Het Vlaamsche nieuws

1807 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 August. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ws8hd7qq3p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Verschtfn- 7 ma.al In de week ABONNEMENTSPRIJZENi joor œ«and ' ,l ?oor 3 uioand *•- ( lia i mutà fjor Mu j**1 ! Snijkti*, ïïcijcei ta AankonrfigtajfMe ; aOODBSTRAAT, <4 jt *NTW£«PBfl ij > D£ OPSïELRAÀDJ i| 8s# VegRULST, Dr. Aug, BORMS Aib. VAiS DEN BRANDS I IMet >it vaste awdaweirktog van Hoogletraar Doc 1er Antoon JACOB __ j Elk© medc w«rker is persoonlijk ver-\ Hûtwaordclijk voor zijn 5#hrijveD, en l bindt aiet hcel de Redaktk. AANKONDIGINGBN i Tweede blad, den regel 2.50 Derde id. id. I.— Vierde id. id. 0.60 Doodabericht 6.— m OUITSCHE'ZUDE DUITSCfi AVONDBERICHT I Berlijn, Zaterdag 25 Augustus. — OffiLcieei : I la Viaaodûren bij Lens en aan den Oostelij. flleo Maasoever, artiUerievuur van wisseleaide ■ r.erkie. l'en Noordm van St»Kwintijn met eue-H cy bekroonde gevechten voor de limes. I Xiet« 'uàouws in het Oosten. Imi I Weenen, Zaterdag 25 Augustes. — Officieel : RUSSISCli EN ROtMEENSCH GEVECâTSTERREIN I h verscheiden aektoren is de geschiutstrijd ^■uagewaJtkerd. Bij iirody moeate-n Ruasische H tjflwnnigsafdeeUngen ternig. I ITALIAANSCK GEVÉCHTSTERREIN I Op de Karst»hoogtvJakte en bij Gôrz ia de H 4g van giàteren van vruchtelooze voorwaartache H i»vegingbn. der ltailanen bij iioriU afgezien, Hkueldceiijk rustig verloopen. De Italàaaneche ^■mvalien waren in de eerste plaats tegçai don Honte San (jabriele gemunt. De Palermo-bi'igade H ikt met andero Itatiaansche konpson cntelDare ^■nikiws doed en gewond langs de heLlingeai H.^en zonder dat ze de weerstandsknacht der Hùppere verdedigers hadden weten te achokken. ■ fcdappereai van het negende Stiermai'ken ba-^■ijon jagers traden bij den afweer vooral op voovgrond. H Op hoogvlakte van Bainsizza (Heilige richten wij, rekendng houdend met den ■de gevechten bij Vrh geschapen toeatand, we verdediging op een nieuwe iinie in. H Je vijand vie.l giàteren in toi van eektoren ■ . neftige artillerie voor beredding de oude en ona ontruimde atellingen aan. ïïij deed, onze batterijen degelijk beschoten, bij het-^B:j.-'jkken een siag in de Iiucht. Eerst tegen den ^■ivond kwameui de partijen op eenige pimten ^■^û.euw strijdend met e.Lkaar in aanraking. H Het aantai der ainda het begin van den slag 25 dezer ingeieverde gevangenen beloopfc olficieven en meer dan 8000 man&chappen. H Devliegers- spreiden ook in dem elfden Isonzo-buitengewone bedrijvigheid ten toon. Door ^■t^elsche en Fransefae hulp zijn de Italiaanache ■ ''.tc7trs alierwege bij maciite in een veelvoudige ^B^rmacht tegen de onze op te treden. Door ^V>xen aanvalâgeest en offervaaxdige doortas-^■ttûheid heffen onze viiegea's bij verkenning en ^■^.jd bij elke gelegenheid op, wat hun in aan- ontbreekt. Wij hebberi -van 18 tôt 23 dezer H'.mlf vijandelijke vliegers -neergeachoten. Zes tan komen voor rekening op het jachtsmal-^■telonder kapitein Bromowsky, die uit 18 lucht-^■fvechten ais overwinnaar ia te vooracàijaii ge-0n« verlies beliep in dien tijd een toe- fl lïl eaiGMBSCHE IliÛE BULGAARSCI3E FRONTEN H fofia, Zaterdag 25 Augustua. — Officieel : H Ungg keel het front mat geschutvuiur. Het in de bocht van de l'serna en in het vak ^H^'Jîden Hoema meer op dreef. Onze artiiLlerie een vijandeihjken munit! eatapel bezuidm H^'iaa op. A<vn de benedeq. Stroenia patroelje-^■^rnnutielingen.H Balgaarsche viiegers bombardeerden Koritza ■r ^ vijandelijke kampen achter de steliingen. lu TBRKS6HE twt TURKSCHE FRONTEN H Soustantinopel Zaterdag ?<5 Auguatus. — Of-H^el : ■^^sopotamische front. — De vijand heeft, zijn ^■^edigingstroepen alleen voor onze strijd-op deti Dzjebel Hamrin achterlatende, andere troepen Zuid- en Zuddweetwaarta te-^■^«trokken.^Bfffzisch front. — Schermutselingen van ver-^B^ningspatroel jes. ■^ckazisch front. — De gevechten in het cen-zijn in ons voordeel aigeloopen . Onze etel-zijn geheel in ons bezit gebleven. De ^■^Ir.der is in zijn stelling teruggeworpen. ^■5jnaltisch front. — In den nacht van Don. op Vrijdag nu en dan vrij hevig ge-^Jutavaur. Vijandelijke ruiterij heeft een nieu-^Rv«keiming gedaa-n in- de riohting van Ber« I'® ESGELSCHE «JOE ■ WESTELIJK OEVECHTSTERREÎN ■ J^vlen, Zaterdag 25 Augustns. — Officieel: een gistevavond uitgevoerden aan val ten van 'Lens, die met succès bekroond -werd Ws weinig verliezen kostte, hebben wij 8tuk Dùiteche loopgraaf vermeeaterd, oenig plaatselijk belang waa. Ook heb-K1.91] een vijandelijken post vermeesterd na-». Lombaertzijde. waar wij gevangenen maak-een machinegeweer namen. ochtend vroeg, aanzienlijk artillerie-■"^mheid ten Oosten van Epehy. PI EilSSlSCHE I1JBE I HUSSISCH GEVECHTSTERREIN H^'^tersburg, Vrijdag 24 Augustns. — Offi- W frorit benoorden Roemenië geweervuur ^■.^'erkenningen. Do Roemoensclie troepen ,Pn Noorden van Grozesci en ten Noord-■^van Soveja verscheiden vijandelijke aan-.. geslagen. I31 de richting van Buzeu heeft Mînd den 23sten des avonda na artillerie-K' r«dmg-onze troepen bij het dorp Rrend-■*j.%vali'en. Aanvankelijk elaagde hij er in van onze loopgravem te bezetten, maar I' ^^ttanral kdrst»lde d« aituatie. t m (TfiLISSNSCHt ZliGE ITALIAANSCIi uiiVECîiTSTERR£ïN Rome, Zaterdag 25 Auguatua. — Officieel : ^ Sinds giater wappert de italiaaneche driekileur ^ van den top van' den Monte Santo, dank zij den dàpperen troepen van het tweede legei', die ge-doirende de afgeloopen dagen op veracheiden p un ten de verded igLngsli u i ea van den vijand hadden ingedrukt, en den vijand, die teaiug-trekt, maar het terrein voet voor voet veixiedigt, op de hielen zit. Op de K.ar8t duurt de etrijd om de door ons genomen posities, welke de vijand tevergeefs tracht te hernemen, voort. . In de onafgebroken gevechten hebben zich door hun uithoudingsvermogen en vastlioudeaid-heid de brigades van Saierna (89 en 90), van Castanzow (141 en 142) en van Muirge (259 <en ^ 260) ondei'scheiden. e De bedrijvigheid der luohtëtxijdkrachten is giàteren zeer levendig geweest. Nadat onze Capr oni - vl ieg tu i gen verscheiden malen het dal van Chiaporano hadden gebom-, e bardeerd, zwermden zij neer tôt laag boven de e vijandelijke infanterie, met wie zij in gevecht ! kwamen. Van «onze 225 vliegtuigen, die aan het q gevecht deelnamen, is er slechts één niet terug-n gekeerd. î TBLhQiZÂUNLm t België en de vKdesvoorstellen p van den Paus € Havre, 24 Augustns. — Baron de Broque-n ville, de Belgische minister van buitenlandsche zaken, heeft in een telegram naa.r Rome bericht gezonden dat de vredesoproep van het Vatikaan n Zondag te Sainte-Adresse is ontvangen. n Er zullen aaan het front nieuwe zit-tingen van Ij den oorlogeraad worden gehouden, ondex voor-it- zitterachap van den koning, teneinde de kwea-n ties te onderzoeken, die te berde worden ge-n bracht. Er zullen wekelijks verscheiden zittin-gen worden gehouden. i! Oit Duitschlaad Berlijn, 25 Auguatus. — De Rijksikanaelier, die zich op 24 Auguatus in het groote hoofd-e kwartier bij den Keizer bevond, werkte 'e mid-6 daga met Hindenburg en Ludendorff. 's Avonde r keerde hij naar BeriUjn terug. Amerika n de Entente r s Washington, 24 Auguatus. — Do Amerikaan- - ache regeei'ing heeft Rualand opnieuw 100 mdl- - joen dollar geleend. Dit brengt het debet van - Rualand op 275 miljoen dol'lar. Bakmetiëf, de leider van de R-ussische zm.-ding, heeft onianga aan Mac Ad'co, den min.iater van financiën, uitgelegd, dat het noodig i® Rualand spoedig te helpen aan zeer dringende be-nood'igdhcden voor het ijs daar de havens aluit. Een deei van het geid zal waarsohijmlijk worden gebruikt om in Amerika apoorwegmateriaal ■ te koopen. Lord Northcliffe heeft hede.n Me Adoo na-dere inlichtingen verstrekt over wat Engeland noodig heeft. De behoeftem van Frankrijk en c Italie zijni ook aangegeven 5 Tôt nog toe heeft Amerika aan de bondge-1 nooten ongeveer 500 miljo'en dollar in de maand * voorgeschoten. Een opgave, die eerstdaags zal worden openbaar gemaakt, zal een vermeerde-1 rang tôt ongeveer 600 miljoen dollar in de onaand ■ toonen. De beve orrading van België Washington, 24 Augustus. — De Zweedsche regeering heeft er iu toegestemd, 6,000,000 bushels graan, die (voor Zweden) in de Ame-rikaansche sil'o's opgestapeld lagen, af te i, staan aan de kommissie voor de hulpverlee-ning aan België. De duikbooîo 'î log Berlijn, 25 Augustus. — Officieel: In het afgesloten gebied oui Engeland zijn 20.000 ton in den grond geboord. Onder de ver-j nietigde pchepen war.en : het gewapende En-gelsche stoomschip « x\dalia » (3847 ton) met bout voor Engeland. Een onbekend gev/apend ' stoomschip van ten minste 4000 ton en een an-er zwaar geladen stoomschip, beide op weg naar Engeland. Zij werden uit een konvooi weggeschoten. Berlijn, 25 Augustus. — Officieel : In den Atlantischen Oceaan en in de Golf van Biskaye hebben onze duikbooten weer acht stoomschepen in den grond geboord, w. o. een bewapend Engelsch stoomschip van meer dan 4000 ton, en de twee Russische s.s. t Souma » (2200 ton) en « Vildin » (1640 ton), van welke laatstgenoemd met liout geladen naar Engeland onaerweg was. 4 Twee stoomschepen. het eene met levens- , middelen, het andere met hout geladen en ; beide bestemd voor Engeland, werden. uit ; konvooien weggeschoten. Hetzelfde was het ■ geval met twee volgeladen stoomschepen van ] 3000 ton en 4500 ton, die met een dubbelschot werden getorpedeerd. Voorts werd het Amerikaansche stoomschip « Campana » (ex. Dunholme, 3313 ton) dat met twee stukken van 7 1/2 cm. bewapend was, na een gevecht dat een paar uur duurde, in den ; grond geboord. De gezagvoerder, e venais de , leider van de kanonniers en vier man die de ' stukken bedienden, en die tôt de Amerikaan- , sche marine behoorden, zijn gevangen genomen.In de Golf van Biskaye heeft een van onze ■ duikbooten een gevecht gebad met een « duik- ; bootenval». Het. was een stoomschip dat er uitzag aïs een klein tankschip, dat het Spaan- : sche neutraliteitsteeken voerde,en waarop met groote letters de naam « Juan Barcelona » was aangebracht. In den loop van het gevecht kreeg de « duikbootval » drie raakschoten; de ; duikboot kreeg geen averij. De vsrwarde îoestand i» E.u$laîîd w er De gfimatigden te Moskou ^ Dreigende burgsroorlog St-Petersburg, 24 Augustus. — Savinkof, de ^ plaats ver vangende minister van oorlog, is af-getreden wegens verschil van opvattingen met g] Kerenski, ter zak'e van militaire en politieke c kwesties. Het lieet dat ICornilof het eens is met de t< r zienswijze van Savinkof. S( i Kornilof zal het nationale kongres te Mos-- kou bijwonen. ij J Het voorloopige bestuur van de Oekraine i heeft de uitnoodiging der regeering om gede- ~ " legeerden naar het kongres te zenden, afgesla-> gen. De sekrètaris-generaal van de Oekraine is afgetreden wegens een konlikt met de regee-3 ring/ doch hij blijft in funktie tôt een opvolger 5 zal zijn benoemd. * Londen, 25 Augustus. — De «Times» ver- E ^ neemt uit Moskou, d.d. 22 dezer : b a De socialisten vreezen om de reaktie tegen de methode, die de inzinking van het leger en ^ g den inval in Rusland meebracht, de vergade- e: ringen te Moskou. Vandaar de poging om een 11 ^ socialistische diktatuur in te voeren ; van- ° daar de veldtocht tegen Kornilof, den opper- 0 bevc-lhebber, in de socialistische pers ; vandaar n t de verdere verbanning van Nikolaas II. ^ t De gematigde partijen, die de konferentie ^ van Moskou zullen bijwonen, hebben hier gis-teren een vertrouwelijke vergadering gehou- " den. Honderden mannen uit het openbare le-ven, soldaten en burgers, kwamen bijeen on- ^ der leiding van Rodzjanko. De yoornaamste ^ rede werd gehouden door Alexejef. Verder £ spraken o. a. generaal Kaledin, de erkende a * voorman van de Kozakken, en Broessilof. Een ? afvaardiging van Kozakken, die te Moskou in bezetting liggen, en van de pas opgerichte , vereenigingen van Ridders van Sint-Joris, die f " reeds honderduizenden leden tellen, kwamen 11 ® de vergadering de verzekering brengen van w liun steun en het besluit om te overwiilnen of , a te sterven. Er werd een telegram aan Kornilof gezon- ^ a den ,met de uitdrukking van onbeperkt ver- ^ trouwen in hem en zijn program van legerher- % vorming. Ook werden dergelijke besluiten van z de Kozakken en van de Ridders van Sint-Joris ^ bekrachtigd. j. Den 23en seinde de korrespondent : p Heden is er in St-Petersburg een bizondere ^ vergadering gehouden, om met Kornilof over 31 zijn program van legerhervorming te beraad- ^ } slagen. In sommige kringen hoopt men tôt een " vergelijk in zake de doodstraf achter het front a te komen. Naar het heet, is Kerenski het in 3 deze kwestie niet met Kornilof en Sawinkof, v, den waarnemenden minister van oorlog, eens. ]a Deze beiden zeggen, dat zonder strenge maat-regelen onder de millioenen soldaten, die niet ^ aan het front zijn, geen tucht is te bewaren. 0-Kornilof eischte de malitarisatie van de ■%, . spoorwegen. Hij zal daarin vermoedelijk zijn x zin krijgen met liet oog op een dreigende alge- k, meene staking. k; De hoofdgrief van het spoorwegpersoneeî P is, naar het schijnt, van politieken aard. Men te beweert, dat de voorloopige regeering niet vol- m . doende het kommissiestelsel steunt, welk stel- k< sel men onontbeerlijk acht om de gewonnen g, . vrijheden te behouden. i. Kornilof wordt den 24sten te Moskou ver- <j, wacht. oi De Peterburgsche korrespondent van de V 1 a Daily Mail » ziet gevaar in de houding der k t gematigde partijen. Als zij nu hun steun aan de regeering ont-trekken, komt er — volgens a; hem — burgeroorlog. T ! WaiiordèHikhedejB^ti»niweIeT) t, [ Keulen, 25 Augustus. ■— Volgens de a Kôl- nische Zeitung » heeft a Aftonbladet » te Ko- p< penhagen uit Haparanda vernomen, dat in h, » Astrakan wanordelijkheden zijn uitgebroken k ' omdat de broodrantsoenen ,zijn verminderd. rc De arbeiders in fabrieken en aan de havens al ' zoomede het trampersoneel is al in staking. p ^ Een drom menschen probeerde in het raadhuis îi ■ te dringen. zi ? In Bakoe hebben de petroleum-arbeiders het ni * werk, neergelegd. De militaire overheid vroeg n telegrafisch om hulp. Berlijn, 25 Augustus. — De Russen liegen ^ ten minste niet ; maar zij moorden. De oor- w logskorre-pondent Lemoitch van de «Roeskoje L Slowa » seinde den 30sten Juli aan zijn blad : Een van onze garde-regimenten overrompelde / met een tëgenaanval den vijand, waarbij ge- j'1! vangenen werden gemaakt. Nadat de Duit-schers van de Oostenrijkers waren gescheiden, ™ werden aile Duitschers doodgeschoten. OIT B8USSEL un khuôûkl Volksopfceuring. — Afd. : Volksontwikke= ling. — De tweede reeks leasen va<n Volkaont-wikkeli/ng 'begint Dinsdag 28 Augustus om hetzelfde uur. t. w. 6.30 wir in het Kon. Athe-■neum, Eikstraat, 17, te Brussel. Deze reeks (met proeifnemingen) wordt gegeven door Dr. M. Minnaert, en handelt over het a waarne-men van licht en kleuren». De volgende lessen dier twéede reeks hebben plaata om de 4 dagen en wel op de voigende datums : 28 Augustus, 1 Soptember, 5 Seiptember, 10 September en 14 September, telkens om 6.30 uur. Inschrij-vingen worden nog opgenomen vôor de eerste les. Ongeval. — Vrijd'ag, werd de genaamde H., daglooner door een gèspan omgeworpen, op het oogenblik dat hij de Grétrystraat over-stak. Hij werd ernstig gekwetst aan het hoofd. ; Nachtelljke aanval. — Een buitenman werd Zaterdagavond aangesproken door een vrouw, die hem in hare kainer lokte. Op het oogenblik dat hii den dorpel overshreed werd hem door een onbekenden kerel een zak over het , hoofd geworpen. Na hem al zijn geld ontroofd , te hebben, hebben zij hem in de kamer gela-ten. Hun slag geslagen namen de twee schur-ken de vlncht. Opgepast voor de pickpockets 1 — M. D.... stelde de verdwijning van zijn brieventesch , vast. 1900 frank inlioudende. Diefstal van 7,000 frank. .— Een dief heeft uit het bureel van den bestuurder van het Beurstheater een som van 7.000 fr. gestolen. De politie heet een onderzoek geopend. Voor de Sportlieîhebbers. — In weerwid vaai d-'e moeilijke tijden die we nu doorleven zien 1 we noohtana overal Vlaamsche vexeeniigingen en bonden gestioht en hersticht worden ,dank zij het nieuwe leven dat iin onze gelederen weer ontstaan is. Eeniige der geestdriiftigste jonge flaminganten fe van Groot-Brussel zijn onlanga bijeen gekomen om over te gaain^ tôt de' stichting van, een uit-siuitend Vl'aamache apoa*t.vereeaiigîmg, met narne :e «Flandîria». Ieder die zich bij deze keurklub wil aanslui-'e ten, sture zijn toetreding aan dem voorloopigen schrijver, den heer Nico De Boené, 16, Groote s" Markt, Brussel, bij wien men ook nadere in-lichtingen kan bekomen. (Medegedeeld.) ie STADSWIEUWS Akelige zeKmoord. — Eergister, rond 31/2 u. 's namiddags, werd de 66-jarige Frana Lodewijk . De Roover, wonende op de Falconrui, op den binmenwal van het Noordkaatee.l aan een booan-i tak verhargen gevonden, door middel van een ! 'lijnwaden streng. De hr dokter Jacquet kon . onkel den dood vaststell'en. &n< deed het lijk i naar het doodenhuis van de Korte Dijkatraat . overbrengen. In het water gevallen. —Door de duiatemis r misleid, vied de 54-jarige Petronella Sofia Van den DrieSj uit de Weilandstraat, eergdsteren, 3 rond 10 uren 's avonds. in het Noord-Schippers-I dok. Het oudje kon' oogenblikkelijk gered worden en werd naar hare woning geleid. Ongeval. •.— Eergister. rond 1 uur 'a nomid'-dags, werd het giroote uitstailraam van> de meu-, beknagazijmen va-n Hottat-Hirter, in de Lange ~ Beeldekensstraat, verbrijzeld, doordat- X... met ^ aan. een atootwagen een verkeerde beweging te ^ geven met de berrie in het uitstalraam terecht . kwam. u René de "Clercq te Antwerpen. — Op Vrijdag, ; 31 Oogst, 's avonds, zal dichter René de Clercq ^ ini 't openbaar apreken. Uur en vergaderzaal worden eerstdaaga aangeduid. ^ Vlamingen, allen daarheen' otm den geliefden leider toe te iuichen! Wie heeft er de inceste schuld aan? — Het Nationaal Hu'ip- en Voedingskomiteit, naar zijn naam vermeldt, zorgt voor de voedimg, de hnîp zij dan maar daargelaten. Zou er een enkel ge-1 zin in de stad of in de voorsteden gevonden worden dat toekomt met het^een het Voedimg-komiteit ter beschiklcing stelt der 'bevolking? Het antwoord op deze voaag behoeven wij niet " le geven en het gevolg ervan is dat iedereem r naar den buiten trekt om, zdch iets tusschen den ta-nd te kuamen steken. 1 Het onvermijd'eljjk gevolg van het. zoeken L om eetwareni is smokkelhandel en, woeker. 1 Is er voorraad1 op den buiten? Dat moet wel, > vermits honderden en honderden daçrelijks ge- • lad en de poorten der stad binjnentrekken. Venmits er dus voorraad op déni budetn is, : zou het Voedingskomiteit de hand dan niet op ailes dienen te leggen. om die bevolking re- ■ ; gelmatig te voorzien van levensimiddelen? 1 Komikoinmers. — Op de Visohmarkt zijn • ■ komkommers te 'bekomen tegen 30 centiem het : kilogram. ( ' Meîk voor kleine kinderen. v— Gezien de greo- . • te moeilijkheid1 om aan vereche en degelijke ■ melk te geraken, stelt het Hulp- en Voedings- 4 ■ komiteit ter beschikkinig d«r bevolking en te- < i gen beta.ling alilerbeste verdunrzaamde melk. < Zullen alleen reeht hebben er van te genieten ■ de kinderen onder de 5 jaar wier oudera niet onderatennd zijn noch door het Antwerpsch : Werk voor Moeders en Zuiseliin.g-en1 a Onze Toe- komst », noch door a Kinderheil ». l De helanghebbenden knnnen zich a-lle dagen i aanrmeM'en, tusschen 101/2 en 121/2, Maria ! Theresialei, 7, voorzien van hun eenzelvigheids-boekje en van een zudvere flesch. Er wordt 1 iiter verstrekt per krnd en per ( twee dasen. tenren 60 centiem. UIT BORGERHOUT. — Voor niets fîeloo. ' • pen. — Zaterdag was er visch voor de Borner-hontenaara in de vischmijn, zoo ten minste i luidde het bericht nitgebazuind of liever uitge- roepen 'door een polLitieagent-wietei ider on bijna ; i aile straathoeken der gemeente. Al meldde de pakkeman dan toch slechts dat de visch alleen- ■ l'iik door niet-soe.pgeTiieters kon bekomen, worden , ziim de lieden die zich in den namiddag aange-meld hebben, onverrichterzake naar hm'a knnnen weerkeeren bii gebrek aan voorraad. Een mooie régeling ! Diefsfa! van aardappelen. — Ten madeele va.n < landbouwer Weyns, wonende irii de Leematraat, , . werden 100 kilogram aardaooeî'en erestolen. Liffdadi^heid. — Op Dinsdae 28 dezer, om 8 1/2 T. U. heeft er in de <t Phorio "Kinema», T/ano-p Tvoo.^oortstrnat, 52, een buitengewone ( liefdladiigheidsavond .plaats met di9 medewer- , km? van 6 verschillende attrak+iennmmers, en buitemgewône fi^men. Een gedeslte der ont- l vanggten znl in de kas gestorb worden van ( « Ons Invalieden Huis j» , Ondleerlingenbond School 7 (Marktfraveiei). , — Maandag 27 dezer, te 9 uren 's avonds be-stuurvergadering ten lokale Laurent, Ansel- < * LAATST6 UUR > DUÎTSCH OCHTENDBERICHT Berlijn, Zondag 26 Augustus. — Officieel: Westelij'k Geyechtsterrein Front gen.-veldm. groonprins Rupprecht van Beieren : In. Vlaanderen. bereikto de vuurstrijd slechts in enkele vakken groote kracht. Op meerdere punten mislukten Engelsche ver k en n in gsaan val -len. Op het voorterrein onzer stellingen bewes-ten Le Catelet, kwam het tôt levendige gevechts-werkzaamheid van geschut- en voetvolkgevechten- om het hezit van de in onze postenlinie iliggende hoeven. St-Kwintijn lag opnieuw onder Fransch vurur, dat nieoiwe branden stichtte . Front van den Duitschen Kroonprins: Links van de Aisne flakkerde het vuur her-haaldelijk op. Na krachtige geschutwerking, drongem ten Zuidweston van Pat^nf Franschè afdeelingen in onze voorste loopgraven, maar werden door snellen tegenaanval teruiErgeworpen. Op den Westeroever van de Maas bleef de ge-vech'tswerkzaamheid geringer dan in de laa-tste d^gen. Daarentegen was de gesch'utstrijd be-■nosten den stroom weder zeer krachtig. Vijandelijke ^trijdkraehten vielen opnieuw van de hoogte 344, ten Oosten van Samogneux, na elkander aan. Zij werdien door.vuur en in strijd van man tegen man afgeweerd. Heden morgen ontwilckelden zich gevechten bij Beaumont. lets voor iederen dag £n Onze KoiiirikiijUe Familie De franskiljons, de vijandeir° van | me Vlaanderen en de onderdrukkers van het Vlaamsche volk, snakken naar de komst van de Entente en van de Haversche re- c jto geering om hier al het Vlaamsche werk, j in- dat gesticht werd, te niet te komen doen. , ) Wij ontveinzen het ons niet : het zou m gebeuren, maar dan zullen ze ons Léger, j dat nu drie jaar strijdt op de slagvelden, ver en op afstand inoeten houden. Dan ( zullen ze de Broqueville. dem Fransch- , B man uit de Champagne, die hier den * ijk banjerheer kwam spelen in de Vlaam- , «n sche Kempen en de meester werd van ( m" België, gelijk de Franschman Rogier na , ™ 1830, dan zal de Entente dien; Vlaamsch- , ijk hatenden Franskiljon en nobiljou aan het , iat Vlaamsche,. volk met geweld inoeten op- < . dringen, gelijk Venizelos aan het Griek-an sche volk werd opgedrongen. • , 'm, Wat er aan en achter't front gebeurt is , raadselachtig en geheitnzinnig. , Waar de Koningin der Belgen is weet ] y. niemand, doch sinds het vredesaanbod su- van 12n December 1916 en sinds het ant- ; jfi® woord van Lloyd George en Poincaré dat ^ de oorlog niet gaat om een vrede H slui-•ht ten cp recht en rechtvaardigheid, maar , wel om de kool- en ertsmijnen van den . *&> linker-Rijnoever door Frankrijk te doen inpalfflèn ; om Engeland toe te laten Duitschland van de wereldmarkt te ver-jagen en om het Duitsche volk tôt de werkslaven te maken van de Enîente-landen, sinds dit ailes openbaar werd bc^-jip kend en als oorlogsdoel. aangegeven, is ; onze Koningin weer gaan voelen dat zij een Duitsche vrouw is, die wel haar ç? nieuw vaderland, waarvan zij de vorstin , net is geworden, bovenal liefheeft, die wel , J6"1 wil optreden met de majesteit van een . *™ koningin tegen allen strategi.-chcn nood- i :en dwang of strategische beschouwingen, < doch weigert handlangster en toe- ] ei' schcuwster te worden van de onzin- j ?c" nige moorderij tusschen Belgen en i is, Duitschers, tusschen haar aangenomen ■ iet kinderen en haareigen broeders naar het ï re" bloed. De Koningin;, die tôt dan troost ( jn zocht in verpleging en met den witten , iet rcod-kruis-sluier aan desponde stond van t de gelcwetsten, heeft de slagvelden verla- ( ke ten en :s met ^aar ■i°iiSste kind, het j ,8. eenigste dat zij haar lieten, met haar ï te- dochterken Jozee-Maria naar een oord i gevlucht dat niemand kent. ; Haar twee iongens, haar twee zoons , lcj, werden haar ontrukt. Zij niochten niet E *- langer bij haar blijven, wellicht omdat t ze nog met moeder huu Duitsche mee- 1 S dertaal spraken: zij werden naar Engc- ! iand vervoerd, en nu is lord Curzon hun ] Hudson-Lowe of hun geescelijke Simon ( 10r de Schoenlapper. Zoo hebben Engeland < )0, en Frankrijk beide hun oud-historisch ! ar. recht. ; >to Arme kleine prinsjes ! Hoe wordt hun -, ;e- geestje en hun hartje nu gekneed en mis- i vorrad ! Ploe wordt het volk, waaruit j m- hun vorstelijk geslacht afstamt en waar- j a, toe hun grootmoeder,wijlen de zoete gra- i 5e" vin van Vlaanderen, en hun tenger, tee- " " der moederken geheel toebehoorden, hoe j \vordt dat bloedeigen volk dagelijks voor < m een Hunnenras gescholden, gesmaad en ; lt' gehoond ! Hoe worden zij met leugen en i )m later gevoed, vergiftigd en ontaard ! >, Wat de heerldjke Fransche revolutie, n« die ons de zachtmoedige San kulotten ( ^,rn schouk om aan de wereld te toonen hoe j ,t- ge de Vrijheid, de Gelijkheid en de Broe- « an derschap aan een volk moet schenken, ♦ wat die Revolutie, waarvan de bissehop c le_ Talleyrand de toenmalige Mericer was, c il- deed met DodeVt;ijk den Zeventiende, 1 doet Engeland nu op sluwe Engelsche e wijze met onze prinsjes. j Het rampzalig Fransch vorstenkind. t afstammeling van den Heiligen Lodewijk. moest een frygische muts dragen r en dagelijks roepen: A bas les titans! s.» 'j -» t » v»** cwj» -, Russisch en Roemeeusch Gevechtstcrrein Bij Dunaburg, Baranowitschi, Tarnopol en aan <i© Z!hiic7, evenals in meerdere vakken vart het Karpathen-ïront, levendige vuurwerkzaajn'-hedd en kleine gevechten onder poeten. Balkanfront Ten Noorden va.n Monastir was een. gewûldnge verkenning voor ons rijk aan succès'. Ten Noordweste>n van het Doiran-meer weer-den de Bulgaarsche veiligheidstroepen sterke En. geflsehe zwerfafdeéliimgen af. FRANSCH LEGERBERICHT Westeliik Gevechtsterrein Parijs, Zondag Augustus. — Officieel : Benoorden Verdun is de ri-K'lit gekcmmerkt ge-weest. door r.pn çroote 'bedrijvigheid van het gesc.hu!. op den rechteroever van1 de Maas, tus-sche1' Samo^neux en het bosch van, Chaume. Op den linkeroever zijn- de Franscheni liclit op-geschoten ten, Z'uiden vam Bethîncourt. De voor-posteB der Franschen zijn in de na.biiheid va,n het denp, en liggen tegen deçà Zuidelijkea* oever Vive .la Convention ! die mijn vader en mijn moeder op het schavot hebben ge-bracht! Vive Marat! Vive Robespierre! Nu mccten onze prinsjes als hun Engelsch morgend- en avondgebed j ui-chen i Levé Engeland ! Levé Frankrijk ! En weg met de Hunnen, met de hatelij-ke Boches ! Zij werde,, mee naar een potsierlijke koninklijke plechtigheid gesleurd waar de Engelsche koning tusschen Lloyd George en den Aartsbisschop van Westminster ver;.cheen. — Mgr. Mercier was slechts door de omstandigheden verhin-derd of zou er aanwezig zijn geweest — e,, waar de koning van Engeland kwam vcrklaten, dat hij bloost nog langer den naam te dragen van Saksen-Koburg-Gotha, en nog liever Windsor heet, de etiket van een crdinair Whiskey-merk ! In een hoekje verscholen, onder de hoede van hunnen Hudson-Lowe, moes-ten onze koningskinderen dit belachêlijk en teven ; voor hen afschuwelijk tooneel bijwonen, Om niet bij den Konak-held Pieter van Servie en bij den operetten-koning Klaas, den vorstc-lijken geitenhoeder van Monténégro, opgesloten te worden, moet onze Koning nog den ontadelden Windsor ontvangen. of ten minste dulden dat Havas en Reuter die bijeenkomst aan de wereld wijsmaken ! Onze vorst werd ailes ontnomen, zijn vrouw en zijn kinderen, alleen de trouw van zijn leger en de liefde van van zijn volk heeft hij niet verbeurd. Sire, behoud die, behoud die boven ailes ! Sire, wij zullen u niets aanwrijven, wij weten, wat een koning isi in de handen der Entente; wij beseffen dat gij ailes dulden en lijden moet terwille van uw volk omdat gij varen moet met wie gij ingesclieept zijt en omdat gij misschien, endanks ailes, nog hoopt dat het schip met die stuurlic toch eindelijk in veilige reede zal aanlanden ! Wij weten dat het uwe schuld niet is dat ùw Venizelos, de Judas die zijn koning overleverde en de verrader die zijn volk in den oorlog wil drijven, dat uw Venizelos, de Broqut--ville, niet alleen voorgaat met Vlaanderen aile recht te ontkennen, doch treît of dreigt al degenen die hun vaderlandschen plicht in Vlaanderen betrachten ! Wij weien. Sire, dat gij niets meer te zeggen liebt ; dat ze u en uw léger gevangen houden want als uw woord nog gehoord werd dan zouden de Engelsche en Fraii-1 sche viiegers onze reeds zoo zwaargeteis-terde bevolking niet uitmoorden met bommen en granaten ! Dan zouden geen hondçrden huisgezinnen van Kortrijk, Roeselare, Isegem, Oostende, Brugge en C-eat reekeloos en onverantwoordelijk gedood worden door domme vliegersaan-vallen, die zonder het ininste beleid of zin, zonder mogelijkheid schier, één vijand te treffen, dan bij toeval, zoo maar in het wild onze Vlaamsche steden met gruwzame ontploffingsmiddelen komen bestrooie-n ! Neen, Sire, dat is ùwe schuld niet ! Maar toch zal er een oogenblik komen, verwachten wij, dat Gij spreken znlt, dat Gij uw Léger, onze jongens rond u zult scharen, en zult zeggen : « Nu is de maat vol ! » 't Is beter nu, Sire, dan later. Denk aan Venizelos ! Denk aan het Grieksche leger dat in de Peloponesos in-gebotteld werd, terwijl de koning Kon-stantijn, werd gebannen en de Entente-troepen in Athene de wet stelden ! Ook ons leger zou verwijderd gehouden worden, Sire, tôt uw Vlaanderen; en uw Vlaamsche volk geknecht aan Frankrijk en Engeland waren overgeleverd. Wij willen vrij zijn) Sire, vrij en onaf-hankelijk.Morgen zullen wij Nieuws van het ront mededeelen. LUC. van de Forges=beek. Op den Haut de la Meuse hebben twee overvalilen door de Duitschers be-proefd hun gevoelige verliezen gekost zonder eenigen uitslag. Overal elders. kalme aiacht. SPORT WINDHONDENRENNEN Mnggenberg Uitslagen der koersen van Zaterdag; 25 Oogst : le koens : 1. La Poupée; 2. Fleet Tip. 2e » 1. Dandy; 2. Gamin. 3e » 1. Pollux II ; 2. Flory Cary. » 1. Phlox ; 2. Flyin.g Fox. 5e » 1. Vulcain; 2. Red Paper. 6e n 1. Fiera Cary ; 2. Garros. 7e » 1. Pollux ; 2. Fleet Foot. 8e * 1- Mirette ; 2. Sardcunapale. 9e » 1. Breydeî ; 2. Nevrôse. 10e » 1. Spirou ; 2. Faydo. Ile » 1. Fleet Foot; 2. Rallye Paper. 12e » 1. Dona ; 2. Fleet Rascal. ■ 27 -Âu^ustus 1917. Derde Jaargacg Nr 237 Prijs : Q Centiem voor geheelf Belg;ië

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume