Het Vlaamsche nieuws

1894 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 29 August. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nc5s758b48/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vfaensdag 29 ugustus 1917. ?. erde jaargasg Nr 239 Prijs: $3 Centiem voor gehee! België Het Vlaamsch Nieuws Vérsch|jn- 7 maal in de week AIONNEMBNTSPRIiZEN : tmr tta «i«ul(3 yonr S KlMSâ * " «or « m*»4 | v»i iéo j»"- "•* SUiSîhîu», Rtthft? m A«aion^igSag«s s SOODESTHAAT, 44 4NTWER1>8R BE OPSTELRAADl ïîl VERHCLST, Or. Aiig. BORMS Aib. VAK DEN 8RASÎ)g Met <t« vaste siedewerkiu'g van Haotfieeraar Docter Antann JACOB Eike medeirarker is p»raoealijk ver a»tw»»r4elijk v»©r xijn schrijven, ei bindt niet heel ée Redaktie. AANKONDIGINGEN) fweçGe blad, den regel 3.50 Derde ié. id. I.— Vierde ié. id. 0.60 Doodsbericfet 6.— OFFICIEELE BERICHTEN 0 DBIRCHE ZiiOE duïtsch avondberïcht Berlijn, Maandag 27 Augustus. — Officieel : la Vlaanderen is vanochtend een sterke Engelsche aanval ten Oosten van lepe-reii mislukt. Vanmiddag hévige geschut-strijd ten Noord-Oosten der stad. Voor Verdun is bij de gevechten van vtnochtend- Beaumont in onze handen ge-blcven.Ten Oosten van Czer^owitz heeft een aanval ons in het bezit gesteld van be-Jangrijke stellingen. Tôt dùsver zijn meer 'dan 1000 gevangenen en 6 kanonnen in-rtleverd. il MSTi-WISa- ZMOE Weenen, Maandag 27 Augustus. — Of-fccieel : RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Bij Soveja hebben Duitsche troepen »anhct legerfront Jozef een vijandelijke itelling bestormd en zich tegen hevige te-«naanvallen gehandhaafd. BALKANFRONT Ni«ts nicuws. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Di elfde Isonzo-slag duurt vcx>rt. De aanvallcn des vijands richtten zich op-lituw tegen onze linies op de hoogvlakte nn Bainsizza (ïîedlige Ge-est) en ten \oorden van Gôrz. De strjd woedde voor-i| ten Oosten van Auzza, waar Stiermar-ktrsvan het 47e reg., Dalmatiërs van het j/t reg. en andere troepen den vijand met accès het hoofd bieden alsmede op den Honte San Gabrieie met groote verbjtte-nng-. De wakkere verdedligers handhaven ich tegen aile aan vallen. Op de Karst-hoogvlakte slechts schermutselingen tusschen veldwachten. Drie Italiaansche vliegers zijn van den {rond af neergeschoten. VAN TURKSCHE ZIJDE TUjRXSCHE FRONTEN ■ Konstantinopel. Zondasr 26 Augustus. - Officieel : Eergister is een bende Russische roo-Ks, gekleed in militaire uniform, te Mu aan de Zwarte Zee geland en heeft |*opsIagplaatsen. van geneesmiddelen en t'inkeîs vernield en de bevolking gemo-Meerd. Daarna is de bende onder be~ perming van Russische oorJogsschepen Nggetrokken onder meevoering van P Grieksche muzelmannen. De Russen h viùjheid en beschaving prediken, be-Wclen op dergelijke wijze hun militaire 'Jardigheid. Vijandelijke ruiterij heeft opnieuw een Unvalspoging tegen Berseba gedaan. 69 . Cadrons, versterkt met bataljons infante en zes batterijen hebben daaraan Ngenomen. Terwijl sterke vijandelijke F'jdkraehten ten Westen van Berseba ^niitruk-ten, vielen 30 eskadrons onder 5ilvoering van een omvattingsbeweging ^ het Zuiden en Zuid-Oosten aan. Een afdeelingen uit Berseba bestaande enkele bataljons infanterie en eska-frons ruiterij met geschut viel echter de J^terh.oede van de vijandelijke kolonne, ^taande uit 12 eskadrons, in den rug iln waarop de vijand overhaast terug-met aehterlating van 8 dooden. Wij 4 paarden en enkele geweren buit-l^aakt.Tijdens deze krijgsverrich.tingen Wn onze vliegtuigen 450 kgr. bom-"'-T op den vijand geworpen, die 's nnd-den terugtocht aanvaardide en in den ^tvan 25 dezer tôt Telîarl terugweek. Onze patroeljes hebben tôt op grooten fctand van ons front geen- vijanden meer fitmoet. III RUtESSRSCHE ÏUOE ^°fi«, Maandag 27 Augustus. — Offi- BALKANFRÔNT heel het front zwak geschutvuur ®°P sommige plaatsen patroeljegevech-?• van onze patroeljen drong in !Jndelijke loopgraven bij Rastani en Nen met meerdere Fransche gevange-terug. Tijdens den dag, aan weers-r!-en levendige vliegerbedrijvigheid. ^HMEENSCII GEVECHTSTERREIN 'Q*nigc vakWfen van het front zwak ^utvuur. m rmsm zube WESTELKK GEVECHTSTERREIN Parijp, Maandag- 27 Aug-ustus. — Of-ficieel : Aan den linkeroe.ve-r van de Maas vuur-gevechten. De vijand heeft niet getracht onze nieuwe stellingen aan te vallen. Elders is de dag rustig voorbijgegaan. m EflGElSCHE IliUE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Maandag 27 Augustus. — Officieel : Heel den dag slagregen. Vanmiddag hebben wij de vijandelijke stelling ten Oosten en Zuid-Oosten van Langemarek aangevallen. Wij yorderen bevredigend. •Een vijandelijke overval benoorden L€S5 is afgeslagen. De luchtdienst was in de weer. Met ma-chinegeweren zijn vijandelijke îjatt^rijen en het vervoer van infanterie doeltref-fend onder vuur genomen. m» rrstiMSCBE zijde ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 27 Augustus. — Officieel : Op de hoogvlakte van Bainsizza is de strijd in hevigheid toegenomen. De vijand tracht met inzet van zeer sterke strijd-krachten enzen opmarsch naarden Oost-rand van het plateau te beletten. Onze troepen bieden den nieuwen tegenstand van den vijand vastberaden het hoof3 en hebben hem .op lal- van punten overwon-nen. De bataljons Alpenjagers Mente Tonals en Monte Pasubio hebben zich daarbij door hun heldhaftige houding on-derscheiden.Gisteren hebben wij meer dan 500 ge-vangenen gemaakt. Onze vliegtuigen hebben door herhaal-de moorddadi^e bombardement^n vernie-ling gezaaid in de vijandelijke linies en daarachter en de wanorde onder de te-rugtrekkende vijandelijke troepen ver-meerderd. «I BltSSiSËHE 1UDE RUSSISÇH GEVECHTSTERREIN St-Petersburg, Maandag 27 Augustus. — Officieel. Verkenningen van speursoldaten. In den nacht, die voorafging aan den 2Ôsten heeft de vijand Roemeensche stellingen in de buurt bezuiden Okna aangevallen, waar hij moest terugtrekken. In de richting van Kezdy Vasaskeiy viel de vijand in den loop van den 26n herhaaldelijk in het vak ten Noord-Oosten van Soveja aan en wist eén dier hoogten te bezetten. Een tegenaanval van ons wierp den vijand terug. Aan den Donau hebben twee Russische machinegeweren in den avond van den 25sten een vijandelijk watervliegtuig ge-veld, dat in de lucht in brand vloog en in de vijandelijke stellingen plofte. T:EL JÛGKAM M Ei% De Vredesakfie is Italie De « Times » verneemt uit Milaan, dat de libérale bladen de regeering vra-gen aanstonds stappen te doen riiet het 00g op de verlevendiging van den vre-despraat, die de pauselijke nota in het lefyen heeft geroe]>en. De (c Secolo » meldt, dat in een Mi-laansche drukkerij 100.000 afdrukken van die nota zijn besteld ter verspreiding op het platteland en onder de solda ten. Een klerikaal blad in Udine had boven een artikel over de nota op den eersten dag van het nieuwe offensief « een woord tôt de loopgraven » gezet. De « Corriere délia Sera )> wijst erop, dat de groote hoop meegaat met men-schen, die den oorlog niet tôt in het on-sindige verlengd wenschen te zien, als-mede met de anti-nationale socialisten. BARON FALKENBERG f Kopenhageni 27 Augustus. — Baron Falkenberg, Zweedsch gezant te Madrid, s vannacht hier overleden. Van 1905 tôt 1908 is hij gezant in Brussel en den Haag ^eweest en vervolgens tôt 1913 te Kris-:i allia. In het Middelbaar Onderwijs In een der laatste nunrmers van « Het V^laamsche Nicuws » lazea we een artikel over- de noodzakelijke vervlaam-sching van lie t middelbaar onderwijs. Schrijver geeft eenige wenken over het invoeren der geîeidelijke vervlaamsching. Mijms dunkens is- die geîeidelijke vervlaamsching niet erg praktisch. « De leerlingen -uit de hoogere klassen, zegt schrijver, wèrden in het Fransch haraas gedrild en hunne opleiding is te ver gevorderd oœ er nog aan te tornen. » Ja, juist,! Maar over 2, 3 jaar is hunne opleiding nog verder gevorderd. En als ze dan op de Vlaamsche Hoogeschool komen, zal het hun erg moeilijk vallen, v^n den eersten dag af hunne leergangen in 't Nederlandsch te studeeren. Eene zekere moeilijkheid 1-evert die vervlaamsching voorzeker op voor de studenten, maar waar wordt deze 't ge-makkelijkst overwonnen : op kollege of atheneum, waair vooral gestudeerd wordt, oin de verstandelijke vermogens te ointwikkelen, of aan de Hoogeschool, waar de belangrijkste zaak is : kennis op te doen ? Verder dunkt me dat de studenten met veel genoegen die gelegenheid zouden te baat nemen, om zich gedureinde de hu: maniora-jaren, die Iran nog overblijven, in de kennis htmner moedertaal te be-lcwamen. Met het stelsel der geîeidelijke vervlaamsching zouden alleen de studenten, die thans hunne 6de beginuen, van die vervlaamsching genieten. Al de overi-gen, blijven aah de oude verfransching overgeleverd. Dat ook is van belang ! Ik zou nog meen redenen kunnen aanhalen voor de oumiddellijke, of ten minste de spoedige ven'laamsching, b.v. : zal er la-ter geen veldtocht van tegenwerking en sabotage 'tegen die vervlaamsching ge^ voerd worden, zoo we den vijand den tijd laten zich te organiseeren ? Thans is er behoefte aan daden, zoo noodig aan revolutionaire daden, zooals Luc 't zegt. Het groote, mijns inziens het eenige ern-stige, beletsel voor die onmiddellijke vervlaamsching is het leeraarskorps. Noch-tans met goeden wil aan den eenen, krachtdadigheid aan den anderen kant, kan ook dit overwonnen worden. Overi-gens deze moeilijkheid bestaat ook bij de geîeidelijke vervlaamsching. Wel zijn er nog andere hinderpalen, o.a. « de kracht der traaghei'd' », de sieur en ook, ja, de wet. Deze hinderpalen zijn voor goed uit den weg geruimd den dagj dat de poli-tieke scheiding zal verwezenlijkt zijn. In afwachting moet «r, voor wat betreft de allernoodigste veranderingen maar gehandeld worden, comme si !... De Vla-mingen hebben sinds 1830 ondervonden, dat « eerlijk duurt het langst « ! Waarom b.v. niet eenige mannen belasten met het onderzoeken van de toestanden in het middelbaar onderwijs. Ik ben zeker, dat, in vrij talrijke gestichten, onmiddellijk ai de leergangqn kunnen vervlaamscht worden en in de andere in elk geval eenige, hier weiuig, daar meer volgens de omstandigheden. Deze kommissie kon werlczaam blijven, tôt de volledige ver-vlBarnschiing- voltrokken was en hier de al te plotselinge, daar de al te lamlendige toepassing der te nemen besluiten verbe-terera.'t Is echter dat ailes niet, wat me op de gedachte bracht dit artikel neer te pennen, wel het volgende : Schrijver vain hoogergenoemd artikel besluit : « Hr moet op gewaakt worden, dat niet enkel Vlaamsche uithangborden worden opgestoken, inwendige hervor-mingen zijn meer noodzakelijk. » Toch moete;n we bekennen, dat ook aan het uithangbord een zeker belang dient gehecht en onder uithangbord ver-sta ik hier: de omgangstaal. Eenige toestanden uit Limburg : in het Atheneum van Tongeren is de prefekt een Vlaainschonkundige Waal. Het is. dus zoo klaar als de dag, welke er de ambtelijk-gebruikte taal is. Wel zijn thans de druksels eentalig-Nederlandsch, doch dat is niet genoeg. Atheneum van Hasselt : idem ! Kollege van Tongeren : gebeden in het Nederlandsch ; officieele taal : Fransch ; 3 dagen in de week: Fransch. Kollege van Hasselt : dank zij veel lof-waardig w'erk, is de toestand hier merke-lijk verbeterd. Toch is 't Fransch nog 3 dagen in de week verplichtend. Dit mag slechts d^n toegelaten, als ook den Wa- ' len de verplichting wordt opgelegd Ne- -derlandsch te spreken. : Seminarie van St-Truiden : dit spant ■de kroon in Sions heerlijkheid ! Ailes, < officieele omgangstaal, gebeden, overwe. • ging, enz., ailes uitsluitend in het ' Fransch:. Eene uitzondering dient er ge maakt : de leerlingen der 6e, 7e en 8e mogen morgengebed en Overweging af-zonderlijk verrichten in hunne moedertaal.Het Nederlandsch is toegelaten drie dagen in de week (behalve in de eetzaal, daar nooit !) Zooeven venneem ik, dat om de opene plaats van « surveillant » te be-kleeden, een Waal werd aangeduid. Dan zouden de twee surveillanten Vlaamsch-onkuindige Walen zijn ! Dat is de toestand in Limburg. Is hij elders beter ? Aan al deze nrisbruiken moet beslist een einde gesteld worden. Hier bestaan geen€ ernstige beletsels, hier dient dus onverwijld ingegrepen, vooral zoo de spoedige algeheele vervlaamsching eene onmogelijkheid blijkt. Waar we den studenten het geluk niet kunnen verschaf-fen van in :t Nederlandsch te denken, moeten we toch zorgen, dat ze van nu af als vrije Vlamingen in 't Vlaamsch worden aangesproken, dat ze het recht heb-lien op eigen bodem, eigen tanl te spreken. O ! zoovele studenten wachten hun-kerend den dag, dat ze niet meer als min. derwaardigen zullcn behandeld worden, omdat ze Vlaming zijn. Daarom : het Nederlandsch de officieele omgangstaal in de seminaries, kolleges en athenea van het Vlaamsche land ; al de officieele mededeelimgen, de onder-richtingen, ook de gebeden enkel en alleen in 't Nederlandsch. Eene uitzondering kan gemaakt worden voor de klassen der wijsbegeerte in eenige kleine seminaries. Daar zitten noodzakelijk Vlamingen en Walen sa-men. Hier weze de officieele taal dezelfde als de voertaal van het onderwijs, n.l. het Datijn. Deze zaak schijnt mis9chien minder belangrijk, toch dient er de aandacht aan gewijd, die ze verdient. Ik hoop, dat er in dien zin zal ge-\verkt worden. Hier kan, dus hier moet gehandeld.Wat betreft de vrije onderwijsgestich-ten, die zouden weigeren, wel dat ze een-voudig gesloten blijven. 't Volk zal dan ziein waar zijue vrienden zitten ! VIC. STAD en LAND RENÉ DE CLERCQ, HOOFDOP-STELLER. — Wij zijn gelukkig te ver-nemen dat Dichter René de Clercq het hoofdopstellerschap van de « Gazet van Brussel » heeft aanvaard en en regelma-tig artikels van zijn hand zullen verschij-nen. Ieder kent zijn pen, ieder weet dus wat ons daar beloofd wordt. Het is een verheugend feit dat de Vlaamsche strijdpers er zoo kranig eu degelijk voorkomt, en zoo gunstig af-steekt bij de politieke dagbladen van v66r den oorlog. VERBETERING. —■ In ons nummer van 24 Augustus 1.1. verscheen een artikel, getiteld : « De beweging voor Vlaan-deren/s Zelfstandigheid », waarin een zin voorkomt die onduidclijk is doordien er een woord is uit weggevallen. De laatste zin van het tweede alinéa begint na-melijk in bedoeld nummer aldus : ii Sedertdien hebben de zichzelf noe-mende elementen geëvoluoerd, enz. » Dat moest luiden : « Sedertdien hebben de zichzelf gema-tigd noemende elementen geëvolueerd, enz. », waardoor ailes duidelijk wordt. RIJKSNORMAALSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS TE BRUSSEL (UK-KEL). — Daar het Beheer van het La-ger Onderwijs nog een aantal aanvragen heeft ontvangen van jongelieden die een toelatingsexamen voor de Rijksnormaal-school te Ukkel willen afleggen, zal er een aanvullend examen plaats gr'jpen aanvangende den lOn Seijtember a.s. om 10 uur (Torenuur). De kaudidaten gelieven onmiddellijk een aanzoek te zenden aan den Heer Al-jemeenen- Bestuurder van het Lager Onderwijs, Ministerie van Kunsten en We-fenschappen. De vereischte stukken biiunen; zoo noodig, nadien ingezonden worden. De kandidaten moeten ten minste 15 ;n ten hoogste 22 jaar oud zijn v66r den Ln Januari 1918. Inschrijvingen voor de voorbereidende lîdeeling aan de Normaalscliool worden îangenomen door het Bestuur. Beeckmanstraat, 26, Ukkel. HET HOLLANDSCH BROOD. — fot in de laatste tijden had de Neder-andsche iregeering, toegevende aa;n het Irjngend' verzoek Van heer minister-re-sident te Brussel, den heer Maurits van ^ollenhoven. en van het Koninklijk Ne-lerlandsch Komiteit voor de Bevoorra-îing van België, den uitvoer naar ons and toegestaan van een groote hoeveel-heid brooden, naar men weet, niet min der dan een inillioen kilogram per maand bedragende. Men begrijpt de belangrijk-heid der opoffening door onze Noorder-buren aanvaard, die, heel onlangs nog, in hun eigen land onderworpen werden aan een vermimdering van het dage-lijksch rantsoen. Sedert heeft de toestand zich nog gewijzigd, ten gevolge van de steeds stijgcnde moeilijkheden welke de regeering der Koningin ondervindt bij het verkrijgen, zijdcns Amerika, van den uitvoer der voon de normale bevoor-raditig der bevolking beetemde levens-middelen. Belemmeringesn worden door de regeering der Vereenigde-Staten den graanleveringen in den weg gelegd en wij weten, door ondervinding aan den lijve, welke moeilijkheden het Spaansch-Ne-derlandsch Komiteit, dat ons Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit bescherming verleent, tegenkomt om van Engelaind en de Vereenigde-Staten de voor de Belgi-sche bevolking meer dan onontbeerlijke voedingswaren te verkrijgen. Dit zijn de redenen van overmacht, die onze Hollandsche vrienden gaan dwin-gen hun brood^endingen tôt nader order te staken. DE HASPENGOUWSCHE STROOP-FABRIEKEN IN GEVAAR. — Uit Limburg wordt aan het Vlaamsch Kor-respondentie-Bureau geschreven : De Vlaamsche fabrikanten van Has-pengfouw worden eens te meer door hun lieve broeders de Walen beetgenomen. Het Vlaamsch gedeelte van Haspen-gouw is een der rijkste streken voor den beetwortelteelt. Talrijka stroopfabrieken zijn in het Zuiden van Limburg en het Noorden van de provincie Luik geves-tigd. De bezettende macht heeft het nut-tig geacht, zooals voor aile nijverheids-inrichtingen het geval is, ook het aantal stroopfabrieken te beperken, door slechts aan enkele fabrikanten vergunning- te verleenen om stroop te stoken. Deze toe-lati.ngp wordt verleend door de « Zucker-verteilungsstelle », op ad vies van het Sy n-idikaat der stroopstokers. Door deze re-g-eling werden in 1916 aile stroopfabri-kanten gedwongen lid te worden van dit syndikaat, waarvan de zetel te Luik ge-vestigd is, en het bestuur uitsluitend in handen van Waalsche fabrikanten is. Het is dan ook niet te verwonderen, dat tôt nogtoe aan geen enkelen Vlaamschen stroopstoker toelating verleend- werd, om tijdens het volgende seizoen te werken, terwijl aan zes Waalsche fabrikanten deze toelatmg toegezegd werd. Opmerkelijk îs bovendien, dat degenen die de toelating wel wisten te bemachtigen zijn : de voor-zitter van- het Syndikaat, de ondervoor-zitter, een broeder en twee bijzondere vrienden van den voorzitter, allen Walen. De schade die de Vlaamsche nijverheid van Haspengouw hierdoor ondergaat is ontzaglijk. Een bijna uitsluitend Vlaamsche nijverheid wordt, misschien voor-goed, naar 't Walenland overgebracht. De kontrakten, die de Vlaamsche fabrikanten met de pachters reeds gesloten hadden, zouden verbroken worden en de Vlaamsche landbouwers gedwongen zijn, onder nadeelige voorwaarden, hun beet-wortelen aan de Waalsche fabrikanten af te staan. De Vlaamsche fabrieken zouden, in het strengste van den Winter, gesloten blijven, waardoor honderden werlc-iieden broodeloos zouden gesteld worden.Dat dit geval onder de Vlaamsche fabrikanten, pachters en werklieden die van de stroopnijverheid moeten leven, verbit-tering veroorzaakt heeft, is alleszins be-grijpelijk. Ik verneem, dat de belangheb-benden zich tôt het Ministerie van Nijverheid hebben gericht. De bevolking van Limburg rekent er ten stelligste op, dat onze .mannen in het Vlaamsch bestuur te Brussel onmiddellijk doortastende maat-regelen zullen netmen. om aan die schreeu-wende onrechtvaardigheid een einde te stellen. WALEN EN VLAMINGEN. — In de « Echo Belge » van 9 Augustus geeft Louis Piérard, een der grootste te-noren van de « Union Sacrée », de ver-derfelijke Waalsch-Vlaamsche tegenstel-ling toe. Dat de Walen de Vlaamsche eischen bekampen en er zich met hand en tand tegen verzetten, geschiedt, zegt Piérard, « instinktmatig en als het ware door een reflexbeweging ». Als het instinkt van de Walen zich zoo-zeer tegen de Vlamingen keert als Piérard hier aangeeft — en wie zal betwisten dat hij gelijk heeft ? — dan ziet men niet in. hoe er in het Belgische huishouden vrede kan heerschen, zoolaiig niet de Belgische woning in twee geschikte kom-partimenten gescheiden is. Men zal derha'lve niet alleen goed doen, door de Middenbesturen de scheidingslijn te trekken, maar éveneens door het Parlement, waar het anti-'Vlaamsche instinkt der, Walen anders, als vrœger, al te zeer vrij spel zou thebben. lets ?oor iederen dag Laf verinoord Er bestaat nog altijd, m-eenen wij, een Kommissie van de Gruwelen, die zorg-vuldig ailes boekte wat vluchtelingen uit de oorlcgzone kwamen vertellen, in de maanden Augustus en September '14. Iets na te gaan of te onderzoeken was toen onmogelijk, doen 't zijn stukken voor een procès dat na den oorlog kan gepleit wordeu. De Kommissie zou nu onpartijdig haar taak moeten voortzetten en een nieuw hoofdstuk beginnen : de Engelsche grti-welen.In het etappengebied is de opwinding van de beyolking tôt het uiterste geko-men, vooral te Kortrijk en te Brugge. Te Brugge zeggen -de menschen eïfen-af : Als ooit de Engelschen in Brugge komen worden ze dôor het volk ver-moord ! Te Kortrijk moesten Engelsche krijgs-gevangenen tegen de volkswoede be-schermd worden. 't Is toch ook onverantwoordelijk wat er gebeurt. Bommen worden zonder be-leid of doel op de Vlaamsche steden g& worpen door Engelsche vliegers ; bur-gers, vrouwen en kinderen vallen met tientallen als slachtoffer van die bondge-nootschappelijke bezoeken. Te Kortrijk slaapt gansch de bevolking in de kelders en bij het minste alarm in den dag reppen de menschen de trap-pen af. Dat een vestingstad zoo moet leven bij den aantocht van den vijand, dat is erg, maar 't is de oorlogswet. Doch dat ge zoo door uw bondgenooten wordt behandeld, en dat honderden burgers hun leven moeten geven zonder dat er het minste oor-logsnut rnt voortspruit of zelfs zou kunnen uit voortspruiten, dat is tergend en ergerend. Te Brugge werd één Duitsche soldaat gewond ; te Kortrijk niet één. Twee bommen vielen te Kortrijk nog geen honderd meter van de Groote Markt, één verrichtte geen schade, doch de andere legde drie huizen in gruis. 't Is éen-laffe moedwillige uàtmoording van onze Vnaamsche bevolking. Wij zijn in bezit van een doodskaart waarop één familie : Adijns-Vromman en Pycarelle-Vroinman, de slachtoffers be-kend maken die zij alleen telt. Den Vrijdag 17 Augustus 1917 werden te Kortrijk door Engelsche vliegers ge-dood : Heer Joris Adijns, geboren te Kortrijk den 22 Novembex 1875, zijn echigenooie : Vrouw Cîotilda Vromman, geb. te Kortrijk den 10 Juli 1876, en hunne nier kinderen : de jongeheer Om-er Adijns, geb. te Kortrijk op 12 Januari 1902 ; de jonge juffers Germaine Adijns, geb. te Kortrijk op 6 Mei 1904 ; Aii-iia Adijns, geb. te Kortrijk op 18 Juli 1907 ; Simonna Adijns, geb. t» Kortrijk op 28 Oktober 1908. Heer Pycarelle, geb. te Kortrijk, 4 Fe-bruari 1870, en zijn echigenoote : Vrouw Emma Vromman, geb. te Kortrijk, 2 December 1869, en hunne twee kinderen : jongeheer Michiel Pycarelle, geb. te Kortrijk, 8 Apr.l 1898 ; jongejuffer Agnes Pycarelle, geb. te Kortrijk, 1 Juli 1900. Vier brave aangetrouwde huisgezin-nen, die tôt dezelfde familie behooren, allen te Kortrijk gewonnen en geboren, worden door een dommen wildeinansaan-slag geheel uitgemoord. Onder de familieleden die den moord bekend maken vinden wij Robrechl Hoi~ voet, Belgisch soldant, krijgsgevangen, zoon van Heer en Vrouw Cyriel Holvœt. Adijns ; de kloosternonnen Zuster Germana en Zuster Emilia, beiden dochterj van den Heer Ferd. Halsberghe-Vromman ; Juliaan Vacquier, Belgisch soldaat, krijgsgevangen,zoon van Heer en Vrouw Theofiel Vacquier-Vromman ; de twee gebroeders Gustaaf en ]ozef Demeyere, zoons van Heer en Vrouw Po-lydoor Demeyere-Vromman, beiden Belgische soldaten, de eerste krijgsgevangen, de twêede aan 't front. Waar is nu vanwege onze patriotards de gloeiende en razende verontwaardi-ging tegen aile gruwelen ! Deze zijn toch dubbel grievend, want ze komen vanwege bondgenooten, die onmachtig zijn hun woord tegenover België te houden, die België niet kunnen ontzetten, maar ons nog op yerschrikkelijke wijze komen hin-deren, verminken en. vermoorden. Nu er ook paters en nonnen gedood

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume