Het Vlaamsche nieuws

697 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 08 September. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 22 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hx15m65k4n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■riidag S September *$t6. Tweed® Ja&rf. fit 249 Frii#i 6 Centiemen da&r gefaae! België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelictafc en meest verspreid Nieuwsblad van Beigië. - Yerschijnt 7 ma») per week !mT0*" ABONNEMENTSPRIJZEN : a Par mJktnd 1.75 Per 6 maanden 18.— Par 3 maaudsn S.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DËJN BRAJNlJË. Met vaste medewerking van Or A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AAiNKUiMJitiliNlitW ; Tweede bl&dz., per regel... 2.58 Vierde bladz., per regel... 8.58 Derdie bladz., id. 1.— Doodsberieht 5.— Voor «lie armoiiceu, wende men asich RUOLiKSl RAAÏ, 44 Nwmtsaf xgMautfmt» DE OORLOG Ibortzetting van den strijd aan de Somme. — De aan-Ivallen der Russen tusschen Dnjestr en Zlota-Lipa. — De Duitsch-Bulgaarsche opmarsch in de Dobroedscha. — [Het bruggehoofd Tutrakan bestormd. |e toestand in Griekenland Lden, 6 September. — Uit Athene ■g'steren aan de « Daily Telegraph : fcieuw zijn de politieke h arts toc ht en. fcarsten wegens aanhoudingen, ver-HJoor Engelsch-Fransche agenten in Krkleeding, en de aankomst uit Sa-K van officieren die weigeren aan Kvegiog ten gunste der entente deel KL stuurt een midden-koers die Kenkele partij kan bevredigen. Allen ■ten, of beweren; overtuigd te zijn, B eenige weg, die riog openstaat, is ■ bij de geallieerden aan te sluitc-n, B er zijn hevige geschillen over de Rtaarden en het tijdstip van een der-Kl- aansluiting. De aanstaande ver-Hpgen geven ook aanleiding tôt ge- ■gclukkigerwijze is datgene wat vre-Heenheid zou brengen en wat de Hensche pers onlangs als haar ver-Kiing uitsprak even onmogelijk als ■de huidige krisis. Koning Konstan-Bceft beslist geweigerd een afvaardi-■fte ontvangen, die de volksvergade-■van Zondag voor een week vertegen-■digt, doch wel zal hij" aile officieren Bngen. die gisterenavond zijn aange-Bp na te hebben geweigerd deel te Bn aan de beweging te Saloniki. Bt de Duitsche sociaal-democratie Blijn, 6 September. — Onder den ti-■Juitschland's toekomst » schrijft de Bil-demokratische afgevaardigde Hei-H het « Berliner-Tagebla't » : Bt Duitsche volk verkeerde bij het Bien van den ootlog in den gelukki-Bxstand, dat het vast kon gelooven Beerlijke vredelievendheid van den B1, en de verantwoordelijke leiders ■jkspûlitiek. Dit heeft den wil van Bolk in die dagçn onvergetelijke ■had en stuwkracht gegeven. De B>: handhaviug van het eigen recht ■estaan, maar ook de vaste wil tôt ■tu het inzicht dat de beschaafde m van Europa ekonomisch en gees- ■ o elkaar zijn aangewezem, xnoeten Ho hoofdlijnc-n voor de toekomstige ■olitiek aangeven. Wie een nieuw Bhland wil, moet zich daartoe ge- ■ krachtig maken. moet de midde-Hillen, zonder welke het doel niet ■teiken. Daartoe behoort het af-B van menig tegenwoordig Hralbaar programpunt en de prijs-B van menig liefgeworden leuze Ban's nieuwe eischen aan China B"1?, 6 September. — De eischen, Mtyan aan China gesteld naar aan-B'van ^et gebeurde te Tsengtsjia- ■ ^ehelzen : de oprichting van poli-■J'11 m plaatsen in Zuid-Mandsjoe-^■Oostelijk Mongolië waar Japan-^Pwen; de berisping van den kom-B ('er 28e divisie, welker troepen B^v°orval waren betrokken ; de be- der ondergeschikte officieren ■r,kh« geval rechtstreeks verant- ■n ht,eft geen schadeloosstelling ge- ■ och men veronderstelt dat Japan B e ennen gegieven dat het van B// aanbod tôt schadeloosstelling H als blijk van zijn goeden wil. ■ ^ereenigde Staten ■Sff®. 6 September. — De Se-Bw^. ' " m'^delenwet aangenomen, Kj;'^ J- het heffen van 205 mil-■LulS 'aars» door belastingen Bal. en °P b®ten uit munitie- ; Bn,' 7" fen verh°ogde inkomsten- ' beschermend recht 1 Bvan » ' r,, Voorziet in de bescher- 1 m, n;"Jer'kaansche firmâ's tegen ; Bstnflatrl;n ,°orI°g en 'n wederver- i^sch* te^en landen- die ' Bn. 0 a v erschepers anders be- * het wei^eren van ! Buikfeoot» en mijnoorlog Iyonden, 6 September. — Dloyd's vet neemt uit Weymouth dat de gezagvoei der en bemanning van het s.s. (( Jeanne van Kopenhagen, daar zijn geland. Het schip is in den grond geboord. De « Jea,nne », gebouwd in 1904, ma 1171 ton bruto, en behoorde aan M. Cai te Kopenhagen. Duitschland en Turkije Konstantinopel, 6 September. — Hal bei, de minister van buitenlandsche zz ken, vertrekt vanavond naar Berlijn 01 de leidende Duitsche staatslieden te tx zoeken. Venetië gebambardeerd Weenen, 6 September. — Officieel Eergisteren avond heeft een onzer zee viiegtuig-smaldeielen de militaire inrich tingen van Venetië en Grado doeltref fend met bommen bestookt. Een vlieg tuig is niet teruggekeerd. De < Rilda » Gisteravond te half twaalf, zegt d « N.R.C. », kwam met de «Batavier III alhier aan de bemanning van het N001 sche stoomschip « Rilda », te Kristiani thuisbehoorende. Dit stoomschip, brut groot 313 en netto 146 ton, werd in 188 te Preston gebouwd en voer van dez haven op Londen in gercgelden diens van de firma Ruys en Co. Gistermorgen ten 7 uur verliet d< « Rilda », kapitein S. Kahrs, met een be manning van 9 koppen, de Jobshavei alhier met ongeveer 300 ton stukgoed meest margarine, botcj en fruit. Omstreeks 41/2 uur in den namiddag zich bevindende op twee mijlen oostelijl van het vuurschip « Noord Hinder » werd de « Rilda » door een Duitsch* duikboot tôt stoppen gcnoodzaakt. Ter wijl kapitein Kahrs zich me.t zijn papie ren aan boord van de duikboot begaf maakte de bemanning de tweede boo gereed om te water te laten, want mei begreep wel dat d^ « Rilda » zou worder opgeblazen. De Duitschers brachten vier bommer aan boord en gaven bevel dat allen hm schip moesten verlaten, he.tgeen in tweK reddingsbooten geschiedde. Het licij toen tegen vijven. Even daarna hoord( men twee ontploffingen e.n zag men d< « Rilda » in de diepte verdwijnen. Kapitein A. de Broeder van de « Batavier III », met zijn schip op de terugreis van Londen naar Rotterdam, had var zijn dek zoowe.1 de « Rilda » als het gc-manœuvreer van de duikboot opgemerkl en, verwachtende dat er spoedig het een of ander zou gebeuren, bevel tôt bij-draaien gegeven. Vandaar dat hij de bemanning van de « Rilda », nadat dit schip- was opgeblazen, binnen het half uur aan boord kon nemen. Een van de reddingsbooten van het gezonken schip werd door de duikboot naar de « Batavier III » gesleept, de andere reddingsboot bereikte al roeiende dit stoomschip. Nie ni and van de bemanning van de « Rilda » heeft letsel gekrege.11. Deze bo manning bestond uit 4 Noren, 2 Denen, 1 Zweed en 2 Spanjaarden. Twee man-nen waxen hier bij vertrek achtergeble-ven.Het stoomschip « Batavier III » bracht tevens een van de reddingsbooten van de ;< Rilda » alhier aan. De bemanning van het gezonken schip is in het Scandinavisch zeemanshuis op-jenomen.Mesopotamië Londen, 6 September. — De « Morning Post » bevat brieven van verschillende jorrespondenten over de voortdurende ;ekortkomingen van den Engelschen ge-îeeskundigen dienst enz. in Engelsch-[ndië, te.11 aanzien van uit Mesopotamië somende gewonden. In een hoofdartikel verpt de « Morning Post » de blaam iaarvoor op Sir William Meyer, den fi-lancieelen adviseur van de Indische re-^eering.(Zie vervolg tweede bladzijde). Oaze (Ircoîe Oeïilnstreserds Leîterkuodige Prijskanip Justus Harduijn (HARDEWIJN) 1582—1641 Deze man is de beste Vlaamsche dich ter van zijn tijd, doch de verhandelin gen over letterkunde gewagen niet vai hem en de bloemlezingen zwijgen hen dood. Hij komt nochtans voor in d> IHchterhalle van prof. Heremans. Harduijn was priester en hij heef wel iets van Guido Gezelle in zijn vro me, godsdienstige gedichten, die beel dend en hartstochtedijk klinken. Wij moe.ten zijn naam Hardu-ij, Harduwijn en niet Harduin uitspreken ' wat blijkt uit het feit dat hij soms Jus tus Hardewyn teekent. Wij vinden 00] De Harduijn. Hij werd geboren te Gent in 158! en was een bloedverwant van Jakob vai ; Zevecote, die eerst Augustijnermonni] . werd, doch daarna tôt de Hervorminj l overging. Wij spraken over Zevecote in1 het e van 28 Aug. 1.1. en gaven zijn Veld gedicht, onder nr 42. Justus Harduijn was een goede vrienc van zijn patroon-genant Justus Lipsius Hij overleed te Audegem, bij Gent. Hardewijn schreef niet in den Cat siaanschen dichttrant, wat de dichtend< Vlaamsche geestelijkhe:d deed in 't alge meen. Zoo Willem van der Elst, pastooi te Bouchout, Pieter Ghescheer, pastoo: van 't Begijnhof te Brugge, en zoo d< vier paters : Willem van der Borcht, Pie-, ter Croon, de Melchelsche schrijver ui ' de 17de eeuw waarover kanunnik Muyl dermans een monografie uitgaf; Pietei Mallouts en Willem van Wissekercke. Ver Ixiven die allen steekt dan de jezuïet pater Poirters uit, doch een af zonderlijke plaats bekleedt Hardewijn Luister naar dit Kerstliedje : Terwijl de koude snerpend snijdt, Terwijl de Noordwind nijdig bijt, Die met den regen werrebalt, En in glad ijzel nedervalt! Ach! komt toch en wilt dekken He,m; Gij, meisjes vàn Jérusalem, Die van de koude schudt en beeft, Een weinig van uw kleerkens geeft. Dat allerhande kruid en blom Tôt boven op uw kribbe kom ; En u bekroon', omdat gij zijt He.er ende Meester van den Tijd. Het volgende is een omschrijving van het Stabat Mater : MARIA ONDER 'T KRUIS Schoon boven aile schoonen ! Hoe mag 't geschien, Dat Gij dus hangt ten toone Voor aile lien ! Dat Gij dus hangt genageld Vlak in de.n wind, Beregend en behageld, Mijn liefste kind ! Gij die ît al hebt geschapen, Wat vreemd bestier ! Hebt gij geen plek om slapen Elders dan hier? Voor wie deên ze toch maken Dat ledekant? 't Welk zestig mannen waken Met 't scherp in hand. Ha, Kruis, zijt dan gebogen ! Opdat ik dus Die mij vaak heeft gezogen Voor oorlof kus ; Opdat ik in mijn annen, ' O zalig hout, Voor 't laatste. maal verwarme Dat lichaam koud. Wij geven nochtans de voorkeur aan Maria met haar Kindeken. Koeverheid is in oud-Vlaamsch een zinverwant woord van ove-rvloe&ig. Het woord frichelen van krullende haartjes, doet denken aan wrikkelen of aan 't woord van Klaus Groth Bu fig-gelst mi um 't angesicht. _ e Mari** _ K 45 met haar 45 Kindeken Ach ! dat ik kus de purper rooskens Van uwe wangskens zonder vlek, Welke ik, uw moeder, t' aile pooskçns Met mijnen adem overdek. Mondedcen zoet, ik moet u kussen, Om mijnen brand alzoo te blusschen. De biekens klein op d'enkel tijkens Halen hun aas, en honig zoet, 1 Van uw roodgladde suikerlipkens, In koeverheid en overvloed. Mondeken ze>et, ik moet u kusaen, Om mijnen brand alzoo te blusschen. Ach ! dat ik ku» die krullend haarkens, Die. frichelen dweers ende krom, Gelijk of doen klein waterbaarkens Uw hoofdeken heel om end' om. Mondeken zoet, ik moet u kussen, j Om mijnen brand alzoo te blusschen. 1 Ha ! hoe dijn oogskens naar mij schieten - Hun sprietelingskens vlammig heet. Schiet, oogskens, schiet, ik zal genieten ^ Meer vreugd daarvoor dan icmand weet. " Mondeken zoet, ik moet u kussen, * Om mijnen brand alzoo te blusschen. I Justus HARDEWIJN. ; OIGEIIJKSTH NIEUWS i DE BELGEN IN HOLLAND. — c Gisteren ont moet ten wij een Hollander l uit Amsterdam, een man uit de beste k ring en. .wii_ vroeg-en hoe het over den Moer- - dijk ging met onze landgenooten. Hij glimlachte. 1 Goed, luidde het antwoord, zeer • ffoed ; 't is een heel spektakel voor Hol-land. Er is een zeer svmpathieke groep en t zijn juist de strijdende Vlamingen, - Ik hoor en bemerk wel dat ze bij ons veel ■ houden van menschen als René de ' Clercq, Julius Persijn, Léo Meert en an- deren. Ook de groep Frans van Cauwe-: laert dieelt in die sympathie, maar... — Maar wat? Dat volkje van de « Echo Belge » , lijdt verschrikkelijk aan oorlogsneurose. Zekere hr Charles Bernard, een advo-kaat naar beweerd wordt, is dol gewor-' den en spreekt van al de Vlamingen te fuziljeeren. In zijn artikels is er slechts ; prnak van « poteau d'exécution », « peloton d'exécution»... de indruk'die dat volkie maakt is niet zoo heel bijzonder. Wij begrijpen zeer dat een lange balling-schap hun de zenuwen overprikkelt en zij heimweeïg en ongeduldig naar huis wen-schen te gaan. Wij ook, geloof me, wen-schen het allen hartelijk ! In Holland is er niemand die het niet zoo vurig wenscht als zij zelven ! En toen deze vraag : — Worden zij ook van jullie met den dood bedreigd dat ze zoo vreeselijk doen? Toen konden wij slechts antwoorden dat nog nooit een Vlaming, of ten minste een flamingant, behoefte had gevoeld iemand te bedreigen... die strijden voor hun recht en tegen niemand. Uit de middelen kon de zaak zelve worden afo-eleid en srekenschetst. —■ Ta, dat voelen we nu in Holland toch ook wel. Toen voegde onze zegsman erbij dat René de Clercq voor a. s. Winter meer voordrachten te houden had, dan hij . fr.isschien wenschte. En hij wordt zoo gewaardeerd dat de societeit, die hem uitnoodiet, hem honoreert alsof hij een hoogleeraar of een minister ware. De « poteau » en « peloton d'exécution » heeft voor de Vlamingen niet eens de waarde van een musschenschrik... Die dolle heertjes zullen nooit de gele-genheid hebben hun bedreiging uit te voeren... het toont alleen hun goed hart ! Wat brave jongens toch ! Wat potsierlij-ke Fouquier-Tinville's och arme! EEN BELGISCH LANDBOUWER DOOR EEN GRANAAT GEDOOD.— De Belgische vluchteling Aloys Seys, te Blincourt (Oise) bekeek een granaat, welke zijn zoontje van het veld opgeraapt en hem juist overhandigd had. Terwijl hij het gevaarlijk voorwerp vasthield, ontstond er een hevige ontploffing ; stukken van het projektiel doodden den heer Seys en verwondden ernstig zijn zoon en twee zijner landgenooten. DE SCHOLIER-NATIONALISTEN IN IERLAND. — Het verbod van den Nationalen dienst van openbaar onder-wijs in Ierland, om politieke kenteekenen in de officieele scholen te dragen, heeft te Dublin tôt een staking der scholieren aanleiding gegeven. Maandag achter-middag werd den jongenlieden van de St-Thomas-school door hun onderwijzers ter kennis efebracht, dat het hun verbo^ den was de Iersche republikeinsche kleu-ren, oranje, groen en wit, te dragen. Den volgenden morgen weigérde het grootste del huniier de lessen bij te wonen. Zij gingen v.sn school tôt school, aanhan-gers wervende, de Engelsche inrichtin-gen uitfluitende en de glazen van de An-glikaansche kerken ingooiende. Dit duurde tôt de aankomst van den konsta-bel. EEN GE8CHENK VAN BELGEN AAN KONINGIN WILHELMINA. — De Belgische vluchtelingen in het kamp van Nunspeet hebben aan Koningin Wil-helmina, als bewijs van dankbaarheid voor de m Holland genoten gastvrijheid, een prachtigen tulle-sjaal gezonden, om-legd met Bmsselsche kant. Hij was verve t in een wonderschoone doos uit be-werkt eikenhout, met, op het deksel, de wapens van België; en van binnen een bekleeding in Oranje-satijn. De chefs van de twee ateliers van Nunspeet en de vertegenwoordigster der kantwerksters hebben dit wonderschoone geschenk, op den verjaardag van H. M. Wilhelmina, aan het Paleis van 't Noordeinde in den Haag gebracht. DE BELGISCHE SOLDATEN EN DE MESSENSTEKERIJ. — Uit de « XX» Siècle » : Eenige dagen geleden richtten wij een dringend verzoek tôt de militaire overhe-den van den Haver voor een strenger toe-zicht. Men zal uit het volgend van een onzer konfraters van den Haver overge-nomen bericht kunnen oordeelen of wij ong-elijk hadden : « In den namiddag van Zondag waren de heer en Mevr. Bourdon op de hoogte van de rue Guillaume-le-Conquérant, toen een Belgische soldaat, zonder eenige reden en zonder zelfs een woord te zeg-gen, zich op Mevr. Bourdon wierp en haar een messteek toebracht in het lin-kerdijbeen, haar een wonde veroorzaken-de van 5 centimeter lengte. De Belgische soldaat, die smoordronken was, heeft geen enkele uitlegging, noch een verstan-dige inlichting kunnen geven. Hij heeft niettemin verklaard Georges Wa'^ecamps te heeten, oud 25 jaar, en werkzaam in de constructiewerkplaatsen voor artille-rie-materieel. te Ste-Adresse. Hij' is ter beschikking gesteld der Belgische militaire overheid. Een ongeveer gelijkaardig tooneel heeft zich 's avonds afgespeeld. André Paupert, 17 jaar oud, kwam voorbij de Place de l'Arsenal in de nabijheid van een groep vechtende Belgische soldaten. Eén van de militairen verwijderde zich uit de groep, en Paupert eenige meter verder inhalende gaf hij hem een messteek in den linkerschouder en vluchtte toen weg. » Met de overgroote meerderheid der Belgische soldaten, wier eer leelijk op het spel staat, verzoeken wij om ernstige maatregelen te nemen. Zonder twijfel is de alcohol de schuldige, welke hier onder een vorm verkocht wordt bijzonder gevaarlijk voor onze soldaten. Dat er dus spoedig besloten worde al het noodzake-lijke te doen om zijne verwoestingen te beteugelen. » EEN PHIDIAS IN HET LOUVRE-MUSEUM. — Mej. Louise de la Cou-lonche heeft ;aan het muséum van het Louvre een kleinen marmeren kop ge-schonken, voortkomende van het Par-thenon. Het is de kop van een jongen baardeloozen man met een vurig en beslist uiterlijk, met fijne trekken en niet natuurlipk krullende haren.De uitvoering ervan is delikaat en krachtig, élégant en vol. Is de kop van de hand van Phidias zelven? Men zou het niet met aile zeker-heid mogen bevestigen, maar de kenmer-ken van zijn stijl en zijn atelier zijn voor-handen. Het is, zonder twijfel, de kop van één der kleine ruiters in Grieksch overkleed, die op de friesch vex>rkomen van den tempel, in de processie der Pana-thenaeën.De heer de la Coulonche had zijn kop gekregen van zijn schoonvader, Amédée Daveluy, stichter en de eerste bestuurder van de Fransche school te Athene en het was op het oogenblik zelf, dat het stuk van de fries losraakte, dat de koning der Hellenen, Otto I, het den heer Daveluy ten geschenke aanbood. EENIGE NADERE BIJZONDER-HEDEN OVER ROEMENIE. — De heer Edmond Théry, de bekende econo-mist, geeft in de « Matin » eenige nadere aardrijkskundig-e, ekonomische en ethno-graphische bijzonderheden over Roeme-nië. Na aangestipt te hebben dat de totale oppervlakte van het Iand 13,790,000 hectaren bedraagt, een vierde ongeveer van Frankrijk, berekent hij de grootte van de bevolking : De vroegste volkstel-ling, welke in Roemenië gehouden werd, loopt terug tôt het jaar 1859; de bevolking van de twee Donau-provinciën, Wa-lachije en Moldavië bedro^g toen 3 mil- ; iioen 864,848 zielen. Bij de volkstelling ( van 1 Januari 1913 beliep het aantal der • in den staat wonende Roemeniërs 7 mil- < iioen 509,000 en daar het jaarlijksche 1 santal geboorten dat der sterften met ; 137.000 overtreft, moet de bevolking -van Roemenië in Augustus 1916 onge- < veer 8,000,000 zielen bediagen hebben. ( De graanbouw besloeg in 1915 een op- 1 pervlakte van 38% van het grondgebied < în gaf een opbrengst van 60,830.000 1 quinbalen. ] De Belgische tiandel na den Ooriog Wij verwijzen naar onze vorig® be. schouwingen over dit onderwerp, ver-sch«nen in het nummer van Woensdag 6n dezer. Daarin beloofden wij, na te hebben aangetooud welk belangrijk deel Duitschland aan onzen handel neemt, te ondeizoeken of dit aandeel door een ander land, in casu Frankrijk, zou kunnen overgenomen worden zonder ons-ekonomisch leven aan een katastroof bloot te stellen. « C'est de la France que doit nous ve-n r le salut », zegt de heer Billiard, maar hij voegt er zelf aan toe dat Frankrijk de daartoe noodzakelijke ondernemings-geest en drang naar uitbreiding ontbre-ken. Hij zegt woordelijk het volgende: ((Elle se cantonne volontairement en elle-même et, au point de vue économique, désire se suffire à elle-même». (Frank-r.jk houdt zich liefst met eigen belangen bezig en wenscht, op ekonomisch gebied, in eigen noodwendigheden te voorzien.) « Zijn stelsel van beschermende tolrech-ten, aldus gaat de heer Billiard voort, heeft voor strekking de prijzen in de hoogte te jagen en het kan in sommige vakken er n et aan denken met andete landen, zooals Duitschland, Engeland en België, te konkureeren. Thans begint Frankrijk echter te ontwaken. Onmis-kenbare voorteekens, namelijk op het gebied der koloniale politiek, bewijzen het. Wanneer het bevrijd zal zijn van den militairen last die het teneder drukt en al zijn jeugd gedurende drie jaren van allen produktieven arbeid verwijderd houdt, zal het naar buiten kunnen kijken en tôt een ekonomisch leven geraken dat zijner waardig is. » Tôt daar de heer Billiard.Tegenover die meening neemt de in onze vorige beschouwingen aangehaalde ekonomist Heinrieh Waentig een scep-tisch standpunt in. Wij zouderi hem geenszins kunnen volgen indien zijn hou-ding het gevolg was van zijn Duitsche nationaliteit. Wat hij echter over de kwestie die ons hier bezighoudt neer-schrijft, is zuiver argumentatief ; wij kommenteeren zijn opinies niet en laten den lezer zelf oordeelen. « Frankrijk zal tôt een ekonomisch leven geraken dat zijner waardig is. » Mis-schien, zegt Waentig. Maar dan moet Frankrijks ekonomie een geheelen om-mekeer ondergaan. Reeds Armand Julin (de gekende Belgische statistieker) heeft pogen aan te toonen dat de ontwikkeling van den Franschen bu-'tenhan-del merkelijk afwijkt van den Duitschen en den Belgischen. Tijdens de periode van 1860 tôt 1890 overtrof Frankrijk zijn beide mededin-gers op beduidende wijze, sedert de helft van de jaren '90 is het echter op den achtergrond geraakt. In welke verhouding het tijdens de laatste tientallen jaren aan den Belgischen buitenlandschen handel deelgenomen heeft, blijkt duidelijk uit de volgende tabel die vol-gens de opgave van de Belgische statistiek is samengesteld : Frankrijks aandeel in % aan den Belgischen Invoer Uitvoer 1870 25.4 33.4 1880 20.0 32.7 1890 19.5 24.8 1900 16.9 22.1 191 0 17.5 19.6 191 1 16.4 19.4 191 2 16.3 19.0 1913 19.8 20.5 Men ziet dat het aandeel van Frankrijk in beide richtingen een dalende strekking heeft (wat met het Duitsche aandeel niet het geval is, naar uit de cijfers in het vorige artikel duidelijk blijkt). Die vermindering zou, wat den invoerhandej aangaat, nog scherper aaa 't licht komen, indien de op honderden millioeneu be-loopende invoer van edele metalen tijdens de laatste jaren afgetrokken wordt. De betrekke-lijke vermindering van het aandeel in den Belgischen uitvoerhandel is te verklaren uit ;en achteruitgang van de werkelijke goederen-ruiling, tevens ook uit een vermindering van den doorvoer, waarvan de waarde niet heelemaal nit de statistieken kan geweerd worden. Toch neemt Frankrijk ook thans nog ils invoer- eu als uitvoerland in het komplex .*an de Belgische handelsbetrekkingen te za-nen met Duitschland, de belangrijkste plaats in, en het is begrijpelijk dat België, in de reronderstelling dat het zijn Oostelijkeu na->uur vervangen wil, de oogen richt naar het Westen, 0111 ten minste toch de verhoudingen :e herstellen zooals die in de jaren '70 tusschen 3e beide landen bestonden. Wat beteekent echter voor Frankrijk de overname van het belangrijke Duitsche aandeel in ons zakencijfer? Me,n /erandert zoo maar niet « du jour au endemain » een door jaren bestendig-len ekonomischen toestand in een landje ds het onze, vooral niet in anormale tij-len na eeji wereldoorlog als de tegen-voordige, die naar het oordeel van ivloyd George « a great collapse )> ten ge-/olge zal hebben. Maar zelfs afgezien laarvan, zou Ftankrijk in de hooger ge-îane veronderstelling voor een reuzeti-:aak worden gesteld. Waentig heeft er >p gedrukt dat Duitschland en Frank--ijk weliswaar voor ongeveer hetzelfde jëdrag in onzen buitenlandschen handel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume