Het Vlaamsche nieuws

535 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 17 August. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 14 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/901zc7t78t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

IF ^sïMKKTSI-SÏJSiSS l I , iSMttd P t mMod ,®'"~ ^iUchleii nopaes unjeg«Lccuiti£-, ;« d« liMtoiiiiig dor postabonne ain UITSLuITEND te rich "% h«4 BESTELXJÏÏND POJBT L'REKI' en aiet s*ii bet bsbeer Zaierdag 17 Augustus tgiB - 4d M, 221 Fdfn S Otstiem voof Seigi< Het Vlaamsche Nieuws _J *AJSÏO»Oiai.^O|H i I îw<s«w feàMi. 4*» ?«£*; ...... iii : »„ ul i.~ I ViW- 14* ç é* I rtoadafaw'..'-i* ,, * I* EU» rrads^erker _ g«*oottûj» ' *'v'Xwd-X1 jiv voor iijû ftohrijxstj.j ai» tuadt iiiet ii«e| de wdùktie. Sedsktie, ik'iMï ejî Aankondiglagos ; 73, ST-JACOBSMAHKT. 7} I *.VTW3ptPg* Yercchijnt 7 mit! par week DE OPSTELRAAD : HocfdopsteUfir Rai' VERHULS.T, l>i, Att«, 8QRMS, «cngksraai Ail», VAN ûiifi SRANDii H , 7\TCDPiAr. 17 nnnST 1Q18 r,m 8 Torenuur zeer stipt Groot JEUGD - KONGRES I,ZAAL VAN WEZENBEKE en niet in de Feestzaal van het K. Ath (Op«ning d»r deuren om 7 1/2 T.U.) IFEESTWIJZER Het Lied der Vlamingen. . n $tudentenliederen Sunfome Peter Benoxi I long-Vlaanderen, gedicht van Finnijn îvîortier. Uitgalming van Mej. Roze van Heide (Klimop). \Opentngsrede, door den Voorzitter Lode CraeybecKX, noogstudent. jo Vivat—Gaudeamus Simfonie Peter Benoil I Hede uitgesproken door den Heer Karei Chrispfiels, hoogstudent. Vlaanderen, dierbaar Land! Broeckj Gezongen door Mej. Rijckoord. I Josspraak van Mej. Vermeren, oud-leerlinge aan het St-Mariage3ticht. Toespraak van den Heer Oscar De Smedt, student aan de Volks-hoogeschool.Toespraak door den Heer Antoon Wolfs, oud-student van St. joannea-Berchmans-Koilege.I VlaanderenI Veremans Gezongen door Mej. Rijckoord. ! Toespraak door Mej. Van Aerschot. onderwijzerea. oud-studentin aan de Stedelijke Normaalschool. Toespraak door den Heer Fritz Mertens. oud-student aan het Konink- lijk Atheneum. Sluitrede van den Voorzitter. Simfonie Peter Benoit. Geen enkel intellektuëel jongere mag ontbreken. Het worde een triomf t de Antwerpsche jeugd I fj B. — Na afloop van het programma, gezellig samenzijn in de ziaal , Wezenbeke. , . Het Inrichtingskomiteit. OFFICIEELE BERICHTEN » m WIITSCHi^MC' DUITSCH AV0NDBER1CHT lerlija, Woensdag 1,4 Oogst — OfC-i:»n het gevechtsfront ni,eta nieuws. DUITSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsterrem leriijn, Vrijdag 16 Augustus. — Of-eel : igergroep Kroonprina Ruppr. van eren : /oorpostengevechten aan den Kem-Iterg en bij Oud-Berken. Krachti-aanvalspogingen van den vijand îiiclen de Lei'e, bij Ayette en be-irden de A ncre werden afgewezen. ^gergroep gen.-veldm. von Bohm : lewesten Roye en bezuidwesten |/on heftige geschutstrijd. aan îrszijden van de Acre tegen Lassi-I en op de hoogten bewesten de « door vijandelijke aanvalien ge-gd. Bezuiden T hic s court bleef de ta Attiche in handen van den ind. Voor t overige sloegen wij le aanvalien voor onze gevechts-Hingen gedeeîtelijk door tegenstoot ig. Zware verliezen leed de vijand fie gevechten rond Lassigny. Hier ! liij tôt zesmaal tevergeefs storm werd na een gevecht dat tien uur îi'de in zijn oude atellingen terug-^orpen.-egergroep Duitschen Kroonprins : 'sn de Vesle nam de gaschutbedrij-neid 's avonds toe, en bleef den ge-|'°n nacht levendig. "ij schoten gkteren 24 vijandelijke îgtuigen neer. Luitenant Udet be-Me zijn 54ste en 55ste; oberleut-Us Koenneke en Loerzer hun^30ste ; taant Mechel zijn 22ste en 23ste en taant Roth zijn 21ste luchtoverwin-K. VAN OOST. HONG. ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN yeenen, Woensdag 14 Uo^st. — yJi-îieel : het Tonale-gebiad is die vijand g'iste-® 'ot de door ons reods lang' verwachtp Malien overg-egaan. Zij begonnen des étends met voorwaartsche feewegingeo Ç® onze in het brongebi,ed van de Noce II "an de Sarca di Genova staande pos-^ s Namiddags volgde na sterke vuur-r^reiding de stormloop tegen onzp Male-stelling. De gevechten zijn gun-ftj'oor ons afgelocxpen. De Italianen . r1- n^rgens suksessen behaald ; al-,n bebben zij eenige vooruitgeschoven , ter> in het hooggebergl»> tcnigg^dron- III VAN FRANSCHE ZIJDE E8,TELIJK GEVECHTSTERREIN Lj"!3. Woensdag 14 Oogst. — Offi- ^«bben de Franschen, tus-[t„ ^tMatz en de °'se blijvend opruk- t)/f . S"enom^n • L^'deelingem der Fransche infanterie te ,, van 6611 tegenaanval de lucht T )eri gekregen, dien de Duitschers voorbereidden, zeven officieren, o.w.twe ba t_aJjonskommandanten en een aantal soi daten gevangen kunnèn nemen. Bij Roye en Lassigny blijft de goschut strijd zeer levendig. Farijs, Donderdag 15 Oog-st. — Offi cieel : Vaadaag hebben de Franschen, dani zij ccn onticrgesciiikua operalie op het be boichte massiei tusschen Maîz en Ois vorderingen kunnen rnaken. Ze hebben ten Moordwesten vaai Ribé court de Attich^iaoeve en d» Monolithe boeve vermeesterd, vvelkc krachtig doo de Duitschers verdedigd werden. Ze heb ben gevangenen gemaakt. Angers uiets te melden. VAN-ITALIAANSCHE-ZIJDE ITÀLIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Woensdag 14 Oogst. — Offi cieel : In het boven-Zebru-dal (Valtellina hebben vijandelijke detachemewten in dei nacht van 12 op 13 de Itaiiaansche voor posten op tien l'ay^rjocK (punt 3434) ei op de Konigspitze (punt 3859)probeerei aan te vallen. Ze moesten voor het vuu der artillerie en ge-weren, b,enevens hand graiiaten aideinzen. In het Tonale-gebied tusschen den oor sprong van de beek Noce pn het begii van het Genova-dai, heett onze artilleri. gisteren doeltref fende vuurconcentratie bewerlcst^elligd, die den vijand ton zeerst schaadde.n. Ondei de bescherming- vaj dit bombardement hebDen I tal^aansch-afdeelingen schitterende stooten uitge \'oerd en den Monte Mant&lla (punt 3577) de Punta dis Matheo (punt 3684) en dei uitlooper ten Zuidoosten van de Cima Zi go!on (punt 2468) weten te bezetten,waar biij ze bij elkaar over de honderd gevajige nen maakten alsmede eenige machinege vveren en allerlei materiaal bemachtigden Op de rest van het front hebben onz> batterijen in verschillende deelen der vij andelijke verbindLngslijnen troepenver plaatsingen in de war gestuurdi en voor raadstapels op den linkeroever van d Piavo in brand doen vliegën. In de lucht ging" het bedrâjvig toe. On zc viiegtuigen bombardejerden terdege d/ kwartieren, voorraadschuren en spoor vveginrichtiaigen van Fucine en Cusiaui in het Val di Sol (Tonale). Rome, Donderdag 15 Oogst. — Offi cieel : In de streek van den Tonale is de1 ge vchtsbedrijvigheid, die tôt gisteroch tend op nog al hoog peil bleef, in dei loop van den dag weer tôt het normal afgezakt. In den Lagariila-sektor hebbçj onze verkenningensafdeelingen zich vaj andelijke patroeljes van het l'jf gehouden Aan de Piav» is pen detachement bersa glieri, na den Westelijken arm der rivie te zijn overgestoken, bij verrassing ge tand op een eilatidje, dat de vijand, te Zuidwesten van de Grave di Papadopoli bezet hield. Het heeft zich daarvan mees ter gemaakt, ma het verzet der bezettin; te hebben gebroken en versterkingen voo tegen aanvalien opgevoerd, te hpbben te rusrgeskigen. Het nam 36 vîjanden ge vangen en bemachtigde een machinege weer. Een Vlaamsche Daad I De sôms beangstigdc onzekerheid die deze geweldige ocirlogsperiode doet hanger boven deu dag van morgen, zoowel als de « Sturm uud Orangstemming j> die de eer-»te veroveringen van het aktivisme bij aile Vlaamsch-voelende Vlamingen hadden in 't le-ren geroepen, hebben in Vlaanderen een niet gauw te bevredigen, aKeszins te verrechtvaar-digen drang naar daden, daden en nog eens daden geschapen, die, hoc men dan ook denke over de than^ bestaande mogelijk. Ueden, niet anders dan rerheugen kan, oui-dat het een niet te looehenen teeken is voor de levenskracht van ons volk. IJlke hervor-mmg die m zulke omstandigheden voltrok-ken wordt is dan ook als een weldoende ont-«panning voor het Vlaamsch gemoed, en daardoor reeds, doordat ze vertrouwen BChept en het «trijdend leger één houdt in een hecht zedelijk verband, een stap voorwaarts. Maar al diegenen die luid en geesldriftig, op ver-gaderingen en elders, den wensch, den eiscli aitdrukken al wat men on* heeft Toorgeschil-derd in de werkelijkheid te zien treden, hebben daarom reeds tôt plicht, aan het welge-lukken van wat aangevat wordt in de mate hunner krachten mede te werken, en het niet te laten bij woorden. Woorden kunnen een sterka aansporing zijn, een onderneming schragen kunnen ze niet. Dat l-nn de daad, en zij alleen. Ken stap voorwaarts naar de zelfstanaig-lieid van Vlaanderen, een daad weer ter \er-wezeulijkmg van ons, ideaai, is de heropening en vervlaainsching van het Hooger Handels-gesUcht te Antwerpen. De Vlaamsche iiewe-ging van tijdens den oorlog, en vooral de auc-tlvlstische, heett eens, en, laten we liopeu, voor goed gebroken met wat het doel was, — mtsschien zonder dat ze dat wel zoo klaar în-zagen, — van al te veel vroegere flamingan-ten : binnen het kader van een Uelgie, dat aïs een axioma.als een noodlot aanvaaid werd zonder meer, het den Vlammg lets of wat ûragelijk te maken. Deze taktiek, die vooral een gebrek aan stambewustzljn tôt grondslag e had, kon niet anders dan al wie niet mee of-terde op 't altaar van de verbastering naat de dompige hoekjes van het openbaar leven terugdringen, hun kracht, die dan toch de eenige behoudskrâcht was van ons volk, ge-heel slopen, en bereidde dus een zekeren on-dergang voor. JLn de plaats van de leuze : • in Vlaanderen V laamseh a is dan ook getreden v het veel dieper ingrijpende, het readende : « Vlaanderen aan de Vlamingen ». iîen na een " zijn daarop al 3e takken van het openbaar leven, in zooverre de huidige omstandigheuen en de met al te groote speelruimte aie on» door de Bezettende Hacht gelaten wordt, het r toelleten, in handen van menschen die taal en land getrouw bleven, overgegaan, en ue gezondtnaïung van ons volk dienstbaar gemaakt. De Vlamingen worden daardoor weer een heerschende gemeenschap op elgeu grond. En we kunnen met anders dan de thans besproiteu maatregel, in 't lient van deze strekking der huidige aktivistiscne ge-dachte, ten voile toejuichen omdat het een belangrijke faktor meer schept die het organisme, dat de Vlaamsche gemeenschap is, te-vens kracht zal bijzetten en een kracht die ' den volksaard ten goede zal koinen. 1 Want een groote kracht kan nitgaan, be-slist, van het Antwerpsch Hooger Handelsge-1 sticht, en wel omdat deze inrichdng, gezond 1 opgevat en uitgewerkt, niet iets kunstmatig* r is, maar zich wonderwel aanpast bij de be-hoeften en de mogelijkheden van dit hart van Vlaanderen's ekonomisch leven, onze " Scheldestad. In 't jaar 1845 ontworpen en 1 in 1852 eigenlijk tôt stand gekomen, heel ' en gansch in 't teeken van de Belgische, uni-a taristische en valsch-internationale politiek die 5 toen nog door geen Vlaamsche reaktic bijna 1 ook maar eenigszin» werd gerernd, dus als 3 organisme ten dienste van één »tand, éém " maatschappelijke groep, bleek toch alras hoe, ' zelf» in die weinig gunstige omstandigheden, 1 een Ukonomische Universiteit te Antwerpen dringend noodig was : men hoeft enkel het aantal studenten na te gaan, dat, niettegen-staande de sinds de stichting ontstane tnede-dinging van soortgelijke inrichtingen binnen " en bniten de grenzen, van 10 tôt .100 is ge-* stegen ! Het noodlottige « Belgische » grond-beginsel wierp echter een breede schadnw op dien glans : < Meer en meer », zegt h«t juist van de pers komend « Xnlichdngsboekje voor ' hen die aan het H. H. van Antwerpen gedn-rende het akademisch jaar 1918-19X9 willen studeeren of den voorbereidenden leergang ' willen volgen», «was dan ook de rond het mldden van de 19de eeuw met het oog op de ' CTirming van bekwame, nationale handelslui in het leven geroepen instelling tôt een hoo-geschool voor vreemdelingen geworden, die op Hun handelsloopbaan door de wereld het begrip meenamen en verspreidden dat Antwerpen ln een Franschdenkend, voelend en î sprekend deel van de wereld gelegen was en 3 die tevens voor onze eigen landstaal een min-j achting koesterden die een vreeselijk nadee-_ hgen Invloed op de voereode klassen in den vreemde heeft nitgeoefend op de werelilfaam _ van ons volk. » De internationalisatie van de r Vlaamsche Beweging door de aktivisten î» . waarlijk niet te beschouwen als een initiatief 1 hunnerzijds. Vanaf 1830 streeft België geen , ander doel na dan Vlaanderen den weg tôt _ elken bloei af te snijden, door het niet in r 't binnenland maar ook in het buitenland te r verdrlngen. Is de daad van Van Canwelaert, - die naat Londen toog, een daad van verweer - tegen het gestook aldaar van onze vijanden, - het optredett der aktivisten is, onder dit op-zicht, een zich schrap «ettett tegen eeo bo- wnst en zeer doelmatig gevoerde Belgisc anjvctij, die ons hier hjk in ailes eenvoui wa dienste stelde van de expansle-doeleinc iter l'raimche kultutir. < Inderdaad, om \ eemdehiigen door en tioor te iuimrn v Iiaiischen », gaat genoemde brochuur ver< vjou, «moesten de U1 Vlamingen evenes vertranscht, en weigerde, tôt kort vôôr neropenlilg, het Antwerpsch Stadsbestuur a de heropening van de te vervlaamsehen sch< nit». te weiken, onder voorwendsel dat, leergangen in het Internationale Gesticht het Fraimch dienen gegeven te worden. » Dat ailes zal nu uit zijn, Vlaanderen sis gEnscli meuwe wegen m. Een puike Inst' Img meer zal ons volk, geheel ons volk t gœde komen. Een trouwens niet enkel v< vlaarnschte. Want «tusschen het sluiten > heropenen van het Hooger Gesticht is er de wereld heel wat veranderd, oude noo wendigheden zijn verdwenen en nieuwe zi ontstaan », heet het, altijd in bovengenoen boekje. < Vele handelsprodukten die nit i kere streken betrokken werden zullen w< licht vandaar niet meer gehaald worden da de dwang van den oorlog sommige naties g leerd heeft waar andere bronnen gelegen zi of hoe andere produkten en die vervangit kunnen gebruikt worden. Nieuwe handelsw gen zijn geopend en andere richtingen a t het wereldverkeer gegeven ; ook zijn nienv bondgenootschappen gevormd die de ve keersstroomingen beheerschen en op ande banen leiden. In de plaats van de oude zi nieuwe staten getrden en de handelsverdr gen die zullen afgesloten worden of het reei zijn openen vele mogelijkheden waarat vroeger niet eens gedacht werd. De nieuv mri'-htingen van het verkeer doen de noo< nendigheid ontstaan van het bestudeeren vï de talen, de handelsgebruiken en tariefve ordeningen van ver^cheider.t volkeren die o; afhankelijk in de wereldfamilie hun aanko pen zullen doen waar ze het goedvinden. Mi al die en veel andere faktoren dient een he ingerichte Hoogere Handelsschool als h< Antwerpsche Gesticht in de eerste plaats r kening te houden. » Wat een onmetelijk a heidsveld! En wat een, kort gezegd, heerlij programma I Vlaanderen, niet de rreemden en ontaarde dif hier ne»telen tôt onze schande, maar h< Vlaamsche Vlaanderen volop tredend in h< licht van dezen tijd, aangepast aan de eische die het stelt, dus bekwaam op ekonomisch g< bied, zijn plaats onder de zon te verovere en te handhaven! Daarvoor reeds bieden ail Vlamingen de heeren leden van den Behee: raad, ni. de flinke Vlaamschgezinden volki vertegenwoordiger Léo Augusteyns, Jul. Boi mans, handelaar alhier, en J. Hellemans, li van den Hoogeren Raad van Handel en Ni verheid, en vooral den heer Bestuurder, pra Ant. Moorlgat, hun eerbiedigen dank en vei eeringt Jonge Vlamingen, die uw land dienen wl met heel uw schoone, frissche zijn, die bli; ken geeft van zooveel levenskracht, en gi ^uders.die uw >varen pheht begrijpt tegenova aw kinderen en tegenover uw volk, gij dier borg te staan dat het hier niet bij een mex programma blijve. Uw taak is het mee u' sebouders te zetten onder de nieuwe Vlaan sche onderneming. Hier is een daad gesteld Toont dat ge ze waardeeren kunt en dat g: aw .voormannen trouw en met algeheele to< wijding volgt ! Geen aarzeling en geen lakscl heid! De tanden opeen geknepen als 't moe en de vuisten saamgewrongen, maar on? Antwerpsche Vlaamsche Handelshoogesohrt moet bloeien, waardig te zijn een zusterit stelling van de reed3 een jaar werkende t Gcntl Ze is dut reeds onder opzicht van ît aerlijke waarde, het is door het voorgaand voldoende aangetoond, en zal nog duidelijkc blijken wanneer de lijst van de professorei «aaronder een aantal die hun ambt van vro< ger hernemen, anderen die tevens te Gor docceren, specialisten van naam (daaronde een Oekrajiensch hoogleeraar bijv. die d taaj van zijn volk, voor onzen handel gedt rende de laatste maanden van zooveel belan geworden, zal onderwijzen.), zal worden b< kend gemaakt. Ze worde 't nu ook dot uw aller medewerking. Maakt de prael tige studiegelegenheden, — Muséum, bibli; theek, laboratorium en zoo meer, — ne daardoor uw volk tôt nnt! Vlaanderen dient gezond gemaakt. En h< zal eindeiijk. Teekenen van breed-opgroeieu geestelijk leven worden tallenkant waargen< men aan den Vlaamschen trans. Verjongint verruiming! Nu worde de basis gelegd oo vooi ekonomische levensvatbaarheid van ol zen Vlaamschen Staat. Het Vlaamsche vol moet gewapend worden, — hoofd en hand g< wapend tegen het franskiljonisme, maa hoofd en hand gewapend ook tegen den strij om 't bestaan, die de na-oorlogsche period onvermijdelijk brengen zal. Zoo kome naai onze zuiver Wetenschaps-Hoogeschool or hooger handelsonderwijs. Herinnert u, jong< ren, het woord van prof. Mac Leod : c Studei ten, vergeet het nooit, het is op uw studeerk; mer dat ge onoverwinnelijk wordt. » Wetei schap, wetenschap en nog eens wctenseha hebben we noodig,want « meer en meer worc het met den dag bewezen dat de moedig< doordrijvende gelukzoeker er komen ka waar de krachtelooze, besluitelooze sukki nergens komt, ook waar die sukkel met g< leerdheid en vakkennis gewapend is, doch di de ongeschoolde doordrijver nooit wint ti gen den met algemeene en bijzondere kea nlssen gewapenden wetenschaps-man ». » De « self-made-man » van lieden is groi tendeels — die van morgen zal het heel e gansch zijn — de man die weliswaar dan aan àjn Vrarhtdadig doordrij ven.doch slech :he bij bezit van degelijke scholing, zijn w lig door de wereld heeft vermogen te rriaKen. i en Luat dit woord weer niet aan doovemas li* ooieu zijn gezegd! Vlaanderen levéI ilf er- îegt gij alleu, die dien kreet uit het diepi 1er v*ii aw han beaamt, voor dat leven de basi us Jongeren! komt talrijk op naar de Ai de werpsche Handelshoogescliool I an ' Fritz Mertens. vr*t Over Jeugdorganizatie De idee van jeugdorganizeeriing overal als 'n vlam opgelaaid. Elke da " brengt nieuwe oprœping en nieuwe aar sluiting. Sceptisch geworden ouderen e ieventiig enthousiaste jongeren reike mekaar de hand lot 'n nieuwe, steke pc * " ging, vastbesloten «Utmaai, spijt* alle< door te drijven. Theoretisch niogen we dan ook die zaa >1- a's gewonnen beschouwen. ir Het komt er nu echter op aan te or e. dei'zoeken hoe we ons tôt een vast orga jn nisme zullen samentrekkjen, hoe de gt ig stelde doeleinden kunnen verwezenlijk ». wordon. De meeste bewiegingen liepec in verloren omdat ze bij 'n in 't ijle-taste bleven staan en niet over de idealen heei r. naar 'n weg zochten, langs waar ze to r» die idealen konden opklirnmen. in « Het doel komst eerst ; daarna d u- pracsis. » Zeker ; maar ongetwijfeld w^n ls de za;ik tr bij wanneer reeds van het be n gin af 'n mogelijke overgang van tlieori •e naar werkelijkheid in uitzicht wordt gP 1- stdd. De wil is er, laten we den weg zoe n ken. r- De jeugdbewegâng wil aile intellektut* î- le krachten in één organisme groepeerea > en 't is 'n uiitstektnde ''dee ook die jong ;t menschen, welke aan geene openbare on r- derwijsinstellingen verbo<nden zijn, nie ■t uit het oog te verliezen. »- immers door deze in 'n milieu te bren r- gen dat bij hen sterk op individueele kul k tuur gerichte determinaties doet ontsfcaai en deze bevordert, blijven de in hen be n schikbare intellektueele krachten, met he ;t geloof aan 'n hoogere geestelijke gemeen :t schap, levendig. De duizend nefaste in n vloed,en die uitgaan van de bureau's,waai ze 'n g root gedeelte van den dag moeter n doorbrengen, worden zoo tegengewerk e en het gevaar voor geestelijk veriooper > en rond-de-cuir Ls me vcrdwijnt. Hier lig' i- praktisch voor de jeugdbeweg:ng 'n op i- gave waarop ik even de aandacht wil ves-d .tigen. Wie eenigszins met menschet i- heeft omgegaan die hunne kennis b j zich. L zelf opdeden zonder voorafgaande scho-■- ling, zal getroffen geworden zijn door 'r ov,er 't algemeen zeer verregaand dill© t tantisme en daarmee samenhaingende on-i- maatschappelijkheid. De oorzaak ligt ir i, de afwezighe'il van Oe noodige wer^-n-' Bchappelijke scholing en hçt gémis aar t omgang met intellektueelen. Het tweed< 'i wordt door de jeugdbeweging- opgeht ven. v Het komt er °P aan ook in de eerstt i- leemte te voorzien. En hier wil ik 'r ! praktisch middel voorstellen dat gedeel ij felijk kan voldcen, namelijk het inrichter :- van 'n centrale waar iedpr aangcsloter i- lid, door bevœgde studenten, over d< wetenschap die hij studeeren wil, aile mo. e o^Hjke inlichtmgen zou kunnen belo> >1 mon, Hoe zoo 'n centrale in te richten is kar e in gesloten kring verder worden bespro i- ken. In elk geval zouden op die wijze <■ door de jeugdbeweging de zeer sterke ge> r breken die het autodidaktisme aanklevei grootendeels kunnen verholpen worden. Maar 'n inlichtingscentrale is net al lt leen voor autodidakten 'n rtoodzakelijk r heid. De psychologie der hoogere tx-ro.-pen staat nog in h are eerste schœnen er er zal, naar aile waarschijnlijkheid, nog " 'n heele tijd verloopen, vooraleer, op ex perimenteele wijze de «anleg voor elk vai " van wetenschap zal kunnen worden vast' l" gesteld. Jïan student die op de Hooge» school komt, moet z'n vak op voorhanc Q gekozen hebben, en zoo komt het dat hij pens op de universiteit, doorgaans erg * tedeurgesteld wordt, en dan begànt hci J loopen van de eene fakulteit naar de an dere. ^ Zoo gaat echter veel tijd en énergie verloren. ^ Hierin te voorzien, zal de taak zijn var >n kommissie bestaande uit studenten uii r aile fakulteiten. Daar zou de toekomstig< a komilitoon kunn,en ingelicht worden ovei e ailes wat van hem, voor elk vak van we-lt tenschap, geëischt wordt, welke uitzich s ten h j, sociaal gesproken, na voltooid< .. studiën heeft, hoe hij zich best tôt de uni h versiteat kan voorbereideix. t- Ik geloof nipt dat het noodig is'op der l- grooten invloed, diie zufk 'n lichaam, zoo p wel op individueel als op staat-eskono lt misch gebied zou kunnen ui'.itoefenen, il te gaan. n Ik wil hierbij voegen dat voor het oo d g-emblik op die wijze, door de jeuedorg'a - nizeering, veel nuttig werk zou kunnei tt verricht worden, met het oog op de Hoo :- geschoolpropagaoda. * » v Buiten de schoolpolitiek — en bizonde n daar buiten — heeft die jeusrdbeweginc k echter nog heel wat de verwpzenlijken.Z< * moet esrst en vooral 'n atmosfeer sebep cg pt-n waar jj>:ige intellciklùeele menschen in Jeven kunnen pn dit op 'n hartelijke, ls- kaaveraadscliappelijke wj^e. Hen J^ng ar me vsch is geen onvoknaakt oud roensch, 'te msj-f 'a vrvzaa met eigen psychi&che ga-sl dàante. Dit moet ook lot uiting komen U- in de organizeering, die niet 'n navolging mag zijn van wat oudere menschen hebben gtxiaan. We moet en ons op de hoog-M ie steUon hoe de jeugdi zich in de ons 0BTtringendp ianden georganizeerd heeft. Daarom U het noodig, zonder verw jl, 'n kloine bibliotheek samen te stellen, waar het noodige materiaal kan verzameld ;S worden. We willen immprs bc-paald niet g dat onze orgamzatie zich zou richten naar l" de Mathusalem-oude mentaliteit die nog 11 in zeltere flaminganten-middens heerscht. n We willen eersit en vooral van onze tijd zijn en daarom kijken naar wat rondojn '> ons in de wereld gebeurt. Als jonge menschen moeten we ook k «oeken welke onze plaats is in de maat-schappij, hoe het staat met onze plich-r tne en rechten, welke eischen we recht- - matig mogen stellen. Dit ook is d/e taak - van de jeugdorganizatie. 1 De idee van meisjes en jongens in één i organisme te groepeeren ver dient ook 1 aile sympathie. Het midden zal, door de 1 noodwendige wederzijdsche takt en waar-1 doering, op 'n hooger peil komen te staan en tôt *n grootere verfijning in de om-3 f^ang et» mores lpiden, wat voor Vlaan-t dtiren 'n intensief-voelbare noodzakelijk- - heid is. s De )eugdorgarr'zeering kan heel wat " verwezenlijken, de opgaven zijn onafzien-■ baar. Morgen worden de baz'ssen gelegd. Ho- - pen wc d;it de jongeren zich ditmaal zul-1 Ien « vinden » en 'n onverbreekbare band ; zuilen smeden,tot grooter heil van Vlaan- - deren. 1 Herman CRAEYBECICX, Stud. phil. STAD en LAND t VLAAMSCH-NATIONALH STU-; DENTENVEREENIGING. — De le-den worden allen dringend verzocht aan-wezig zijn op de vergadering van Zoo-1 dag a.s. te 11 T. U. in het lokaal « Het ^ Pannenhuis », Conscienceplcin. Op de dagorde staat, benevens dé aan-| leering van studenten! ederen, een voor-dracht van môkker Mortier over dichter Prosper van Langendonck. Studentinncn en studenten! allen aan-| wezig! 's Namiddags uit stap naar de bosschen vain Mariaburg! Bijeenkomst aan da Schijnpoort te 3 1/2 T. U. ^ GROENINGERWACHT, Antwerpea. ■ ~ De algemeene vergadering van heden, 1 Zlaterdag avond, zal niet doergaan teiv ' gevoige van het plaats hebben van het Jetiigdkongres, en is dus uitgesteld tôt ! toekomen<3(en Zaterdag 24 Oogst. ; VLAAMSCHE ARBEIDERSGEMEEN. , SCHAP. — Middenraad. — De verba-, zende aangroei van ons ledental en het . stichten van talrijke takken en bijhuizcn . heeft ook het aantal aandeelhouders on-. zer kooperatief sterk doen stijgen. De verhooging van het maatschappelijk ka-( pitaal heeft aan de kooperatief toege!a-ten zeer voordeelige aankoopen te dofin in het groot. \ In overleg met den Middenraad heeft , dan ook de beheerraad besloten de prij— zen der te koop gestelde waren aanzien-lijk te verlagen, zelfs zoozeer dat wij nu in de mogel jkheid zijn onz,e waren te le-veren aan prijzen die beduidend lager zijn dan die in de gewone winkels. 1 't Is te begrijpen dat in hoe grooter hoeveelheid de aankoopen kunnen worden gedaan, hoe lager de prijzen kunnen ge-" steld worden .In hun eigen belang kunnen wij onze leden niet genoeg aanzetten ' aandeelen te nemen in de kooperatief. De aandeelen zijn in het bereik van ieders 1 beurs. Zij bedragen slechts 10 fr. en kunnen ofwel in eens ofwel in vijf stortingen van 2 fr. betaald wordpn. De aandeelhouders genieten 0 t.h. van hnn geld plus hun aandeel in de verwezenlijkte winst. 1 Door het bestuur van elken tak zullen maatregelen gjenomen worden om den le-i den het sparen zoo gemakkelijk mogelijk : te maken. De stortingen zullen kunnen : gesch'eden met 5 .en 10 centiemen. Een-' maal een bedrag van 2 fank bereikt, zal • het !id als aandeelhouder worden inge- • schreven. Wie 4en sfrljd voor Vlaanderen'» zelf. ' atandigheid doelmatig steunen wil leze en ver-WrHde » Het Vlaamsche Nieuw*»! 1 VOOR DR AC HT. — De heer Lari zal ' tn den studiekring « Licht ! » een open-" bare voordracht houden over de door ' bdn in 1900 ontdekte hootdgrondwet, die afbreckt met de bestaande wettem van ■ kracht en beweging (wetten van New- • ton. val der lichamen, cnz.) 1 De zitting zal opgduisterd worden met " de uitvoering van muziekstukken door Geert Van den Skalt en met het voor-dragen der « Krnissprook », van Multa-tuli, door Clovis Ne van. r De dag der zitting is vastgecteld op : Zonda?, 18 Oogst, om 101/2 Torenuur î zeer stipt, in het lokaal Kloosterstraat, - 45 — Allen daarheen f

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume