Het Vlaamsche nieuws

522862 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 14 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q23qv3gg2v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lOondcrdag 14 Juni 1917. Dcrdc Jaargang Ni 165 Prijs : © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week ABONNEMENTSPR1JZEN : t'oor één maand 176 ;oor 3 maand 6.— ('oor 6 maand 10.— ,'oor £én jaar 18.— Redaktie, Beheer en Aankondigingen ROODESTRAAT, 4» ANTWERPEN DE OPSTELRAAD : Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste raedewerking van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB Elke medewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en ' bindt niet heel de Redaktie, AANKONDIGINGEN: Tweede blad, den regel 2,SO Derdt; id id. .... I.— Vierde id id 0,50 Doodsberi'ffct 6,— OFFICIEELE BERICHTEN m ** VA» QU1TSCHE Z1JDE DUITSCH AVONDBERICHT I Berlijn, Dinsdag 12 Juni. — Officiel I In Vlaanderen bij tijden levendi Biuurstrîjd. Ten Zuid-Westen van Le ■iijn Engelsche aanvallen in een handç I meen mislukt. Overigens niets van belang. Berlijn, Woensclag 13 Juni. — 01 I «eel : I WESTELIJK GEVECHTSTERRE Front gen. veldm. kroonprims Rup I vau Beieren : In sterke vuurgolven bestreden de Ifillerieën elkander in de Ieperen-bocht l|ezuiden de Donvçt. Bewesten Waasl I kwani op den middag eem Engelsçlie ai Irai in ons vernietigend vuur slechts I seiuige plaàtsen uit de loopgraven ; ai I vallende stormgolven weken in ans i I koncwitreerde infanterie- en artillei I pweer met zware verliezen acht bit. 's Avonds mislukte daar op dezell 'wijze een herhaalde aanval van de I leischeii. Ten Weste,n van de baan Atrecht-L< lag 's morgens lievig uitwerkingsvr op aaze stellingon. Sterke Engelsc jtrijdkrachten die op den Noordeliji oever van de Souchez-beek aanvielen. in onze loopgraven binnendrongen w den in zeer krachtigem tegenaanval mngewofrpen. In de daaropvolgende v bitterde handgranatengevechten w< •door onze aaiivalstroepen een nog ov gebleven inbraakspunt vertiauwd. Front van den Duitschen Kroonprir In enkele vakken van het front aan Aisne, in Champagne en aan de Ma tijclelijk levendige vuurbedrijvigheid. Front gen. veldm, hertog Albrecht v Wurtemberg. \iets nieuws. * * * Op het Oostelijk geivechtsterrein aan het front in Macedonië geen gro< gevechtsakties. Voor ons gunstige verkenningsaanval- ( len tusschen de Wardar en het Doiran» , meer. In de vlakte van Seres botsingen ', tusschen wachtposten. ;1 ; Boven het heele front ging het in de o-e lucht levendig toe. Een vijandelijk vlieg- ; ns tuig werd na een luchtgevecht bij Serres re- geveld. Met viel bewesten het Tachinos-meer.B. VAN TURKSGHE ZIJOE IN TURKSCHE FRONTEN >!*• Konstantinopel, Maandag ti Juni. Officieel : îf- Op geen van de l'ronien actie van be-e« teekenis. en % m ENGELSCHE ZiJDE ?e- WESTELIJK GEVECHTSTERREIN le" Londen, Dinsdag 12 Juni. — Officieel : pr~ Gisteren avond hebben wij ten Noor-den van Nieuw Kapelle een geslaagden <n~ overval gedaan. Elders hebben wij vijandelij-ke over-fUs vallen afgeslagen t-n een aantal Duit-•ur schers gedood. lie S! VAN (TAMAANSCHE ZIJDE er- ^ ITALIAANSCH er" GEVECHTSTERREIN vj-rJ _ , Rome, Dinsdag 12 Juni. — Officieel: Op de hoogvlakte van Asiago heett ls . slecht zicht gisteren de artillerieaktie be-lemmerd.1S. Aan het Julische front heeft het vijan-delijk geschut vooral onze stellingen op an den Vodica en op de hoogten ten Noord-<x>sten van Gôrz hevig beschoten. Onze batterijen hebben het vuur krachtig beantvvoord. "" TELEGRAMMEN SAN 00ST. H0NG. ZIJOE MM KOMtaitp m lirieltulaM Weenen, Dinsdag 12 Juni. — Off cieel : RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREI1 In Oost-Galicië is het vijandelijk gt ichutvuur en de aktie in de lucht opnieu* aangewakkerd. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN De ge\ echten in Zeven G em een ten het ben aangehouden. De Itajianen richtte 1 hun aanvallen vooral teg'en den Mon( Forno, den Monte Chiese en de gren-hoogten ten Noorden daarvan. In hc Zuidelijk deel van dit vak zijn de aanva len g-istermiddag reeds in ons geschu vuur mislukt., op de grenshoogten hel ben onze troepen de sterke vijandelijk stooten met de bajonet of met handgranr ten opgevangen. Te middernacht liep d vijand tusschen den Monte Forno en de : grensrug andermaal met sterke strij< krachten storm doch wederom tev«i ; feefs. Op de rest van het front niets nieuw ALBANIE E«n Italiaansch luchtsmaldeel hee Ûiirazzo gebombardeerd en vsrscheider Mhanee/en gedood. »• VAN BULRAARSCHE ZIJDE Sofia Dinsdag 12 Juni. - Officieel: ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Bij. Tulcea en Isaccea zwak geschu l'vuur.,: v BALKANFRONT lamelijk levendige werkzaamheid va het geschut in het dal van de Wardar e flauw artillerievuur aan het overig î fr»nt. lofit alsM vatt aen troon. Athene, 12 Juni. — Koning Konstan-, tijn heeft ten gunste van zijn znon, prins S Alexander, afstand gedaan van den ~ troon. V H EN E NT EN T E-KO N F E R EN TI E TE PARUS Berlijn, 13 Juni, — Ken oorlogskonfe-rentie der Entente zal, naar verschillende bladen meldetj, op verzoek van Rusland e den 24fii dezer maa.iid te Parijs bijeenko-men.|! AFSCHEIDING VAN DE RUSSISCHE OOSTZEEVLOOT '* Berlijn, 13 Juni. — Aan het « Berliner € Tageblatt » wordt medegedeeld : De voor Bjôrke liggende eenheden der Ritss'scbe e vloot in de Baltische Zee hebben zich aan n het revolutionaire ministerie van marine ~ te Kroonstad onderworpen. DE ENGELSCHE SOCIALIST RUSSEL UITGESLOTEN Berliin, 13 Juni. — De « Berliner'Lo-: t kalanzeiger » meldt uit den Haag : P Naar uit Londen bericht wordt, heeft de socialistische Britscbe partij liaar lid Russel, die zich als ve'rtcgenwoordiger in . Rusland bevindt, uitgesloten omdat hij , ten gunste van den oorlog sprak. I)E SLAG BIJ WYTSCHAETE Berlijn, 12 Juni. — De vertegenwoor-dfger vain de « Times- » in het Hoofd-f" kwartier meldt dat vôor het opblazen der Duitsche stellingen bij Meessen, 600 ton ontploffingsstof op circa 20 over 10 Engelsçlie mijl ver de cl de punten wetden n aangewond. Het schrikkelijke schoitvv-n spel geleek op de nitbarsting van een e vulkaain en de aarde beefde tôt op groo-ten afstand Besohaafde Uitspraak Me;n schrijft oiis uit Nijvel : Met veel genoegen en groote belang-itelling las ik de verseheidene artikels )ver « De Beschaafde Uitspraak » in uw ïeëerd blad gepubliceerd. Het bestaan ,*an een « Vereeniging voor Beschaafde \Tcdcrlandsche Uitspraak » is op zichzelf ïcnoinen reeds een verheugend fei.t eji lat die veteeniging hare wcrkzaamheden ,'oortzet in deze troebele tijden is nog l'erheugcnder, maar il-: vrees nochtatfs lat er weer veel theorie in 't spel zal zijn ■n dat men den waren praktischen kant lit het 00g zal verliezen. Wat ik hier zeg is natuurlijk maar een :cnvôndige meening ! Over den toestand kan ik niet oordeelen daar ik hier in het îaitje van het Walenland.zit en zoo bit-:c-r \winig op de hoogte ben van hetgeen n ons dierbaar Vlaamsche vaderland ge->eurt. God geve dat ik den bal heelemaal inissla en dit schrijven geen reden van ;)estaan hebbe. U zult beter kunuen oor-rleelen dan ik zelf of deze enkele over-ivcgingen als artikelen kunnen gebruikt ivorden ! Wat me er toe noopt deze regelen te îclirijven is een kleine ervaring die ik vôor een maand of zoo te B russel opdeed. Ik zat in de tram. Rechtover mij, een dame en een heer. Ik luister gewoonlijk niet naar de gesprekken in een tram, maar... die menschen spraken over bestunrlijke scheiding en spraken Vlaamsch ! Ik merkte dadelijk dat het aktieve Vlaamsehgezinden waren. Docli wat een taaltje .spraken die lui! Wat Antwerpsch doorspekt met Fransehe woordqn 1 't Was waarlijk otn razend te worden. Ziedaair twee mensclien die zeker hun \rlaanderen liefliebben en die zich de moeitc niet getroosten hun taal degelijk te gebruiken. En ik dacbt, hoeveel dui-icndein zijn er niet in dat geval ! Men mccîil het goed ! In een vergadering als inen voor het publiek spreken moet, zal men wel trachten zijne gedachten in een beschaafd pakje te stekeii-, maar eens kaarbuiten is het weer de onde sieur. O ! die sieur, vie redt ons Vlaanderen daarvan? Zal het de «Vereeniging van Beschaafde Nederlandsche Uitspraak» zijn ? God geve 't. Het mag bij geen theorie blijven. We moeten niet alleen onze taal np zijn Zondagseh uitdossen als we die gebruiken in deklas of i,n eetie vergadering, maar overal : in het huisgezin en np straat. Zoolang men dàt niet doet blijft dat beschaafd Zondagseh pakje een soort van poppengoecî dat zich maar niet kan schikken liaar de plooien van het li-chaam. Onze beschaafde omgangstaal blijft te veel boekentaal, zoîfder lenig-tieid, zonder zang. Al die st'roefheid, dû ze kenmerkt, zou wel gattw verdwijnen moest men den moed hebben aile dialekt den liuize uit te jagen. Men zal wel ant-woorden : We zijjn het nu zoo gewoon en beschaafd Nederlandsch klinkt zoo >tijf in den huiskring ! Dat kan wel, in den bcginiie althans, maar na een paar weken is aile stijfheid weg. Men moet maar willcn en het zal gaan. Ik spreek uit ervaring, mijn vrouw en ik, we hebben 00k met ééns afgebroken met dialektspreken en ons Zo«dagsch pakje heeft àl zijn on-aangename plooien verloren zonder zijn frischheid er bij Jn te schieten. Iedereeti die het goed nieent met zijn moedertaal 1110c'. ze beoefenen. Onze burgerij houdt ze nog steeds bniten hunne salons, maai laat ze door iedereen gesproken wordçn op ccn snedige, lenige en zangenge wijzc dan zal ze wel de vreemde verdringen er hare rechtmatige plaats innemen. De dames vooral moeten dat bewerken. Eer taal, om het even dewelke, klinkt altijr mooier in den mond van een vrouw c* ik ben overtuigd dat ons Vlaanderen 11; een paar jarein zou berboren worden, kot er door de <( Vereeniging voor Beschaaf de Nederlandsche Uitspraak » een stel sehnatige propaganda ondernomen _wo_r den bij onze Vlaamsche meisjes. Hier if 't Walenland kennen de mees'e daine; uit de burgerij geen dialekt, en veU volksmeisjes doen hun best om beschaafc l'ransch te spreken. Wanneer zal de toestand 00k z66 il ons dierbaar Vlaanderen zijn ? J, v. H Aan de Gentsche Hoogeschool Kond de oprichting derhoogeschoJenvû tiâiideJsweteDSchappen en voor lan en tiiinbcuw. Do haiiideblioogeschotyl, dde rfeds v,roeg<r staa.11 had in aanheohting aan de reohtsfak trit der Hoogeschool te Gant, werd op gre eent-r bekeraciniakijig vaoi 14 Febroairi 1917 \ den goeveimour-gemeraa.1, op 2-2 Febmair we; geopend onder invoering der Vlaarasphe (J derlandsclie) taal als voeTtaal en zondei* < aaiiva'nkelijk ha.re verhouding toi de rechLs kulteit. :n grondbegnnseL gewijzigd werd. Tli; wordt de Hoogeschool voor handelàwetensclu pen als zulkdanig ndenw iaigei-iclit en, zoo dit oôk voor de overige bijzondere sobolen gesohieden, als een 7xieuw geheel aan de n veisiteit aaiigesloten en niet meer aan eene < fakulteiten. De oprichting eener hoogeschool voor laj on 1 ui abouw werd door een schrijven van c heer gouverneur-generaal, dd. van 31 Jaoï'U 1917, mgeJeid en de opening van. een, eerete ja-kursus had uiog tijdens het loopenide* akadea sclie jaa>. plaats, hetgeen zijnerzijds door pei s werd bVkcndgeinaakt. De hierop -betrekk he'obende ve cordé ni,ngem zijn op 4 Juni in 1 Wets- en Yerordeningsblad verschenen. Deze beide nieuwe verordemnigen gevero g.rootsb niogûlijke overeenstemming met de ganische wefc op liet- hooger onderriclit a 15 .Jnli 1849, de grondtx'ekken van de orga satie der beide hoogescholen aan betrekkel het onderricht. de toe te kennen akademi» gaaden en dlpoima's, de samensteHiing vaai professorale korps «0 de liindeeling der stud rendeii. Aile bijzondere bepalingen zitllen in afz dorlijke veraideningen vastgesteld worden, z ails dit 00k vroeger geschied is. De nieuwe ma regelen leiden zekero primcipiee'le wijzigi-n; in tegmover de tôt dnsver geldende orgamisi bepalingen aamgaande de uuiversiteit car daaraan geheehte ^ ak.s<-holen. Reeds in de opsommdng der vakken is inogclijkheid van hel uitbreiden van den vo géschreven leerrooster, door fakultatieve v. kew gegeven, mogelijkheid, die vervolgens d de versohiâlende in ogelijkheden voor het v werven van den akademischen graad (desvo komend van een bijzonder diploma) hare verd ontwikkeling vindt. De venordening huWdgt de 111 het, bijzom voor specia.le scholen gewichtige stelliiig, wa bij het anderricht u,itgebreid moet worfen di afzondealijke voordrachteu, welke budteai hoogeschool staande mannen \an bijzond veidienste op welenschappelijk of technisch bied uitgenoodigd kunuen worden- te houden. het bijzonder op het gebied va» 'landbouw tuimbouw kunnen» op deze wijze telkenB nieuwste beschouwingen en ervaringen reci streeks 00k het onderricht ten goede komen. Al kan de stelselmatige organisatie van 1 akademisch onderricht in België sleehts gelei lijk en met <i>nacht,n«mirag der voorafgaande vo bereiding der soliolieren in vrijere banen gevoi worden, toch bestaat, het voorne>men, door : mvoarera eener zekere ■fakultatie'fstelling in, 1 onderricht en tevens door eene doelmatige geldirhg vàn de wijze waarop de examens vi het, bekomen der akademische graden aige: mm worden, tôt- eene grootere beweeglijkh komen, Aan het uitwerken. der beide veroixieninj hebben. afgezien van de bevoegdn ambtena van het Vlaamsche ministerie van KuiTBten Weteaisohappen, 00k de a-kademisohe ovei-he< en vakprofessaran der Hoogeschool te Gent : groote niate medegewerkt -• STAD en LAND BELANORIJK BERICHT. — D 30" dezer maand eindigl het tweede kw; taal vàn dit jaar. De abonnementen ( « Het Vlaamsche Nieuws» per post 1 Jrekken en wier abonnement op dien t tum \crloopt, raden wij dringend a dit van stonden af te laten hernieuwc Om eene vertr-aging in de regelmati bestelling van het blad te vermijden, het geraden die vern-ieuwing te de oenige dagen vôôr den vervaldag. Het is wenscheijk zich voor 3 maand te abonneeren. Inschrijvingen kunnen £ . claan worden 111 aile postkantoren \ het Gcneraal-Goeveri>ement, of op I burecl van het blad : Roodestraat, , Antwerpen. Prijs : 5 fr. Het Beheer DE TERUGKEER DER WER LOOZEN. — Wij vernemen van i voegde zijde dat de stappen door den Rî van Vlaanderen, bij den heer Rijkskan lier von Bcthmann Holfwcg gedaan, zoeverre vruchtcn hebben gedragen 1 1 van den 15n dezsr maand, dus morf ; reeds, de naar Duitschland weggevofct Belgische werkeloozen die geen arbsi 1 kontrakt hebben geteekend, naar Bel mogen terugkeeren. t Wij maken van de gelegenheid gebri om den Raa*l die er niet voor terugschr zich in het belang onzer bevolking tôt bezettende overheid le richten, met dien uitslag van harte geluk te wenschen, zonder, tevens te vergeten het menschlieven-Op de werk « \rolksopbeuring », dat in sa-,i_ menwerking met de hecren \olksverte-genwoordigers Aiigusteyns en Htnile» rickx van den beginne af -aan in het belang der werkloozen heeft geijverd... Mochlen zij-voortgaan 00k een warm hart te toonen voor het. zedelijk en stoffe-1KI lijk lot onzer in Duitschland werkende an landgcnooten. Het is de schoonste vor-ni ltAV van vaderlandsliefde steeds te werken voor en nooit tegen zijn volk. VLAAMSCHE MEETING TE DUE-,'j1^ EEL. — Op Zondag 17 dezer, om 12 to-als renuur, in de zaal «Beriot», bij Wwe zal Van der Plas, groote openbare volksver-j|'r gadering, waarop de heeren Dr. Borms en Jozef Van Wetteren zullen handelen id- over : De Bcstuurljike Scheiding. De inriehters hopefii dat geen enkel in-woner van Duffel zal ontbreken. ™" De Vlaamsche Landsbond, Jj® De Gfoeningerwacht Antwerpefi. BELGISCHE KINDEREN IN in ZWITSERLANI). — Een troep Belgi-or- sche kinderen uit de streek van \reurne an en de Panne zijn vertrokken naar Frei-"V burg alwaar zij ondergebraclit zullen .jjg worden in de inrichtingen aangekocht let- door de Rockfeller Foundation. Het is le ee hopen dat zij er de verschrikkingen van den oorlog zullen vergetén. Binnenkort no zullen andere konvooien volgen. ERANSCH BIJ DE SPAARKAS. 'lie Sed-ert 1 Junj is de Spaarkas weder inge- voerd in de ix>s-tkantoren. de Al de druksels die niet onder de oogen or van het publiek moeten komen zijn één= ik talig en in 't^Fransch. Is niemand bij >or machte dat te beteren en den onwi.1 der ô' Fra nkrij ksgez.i 11 de hoofden der Spaarkas 5T8 te breken? • Het voonvendsel der Kas zal wel zijn : besparing van papier en benuttiging der X(T onde formuliere-n. Noehtans, geen enkel de Staatsbeheer was ooit zoo kwistig met 1 " drukwerken als de Spaarkas. Om de Yn kleinste wijziging werden gansche stocks (>n naar den brandstapel gezonden. Nu het de er op aankomt de algeheele vervlaam-llt_ schiii^ bij te treden begint de onde ver-lrt kwister vrekkig te worden. le Misschien 00k acliten de oomes der or. Spaarkas zich niet verplicht mee te doen aan vervlaamsching. ,'h 'Ioen, voôr jaren reeds, geklaagd werd re- over het niet toepassen der wet op het wv gebruik der talen door de Spaarkas, atit-'îd "o^tdde de regeering dat he.t hier eene private maatschappij gold waarop de wet ;en: geen pak had. 3TS De Spaarkas is nog zoo privaat niet. I™ Anders blijve zij buiten de postkantoren in en doc het zonder de waarborg van den Staat. W EEN LEUGEN. — Uit « L'Echo Belge » : Er werd een nieuw Vlaamsch Kunstgezelscliap (A. Darden, enz.) ge-sticht. Het gaat in cle provincie spelen, en bijv. te Diest, Tienen, Leuven, em. De kommandantuur is waarlijk breed, inder-lic daad, de handelaars mogen niet reizeu, )C_ maar een Vlaamsch gezelschap — dat is la- immers propaganda — heeft aile gemak nri daartoe! ,n. Weet de « Echo Belge » echter niet ge dat hij hier zijn mond voorbijpraat. Het "is is immers een bewezen z-aak dat het geen zelschap A. Darden tegen het aktivisme gericht is, en Fransehe propaganda en maakt in samenwerking met Vlaamseh-je- hatende kringen. (Zie : Een zonderling an Vlaamsch "Knnstgezelschap, u \Haam-îet sche Nieuws », -n 138, ^^rijdag 18 VTei 1M7.) HET VEEVERVOER. — l it het 00g-punt van openbaar mit heeft men inge-K- zien dat het, nooaig was zekere beperkiti-t>e- gen te stellen aan het veetransport. ad Daarom zal het te rekenen van ( Juli se- a.s niet meer veroorloofd zijn, de slacht-in beesten en ae varkens per spoor of over lat water te vervoeren, zonder vergunning [en uitgaande van het hoofd van het arrondisse sement, waaruit de vervoerde beesten af-is- komstig zijn. Het geleibriefjc zal, buiten de herkomst, de plaats van bestemming aanduiden evenals andere inlichtingen lik aangaande de stations van vertrek en aan-ikt komst van het transport per spoor of oyer de water. Iets voor iederen dag Wat voor onze Jongens gedaan moet worden en reeds gedaan werd Ouders en bloeelverwanten van krijgs-gevangenen zullen er niets bij verliezen : wij znllen ailes van naaldeken tôt drade-ken vertellen hoe het in de kampen ge-staan en gelegen is ; hoe de dagen verlie-pen die wij er doorbrachten ; hoe de verwelkoming en de feestlijkheden inge-richt waren ; hoe we spreekstonden hiel-den, ieder van ons drieën afzonderlijk in ec-n barak, om de klachten en wenschen onzer jongens op te teekenen ; wat wij gedaan hebben om oumiddellijk verbete-ringen te verkrijgen ; daarvoor naar Ber-lijn zelf gaande 0111 den langen en met hiudemissen bezaaiden administratieven weg te vermijden. Wij zullen hier het merkwaardigste vertellen van onze oui-reis door Duitschland, naar de kampen van krijgsgevangenen en arbeiders, van, ons bezoek aan de aloude Nederduitsche Hanzasteden Bremen, Hamburg en Lu-beke, en zullen mededeelen hoe we over-aj en niet het miust te Keulen en te Dus-seldorf, de warmste belangstelling voor onze landgenooten in gevangschap hebben gevonden, zoodat hooge en invloed-rijke personaliteiten zich reeds vereenig-den otn liet lot onzer soldaten en arbeiders te verbeteren en dezer leed le lenigen, Daar vçrnamen wij dat reeds andere bezoekers van uit België in diepe stilte werden afgelegd, alsof die lieden voor hun werk van barmhartigheid bevreesd waren, zoodat hun schamele liefde en schroomvallige caritas dan 00k zonder baat voor de belanghebbenden verliep. Wij zijn niet in 't geniep vertrolcken ; wij hebben bedongen dat we vrij en alleen, zonder ooggetuigen, met onze landgenooten zouden mogen omgaan eu aan den ingang van de kampen namen we dan 00k afseheid van de welwillende overheden en van onze hulpvaardige ge-leiders. Aldus moesten we niet vreezen dat de ontboezemingen en mededeelin-gen niet vrank en onbelemmerd zouden wezen. Hoofdzaak was, wij wilden voor onze jongens niet met leêge handen weggaan, wij wilden geen reis aanvaarden uit nieuwsgierigheid en genot, hoewel onze voldoening in dit opzicht ailes overtref-feti mocht wat wij te verhopen durfden. De grootste ervaring die wij opdeden is de dringende noodzakelijkheid die er bestaat dat een onzer landgenooten be-stendig zou aangesteld worden om gedu-rig de kampen en kommando's af te reizeu, van 't eene naar 't andere gaande, om tolk en middelaar te wezen aan hoo-gerhand en in de middens waar men aan 't ijveren is gegaan. Wij beseffen dat het een zware en taktvolle taak is, zooals we bewoeden dat het een hoogen eisch stellen is aan de krijgsoverheid. En nochtan? is zulk organism vol-strekt noodzakelijk ; de gronden die er \ oor pleiten zullen al wie 't eerlijk meent, moeten overtuigen en wij zullen ons tôt den Raad van Vlaanderen richten „opdat hij zulke aanstc-lling bij het Gene-raal Gouvernement van België zou willen bepleiten. Al die jongens hebben zedelijke en vaak stofi'elijke belangen in het vaderland te beb artigen. De persoonlijke bricfwisselingen zijn beperkt, noodwen-digerwijze kramakkelachtig onder oor-logscensuur, met lange vertragingeu. Een betrouwbaar persoon, met al de ec-nigszins mogelijke toelatingen be-deeld, vol ijver en zelfopoffering, met een vaderlandsliefde van hoog gehalte bezield, tevens bevoegd en berekend, kan alleen cle duizend gevallen die zich voor-doen ontvvarren en tôt een oplossing brengen. Na drie jaar is daarbij de ach-terstal zoo groot, dat het werk, op afdoe-nihg wachtend, ver\ aarlijk moet wezen. Indien we dat kunnen verkrijgen en verwezc-nlijken dan zal de man die zich daar voor offert gezegend worden in elk huisgezin, waar om een afwezige ge-trenrd wordt en dan zal 00k het be.;ef bij ons volk doordringen, dat men het ern-stig meent met het heelen der won den,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung