Het Vlaamsche nieuws

1560 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 29 Dezember. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cf9j38n17m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Woensdag 29 December 1915. Berste Jaarg. Nr 348 Prijs: s Gentlemen door gebeel België Het Vlaamsche Nieuws Het best iïigelieht en meest verspreid Niëuwsbl&d van België. - Verschijnt 7 m&al per week abonnementsprijzen Ter week 0.35 Per 3 maanden 3.7S Per maaiid 1.25 Per 6 maaa4Bfc& 7.68 Per jaar 14 AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD Df Aug, BORMS — Albert VAN BEN BRANDE UREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1990 ■ III «Il ■ll'^UfeBafcd^SBEâESiSaSWrftaagSggjHMCWBWBaBPggggMKMMWPg aankond1qingen Tweede bladz., per regel 2.BB Vierde bladz., per regel.. 8.68 Derde bladz., id. t.— Doodsbericht 6.— Voor aile annonceii, wende ni zich : ROODBSTRAAT, 44. Eeo waardig antwoord van ode Baekelmarîs I,n het jongste nummer van het hier I verschijnend weekblad « Het Tooneel » I is van de hand van Lode Baekelmans, I den bekenden Vlaamschen letterkundi-I ge, een woord van protest verschenen I tegen de Franskiljonsche praktijken die I t_ Antwerpen in sommige liefdadige I kringen: in zwang zijn. We mogen wellicht met den sehrijver I van dit stuk in opvatting verschillen, I wat de gedragslijn betreft die de I Vlaamschgezinden in hun taalstrijd te I volgen hebben, dit neemt ,niet weg dat I de gevoelens die Lode Baekelmans on-I derstaanden brief hebben ingegeven ook I de onze zijn en dat hij met eçn kranig I woord de meening vertolkt van aile I rechtzinnige. Vlamingen. Ziehier nu zijn Open brief aan Mevrouw de Montigny de Wael te Antwerpen C-eachte Mevrouw, Mij viel de eer te beurt door U in 't I Franseh uitgenoodigd te worden om in I de Kerstweek, de tentoonstelling te ko-I men bezoeken in het lokaal der Harmo- Mevrouw, laat mij toe U te zeggen | hoezeer ik U en de andere edele dames I bewonder die zich zoo onverdroten heb-I ben gewijd en wijden aan de zware taak I om te, gemoet te komen aan de heer-I schende ellende. Door uw werk, Mevrouw, hebben de I dames het bewijs geleverd, van haar hoo-I ge opvatting van de roi der vrouw, I van het inzicht harer sociale roeping, I van haar menschlievend en vaderlandsch I,n de rampspoedige dagen die ons ge- ! [ liefd, Idein maar glorierijk land nu be- I leven moet, is het een heerlijk gevoel I de groote eenheid onzer natie een wer- I kelijkheid te weten, waarin de scheiding I der, standen als wegvalt voor het gevoel ■ va,n groote solidariteit. Uw stand, Mevrouw, voelt het, het I voile, Mevrouw, voelt het eveneens. Ik behoor tôt dat volk en ben gehecht I aan dat volk met al de innigheid van I mijn hart. Ik voel als zij, denk als zij, I verlang wat zij verlangen, voel mij ge-I krenkt waar zij zich gekrenkt voelen. En door uw Fransche uitnoodiging I hebt U mij. hebt U ons volk gekrenkt. Ik ben cf ertuigd dat het onwillekeu • 1 I rig geschied is, maar het is geschied. I zooals het vroeger steeds geschied is. Uw stand zal vreemd blijven, Me-I vrouw, vreemd tegenover zijn eigen I landgenooten, zijn eigen stadgenooten I wanneer, ondanks aile goede voorne- ■ mens, niet eens en voor altijd afbreuk i I wordt gedaan met de miskenning onzer I. eigen taal. Wij zijn Vlamingen, Vlaamsche Bel-I gen en fierder dan ooit op onze afkomst I wanneer wij denken aan ons volk dat I zijn bloed zoo rijk veil heeft voor de I verdedig-ing van ons gemeenschappelijk j I vaderland, Nogmails, Mevrouw, ik bewonder I zeer tnv werk van troost en hulp aan . I aile misdeelde landgenooten. Uw echte vaderlandsliefde straalt uit I uw werk. Maar uw fijn vrouwelijk hart moet I voelen wat ik hier als stem uit de me-I nigte meen neer te schrijven. Wat helpt de opoffering wanneer wij I het levend woord dat ons allen bindt, I toch moeten derven, wanneer wij in I eigen stad en land steeds door uw stand I worden aangesproken in de tweede I landstaal die onze taal niet is. Uw liefde-I gaven worden hierdoor aalmoezen. Wat zou het Luikervolk zeggen I wanneer zij in de andere landstaal, in I het Nederlandsch werden uitgenoodigd? enkele woorden, Mevrouw, I vloeien mij uit de pen, zij zijn oprecht, I zonder wrevel of vitzucht, hoffelijke ■ woorden van een Vlaming die zich ge-I krenkt voelt, niet door deze louter I Fransche nitnoodiigng, maar door den I West die de stelselmatige weglating I °n7er taal betracht. I I /'on al s ik voel, Mevrouw, voelen er [ ■ tendon in Vlaamsch-België. Door I het ui+sltiiten der volkstaal grieft U ons, ■■doet den taalstriid herleven «n stoort de 1 îNoten srodsvrede. - j, I-aat 0*9 niet vsn elkaar vervreet*den 1 '» itie iuffe* !... Aanvaard, Mevrouw, de Wetuigi*S I ®ijn eerbied. I Lode BAEKBLMANS. i Ooze Letterkundi^e Prijskamp Wij achten den prijskamp zooveel als gesloten en geven op de derde bladzijde twintig vakjes om de Vlaamsche schrij-vers aan te duiden en te rangschikken volgens de voorschriften die we hier nogmaals laten volgen : 1. Welke waren de twintig bijzonderste Vlaamsche Schrijvers sinds de Om-wenteling van 1830 tôt op heden? 2. Hoe rangschikt gij die naar hun waarde? VOORWAARDEN: 1. — Elken dag zullen wij de korte lcvensschets geven van een Vlaamschen sehrijver en tevens een uittreksel van zijn werk. 2. — Elke ,naam zal verschijnen in een vierkant dat gemakkelijk kan uitge-knipt worden. 3. — De UITKNIPSELS moet gij bewaren en er later de twintig voor-naamste, naar uw meening, uitkiezen. 5. —■ Het Vlaamsche Nieuws zal op 't einde van den Prijskamo een bulletijn medecleelen waarop twintig ledige vakjes zijn aangegeven, elk zoo groot als een uitknipsel. 6. — Daarop plakt gij uw twintig uitknipsels in de door u gekozen rang-orde.— Gij teekent met ,naam of dek-naam en laat uw blad geworden : Roo-destraat, 44, Antwerpen, met een vol-ledig adres, dat ge opgeeft. De schikkingen van den Prijskamp geven wij hieronder omstandig op, ook de waarborgen die elken mededinger zullen _ overtuigen van de volstrekte stiptheid in het naleven van het règlement en het eerlijk toekennen der prij-zen. Een vera,ntwoordelijke keuiTaad wordt daarvoor benoemd en bekend ge-maakt.TE VVÏNNEN PRIJZEN: de Ie priju 100 fr. de 2° prijs 75 fr. de 3e prijs 50 fr. Verschillende prijzen van minder waarde zullen later afgekondigd worden. SCHIKKINGEN VAN DEN PRIJSKAMP 1. — Eenieder ma? deelnemen aan den prijskamp, zelfs met verschillende bulletijns als die aile in regel zijn. Wie de. voonvaarden of schikkingen niet na-leeft, verbeurt aile recht. 2. — De Eindlijst zal de twintig voor-naamste Vlaamsche schrijvers opgeven, die gerangschikt zullen worden naar het aantal stemmen. dat de mededingers zelf hebben opgegeven. De naam die de meeste stemmen be-komt, staat aan het hoofd ; de tweede plaats wordt ingenomen door den sehrijver die dan het meeste vernoemd werd. Deze lijst wordt opgemaakt zonder re-kening te houden met de plaatsen door de mededingers opgegeven. Doch het bulletijn dat het dichtst die rangschikking benadert is overwinnaar. 3. — Deze Eindlijst wordt als volgt samengesteld : a) De bulletijns die de twintig meest bevoordeeligde namen bevatten. b) Dan t-weede rangschikking : eerst de bulletijns die de twintig namen op de juiste plaats zouden vermelden, dan deze welke 19, 18, 17, enz., juiste namen en de juiste schikkingen aangeven. 4. — Moest het toeval willen dat meerdere bulleijris in aile opzichten ge-lijke aanspraak zouden hebben, dan zal het bedrag der prijzen waarop de mededingers recht hebben te zamen worden getrokken en in gelijke deelen toege-kend.5. — De uitspraak wordt veertien dagen na den laatst afgekondigden naam bekend gemaakt. 6. — De Keurraad brengt verslag uit en de prijzen worden onmiddellijk aan de overwi,nnaars toegekend. De lijst der overwinnaars wordt in ons blad afgekondigd.Artikel 5 van de Schikkingen luidt dat de Prijskamp binnen de veertien dagen zal uitgesproken worden. Daar echter onze hoo^e-ewaardeerde vriend, de hcer Alfons Cornelissen, uit een zware ziekte opstaat en de taak die hij heeft willen aanvaarden nogal ver-moeiend zal wezen, werd besloten dat de uitspraak zou plaats hebben heel in 't begin van Februari 1916. HULii.ii.'|"LPiii|<'*»1 1 11 m iiirirt—» vlaanderen dac en nacht denk ik aan U Eene leerschool voor ïnvalieden Er wordt in onze stad bijzonder veel gewerkt ten voordeele van de oorlogs-verminkten —- door stichtingen van al-lerlei soort. Zij verdient allen lof om hun menschlievend pogen. Wordt er echter wel genoeg aandacht besteed aan de vraag hoe de invalieden, eens de oorlog voorbij, in het gewone leven zullen her-opgenomen worden? In hoeverre vooral ze in staat kunnen gesteld worden hun ledematen terug te vinden? Een kwestie van groot belang, zooniet de belangrijk-ste van al! Dat in de verschillende lan-den in die richting gewerkt wordt, hebben wij reeds bij gelegenheid aange-toond.De korrespondent te Weenen van een Nederlandsch blad heeft een invalieden-school in die stad bezocht, en geeft er zijne indrukken over weer. Men maakl er uit op wat men in zake hulp aan oor-logsverminkten bereiken kan door een degelijk onderwijs. Ziehier wat hij schrijft : Aan de grens der stad staat een groote school. Ze is nieuw en modem, maar in plaats van kinderen, zijn verminkten ei de leerlingen. Dezen worden er i,n de moeilijke kunst onderwezen om met een arm of met een stomp zoo te kunnen werken alsof de patient nog gaaf van ledematen ware. Om maar iets te ,noe-men : hoeveel menschen, die 's morgens hun das aandoen, hebben zich ooit af-gevraagd, hoe zou ik dit moeten begin-nen als ik maar een arm had of hoe zôr ik in dit geval mij kunnen aankleeden of een punt aan mijn potlood. ayiken. Men moet in zoo'11 toestand^zjjn g& bracht om zich rekenschap^K>l,^ivèfaV"h'0< dit probleem op te los'sen is,"^«irtlflafoir was het zoo'n geluk, dat de adtaiiiistra tie beslag kon leggen op de kennis; vat: een ingénieur, die, ziin rech'tèrarm ver-loren hebbende, nu ailes met zijn linkei doen kan. Ik heb gezien hoe hij aan^c venninkten de uieuwe kunstgreper leert, bijv. om een punt aan zijn -potlood te maken. I11 dat geval moet de knic een gedeelte van het werk ovememen 't welk vroeger door de hand veiTichl werd. Met ziin knie moet hij dan hel potlood zoo stevio- tegen de tafel druk-ken, dat hij met de linkerhand het werk verrichten kan. Maar die linkerhand zoe ver te krijgen, dat de vingers de noodi-g:e bewegineen kunnen maken, is geen kleinigheid. Bovengenoemde eenarmige ingénieur, die als onderwijzer in de school optreedt, zei mij, dat door de noodzakeliikheid gedwongen, hij zijn hersens heeft moeten inspanne.n om aaan zijn linkerhand te leeren wat de rechtei anders doen moest. Dagelijksche oefe-ningen, honderden teleurstellinge.u waren noodig, eer hii achter het geheini kwam. En omdat hij de bewegingen kon voordoen, en zijn leerlingen laat zien hoe het gebeuren moet, leeren die veel vlugger en makkeliiker. Ik heb .srezien hoe zij met de linkerhand leerden schrijven, boetseeren, teekenen, fotografeeren en muziek maken. In het kamp en in de barakken, die om de Hebbelschool op de grasvelden grebouwd ziin, krijgen 14 à 1,500 m an onderwijs. Het bestaat uit 42 loodsen of barakken en er is plaats voor 3500 man. Als ik nu vertel dat een groot aanfal van zulke kampen om Weenen is ongericht, die deels als kazernen, deels als ambulances, oefeningsterrèinen, enz, dienen, dan kriiVt men eenig besef hoe alleen on dit frebied reeds groote .eelele-lijke offers door den oorlog geëischt worden. Het kamn waarover ik schrijf, ligt in het Zuiden der stad, en juist daar worden talrijke scholen gehouden 0111 de menschen weer aan de maatschappij terug te geven. Vandaar dat in zoo'n kamp, behalve de militaire leiding, ook een sociale afdeeling bestaat, ^met de strekking om aan de invalieden een .nieuw beroep te laten leeren. Dan een genees- en heelkundige afdeeling, onder leiding van prof. Spitzy, die voor de kunstleclematen zorgt, en die menige wijziging aan schaaf, beitel, zaag, ha-mer, enz. heeft uitgevonden, om ze voor de vertninkte arm of ha.nd geschikt te maken. Heelemaal zoo goed als met ele gezonde hand ging het nog niet, maar ik heb de menschen zien schaven eu bei-telen, en zij hoopten door oefening op de vroesfere hoogte te koman. Zij leeren, door afwisselend gebruik te maken van het natuurlijke en van het kunstbeen, ook op de machine trapnen. Zoo'n kamp is een maatschappij op zichzelf. Vandaar dat zakenmenschen, ingénieurs, administrateurs en ambachtslieden. Allen doen kriigsdienst en zijn in uniform, omdat daardoor de tucht en gehoorzaam-heid beter .eehandhaafd kan worden dan door een meneer in civiel. Ik za g verminkte solda ten, die in de burgermaatschappij schoenlappe-r of we- ver geweest waren, weer aan het werk. trots ele verzwarende omstandigheden Een machinale kleer- en schoenmakeri; zag ik in voile werking, onder toezichi van peàrsonen, behoorende tôt de techni sche afdeeling in het kamp. Een sol-daat, die met zijn rechterhand het nie' verder çebracht had dan wat hanepoo' ten, liet miî zijn. schrijfboek zien en ver telele mii, dat hij het met zijn linker j hand verder -ebracht had dan vroege) j met zijn rechter. Meer nog, iemand di< ; heelemaal niet had kunnen schrijven ! leert het nu met de linkerhand. De mai was er zcer gelukkig door, hij voeld< ' dat hij nu iets meer kon, en zoo heef hij althans eenige reden tôt erkentelijk heid voor de wonel die hem dit gelul bezorgde. Zoo iets geeft moed en ver trouwen en behoedt hem voor wanhoop En dit is de groote sociale kant vai zoo'n invaliedenschool. Ik dacht oj mijn rondgansr. mij over niets meer ti verwoneleren, want ik had een een ■annige zien fotografeeren, zien teeke | nen, schrijven, dekoratieschildere.n, j; i zelfs zien scheren, en door een eenarmi Igen kapelmeester een strijkje van inva lieden zien dirigeeren, toen men mi naar de kiezentrekkerskamer bracht j waar door eenarmigen kleine dienstei werden verricht. Ta. de stoel, de boor machine, de plombeertaugen, enz., da ailes had ik niet verwacht. Men wa juist bezig met een patient en de een armige reikte allerlei voorwerpen aan. Ik had nog wel meer kunnen zien ! maar de schafttijd van 12 uur maakt ! een cinde aan mijn rondgang. Ik ging e '. opErewekter uit dan ik gekomen was jWant ik zag hoe i,n dat kamp het onge • luk dat de soldaten retroffen had dra.ee j lijker çemaakt werd en hoe zij door dei ^rbeid en door fie zucht om hen nieuw ; ! wappns t^\?erschaffen in den strijd de : tevens, moeci>en vertrouwen terug kre gen. _ * ' ' i De wetenschap als verzoenster « ' T \ : j Bij velen rijst de bange vraag : Ho zal uit den oorlogschaos van haat en ei lenele weer een kosmos van onderhng waardeering en welvaart groeien. D een verwacht, dat de nijverheid, de an eler dat de. handel als element van vei zoening zal optreden. Het is te begrijpen, maar daarom nie : minder verblijdend, dat uit het land de denkers stemmen gehoord worden, di aan de Wetenschap de roi van verzoen ster toebedeelen. Met bijzondere; voi doening halen wij in deze de guide: woorden van iemand als prof. Ulric von Wilamowitz-Muellendorf aan, di bij de overneining van het rectoraat de Berlijnsche universiteit o.a. zeide <! Wij hebben de Franschen en Engel schen e.vengoed noodig als zij ons. Mis schien ".ullen wij het niet meer beleven elat wij weder als weleer aanzitten aa: de feestelijk ge.dekte tafels met Rus e: Italiaan, Brit en Galliër, verbroederi door dat eene, dat zijn waarde houd door aile tijden : de dorst naar kennis Maar onze kinderen en onze, kleinkinde ren, voor wie wij op het oogenblik lij den en strijden, zullen er weder vai kunnn genieten : van de zegemingen de herboren één en ondeelbare Europeesch beschaving, na broedermoord en elood strijd, na brand, verwoesting en verdel ging. Want de liefde tôt de wetenschaj is een heilig vuur en wie dat inwendij voelt branden, die voelt zich nauw ver want aan aile, gelijkgezinden, trots ail ' historische, geographische en national tegenstrijdigheden. » Het is voorzeker een hoopvol teekei voor de toekomst, waar wij vernemen dat deze woorden ook aan Oostelijk ei Westelijk front met gretigheid zijn gele zen en daar wanne instemming he-bbei gevonden. Het lijdt geen twijfel, of er zijn 00] in Frankrijk en Engeland vele denken de geesten, die begrijpen, dat er ve zoening moet komen en die van dç we tenschap in deze heil verwachten. Mogen wij in de woorden van prof Von Wilamowitz lezen, dat thans il Duitschland een manifest als dat van d< Drie-en-negentig niet meer mogelijk zoi zijn. Zoo ja, dan zou het, naar wij mee nen, zijn groote nut hebben, indien daa openlijk van bleek. Niet van de vredes vrienden van professie, om zoo te zeg gen, kan in dezen wanhopisren strijd lie vredeswoord uitgaan, maar indien d< koning-en der wetenschap in de oorlog voerende lande.n elkaar weer vonden dan zou dit, vermoeden wij één zee: diepen indruk maken, omdat . zij be keerlin?en zouden zijn. De bekeerlin.£ is altijd vuriger apostel gebleken dan hi die altijd aan denzelfden kant stond. (Het Vaderland.) Uit Bfussel Oprichting van een bond voor jonger« Vlaamsche leerlingen (10-15 jaar) (Ingezondeiï.) Aan de ouders van de Vlaamsche leerlingen van Athenœa en Middelbare scholen te Brussel. ' In vele scholen bestaan vereenigingen van leerlingen, die tôt doel hebbejx de ; vriendschappelijke betrekkingen onder hen te versterken en hun gelegenheid te bieden in gezelschap van hun makkers, die dezelfde ontwikkeling en opleiding genieten, ook eenige aangename uren | door te brengen, waar, in het bij zijn van ) oudere vrienden, ook tevens d^ alge-s meene vorming niet uit het 00g verloren ^ wordt. J Aan het Athenœum te Brussel bestond j reeds zoo een bond, onde^r benaming van . « Help U Zelf ». Deze echter neemt al-. lee.11 de oudere leerlingen van ten minste j 14 jaar aan. Van verscheidene zij den werd ons echter met aandrang verzocht j ook iets te willen doen voor ele jongeren, . die thans geen andere gelegenheid tôt t betamelijke uitspanning hebben dan zich j te laten inschrijven in kringen, waar zij - in gezelschap van veel oudere jongens zich geheel ontredderd voelen. , De leden van « Help U Zelf » besloten ï in dit gémis te voorzien. Zij hebben een 1- bond voor jongere leerlingen gesticht, , en daar zij voistrekt de studie met wille.n - belemmeren, hebben zij zelf de leidmg - van dien jongeren bond op zich geno-1 men. Verscneide.ne leeraars van het s Athenceum, beicende voordrachtgevers, s hebben hun meetewerking beloofd om de - vergadermgen aautrekke,lijk te maken. De ieden van deze nieuwe afdeeling be-talen slechts ele geruige bijdrage van fr. O.ôO per jaar. Zij vergaderen om de 14 dagen in de groote zaal van het « Vlaamsch Huis », 16, Groote Markt, waar ze natuurlijk niet het minste ver- j teer hoeven te maken. De boog mag niet j altijd gespannen blijven. Ook de leerlin-e gen hebben andere bezigheden dan che _ van de school van noode indien ze goede e leerlingen willen zijn! Mochten de. e Vlaamsche ouders dat inzien en hun _ zoon toelaten lid te worden van dezen . |nuttigen bond. Zij, ouders en leerlingen, die er kennis mçe willen maken, worden ^ hartelijk uitgenoodigd op het feestje dat r de leerlingenbond, met medewerking e van den jongeren bond, zal geven in het «Vlaamsch Huis», op 3 Januari, om . 4 u. 50 (M.E.T.). 1 Zij die nadere inlichtingen wenschen, 1 kunnen die bekomen bij den voorzitter, e F. Ch. Crispeels, 9, Devrièrestraat, te r Laken. DAGELIJKSCH NIEUWS 1 AAN ONZE LEZERS. — Wij raden i onze îezers van Antwerpen en omlig- t gende aan, zich per maand te abonnee- . ren op ons blad. Van af 1 December - wordt dan het blad tehuis besteld met - de eerste postuitdeeling, Men gelieve 1 zich te wenden tôt het bureel van het r « Vlaamsche Nieuws », Roodestraat, 44. ^ eeuwig hetzelfde. — De Bel-gische Eegatie van 's Gravenhagen heeft ^ een schrijven rondgezonden om de ver-y sehillende Belgische konsulaten in Ne-' derland aan de dienstplichtige Belgen ^ kenbaar te maken. Dit geschiedde na-1 tuurlijk in 't Franscli en « 't Getrouwe Maldeghem » wiens lezers over 't alge-^ meen geen enkel woordje van de taal van (( Chez-nous » begrijpen drukte de ' mededeeling in 't Franseh ove.r zonder commentaar, ten teeken van protest ! « Tous les Belges sont égaux devant la 1 loi!» — («VI. Stem».) 1 deTelgische school te am. _ sterdam. — Uit « Le Quotidien » r vernemen wij elat de leerlingen van de Belgische school te Amsterdam ter ge-j legenheid van Kerstmis, Vrijdag avond, ! 1.1. i,n_het Odeon-theater een feest had-' den ingericht ten voordeele der Belgi-sche oorlogswezen. De heer Danlée, 5 « l'ancien pensionnaire de la Monnaie », 1 had aan dit feest zijn medewerking toe-gezegd.r Wij kunnen ons eenigszinsMndenken hoe het daar is toegegaan... ' HET INTERNATIONAAL SOCIA-^ LISTISCH BUREEL. — Het Interna-tionaal Socialistisch Bureel, waarvan de zetel te Brussel gevestigxl was, bevindt 1 zich sedert eenigen tijd in den Haag. | Men heeft een groot gedeelte der doku-r menten welke, tôt heden, in de oude lo-j kalen van het Volkshui» bewaard wer-dtn, naar deze laatste stad overgebracht. i Voortaan «al het bureel zijne bedrijvig'-' heid in de Hollandsch© residentiestacî uitoefenen. Het is met dat doel, dat de internationale sekretaris, de heer Kamiel Huysmans, afgevaardigde en gemeente-raadslid van Brussel, heden voor goed België verlaten heeft, om zich metter-woon in den Haag te vestigen. De ver-plaatsing van het Internationaal Bureel schijnt het gevolg te zijn van een beraad-slaging der leiders van de socialistische beweging, die in de komende gebeurte-nissen een roi wenschen te spelen, waarvan naar aile waarschijnlijkheid den Haag het hoofdtooneel zal worden. DE ENGELSCHE OPVATTING. — Bestuurders van groote Engelsche kost-scholen hebben een vergadering gehouden en uitgemaakt, dat het verkeerd was om jonge mannen, die nog in de leerja-ren waren en die groote gaven bezitten op 't gebied van de wiskunde en de andere exacte wetenschappen, als onder-officieren in de vuurlinie te gebruiken. Dat leidt tôt « verspilling van hersens », wat zeggen wil, dat die veelbelovende jongelui in 's lands belang niet als kanon-nenvoer dienden te worden vooruitge-schoven. De studenten en de oud-leer-lingen van de groote Engelsche kostscho-len, die reeds zijn gesneuveld of gewond, vormen een verb.ijsterend hoog percen-tage. Gaat het zoo door, dan zal de oorlog « Engeland berooven van de vinding-rijkste hersenen van half een generatie ». Aile ter konferentie aanwezige bestuurders van kostscholen vereenigden zich met een krasse mode in dezen geest. HET TOEZICHT IN DE LEGER-ZONE. — Uit de « Humanité » : Uit de talrijke brieven, welke ons van aile kan-ten van het front geworden, blijkt dat een streng en nauwgezet toezicht steeds meer en meer noodzakelijk wordt. Niet alleen hebben onze soldaten geen schoeisel en geene voldoende klee-dij — ofschoou de ministerieele circulaires zeggen, dat zij van het noodige linnen en de noodige schoenen voorzien zijn — maar hunne loopgraven zijn in vele scctors dôorslecht en bomvrije schuilplaatsen zijn er bijna niet te vinden.Het is ongelooflijk dat na 17 maanden oorlog, wij nog vragen moeten dat er ernstige maatregele.n genomen worden om onze soldaten tegen de guurheden van den winter te beschermen. Men kan ook niet als uitvlucht ne-men, dat de huidige wintercampagne ons overvallen heeft. Wij hebben die campagne verwacht en haar voorzien. En het was gemakkelijk om al de ge-wenschte voorzorgsmaatregelen te tref-fen opdat onze troepen deze campagne zonder gevaar en zonder te veel lij den zouden kunnen doormaken. Maar niets van dit ailes! Is het dus te verwonderen, dat de mannen der loopgraven ons smeeken om een mogelijk degelijker toezicht te verkrijgen en er onverwachts en dikwijls gebruik van te maken. Wat hun het meest tegen de borst stuit is de groote pers te hooger verklaren, in letterkundige artikelen van een hoogdravenden stijl en door groote personaadjes geteekend, of in officieuse verslaggevingen, vol op bevel geschreven grootspraak, dat bijaldien ailes gedaan was om den materieelen toestand van hun lot te verbeteren, zij hun toestand luchthartig opnemen. Het is voldoende om met de verlof-gangers te spreken, die vuil, beslijkt,^.. met verschoten kapotjas uit de loopgraven komen, om een denkbeeld van hun gevoelen te hebben ! Trouwens, zij zeggen ronduit dat ste-vige schoenen, goede onderkleeren, zin-delijlîe en gezonde loopgraven, diepe en veilige schuilplaatsen voor hen beter zouden zijn dan al die grootsprekerij en opgeblazen phrasen, welke hen pijnlijk aandoen en eenvoudig vervelen. ONTDEKKING VAN EEN POR-TRET VAN MICHEL-ANGELO. — In de beeldengalerij van de bibliotheek van Breslau heeft men een dezer dagen e^n miniatuur-portret ontdekt van Michel-Angelo. Het portret werd gemaakt naar een oorspronkelijk werk van Jocope dei Conte. Op de keerzijde van het me-daljon leest men dit opschrift : Michel-Angelus, Bonarotus Pictor. Statu et Archi. Flor. Voegen wij er bij dat het miniatuur-portret niet het eenig gekende is van den grooten Florentijnschen meester : er bestaan er bij ons weten nog twee andere, het eene 111 het Palazzo Pitti te Florencië, het andere in het paleis van aartshertog Ferdinand te Weenen. IEMAND WILDE zich verzekeren tegen ongelukken en ging naar den inspek-teur eener maatschappij. Fietst u? vroeg de inspekteur. — Neen, zei de man. — Rijdt u automobiel? — Neen. •— Vliegt u soms? — Neen, mijnheer, ik beoefen geen enkele jevaarlijke sport. — Jam-mer, mijnheer, zei de inspekteur, maaf gewone voetgangers verzekeren wij niet meer, dat is tegenwoordig te gevaar-lijk, daar kunnen we ons niet langer aan g'ewagen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume