalen. L. SIAD en LAND HET EVANGELÏE VAN TIJL UILENSPIËGEL. — Eens per week moeten al de dagbladen, uit papier-schaarschte, op één blad, op twee zij den verschijnen. De mcnschen, die gewoon zijn hun gazet open te vouwen, vinden zoo'n enkel papier maar kaal. Wacht maar, 't zal nog niet beteren. Wij vreezen dat de Herfst niet alleen bladeren van boomen zal doen vallen, doch dat menige krant de eerste Bamiskou niet zal overleven en naar Bellamy's versje doen zal : En lispelt op een trillend blaadje Zijn laatsten adem uit ! Goddank ! 't Vlaamsche Nieuws zal 't nog wel een oorlogsjaar uithouden, als ze toch moedwillig zouden blijven en geen vrede willen sluiten. Wij gelooven anders dat ze 't aan 't front nog beuer zijn dan wij en, zoo we Snowden moeten gelooven, bij den taaien Engelschman nog beust van al. (Deze zin is slechts een oefening op de trappen van vergelijking beu, beuer, beust.) Dus, ondanks de papierschaarschte, zullen wij het uithouden, Durchhalten, zou Hindenburg zeggen. Maar vau 't wekelijksch halfblad kunnen we niet van tusschen. De vrijheid van de pers, dus de Grondwet, wordt alzoo in haar formaat getroffen. Maar dien dag zullen we zien dat we veel nieuws hebben ! Hoe we dat gaan aan boord leggen is nog een duister geheim gebleven, zelfs voor den redaktieraad die zich anders niet gauw in verlegenheid laat brengen. Weet ge wat uitstekend zou zijn? Dien dag veel nieuws en inlichtingen geven over de bevoorrading. Maar hoe dat verwezenlijken? Al wie daaraan mee wil helpen zal schatten van dankbaarheid van. onzentwege verwer- : ven. Van 't kaal halfhemd gesproken waar-mee we wekelijks eenmaal tôt onze ver-nedering voor onze lezers moeten verschijnen, zij nog gemeld dat onze evan-gelist Luc dan telkens een diep wijsgee-rige preêkbeurt zal houden onder den titel : HET EVANGELÏE VAN TIJL UILENSPIEGEL. Het eerste parabel verschijnt morgen. Men zegge het voort ! Dat doen de menschen toch niet als , 't geen kwaad is en zij het mogen doen. VLEIERIJ EN KOMEDIE. — Dezer dagen werd door al de dekens van het bisr-dom Mechelen het initiatief geîiomen aan humne priesters een adres van hulde, ver-klecfdheid, bewondering en slaafsche on- -dcrdaniglieid ter onderteekening voor te leggen, gericht aaa Z. E. Kardinaal Mercier. Tegelijkertijd werd door de bisdoin-melijke inspekteurs een brief gestuurd naar de bestuurders van onderwijsge-stichten, opdat deze tegenover hun pro-fessoraal korps eenzelfde initiatief zouden nemen. O vleierij ! En waarom dit adres? Om aa.n al de priesters de gelegenheid te geven hunne spontané vcrontwaardiging te uiten te- : genover de laffe aanvallen eener omge-kochte pers, gericht tegen hem, dieai gansch de weiel'd in bewondering aan- : gaapt, a"s de inkarnatie van het recht, de vaderlandsliefde en de burgerdeugd III O koinedie ! , Aile priesters hebben op dit adres ge-teekend of zullen teckenen (velen zelEs : zonder te weten wat, omdat het een ak- : sioma is gewerden : « Al wat van Mechelen komt of naar Mechelen gaat, teeke- ; nen we zonder lezen. ») Dus is de spen- i tane verontwaardiging en de goedkeuring : van de handelwijze van Z. E. algemeen? Oeli kom, MonseigneuTs, Zeer Èerwaar-de Heeren Dekens en Inspekteurs, houdt j .nu toch eens op met vleien en komedie < spelen. Indien Z. Eminentie volstrekt dè I vrceselijke waarheid wil kennen, indien Z. E. wil weten of Zijfle priesters zijn louding goedkeuren teganover de Vlaamsche Beweging, vervlaamschte Gentsche Hoogeschool en Bestuurlijke Scheiding, raadt dan aan Z. E. het volgende prak-tische middel aan : « Leg onder de retret ' aan uwe priesters een of meer duidelijke i vragen over die punten voor, met de ant- 1 woorden : « Ja, Neen » er bij, en laat aan uwe priesters toe, in geheime stemming, ' hun ant woord daarop te geven. » ' Een ou de, Vlaamsche priester. ENGELAND EN DE BEVOORRA- i D1NG. — Het Haagsche Konesponden- £ ti<;bureau bericht dat de Engelschç auto- } ri'tciten op het oogeablik 70 Nederland- : sche schepen in de Engelsche havens c vasthouden, waaronder een veertigtal le- ' vensmiddelen en grondstoffen aan boord hebben, die met offlgeduld door de Ne-derlandsche bevolking verwacht worden. Deze toestand heeft zelfs tusschen de Nederlandsche Overzee-Trust en de Engelsche regeering eên konflikt veroor-zaakt, hetwelk men op het oogenblik traieht bij te leggen. •: NEUTRALE ONAFHANKELIJKE ORDE VAN GOEDE TEMPELIE- J REN. (Loge: « Werken en Volharden Nr 6 », Antwerpen.) — Zondag 19 dezer, bezoek aan het « Gesticht Van den Nest » (Verpleeghuis voor teringlijders). Dit bezoek zal geschieden onder de welwillende leiding van den heer Fons Christiaens. De personen, d e wenschen deel te nemen j aan dit bezoek, worden beleefd verzocht j zich te vereenigen te 11 Torenuur, Blin- ( deiistraat, 13. Op Maandag 20 dezer, te 9 Torenuur 't 's avonds, in de bijzondere zaal van het Hulplokaal der Stedelijke Volksbiblio- ■ theek, 65, Violetstraat, alhier, zal de 1 heer Lari eene voordracht houden over « De Geslachtsziekten ». De toegang tôt ■ deze voordracht is kosteloos. Personen ; Deneden de 18 jaar zullen, overeemkom-stig de wet, geweigerd worden. VLAAMSCHE EN WAALSCHE REGIMENTEN. — In « Vrij Bel- ! gië » van 3 Augustus 1.1. schiijft ] Van Cauwelaert in een artikel « Over ] legerhervonningen » dat hij nog steeds ' voorstander is gebleven van een in- i deeling der Vlamingen en der Walen i in afzonderlijke legereenheden. Hij is i zelfs van meoning, dat het oogenblik zeer gepast is, om een proef te doen met het stelsel der homogeine eenheden. In dien , zin wordt door hem zelf en door zijn kol- , lega Dr. Van de Peire tôt de Regeering on tôt het opperbevel van het Belgische , leger het dringend verzoek gericht, deze ( hervorming toe te passen. , Van. Cauwelaert herinniert cr aan in zijn artikel, hoe destijds wegens het hais- , starrig verzet van de Broqueviiie, de in- , deeling van het léger in Vlaamsche en j Waalsche eenheden, zooals die door som-mige vo]ksvertcgenwoordigers werd voor- ( gestaan, niet werd uitgevoerd. Hij . nieent, dat dteze oorlog echter de opvat- ; ting van vele Regeeringsmannen heeft ^ gcwijzigd en de voorgestelde hervorming jeen principieele tegenstanders meer vindt. I Als men de passieven, en. Van Cauwe- 1 laert in het bijzonder, moest gelooven, 3an zou in Regeeringskringen het Vlaam-iche recht geen vijaniden meer tellen. ledereen zou denken, dat het in die Dinstandigheden niet zeer tooe'ljk zijn noet dit recht te verwezenlijken. Daaiom noet het dan ook zeer zondeiliing voor-voincn, dat de Passieven het voorshands ! aiet verder brengen dan tôt de uitdruk- j iing van een vromen wensch en het in-iienen van een ootmoedig vei-zoek. Dat Van Cauwelaert cchter niet veel ,*crwacht van zijn initiatief, kafi men wel ^ ."usschen de regels door lezen. Zijn scep- j ic^sme geeft hem de vraag in de pen : ( .( Waarin bestaat het mogelijke bij een ' egeraanvoering en eejn oorlogsdeparte- j nent, waarvan de groote helft de taal van 3e 4/5 der soldaten niet machtig is? » fa, als de toestand zoo is, hoeveel kans >estaat er dan op doelmatige taalhervor-ning? De vraag behelst het antwoord. In dit verband beschouwd, is ook het :eit van beteekenis, dat in hetzelfde num- j ner van « Vrij België » wordt aange- \ aaald, dat van de meer dan twee honderd ( /oordrachten, tôt nog toe door Belgische t jffic'-eren voor de geïnteriaeerde soldaten ( n Nederland gehouden, er een paar s îtochts in de Nederlandsche taal waren, , il de andere in het Fransch. Tcgeaover deze feiten mag men zich ( îfvragen, of de handelwijze van Van : Cauwelaert een ander doel kan hebben, ] ian de Vlaamschgezimden toch maar zoet i :e houden. Verzoeken, die men toch 1 s-eet dat ze niet worden ingewilligd, kun-îen even goed achterwege blijven. Daar- i loor vertroebelt men slechts den strijd en x>stendigt men het onrecht. — V. K. B. f Jets voor iederen dag Vlaanderen—Konstantinopej Toen ik een kleine jongen was, ver-elde mijn tachtigjarige grootvader mij ;aarne dat hij, als knaap, den 18 Juni ■ an 't jaar 1815, tusschen Kontich en .Vaarloos, met zijn oor op den grond lad gelegen en 't kanon van Waterloo lad gehoord. Met ons kinderoogen vol bewonde-ing. bezagen wij den blozenden, fris-chen grijsaard, die dàt beleven mocht. ets van de glorie van Napoléon — want ■Japoleon behicld toch zijn onverminder-en roem — omstraalde zijn vriendelijk loofd. Nu zijn wij de tijdgenooten van een >neindjg ontzaglijker en grootscher we-•elddrama. Niet één dag, "doch voile drie aar voelen we den grond soms davereai •an 't kanongeweld en hangt de lucht ^ol gebulder. Er staat ec-n miljoemenleger van En-felschen en Franschen, langa de lijn STieuwpoort, Diksmuiden, Ieperen en tfeenen, op de poorten van Vlaanderen e beuken orn Oostende en Zee-Brugge :e bereiken. De tweede groote slag is geleverd monder den Hindenburgschen granieten nuur aan 't wankelen te brengen. Zal îet tôt tien komen, gelijk aan den isonzo. en zal Oostende even onbereik->aar blijven als Triëst? En toch kan -Taig van op een heuveltje — bijv. van len berg Nebo — het Land van Belofte net de tinnen van Oostende klaar en luidelijk zien Hggen. Oostende-Nieuwpoort ! Hoe dikwijls aebben we dien weg, op een voonnid-^aRje, in de duinen afgekuierd, langa Vîariakerke. Middelkerke en Westende! Die streek is nu een der groote doelen, lecn, het grootste strategiscli doel, van len oorlog en is voor Engeland de door-îraak van de Dardanellen gaan vervan-ïen. Kon Engeland slechts dit oogmerk >ereiken, ever het puin van Kortrijk, zegem, Roeselaere, Tielt, Torhout en 3rugge — dat, naar het heet, geofferd verd in de beraadslagingen van den En-relschen staf — dan zou de Entente bet vel als haar eerste, doch als een zeer ge-vichtige zegepraal aanschouwen. De Noordzeekust !... Konstantinopsl ! Aan het Westelijk en Oostelijk uit-îinde van Europa liggen de twee gTOo-e doeleinden van den oorlog. Eerst later zullen de geschiedschrij-rers en de wijsgeeren kunnen overzien ' M begrijpen wat er thans wordt uitge-'ochten.Beseffen wij, bijv., wat het is, de veg naar Konstantinojiel die afgesperd verd aan de Tzaren, en dit door mede-ralp van Bulgarije? Was Bulgarije niet historisch aange-luid om de brug te zijn langswaar de i'zaren Konstantinopel, hun waaraehti-:e. maar toch nooit veroverde hoofd-tad, zouden genaken? Half-November 1912, na de bloedige ■eldslagen van Lule-Boergas en Tsjor-oe. dachtc-n wij het einde gekomen en neenden dat Ferdinand van Bulgarije 5int-Sophia, sinds 1453 aan den Islam, riomfantelijk ging binnenrijden ! Maar Stamboel bleef aan de Halve-Maan en le groene standaard wapperde zegevie-end op Aya Sophia. Op het beruchte geschiedenigjaar 14^8, Jat de middeleeuwen afsluit, «cheen ook q 1878 het antwoord van Europa t» :omen. In den Balkan waren de Turken op le vlucht voor de Russen. Goerko, de vader van den Russischen ■eldheer die nu door Kerenski verrader-ijk naar Petersburg werd gelokt en revangen gezet, stond v66r Adrianopel. Te Plewna werden drie veldslagen ge-everd ; de heldhaftige Osman-Pasja noest wel het onderspit delven, doch le standaard van den Profeet woei on-erwonnen en veilig boven Stamboel eû leze stad. erfdeel van Mohammed den tweede, bleef onaangetast. De, twee eeuwenoude vijanden, beiden >aus en césar : de Sultan, godsdienst- en egerhoofd van het Osmanische rijk, en le Tzaar der Russen, paus van de Oî"-hodox-Grieksche Kerk en hoofd van ■en Europeesch-Aziatisch werelddeel, tonden weer onverzoenbaar doch rot»-•ast tegenover mekaar. Nu gluurde de Moskoviet naar het )osten, doch keek den Japanner te vrij-noedig in 't geel gelaat. 't Duurde niet ang. Moekden en Tsoesjima volgden. /oor de Japanners hun Marathon en iun Salamis. De twistzieke en gulzige Russische eus keerde zich dan weer om naar het Vesten, met zijn begeerige oogen keek ij op Europa. Japan heeft d«n Motko-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume