Het Vlaamsche nieuws

2157 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 22 Oktober. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 23 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nz80k2877s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Maandag 22 Qctober 1917.1 ercie Jaargatig Nr 292 Pnjs : <3 Ceotieœ *oor gehee r Felgië Het Vlaamsche Nieuws ww mm* VerschUnl T maal m de week ABONNEMENTSPRIJZEN : Tour Mil maand 1.75 : Voor 3 maand 5.— I 7oor 6 maand 10.— j Voor één jaar 18 | Redaktie, Beheer en Aankondigliigen : W, ROODESTRAAT, 44 ANT'WEBPEN DE OPSTELRAADi Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking rau Hoogleeraar Dokter Antooa JACOB Elke medewerker is. persoonlijk vcr-antwoordelijk voor zijn schrijven, e» bindt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN: | Tweede blad, den regel 2.5P | Deade id. jd. i._. Vierd« id. id. ... o.5P Dood»berickt 5, OFFICIEELE BERICHTEN VAN DUITSCHE ZIJDE DUITSCH AVONDBERICHT Barlijn, Za.twda£ 20 Oktober. - Officiel: WESTEUJK GEVECHTSTERREIN — la Viaandeien lij viagen zvvaair vuniiT. Ton 2s'oûixioost«n vatn Soissons ainds Yamnid-tog wswr altediâftàgete artiUeriefltjrijd. ru«sisch en roemeensch oevechtstfcrrein Op Dagfiu inoc^e vordaringen balkanfront Fransolie aanvalien bewestan het Ochrldajneer lijn ma^goloopea. VAN HONG ZIJOE BALKANFRONTEN .Weenen, Zaterdag 20 Oktober. — Officieel : Bewesten hot Ochrida-mieer mdalankte een Fransche aanvai in het gekonicenitreerd vu.ur van ! <1« batterijen der bondgenooten (cerutrailan). Overigena miets t© melden. M SulbMRSCHE ZSJOE : Sofia, Zaterdag 20 Oktober. — Officieel ; roemeensch gevechtsterrein Mat geschutvuur bij Tulcea. BALKANFRONTEN Bewesten het Ochrida»meer heeft ona vuur een aanvai, door veraoheiden vijandeLijke kompag-Qieën onderuomen na een langduirigô voorberei-ding, door het geachut afgcaiagen. * Aan de Tsjernvéaa Sicna, bewesten Bitolia J (Monastir) on in de bocht van die Tserna ver- i woed geschutvu'ur. Op die sLelLingen bij Doiran matig beieaniiioringsvuiur. V erscheidwn vdjande-lijke verkenniuigsgroepen, dio na een artillerie-voorberéiding. tegen, de Builga&rache stallingon in i de bocht van de iserna en Dezmd'cn de iiooro- t polje trachtten op te rukken, werden door het Œ vu-ur gekeerd. In de lus van de Tserna voor <ie Bulgaren gumatige patrooije-werkzaamhedd. r VAN ENGELSCHE ZIJDEî westelijk gevechtsterrein — ï Londxjn., Za-t/ordag 20 Oktober. — Offioieefl : ç De artillerie van don vijamd. toonde giateiren- ^ avand en i>n he«t eerste gedèelte vain dten nacht gî'oote bedrijvigheid ten West en van Lens en € aan het front tusschen-de Tower Hamlets en dem j speorweg Ieperen.. Roesselarc. Ook ten Noord»- c .oosten van Ieperen was er vaninacht aanmerke-lijlc® «kti© van de artiliLerie van weerskanten.. VAN ROSSISCHE ZIJOE , RUSSISCH EN ROEMEENSCH ^ GEVECHTSTERREIN St-Petersbnrg, Virijdag 19 Oktober. — Offi-cieei; c Teg€in den avand van den 18dlen hobbem de ^ Ruflaen anbetwistbaair vast.gesteld dat de vijand ^ m den middag' vaa den 17dien na de kust van Dague onder vuur te hebben geinomen, op dat efiand bij het donp Serro, ia geland. Volgens iniiehtingm, in den nacht van dieoi 17den op den 18den ontvwngefn- lagwi- er elf vijandelijke schepomt, ve<rmoeaieLijk torpedoboo- r ^i, ter reede van Kulwast op de Oostkust von R het eAland Moon. ^ Verder op aile fronton geweervunr. v ai St-Pe'orabairg, Zaterdag 20 Oktoher. — Offi- n ciee! bor.icht van den m.nrine staf : in Doordat de Russon onder dea aandtrang van n overnaehtiçe vijand ^'ijke atriîdkraohten' het Zui- jj delijke etuk van Moon Sond haddien onrtmimd . h ff'is het eEand Moon sam de reehtstireoksche 1-alrt-fl van de Duitsehe marine-H!ootg-,'steîid. zoo- di W^1 aan den kant van de golf vami Rl^a aïs van rr de zaridbank Kassar, hetgeen hot vcfâi'riçon on- n; roo^e'.ajk maakte, het te verdieddigen. Men zag de Tjnttelooshoid efrvaini in om te trachten ^aar ona béait te ha,ndhave?i. Toen werd bes'o- hot te ont'nnmcfn, hetgeen eeschiedide onder n, huitengewoon lastige omst.and/igheden, en wel in ^t kTuisvinrr der vijandelijke schepen. waanmee 0 ^ torpedobooten, mijTOvegers en hnilp^ehepefn J'att de Bussen eon artil'lariest.riid aan bond en. m 'n den !oop van den dag ontdekten RiT.9s;sohe mijnzoekers mdjnvoldien, door Duitsche doi.ikboo-^ gdegd met. het fclaaxblijkelijke doel, on zen ^ ^henen te beletteoi, mit de Moon«Sond naar de w Flrfsche Golf te ontkomen. g(, Deze oi>eratie van den vija.ntd hangt samen Wft de ontscheping op het eiland Da^ue en be-j^jat het streven van de tegenpart.ij om tôt el-prija die Raissische etrijdkraohten ter zeo, ^elke deze wateren verdédigen. op te ruimenL Russische t^nedobootem hebhen bij detn in- ^ van de Finsche golf en de Moon vijandelij- I> ke owkbooten waa^genomen. ,^en heelen df^g van gistoren hebbem xegen en h< jjûst de Russen verhindierd de Dnrtsohe vloot in gaten te honden en lnich t verkenniingen te v<r «oen. Doordat wii het eiland Moon o>o de wate- b< ten van de Zundeliike Moon.sord defimitief heb-rriiscresTeven, as de toestand in de<n heelen <in der Oostzee buitengewoonj gevaariijk en va ^zwaarlijk geworden. TELEGRAMMEN IV de nedfrlandsche schepen de in amfrika dn , fa een telegram van den Washingtoîischen vf ^rrespondent van de « Morning Post » wordt sV |*f^eerd, dat de Nederlandsche regeering bi nnlstprrig weieert een schikking aan te gaan te Jop«ns ;n Amerikaansche havens liggende re •Nederlandsche schepen. " ne Het Ned. Kor. bnreau heeft zich nair aan- he l6lding van dit bericht tôt het ministerie van buitenlands^he zaken gericht, waar men mede-ieeide, dat cleze voorstefling van iaken geheel anjuist is. Van Nederlàndsehe zijde zijn integendeel bij de Amerikaansche regecjng twee voorsiel-ieu aaniiaiigig geuiaait om tôt een schikking te komen. H^t eene betreft een verdeeling der thans in Amerika liggende schepen met hun ladingen tusBchen de Commission for Relief in Belgium sn ons. Het tweede stelt een regeling voor de toe-komst voor en heeft de strekking, eên bepaald aantal schepen voor den dienst van de Commission for Relief beschikbaar te stellen. Ofschoou deze voorstellen reeds eenige naanden geleden aanhangig zijn gemaakt, is >nàanks het aandringen van den Nederiand-îChen gezant en de Nederlàndsehe delegatie in ■vmerika nimmer eenig antwoord of een te-jenvoorstel van Amerikaansche zijde ontvan-jen.IN DE FRANSCHE KAMER Pa^Jf. ^tober. — In de Kamer heeft de repubhkexnsche àfgevaardigde Ribeyre de re-î'-'ermg geïnterpelleerd, wien buiten- en bin-îenlandsche politiek hij aan kritiek onder-,vlerJ^:.^ailllevé wees in zijn antwoord op_de uoeihjKhedeu van werkstakingen, de traus-3ort-vraagstukken en de « schandalen >, voor velke de regeering zich geplaatst ziet. Hij zet-e opmeuw uiteen, wat Frankrijks oorlogsdoel vas, zeggende, dat het zou doorvechten totdat viza^-^otharmgen teruggegeven is. Paiijs, 20 Oktober. — De «Times» ver-leemt uit Panjs de mogelijkheid, dat Barthou l'ainlevé zal opvolgen. CHURCHILL LUCHTMÏNISTER? Lonidien, 20 Oktober. — Geruehtsgewijs ver-um't, dat Ch'.ircliiU luchtminister zal worden. Je « Morrnng Po«t» proteateert âl tegen zulk en btinocriLiiig. DE NIEUWE REGEERING IN ZWEDEN Stockliolm, 19 Oktober. — Bij die beëediginc het. nui.n-'st-ris heeft minuter IkLen ;ozegd diat de voornaamste begi neelan van de egeeruig de volgende zulilen zdjn : ~ Onze eerste taaic zal zijn, in overeenstemanine' iet de herhaaldelijk geuite bodoelingcai van de .weedsche rogeering eai den diuidclijk uitgediraïk- van het Zweedôoh© volk, een onveran-eridjke streng onpa.rtâjdige onzijdiigheidapoliitdek e blij ven voeran^ de handolapoatiok, dde daar- . lee in overeenstemming .is, te handihaven en iet name de samenweorking tusschen de dirie •kandinavischc rijkeai, die tijdens den oorlog t>t stand is' gekomen, te onftwikkelan. V order wonscht de regeering ht* streven naar on danuTzamen vrede, heit schep,pen van een 1 îternationale reoh'tsoa'die ein veaunândefring van .e lasten van de bewapeaidng te ibevordetren-. »E « TIMES > OVER DE GEBEURTENISSEN BIJ RIGA Londen, 20 Oktober. — De «Tiimies» betwijfelt i een hoofdartikelj of die Duitschers Rêvai ullen neanen, omdat diaar een, groote vertlenging ani h mil front het gevolg zou van wezen. Het blad vindt ook de pogimgen om de waar- • e van de Duitsehe opetraties in de Ooêtzee te l verdrijvem., verkeerd. De toestand1 aan het •ostioliijke front blij ft in zijn wezieoi, zooala hij ■ >bdiusver wa«. ] 1 DE ZEVENDE DUITSCHE 00RL0GS. LEENING ; Wolff'a Bureau saint uit. BedLijn : Naar de thans bekende gegevems, on zooder 'kenirng te houden met de ter verwisseling a-art- , eboden obligatiën der oudere oonLogsleen'ingemi, ; eiloapt het bedrag d«r insolirijvingwi op de ze-ende Duitsche oarlogaleenring 12.43£ miljoen tark. Inbcgrepctn de kleine nrschcri j vin gen, zoo-ede de insohrij \-inigan" te velde, waarvan de ischrijvim.g9tenn.ijn eorst 20 November oindigt., I ag hot totale bedrag op meer dan 12 11?, mil- t i-rd mark worden geschat. (Op de zesde oorr ,1 igsleemnjw .was het bedirag d«r inschrijvingc<n ' b,12 miil'jard mark.J In het derde 00'r10gsjaar is ( us dloor het Duitsche valk ruiim 25 1/2 mi'ljard arlc opgebracht. ziijnde rai im 4 miiljard mark ' eer dan m.het oorlogajaar 1915-16. { 3E PÔLITIEKE TOESTAND IN ITALIE 1 Lond'en, 20 Oktober. — De « Times » ver- ~ îemt mit Rome van^ gisteren : Dr algemeene wvattin,^ is dat de regeering 1 ) het punt 'is dem geest te geven. Het is c htor niet geheel onimoge'.ijk dat Bcaelli eerste-inister van de nieuwe rogeerine: zal blijven. Do «Movsagaro» m-ri^dt dat Gioletti zdjn voi1-'h'ngiem gevraagd heeft, hun oros'tie tegen het c :n.isterie niiet on de snite te dirijvem. De nieu- 9 î sroep van 47 tcdt nn ail 107 ledm o.w. ver- 2 lieidene voomame Giolettian.en. 1 I SOCIAALDFMO^RATÎSCH KONGRES 1 IN OOSTEN RI JK cl Weenen. 19 Oktober. — Vanavond' is de kon- S itneedende vor^adenin,^ -van het kongres der ndtsche sooi aa;l-demokratisch e parti j in Oos-nrijk, lietweîk morgen wordt geopend, ge-aiden. De partfijsekretaris, dé afgevaardJgde c :aret, verklaarde dat de vooirwaamste taalc h n het kongres zal ziijn den vrede voor te reiden.. b Tôt voorzitter va.n het kongres is de afçrovaax- p ?de Seirtz, tôt zijn plaatsvervangara de a.fge- g ardigden Tomschik en Czedm <?èkozen. Dr. Adler heeft de afgevaardi''gd-en naar het n ngres to^igesnroken om getnngd van zijn ver- g mwetfi dat de sociaaî-demokratie na don oorlog s< jrker dan ooit zall zdjn. H.ij braclit u.it naam ^ n het kongres een groet aan de drapera der d> issische revolntie, die voor de weroldgeschie- k nis een keeTnnnt beteekent. Hii uitte de hoop f de proletariêra ail«iç landen znoh weer tôt een, rjongde àmternationale ztiMefn vormen. Ton itte veirkkiarde hrlj in een hospreking van de n inemla.ndsche ^oi'itick d.at de soo'a«i!-demokra- n i tegenover aile partiien «n ork tegenover de p çeerincc een "vcoorzichtii^e honding zuililien aan-men a!.s> een Tast®, eendrachtijf* ph«lanx van t proletariaat. ^ r LUS FRANSCH ONDERZEEER z DOOR DE ENGcLSCH£N VJtRNIcTIGD z De Zwitsersche Pea^sdionat vea'neemt uiiit Baa*- 1. celona dat ecai Fransche duiikboot, die de ha ven van Gibi-altar binmengedoopen was, door de Kngelsche artiLTeiûe in don grand, werd goboord-, die meendie met ■Win Duiit^chon ondjorze^ir tô doen tô hebbeai. c z DE GEZONDHEIDSTOESTAND ' VAN DE.N HEER WOESTE t De algemeene gezondhe^dstoe&tand van graaf , Vvoeate ia zoo levrediensteiiîend mogeiijk. De v selîedelverwonding<m zijn op goeden weg naar " die genez:ng en ainleon de armkwotauron om de voctverstuiking waaraan de Staatsiministor nog l'ijdende is, verhinderen hom voora'lsnog zich in zijne vvoning rond te bewegen. Dit zijn de laat- i ste berichtcm die van aard zijn de vrienden; van den achtbaren fitaataman voorgoed garant te ^ stellen. EENE REDE VAN LLOYD GEORGE Z OVER DE PAUSELIJKE NOTA t « Potdt Jouinmal » verneemt uit Londen, dat . op 28 Oktober Iioyd George voor de eerste r maal na het ontvangen der païusôlijke nota eene openbare réde zal houdfân te Londen, waarin v hij die houddng zaïl uiteemizetten door Engeland j-aangonomerii tegenover dien stap van den Paus. Pms- c ENGELSCHE VREDESOPVATTINGEN ' Wolff nieldt : Een hoofdartikel van de <c Manchester Guardian » roept de a Times * ter verantwoording, omdat dit blad de uitlating van een Elzasser-korrespondentie, volgeiis welke het wereldbe-lang oischt, dat dé Jtlijn de grens tusschen Frankrijk en Duitschland wordt, als de bij- n kans algemeene opvatting van Frankrijk voor- u stelt. Frankrijk verzette zich uitdrukkelijk te- ^ gen Briand's verdrag met Rusland, Ribot wees ^ het âf. De Engelsche openbare meening zou ^ niet slechts een voortzetting van den oorlog ^ voor annexatie van Duitsch gebied niet aan- ^ vaarden, maar weigeren een verdrag, dat in £,1 xulk een mogelijkheid voorziet, goed te keu- ren. ® r 1 <i NOG OVER DE « SEEADLER » R In een telegram aan de «Times» uit Syd-ney wordt nog gemeld. dat de « Seeadler » een , krachtige inrichting voor draadlooze telegra- V, fie aan boord had. Toen het schip bij het siland Mopihaa een schuilplaats had gezocht, P liet haar konimandant, graaf Félix von Luck- J ner, dadelijk die inrichting aan den wal op-richten en tnpte hij berichten uit Pago-Pago, îahiti en Honoloeloe af. Nadat de a Seeadler » aij Mopihaa gestrand was, liet Luckner een " boot van 32 voet als een zeilscheepje uitrus-;en. Hij liet haar rood schildereu en overdekte haar met kanvas. Voorop werd een machine-?eweer opgesteld en men braclit proviand voor :wee maanden aan boord. Toen zij een ge-sprek uit Pago-Pago hadden afgeluisterd, wer- ^ len Luckner en zijn bemanning ongerust en J5.' staken in zee, in de hoop dat zij hun kaap- ■ :ocliten konden hervatten. De menschen, die ^ >p Mopihaa achtergelaten waren, hadden Dloem, suiker en een beetje melk in blik. Ko- w kosnoten waren echter schaarsch, omdat de Duitschers de palmboomen hadden geveld, >m er de kokosnoten uit te halen, in plaats 11 /an er in te klimmen. 7c IN DE ITALIAANSCHE KAMER ^ De Romeiineolie koerospondemt van de * Stam- g >a » zegt, dat tengevolgo van de ministerkrisis îet débat in de Itailiiaansche Kamer over de al-remeene politdek weil' achterwego zal bCijven. je De nienwe Kaanorgroep, die thans reeds 85 Y, eden telt, heeft besiloteai de rechton van het par- Vl ment tegenoyer die rejjeering op den voorgromd a. e plaatson. Zij zaïl daartoe voorsteillcn de oor- ^ ogskredieten sdechts over korten termdjn te doen 2; oopen en een parlementaire kommissie van toe- g' :icht op de voorziiening met iévetnamiddeien in e »teliien. g De gebeurtenissen in Rusland '= Anarchie is Stockholm : De «Beurscourant » te Petrograd v< jeeft de mededeelingen weer die gedaan zijn te ;eworden an. de buntengewene kabinetszitting, G net betrekking tôt de anarchie die in het land 0 îeerscht! Uit de verslagen die in deze verga- 0 lering werden voorgelèzen, blijkt dat eene al- jeh^ele anarchie heerscht in de centrale en Z; uidelijke goevernementen, evenals in Siberië a; ;n Kaukasus. De 5/6 van het Ru'-sische Rijk la levinden zich in voile ontbinding. De regee- va ingskommissaris in Podolië zond een tele-, re :ram waarin o. m. het volgende voorkwam r Ik ben buiten machte al de ellende te ver- de ninderen ; de menschen worden in massa ge- de lood, en de dorpen zijn leeggeloopen. » le: De nieuwe wanordelijkheden Londen, 20 Oktober. — Uit Odessa d.d. 14 ezer aan de « Times » : Ofschoon het te Odes-a rustig blijft, neemt de wanorde in geheel uid-Rusland toe waar de toestand van onvei- ^ !gheid veel zorg begint te baren. Uit Kîef, P3 lo^tof, Astrakan, de Krim en Bessarabië ko-len berichten over onlusten en rooverij, be-reven door gewapende uit soldaten en bur- ^ ers bestaande benden. ^ Te Eupatoria heeft de plaatselijke révolu- fr onaire raad een aantal huiszoekingen bevo- j161 :n, waaraan volkomen onverdachte personen, ti zelfs patiënten in de ziekenhuizen, zich ebben moeten onderwerpen. m Bij Wladikawkàs hebben 200 struikroovers ij nacht een sneltrein doen ontsporen en de e' assagi rs, waarvan een honderd gedood en m< îwond zijn, beroofd. » , In de omgeving van Odessa is het aantal na li^daden vervijfvoudigd. In de stad zelf be- _ int men ongerust te worden. De plaatselijke va >wiet heeft een manifest uitgevaardigd, , aarin zij die misdaden afkeurt. Met woor- ^ m zal men echter die naderende anarchie niet m unnen tegenhouden. ^ Tti< Zelfverdedi^ing în Finland 1 Naar « Aftenbladet » uit ITelsingfors ver- sti eemt, hçeft een afvaardiging van de maxi- <}e lalisten uit Petrograd den 15den Oktober den ge inschcn Senaat voorgesteld de geheele Oost- de 'evloot over te nemen. TTC Senaat heeft dat 't x>rstel afge®!agemi. omdat het Finland niet ogelijk 'îzou zijn, de vloot voîdoende uit te M- asten en Finland bovendien eerst bereid is Gi ijn eigen verdediging te land en te water op v ich te nemen, als de Russische troepen het t md verlaten . d Onthullingen over hst geval KorniloJ J I.onden, 20 Oktober. — Naar de korrespon-• iit van de «Daily News» te Tetrograd seint > i n in het bezit van Kornilof zijnde beschei- ^ en openbaar gemaakt, waaruit blijkt dat Ke- , t-nsky Kornilof destijds had verzocht met icepen naar Petrograd te komen om de maxi- , alisten te temmen, en dat de regeerings-ommissaris Filonenko met Kornilof herhaal- ^ ehjk besprekingen heeft gevoerd over een î ieuwen regeeringsvorm. j Te Petrograd houdt men staande dat Filo- r niko niet met Kornilof onder één hoedje eeft gespeeld , niaar toch kwam in aile re- j eeringstelsels, die zij ontwierpen, Filonenko 1. i.s Kornilof's rechterhand voor. loen kwam het telegram van Kerensky, > aarin Kornilof werd ontslagen. Filonenko' a ''■rzocht toon Kerenaky in het hoofdkwartior ]j : komen en beloofde hem dat hij niet gevan-în genomen zou worden. .Dit bewijst dat Ke-enskv geen deel had aan het komplot. De korrespondent acht Kornilof's schuld bt- t ezen en vermoedt dat de stukken met open-aar zijn gemaakt om de Russisclie demoKra- k ^ van dienst te zijn. De publikatie komt erg ngelegen en kan licht tôt een nieuwe poii- i2 eke krisis leiden. aUITENLAND v AARDIÎEVING IN BULGAR1JE T Sofia, 19 Oktober. — In den avond va/ni 18 ktober, 's avonds 8 uren, (regista-eerde de 6ois-•Dgraaf te Sofia de eerste schokken van een iatseilijke eiardbeving. De eerste schok werd or varscheidicne a-ndere gevolgd, van welken ^ j tweede om 8,58 uren werd gevoeild. Dit was 3 hevigste, en enkole k-roonlijsten en sdioor-senem kwamen naar benoden. Er zijn geen achtoffei's. In het Weaten van Builgardje werd î beving ook gevoeld, doch zwakker; or werd ;at geen s-chade aangericht.. 11 ET STEENKOLENGEBREK TE ATHENE Reuter verneemt uit Athene dat het steen->loiigobrek onruetbarende afmetingerj neemt. v_ °it tramwayverkeer is aanzieniijk moeten b«-rkt worden. H-ît be&t-uur der ekktrisehe cem- f> •file heeft bekendgemaakt dat het bedrijf Za- S/ 'rdag zal moe.ton stopgezet worden zoo de re-•ering tègen dion tijd geen hrandstof ver- y. haft. . si STASSNIEUWS | B«weging der bevolking van 7 tôt en met 13 k tober 1917. — Geboortem : 52, waarvan 2 w •hoorende toi de viottemde bevoiking. — Over- iv. i<kns : 64, waarvan 6 behoorcmde tôt de vlot- d> flide bevolkinig. — 92 huwedijken worden in ;n loop dea' week gealoten. — 1 echtachoiding g4 ord uitgesproken. h In de lijst der overlijdensoorzaken vindom wij ^ volgende opgaven^ van aanstekelijke ziekten : li azelen, 1; kinkhoest, 2; loaigtering, 11. \ Weerkundige opgaven. — Luchtdrukkimg : st 15,2 m/m gemiddeid ; warmtegraad : van 3,4 tôt di >;1 gradem ; vochtigheidscijfer : 74 t.h. gemid- ->Ld ; hoogte van hot geva-lien water : ongeveer m/m per dag. # VOiwKSHGOviESCHOOL VAN HET ALGE* EEN NEDERLANDSCH VERBOND. — De sriingen, die zich hebben lat^n inschrijven )or de kursussen in Grieksch en Latijn worden iizoclit, 7,Ich op één van de volgende dagen m te bieden in het Koninklijk Atheneuin, Ge-eentepla-its, en wel op Maandag 22, Dinsdag i, Woensdag 24 en Donderdag 25 Oktober, van w îot 9 Torenuur 's avonds. ^ De eerste van de achî voordrachten van Dr. 'P* . Peetermans over « Ontleodkuiide », zal plaats :bben op Woensdag 24 Oktober, te 9 1/2 TU. 6' avonds, iii de Studiezaal van het Koninklij'k sc thenenm. ^ De toegang tôt Iaalstgenoemde voordrachten kosteloos, maar wordt slechts verleend op het v< irîoonen van een bijwoningskaart, weike gratis v«rkrijgen is in het Kon. Aîhenaum (ingang emeentcplaats), op Maandag 22 en Dinsdag 23 111 ktober, van 6 toî 8 T.U., en op Woensdag 24 Ltober, in hctzellde lokaal >van 6 tôt 7 T.U. Aang^houd^n. — In de Merksernstraat werden iternag, rond 1 uiur 's midoags, S... en J... ^ ngehouden. Zij voerdén een stootwagen, ge-den mot 160 kg beetworteis, diiie sx>hijnen ont- 7| ( emd te zijn aan. den Luchtbai, op den Eeker-nsteonwog. f" Dieïstalien. — Ten .nad'eele van de stad wer-•u op de HerbouviUekaai aan den petroolpier 'boeion en koorden van twee roddiingtoesteJ.- I ontvreomd. — In de ddamaints'ldjiperij d-eir Van Immerseel- 0( •aat werden dane lederen drijfrieman gestolen. in — Bij VervLiet, in de Statieatraat, werd' een se sp van 125 fnaink waarde, solieef ges'lagen. tu — Van koetaier Wuyta, wone-nde in de Beek- g« "aat, te Borgerhaut, word in d.e Gaastraat, ee>n R" riùdendêken gorobberd. Se VVerkongeval. :— Zatordag, rond 10 u. 'a mor- «î as, is de 41-jarige Petrus Rogîers, dde werk- pr im waa ioi liet gezonkèn lichterschip « Coleati- fr< », 'laggonde in de anonding vami dé Royers- is, in het ru,ion gevaLlen, waardioor hij een-l'scnschuddiiing on een ergie wonde aan hot ofd bekwam. Na de eerabe zorgen in 't Noor-[■verbandhuis ontvangen te hebben', werd hij ar a.r het Stuyvenberggaathuia ovcrgebracht. kr [iepikt. — Van vrouw Margaretha Zoll, wo- ^ nde Oude K oor,n mark t, werd haar handzakje en it eenig geld gepikt. ^ V'ERLOREN. — Zaterdag 6den Oktober, op q£ II trein die te 7,37 's morgens uit Antwerpen ^ sr Brusseï rijdt, een lijvig mûziekboek. Te na l te brengen tegen belooning op het bureel mi< 1 het blad: Roodestraat, 44 ,Antwerpen. )ns Invalledenhuis. — Eon- groote tentoon-liling van hoemders, konijnon, katten on ka-rievogels (Belgi-sohe watetralagers), wordt in-iicht in don Schouwburg El Bardo, St-Jaooba-.rkt, op 24, 25 en 26 Dooembor a.s. Dp aanvraag van eenige loden, heeft het 'be- dé iwr 'bealoten aan zdjne tenitoonstol'ring een af- de ?!ing voor katten toe te voegarn, wiillonde aidais on :uigenis geven van zijn belangatoVing. bijzon- de c in deze droeve tijden, vonr dieron die in de a-ligemeen te weindg gewaardcerdi worden. Ce rtet eere- en boschermin.gakomite:t bestaat uit : se >v. Gevers-Grisar, Mev. de Montdgay, Mev. ta oetaere-d'e Wa-ei, Mej. die gravim1 Geneviève aë an der Strateili Ponthoz, M. dé baron de Bie-erstoin Zawadsky, M. Geoa-ges van der Hey-en.In het Wichtingskomitoit zetolon : Mev.Heim. urger, Mcj. A. Hasse, Mev. Georges Hasso, h. Fritz Aghte en Georges Hasse. De keurdei'8 zijn : Mev. Chaires Huick'iiem-roich, Anderlecht (Perzische katten) ; heer ieorges liasse, Antwerpen (Siameesche kat/ten, .ngora's en Europeesche katten). Voor aile iniiolitingen, zich te wendlan tôt die »den van het IurichtingskoanJteit. ten retrospekiieve tenioonstelling betreffende :ekens, ciuivon, kon.ijnen , kanardevogeàs en kat--*1, zal tevens pilaats grijpcn, van 23 tôt 31 •eoember a.s., in hot Grand Hôtel de Londres, •e Keyzerlei. Het doel is aan het paibliek te toonen hoezeer 0 ki-ekens, d'uaven; konijnen, kanaricvogels om atten in ons levon gemengd zijn, hoe" wij ze !tijd beschermd hebben, hœ wij gestreèfd heb-c-n ze te verbotereai en eindeldjk hoe ze ons itijd, op gebied van kunst en volkecikiunde, obben aangetrokken. Het komitedt wendt zich Let dat doel tôt aile 'Liefhebbora ein kumatenaars. Zu'llen tentoongeatold worden; 1. LichtteekeniLiigen en piaten in zwart en in Leur; 2. Diploma's vain tentoonsbelllingen1 en prijs-ampon, breàokken, eoi-emetailem cm schaHien. ; 3. Kleinodiën en boeken, kleiaie \7oorwerpen 1 gilaa, metaail, aardowerk, enz. ; 4. Op,gevulde dieren, beantwoardeaiid aan den andaard van hot ras ; 5. Voorwarpem betiteffende dé ViLaamsche en «7aal&ohe folklore; 6. Schilderijen, .tooneelen voorsteflil'end! uit het ven van kieker^, dniven, k'Onijnen, kanarde-Dgela en katten. De insclianjving is ganse h kosteloos. Voor aile inlichtinigem. zich te wenden tôt de den vain het Inrichtdingskomiteit. Briefwisseiisg Uit een brief van Lierscho No^maidaten (ne-en wij het volgende : Lier, 19den Oktober 1917. Hier in het Vlaamsche Lier, in de Staaiânor-aalschool, waar eens de fiere Vlaame >.o ge-ichte tôt hare plaats, de edelate, werd verhe-în, is de toestand voor ons, huidôge Vôaamsch-izinden, ondragelijk. De geest vaai eon Van eers en eem Bergimann cc ,reekt er gansch en mrimigc andere zijn biîincn^esittpeB " Ai wat maar eemigsziiiis V iaamseh is wordt er tegengewea-kt. De achuild. iligt aan het be-uur ! Gisteren kwam onze gevierde dflohter René 3 Glercq een voordracht houdien te LieT. De ex-lingen die vroègen or naar toe te gaairn, ?pen een weigering op. Wanneer krijgon wij eon Vliaamsch bestuuir? Wat ons bedroeft is, dat van dé zijde van aar aanmoodiigi,ng ons zou moeten sterken, ots dan onversclailliigheid en tegenkanting ons ;el is Nooit hebben we, van hooger, één woord van >odkeuring over de ideale Vlaamsche zaak ge-^>rd, — wel van aîkeuring. Mocht eens de tijd aanbrcken da/t don. norma-îten geleerd wordt Vlaamach t© voeilien en laamsch te denken, en dat ailen, iéeraars en udemiten, in één onvergete-lijk geba-ar van geeat-•ift opn j zen voor ons Vlaaansch iideaai ! LA ATS TE UUR'» DUITSCH LEGERBERICHT Berlijm, Zondag 21 Oktober. — Oflk'ieel : Westelijk gevechtsterrein Front kroonprins Ruppreclit van Beieren : Oostende werd van ter zee beschoten. Huizen OTden beachadigd. Aan het front te lande in laanderen bleef, uit oorzake van den dichten îvel, de vuurbeddjvigheid beporkt. Voor het vailen der duisternis werd het vuur kraehti-;r aan de kust, bij Diksmuidcn en an emkeiie ktoron van het voomaannsto gevechtsVeld. eormaals worden voorwaarts rukkeo.de ver-innersafdeelingen Van. dén tegenata.Rd.er verlilea-xl afgewezen. Front van den Duitachen krooni^na : Na een mistigen, on daardoar ietwat raistigen orgen, nam Js middags, toori' de weorgosteid-sid opholdcrde, de artiiiierieslag van Vauxail= n tôt Braye weer groote beftighoid aan. De rijd duurde onveonindea'd Voort, meermaals .nzweLlend tôt trommelvuiur, en hâeld ook gé-irende don nacht aan. Sterkere aanvalien ilgden totdiusver niet. Bij de ovorige légers, eef de gevechtsbedrijvigheid meestai goring. îgen vijamdelijke vliegers werden nevrgeaoho-ii.Russlsch en Roëmeensch gevechtsterrein Op het eiland Dageu hebben onze troepen dé ^sterkust bercakt. Aanvaïôafdee-liugcn dringon het binneniland door. Totdiusver werden ver-ailiemde honderdtallen gevamgenen gete'.d. Het ssohen het eiland Moon en het vastoiand gele-n eiland " Schildau werd docr eus hezet. De isaisclae zeestrijdkrachten hebben den Moon* nd langs het Noord en verlatem. Het wrak der ilawa » en vier gcstramde stoomers worden ijsgegeven. Var.' het Russisch en Roemeen&ch int te lande is niets van beteekeni» te nielden. t Balkanfront [n het bergland tusschen het Soeœbi-dai en t Ochrida-meer violon gisteren, na kiachtdge :dllerievoorberedd'icg, storke Fransche strijd-j>chten aan. Duiteche, Oostemirijkaeh-Hangaar-îe en Builgaarsche troepen brachten door vuur door tegenaanval den vijandëldjkm storm-ip tôt mialukkimig. Ten Ocsten van het hrida-meer, evenals van het Prespa=.meer tôt u Cerna m ox> de beide oevers vani de Wardar, m de artiileriebednijvighedd liangs beide zijdetn rkeiijk toe. FRANSCH LEGERBERICKT Wrestelijk gevechtsterrein Parij3, Zondag 21 Oktober. — Officieel : 3p het Aisnc firont heftige artiLlericaktie in î loop vain, den nacht. De Fransche batterijen Jen een- munàtiestaroal ontiploffeu. Patroelje-tmiootingen in de atreek van Laffaux, waarbij Franschen gevangenon maak.ten. VerschilCon-Dun'tsche overvaïilen ten W'eaten van. den rniîlet'berg, 00 beide Maas-oevers en in den c,tor mn Lapapelotte, blcven zonder resul-xt. De Duitschers laeten gevangenen in Fraun-ae hand;en. Overal eldera kalme nacht. Ietf voor isderen dag Het werk der Aktivisten De «Gazette de Hollande», een Fransch-Bataviich d.ng, tei-L.g uit zijn aseh verrezui, maakt een portret van de Vlaamthe Aktivisten. 't 1s geflatt^erd ! Luister liever : « Misluk.'en van aile beroepen, balie,' medicijneu en veeartjenijkunde. lui d e verloren waren in de vaaaste naamlccs-heid van nederige betrekkingen, teleur- ■ gaitelde klanten van doods;he kroegen, voor hen is het huidig oogenblik een on-gehoopte weerwraak. Ministeriezetels en hopggeschoolstoelen die bezet waren door vc-rstandiger mede'.eerlingen van vroeger, macht en eereambten -.ie de on. gelukkige sehooiers van v66r drie jaren verplettcren, opgemerkte en goed be-taalde plaa.sen zijn er gewee.t voor aile hunkerende en. wrokkende liede-n ». De man, die liet schreef, heeit rondom zich heen gekeken en zich ingeteeld : k Zooals het bij ons is, zal het al overal zijn ! Laten wij een zelfportret maken en 't zal wel gelijkend.zijn ! » Op deze wijze l:r:jgen we nu toch < ■ kijk 'm, het frans. kiljonscli Hollandsch midden waar de « Gazette de Hollande n -wordt gebrou-wen.Op hetzelfde oogenblik vinden wij in de N. R. C. (Ochtendblad van Zaterdag 2 Oktober 1917) het VcrLoogschrift van de Vredeskonferentie van Stockholm. Daarin wordt naar oc-11. ver/oening-vre-de gestreeft, zonder inlijvingen. Er zijn twee hoofiartikels aan de Algemeene Voorwaarden gew'ijd, Kapitel 2 begint aldus : a Bijzondere voorwaarden. Volledig staatkundig en ekonomisch herstel van België en kultureele zelfstandigheid van Vlaanderen en Wallonie. » Met welgevallen zullen de Vlaamsche aktivi ten dus van dit stuk kennis nemen. Zij hebben het dan toch reeds zôô ver gekregen dat Vlaanderen's zclfstan- ■ digheid in een adem wordt yernçemd met het hèrstel van België. Vlaanderen is een Europeesch belang en een Europeesche kwestîe geworden die in de al-lereerste plaats aan de Stockliolmsche konferentie tôt onderzoek en ter oplos-sing voorgelegd wordt. Zou dit gcschied zijn indien er geen Vlaam&che aktivisten waren geweest? Van nu af mogen wij reeds zeggen dat wij het doel hebben bc-reikt, dat b j den aanvang van den strijd gestc-ld werd. Doch l'appétit vient en mangeint. Wat ons voldoening hadde geschonken voor dne jaar kan 't Vlaamsche voik n.et meer beyredigen. omdat wij de hatc-l'jVe frans-kiljonsche vijandschap leerdc-n kennen en omdat we weten welk de Haversche toeleg is tegen Vlaanderen op touw ge-zet.Kultureele zelfstandigheid kan geen genoegdoening meer geven. Wij willen voor Vlaanderen staatkundige en ekono-mische zelfstandigheid, omdat. het V laamsche volk beschermd moct worden tegen een hersteld België en tegen de Pran-eh-Waalsche inhaligheîd en hege-monie.In het laatstc- nummer van « Vr:'j Bel-RÎë » —dit van ]9 Oktober 1.1. — schrijft Bran-, van Cauwrelaert een hoofdartikel, oïl'!er hoofd : De tijden zijn rijp. Het vangt aan met deze woorden : « Het is ijdele moeite van den kant der Duitschers om zich op te werpen als recbtherstellers o; als beschermheeren van het Vlaamsche volk. Wij gaan b'j geen woekeraars te leen., die allec-n geven om hun s'achtoffers .uit te schudden. De Vlam;ngen weten zich mans genoeg, om in een a'.zijdig vrij België hun recht on-verkort te doen gelden, en koesteren te-getiover het buitenland, bevriend of vijand'g, slechts den éénen wensch, dat zij zich niet mengen in onze binnenland-sche, verhoudingen. » Omnis compafatio claudicat,^Ike ver-gelijking hin]<t. doch deze van Prans van Cauwelaert is haar twee beenen kwijt en komt aïs een rompsveiit in een bak aan-gerold. Hoe kan een Vlaamsche hooge-school, hoe de bestuurlijke scheiding en de verordeningen op de taal den Duitschers tôt wcekerhandel worden? 't Is dus alleen een rhetorisch advokatenmid-deltje. een captatio benevolentiae om de uitgewekenen ;n 't gevlei te komen. Maar dat de Vlamingen « mans genoeg zijn om in een alzijdig vrij België hun recht onverkort te doen gelden » dat is effenaf een voetje zetten aan de waar-heid. Even v66r den oorlog heeft Frans van Cauwelaert al. volksvcrtegenwoordi-ger nog de ervaring opgedaan dat de Vla-nn'ngen stelsehnatig werden gefopt en be Jrogen. De nieuwe Schoolwet was een b- drog, cen wapen te meer tegen. Vlaanderen, en van Cauwelaert stemde het De Legerwet was niets bete<- en. drukt en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume