Het Vlaamsche nieuws

2397 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 04 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 17 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/804xg9jf32/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Lodag 4 Juni 1917. Dcrde Jaargang Nr. 155 Frijs : 0 Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Ver«chijnt 7 maal in de week OFFICIEELE BERICHTEN H DUITSCHE ZliOE 1CIT8CH AVONDBERICHT jjn Zaterdag 2 Juni. — Officieel : ioesîand is onveranderd. jjn, Zondag 8 Juni 191,7. — Oifi- ^elijk gevechtsterrein jt generaal-veldmaarschalk kroon-jupprecht van Beieren : jen Wytschaete-sektor heeft de jachutstr^jd ook gisteren aange-a° Ook tussehen Lens en Quéan) [vuurbedrijvigheid levendig. Def ,vielen de Engelschen bij Loos, , Souciiez-beek en ten Noord-Wes-U Monchy aan. Zij werden afge-, In eenige loopgravengedee.ten g'en van, Lens wordt nog* gestre- it van den Dnitschen kroonprins : gevech tsbedrij v i gheid langsheeri ie en in Champagne was over het ten gering. Verkenningstochten m stormtroepen brachten aan den iwles-Danies.ten Zuid-Westen vat wrscheidene vlammeniwerpers eu Aisne 15 geva-ngenen op. ut van generaal-veldmaarschalk Albrecht van Wurtemberg : ten rechter Maasoever werden bij mont, Cambres en St-Mihiel vernie afdeelingen Fransche verken-miggeslagen. In den nacht oj | bestrooiden Engelsche vliegerf i in het Etappengebied bevinden<3 net bommen, die van de Franschc jmen 1 man doodden en 91 kwet- s ï'iogtuigsmaldeelcn hebben vôoi ras» en Aisne-front met waargeno-perki/ng bommen geworpen of eginrichtingen, munitiebergplaat tmepenkampen. In luchtgevech-door afweervuur vertoor de vijan<3 m 10 vliegtuigeu. kt Oostelijk gevechtsterrein is d< od over 't algemeen niet veran-In de Moldau werden tijdens d< iongste nachten, tussehen het Subi het Poetnadial Roemeensche aan-[afgeslagen,BALKANFRONT Westen van de Wardar zijn ter a van Hoema en bij Alcakmah, le Bulgaarsche stellingen, aanval -m verscheidene kompagnieën me' iverliezen afgeslagen. IOOST.¥OKS. 2IJ0E enen, Zaterdag 2 Juni. — Officieel : 5ISCH en roemeensch gevechtsterrein teranderd. BALKANFRONT sranderd. ILIAANSCH gevechtsterrein ochtead is bij Gôrz een vijandelij-nval mis'likt. Overigens aan d< • niets dan geachutstrijd en zeet bcdrijvigheid in de lucht. Onze fi hebben in luchtgevechten twet itlijke toestellen neergeschoten. i het Tiroolsche front hebben on'/x 'nin Mei 8 officieren en 728 mau, îhinegeweren en 3 granaa^werperî ;vijandelijke stellingen gehaald. ta nacht van 31 Mei op 1 Jun ifc in de Golf van Triast en hel tende kustgebied groote bedtij :'l in de lucht. Onze zeevlieg- bombardeerden spoorweginricli 1 en andere militaire doelen ii: 'ênano en San Giorgio di Nogarc ihtbaar succès. Door vijandelijkt Mvallen op Triest en omgeving i; Pwn gedood. Schade is niet aange- w nachtelijke vervolging is hel ïlieger-luitenant Handfield geluki 'jandelijk vliegtuig neer te schie- ii iimTw i\m îurksche fronten lstantinopel, Vrijdag 1 Juni. — ieel : 1 berioht van belang van de ver- fin J f ——— VAN FRANSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Zaterdag 2 Juni. —- Officieel : Levendig geschutvuur b'j Laffaux, Hurtebise en Craonne. UH ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Zaterdag 2 Juni. — Officieel : Het vijandelijk geschut is tegen de stellingen bij Bullecourt en het dorp Vi-my in de weer geweest. De wcderzijdsche geschutacUe is he-den op verscheidene punten van het front voortgezet. Onze vliegers hebben veel goed werk gedaan. Gisteren hebben zij 7 Duitsche toestellen geveld. Drie der onzen zijn zoek. m zïjdc ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Zaterdag 2 Juni. — Officieel : Het geschutvuur was gister in de streek ten Noorden en ten Oo.sten van Gôrz heviger dan gewoon'.ijk. Het blijft buitengewoon hevig op het i Noordelijk deel van den Karst. Onze batterijen hebben geeoncentreerd \njan-: delijk vuur tegen onze linies op den Bosso Faitl, waarop patroeljeaanvallen volgden, krachtig beantwoord. Gistemacht hebben wij in het gebied van den Vodice uogmaals een aanval op i hoogte 652 afgeslagen. Twee aanvals;x>- ■ gingon, voorafgegaan door fel tout, tegen onze linies op hoogte 126 (ten Zui-den van Grazigna) en hoogte 174 (ten Noorden van Tivoli) 7,iin eveneens mis- : lukt. Douzelfden nacht heeft onze infanterie door een verrassenden stormloop ten Ztiiden van Costanjevica onze linie onge-veer 400 m. vooruitgebracht, over een breedte van 2 km. TELHGRA M M F.N DE DUIKBOOT. EN MIJNOORLOQ Berlijn, 2 Juni. — In d-en Atlaiïtischen Oceaaji en het Kana-al is weer 35.000 ton scheepsraimte vernield. Ond«r do sche<pen warx-n : 2 En^elsche atoomars, wier ladiog uit 7 nmiljoen kgr «Lie voor d« Entîeîac'be vl-oot en uit 10.000 ha al katoe», voor Engelandi bestonden ; 1 groot Fransch stoomschip met onbekende lading; 1 Russisch zeilschip m«t 8000 ton tarwe voor Bngelaaid. In de Middellandsche Zee is weer 33.700 ton scheex>an3imt-6 verni«id, o.a. het gewapende En gelsch-e stoomschip « Ha-rpagus » (5866 ton) met oîie e*n meei van New-York naair Man-seill©; het gewapendo Engelsche stooïnschip k Caspiam, 3606 ton, met 6400 ton saJpeter uit Chiili naar Italie ; een stoomschiip met een voile lading ïw^'éteu'uv van Valencia naar F.rankrijk ; het gewapende Fransche stoamschip « Italia. », 3305 ton, dat postdienat tussehen Korfoe em Tai'erate deed ; eem gewapeaid Engelsch stoomschip van 3500 ton ; een bevapend Fraaisch stooonschiip van het type Biarritz, 2452 ton ; het bewapende en dicht bozette Fra nsche tiansportschiip « Madliest» », ! 1918 ton, van Afrika naar Zuid-F\i-ainfcri.jk. DE VREDESKONFERENTIE TE STOCKHOLM De Hongaarsche socialisten , , BoeJapest, 2 Juiii. — Het Hougaarsche cor-respondeiitie-bnreau nieldt: Uit de omgeving der Hongaarsche regèering wordt ons gemeld, 1 dat de jongste berichten betreffende de hou-ding van de Hongaarsche socialisten daar een bedroevenden indruk maken. De Hongaarsche regeering had gehoopt, dat de socialisten uit de centrale rijken door oumiddelijke aanra-king met de leiders der Russische arbeiders . veel iniswbrstand uit den weg zouden kunnen ruimen en he.t optreden van de Engelsch ge-zinde Russische kringeu te niet doen. Daarom zag men gaarne, dat op de conferen-1 tie te Stockholm ook de leiders der Hongaar- ■ sche socialisten aanwezig zouden zijn. Dezen hebben echter ten opzichte van vraagstukken, 'die voor onze bondgenooten eu voor Oosten-rijk van het uiterste gewicht zijn ën ten opzichte der nationaliteiten-kwesties en de scha-devergoeding voor Servië een bijkans onge-looflijk schijnend standpunt ingenomen. Wat de Duitschland en Oostenrijk betreffende vraagstukken aangaat, zoo mag men niet ver-geten, dat wij aan het Duitsche rijk door de sterkste banden van wederzijdsche trouw ver-bonden zijn. Nog meer moet men echter be-dacht zijn op het door de progmatieke sanctie gevormde, blijvende verbond met Oostenrijk. Men doet den vrede dus geen goeden dienst, wanneer men in de volken der Entente onver-vulde verwachtingen cvpwekt. Wat de kweatie der Hongaarsche nationaliteiten en Servië be-treft, het is werkelijk onbegrijpelijk, hoc een standers verspreide lasteringen over ondi drukking onzer nationaliteiten bekrachtig kan. Onbegrijpelijk is het verder hoe de nood; kelijke materieele middelen kan aanbieden c een staatswezen te herstellen, dat door het c wekken van haat, door het aanstoken van o standen en door een stelsel van sluipmoord< jarenlang ons vaderland in zijn bestaan t dïeigd en daardoor dên oorlog onvermijdeli gemaakt heeft. De Engelschen en de Konfeieniie Londen, 2 Juni. — Volgens de a Daily Tel graph » heeft het parlementslid George R berts het voornemen te kennen gegven, de u: noodiging, om naar St-Petersburg of naar < konferentie te Stockholm te gaan, niet aan nemen. Men is nu overeengekomen het pari mentslid Clyns, die voorzitter van de arbt derspartij is geweest, en Hutchinson, van ( vakvereeniging der machlne-arbeiders, uit Hoodigen de ledige plaatsen te bezetten en Ca ter, den leider van de mijnwerkers in Ne tinghamshire, te vergezellen als vertegenwoo digers van de meerderheid te St-Petersburg < Stockholm. Président Wilson en de Konîerenile Stockholm, 2 Juni. — De Nederlandse Skandinavische kominissie heeft aan Wils< een telegram. gezonden, waarin zij zegt: On: konferentie is op grond van de beglnseh bijeengeroepen, die u zelf in een rede in d( Senaat ontvouwd hebt. Als de Amerikaanscl regeering definitief weigerde passen te ve strekken, zou men dat in demokratische la: den niet begrijpen. 0RAA.N VOOR BELGIË EN NOORD-FRANKRIJ Naar wij vernemen heeft do Nederlandsd regeering met het oog op de giroote scliaai'sdi aan levenamididelen in België eni Noord-Fran rijk, 12-000 ton graan ter bewhikkimg van « Coromiasion for Relief gesteld. Deze hoeveel'heid zal woixien teriiggegeve zoodra de voanraden, die voor reke^ing ™ < komimiissie thans onderweg zijn, hier te 3an< zujlleai zije aa.ngekom&n. DE OOSTENRIJK SCHE POLEN Weeneo, 1 Juni. — De Polen-Club is te ra< gewordein, liaren afgevaardigde Daazj-naki maehtigen, in oveirleg met andere pairtyen>, h volgende spoededschende bealuit in het Huiav; Afgevaardigdeîn voor te steilen : -lin het einde van het derde jaar van den v; reldoorlog die iniljoenen menscheclevens en vc minkingen voor het levesn gekost heeft, aile v< ken vain Buropa uitgeiprat en het spook van ei algemeenen hongersinood opgeroepen heeft, he ben eindelijk beide ooriogvoerende partijern h reeht van de naties oim hun eigen lot te bep len als grondslag voor een duurzamen va» erkend. Wij verkiaren <*ns solddair met alie st ten en volkem die den \Tede op grond vain ov< eonsteimwmng tuisscfaem de nati^ wensclien i Txoodigen het Huis van Afgevaardigden en de t geering uit ailes te doen om zulk een vrede et laaig mogelijk te makerr. HET RLSSISCH OFFENSIEF Ivristiania, 2 Juni. — Naar luid van een tel gram uit Londen aan « Aftenposten # heeft k lonel Jakoebowitsj van den oorlogsbehoefte: dienst in Rusland gezegd, dat ailes voor h offensief gereed is. Alleen ontbreekt het ai het noodige plfchtsgevoel bij de soldaten, d van het front drosten en den aanvoer der no dige voorraden aan teerkost en munitie verhi derden. NAAR EEN BURGEROORLOG? Keulen, 2 Juni. — De Stockholmsehe corre pondent van de « Kôln. Ztg. » seint: Volgei den algemeenen indruk der Russische per die door tal van gevluchte Russen bevestig wordt, gaat Rusland met toejaemende snelhei een werkelijkeu burgere>orlog te geinoet. I berichten van den R. v. A. en S. eisclien ee hervorming van de ministeriën op demokrat sche leest en de benoenwog van vertegenwoo digers uit de breede massa, en wel uit de v reenigingen van arbeiders, soldaten en boere in plaats van de tegenwoordige ambtenarei Ten deele is hiermee in het ministerie van ju titie al een begin gemaakt. De minister van verkeer zei : Als Ai ne ri! niet bijspringt, zal het treinverkeer van 't n jaar geheel worden stop gezet. De soldaten bewerkeu het sneller vertre der treinen met onbehonwen middelen. Zt noodig koppelen ze daartoe goederenwagei met levensmiddelen of munitie af. KONOWALOF AFGETREDEN Petrograd, 2 Juni. — De Engelsche ministi Hendersou is hier aangekomen. Konowalof, de minister van koophandel, afgetreden wegens verschil van meening m Skobelef, den minister van arbeid, over de ec< nomische en financieele maatregelen welke i de tegenwoordige krisis vereischt zijn. OPGEWONDENHEID Petrograd, 2 Juni. — In een conferentie, o: der voorzitterschap van den adjnnct-minist van arbeid over de crisis in het Donets-ni verheidsgebied hebben vertegenwoordig'ers va de werklieden verklaard, dat de kosten vo< het onderhoud van een gezin van vier per& nen nu 250 rocbel per maand bedragen, d; daarom het miniinum-loon moest-zijn. Het feit, dat een afdeeling van eenige dç>zi nen anarchisten, waarvan sommigen met g1 weren, revolvers, degens en handgranaten g> wapend waren, met zwarte vaandels die h opsclirift droegen : Weg met het gezag 1 met de kapitalisten ! Lang leve de socialistiscl revolutie en commune ! langs het Newsky-pro pect en andere hoofdstraten midden op de dag ongehinderd konden trekken, bewijst hc ver de zaken in de hoofdstad gekomen zij: Onder hen waren soldaten en matrozen m çeweren. De optoeht hield stil bij de Kazansche kath draal, waar toespraken tôt het volk werden g r, TTon mrplpr *en matroos. zeide d ■r- zij alleen maar gevaarlijk waren voor de kapi-en talisten en niet voor de armen. L?ter trokken de agitatôren van de eene samenscholing naar :a- de andere. In Newsky-Prospekt ruiden zij de •m menschen op, om de banken en spaarbanken p- te plunderen en verklaarden zij dat de sociale p- revolutie tegen den lijd dat de gemeenschap-sn pelijke verkiezingen gehouden zouden worden, e- verkondied zou worden. Velerlei t- De afvaardiging der Fransche socialis- le ten naar Stockholm, die bij gebrek aan passen te wel niet zal kunnen gaan, zou bestaan uit 12 e- ledeu, voor de helft uit de meerderheid en uit i- de minderlieid gekozen. Onder die der îneer-'e derheid werden genoemd Guesde, Sembat, te Iiracke en Renaudel en der minderheid Longuet, Mistral, Parny en Pressemane. Havas meldt uit St-Petersburg, dat een r- sterke afdeeling grenadiers het buitenhuis 't van gravin Worontstof bij St-Petersburg heeft ouisingeld en de anarchisten, die zich daarin hadden genesteld, gedwongen het te ontrui-men. De anarchisten legden het hoofd in den :i_ schoot en werden naar St-Petersburg ge-m bracht. ^e —— Volgens een Stefani-telegram uit Sint-;11 Petersburg heeft minister Tseretelli in den R. •n v. A. en S. gezegd: « Wij staan vlak v66r een le krisis. Een algemeene sluiting van de fabrie-r. keu door de fabrikanten is wellicht op til. De > eigenaars. dreigen ermee, ons de sleutels hun-ner werkplaatsen te willen geven, daar ze de bedrijfsonkosten niet meer kunnen dragen. Wij treffen aile voorzorgen om de sluiting van K de fabrieken te voorkomen. Wij zullen den burgerlijken dienstplicht invoeren. De arbei-fLC ders moeten cvenwel ook offers brengen en re-r° delijke minimum-loouen voststellen. , ' Volgens de « Roeskoje Wolja » neemt het aantal werkloozen wegens het wassend aantal fabrieken, dat door de eigenaars gesloten ?' wordt, al toe. In aansluiting bij zijn reis langs het Westelijke front heeft de Duitsche keizer aan den kroonprins van het Duitsche rijk eu den kroonprins van Beieren telegrammen ge-stuurd, waarin hij de officieren en soldaten hnldigt, die zich onder hun leiding in de af-k® geloopen weken verdienstelijk Itebben ge-maakt en het vertrouwen uitspreekt, dat nieu-in we gevechten nieuwe overwinningen zullen brengen. Te Londen verluidt, naar de « Vos- sische» langs een omweg verneemt, dat tôt ,J" Russisch gezant te Parijs de kadet Maklakof — ® niet te verwnrren met de reactionairen vroe-geren minister van binnenlandsche zaken — et tôt gezant te Londen de Oktobrist Sjidlofski J" zal worden benoemd. De keizer heeft Ludendorff zijn waar- a" deering betuigd voor het zegevierend afslaan ®"' van het Fransch-Engelsch voorjaarsoffensief VT1 door de ver-vooruitziende voorbereidende ^ maatregelen van den generalen staf en heeft T" hem gesteld à la suite van het regiment welks bevelhebber Ludendorff tôt kqrt voor den oorlog is geweest. Buitenland > UIT CHINA a- Batavia, 31 Mei. — Uit Hongkong wordt gemeld, dat Noordelijk en Midden-China met hongersnood bedreigd wordt. De rijstoogst hçeft ernstig geleden door de vreeselijke s_ droogte van de laatste maanden. De bevolking heeft een grooten uittocht begonnen. d IERLAND ^ Londen, 2 Juni. — De « Daily Clironicle » : 'e Het is nu voorgoed uitgemaakt, dat de lersche n conferentie 101 leden zal tellen, waarvan er 15 i- door de Kroon benoemd zullen worden. In de r_ conferentie zullen zeer weinige leden van het z~■ parlement zitting hebben. n UIT FRANKRIJK Parijs, 2 Juni. — Volgens de Parijsclie bla-;a den loopt het met de stakingen achtereenvol-j. gens op een eind.ten gevolge van overeenkom-sten tussehen de werkgevers en de vakveree-nigingeh.,o Gisteren kreeg de omtrek van de beurs zijn ls gewone aanzien bijna weer terug. Er is niet langer spralce van algemeene stakingen, maar alleen van geschillen, bij op zich zelf staande firma's ontstaan. "r NOORSCKE Sl'OORWEGARBEIDERS IN STAKING LS ;t Kristiania, 2 Juni. — De nationale bond van 3 Noorsche spoorwegarbeiders heeft eenstemmig n \oor aile 5,300 leden besloten met een termijn van drie maanden hun dienst op te zeggen met de verklaring, dat de te-werk-stelling van nieuwe arbeidskrachten zou worden verhinderd. Binnenland >r ^ L - - 5 UIT GENT j- — De misdaad der Drongensche meerschen. — Wij hebben gemeld dat Pieter Horré, wiens lijk ït in de Drowgemache meerschen werd gevondem, S zich naar Haeabeke begeven had. Hij is aldaar ■e inderdaad gezieni dn gezelschap van een inwoner 8" vam. Gent, niet ai te groot, magar em bleek van n laLeur en die e<r op poohte de opeiecliing der 'e Dwitôohe overheid niiet te hebben beaintwoordt. 1- De-ze kerel wordt ijverig opgezocht. et Stedelijke aardappeldlenst. — De uitgestelde verkoop van aardapTpelein voor de 6e, 7e en 8e ~~ wijken is bepaald vastgesteld op Maandag 4 s- Juni, dag wa-arop de winkelier» in den Ilam ko-it men hetalm De tiriis deT ajardaniDele-n is 19 fr. aan den winkelier en, Kl fr. aan den verbruikei De winkeliera on-tvangen 52 kilos voor 50 kilo om aile reklamaiiën te voorkomein. De w inkeiie stempelt de aardappelkaart deel A, in hot viei kajitje <n. 17. Do bureelen zijn open van 81/ tôt 12 en van 21/2 tôt 4 1/2 uur. Opgepast. — Proces-verbaal is opgemaakt te gen een inwoner onzer stad die smout çeksch heeft voortkomende van Voedingstoniteit ; ool de verkoopev wordt ver vol gd. Een streng toezicht zal in 't vervolg uitgeoe feaid worden en de overtreders zullen gestraf worden. De plaatselijke kommissie Voo.r hulp en be scherming asun de opgeëiaehten (bureol : Angii kaainsche keaiî, bij St-Jaoohs) ointving het vol gemde bericht dat de Duitsche overheid vetzooh1 aan belanghebbenden kembaar te maken : « De Komma-ndantur me«nt nogmaale-def aan dacht der afzenders van postpakken aan «vie! arbeiders te moeten vestigen op het feit, da. het streng verboden k in die paltken geld, lioh' hederfelijke eotivai'en, sehriftelijke medeideelin gen alsook drukwerk te steken. Wie dit bovel over treedt kan volgens verordening bef.ref*fende dej postdieinat voor inwoners van het Etappengfbie.c varti het 4de leger geatraft worden, tôt. jaa; gevanugenia en tôt 10.000 mark boet ofwel toi eene dezer straffeuij voor zcovr-.r volgens onder* verordeningen goene zwaardere straïfne toepas pelijk zijn. » ONZE BRIEVEN UIT HENEGOUWEN Bijbureelcn voor Redaktie en Public!télt : 77 rue de Belle»Vue, La Louvièro. Open van 9 u tôt 's middags, met Vlaamstli perso-neel, — Maaodelijksche abounementen, te huis be steld ! 1 fr. 75. De moord van Charleroi. — M. Smdts, raads heer aam het Bei-oepsliof van Brussel, aangeduic oan het assâsenhof van 18n dezer voesr te zittei to Bergen, iixzake de moord van Charleroi, i afgestapt in liet huis waar do ongelukkige been houwster, Alevr. weduwe Monoyer verwurge \veiyi door twee jonge beemhouwers. Touterongeluk. — Een niouw touterongeluk i, voorgevallen te Abba.ye d'Aulne, Ixij Thuin. Ht' 20-jarige meisje, Paulina Servais, brak zich hes been door uit een touter te steaten. /.elitnoord, — De Brus&elaar Jozef Vandelier daL 65 jaar oud, heeft zich in het huis .n. 31 der rue Glairea Fontaines, te CourceU.es, vaj het leve a beroofd door verhaaifiing. Afgeranseld. — Zondag werd na de groote mi te Ciberchies, de schapene Bouton, en M. Dar von, vajn 't werk aOoutve de Lait», door de woe demie menigte afgeranseld, die hen beschuJdigd< gi'Ove fouten begaan te hebben in de door iiei be-stuurde liefdadige werken. Len geiukkige ! — M. Amour, van Weiferoée Boulet, komt 10.000 frànk te winnen in de laat ste trekking der leening van 1887 der st«d Ant-weirpen.Aaniioudiugen. —• De politie, op bevel vai het parket van Charleroi, heeft de genaajndea A. D... en B. R..., van Fayt-lez-Manage. aange houden, onder besohuldiging ledea-en drijfriemei te iiebtien gestolen, ten nadeele van dp. fabriekei Gilson en Gastiniaux te La Oroyère. Onvaderlandsche beenhouwers. — Om zicl niet te storen a;vn de door de bezettende maeh' uitgevaardigde verordemingj waLke oplegt hel vleesch tegen billijker prijzen te verkoopein hebben zekere Hehegouwsche beeinhouwers ver-kotfen hun winkel te siuiten en de armen ove: elkaar te knuisen. Dit feit bewijst dat die heere.ni elechte het belang van hunneji geldbeugel voor oogen had dein, terwijl de arme bevolking honger lijdt er door ondarvoeding veroordeeld is tôt omtaarding of den dood. Dergelijk gedrag is niot alleen schandalig. maar tevens ouvaderlaindsch ! De bevoorrading te La I.ouvière. _ "De 25.00C inwoners van La Louvière krijgen om zieh var l_tot 14 Juni to voeden, per persoon : 113 graim rijst, 152 gr. rijstbloem, 100 gr. koffie, 200 gr. reuz^l e«n 100 gr. sipek, dit ailles tegen de hooge uitigave van 1 fr. 39. Zoo ge daarmede niet tœkomt, kan men zich paardeilvleesoh aanscliaffen, tegen 2 fr. het kgr., dat verkocht wordt in de gemeentelijke slaohte rij. Zoo dit nog niet volsbaat, kan mien zich nog voeden met beetpeeën, die het Komiteit laat vea-koopen tegen d«i zeer... gematigdeai îwijs van 35 centiem het kilogram ! Uit Brussel Y laamscli Leven, — Inhoud» van nr. 35 : Hoe staat het met den oorlog? (wekelijksche kronijk, XXXIV), met 1 kaart en 6 platen ; Hoe men in Amerika het leger voimt, met 3 platen ; Gent, de Bloemenstad, door Isidoor vaji Ï5eu-gem. met 10 platen; Gedichten, van Maurice Roelants, Lucien De Coster, Maria en Flora de Lannoy : Een praatje over boeken. en memftclien . Om « Pallieter » in Vlaanderein te verwelkomen, door Lode Baekelmans, met 3 platen ; Gedidi -ten van Rosa Corthaïuts van Puyenbroek, Erne&t v. Solnnidt en Piet Boreketns;" De Horen van Oyervloed, fragment uit " PaiLliiéter », door Félix Timmen-mans ; Kmist en Leven ; Tooneelkronijk ; Ven-niakelij'kheden ; Brievenbns; Spotiprent. Een kranige jougeling. — Vrijdag j.l. waa een paard. door eeu voorbijrijdenden automobiel verschrikt, op een der binuenlatien op bol ge-slagen. Daaromtrent, op een vageii grotid speelden vele kinderen en eeu ongeluk ging onvermijdelijk gebeuren, toen de jonge Mau-rits Z..., moedig naar het paard sprong en het bij het hoofd kreeg. Na verscheidene meters \ er voortgesleept te zijn geworden werd hij het dier meester en bracht hij het tôt staan De eigenaar van het gespan heeft den jonge-ling, wiens kleederen zeer ge ha vend waren, een vergoeding gègeven. Een paard gestolen. — M. KaanielDe C..., wo nende te Anderlecht, heeft het verdwijnen van zijn paard, een poney, vastgesteld. Het dier is 1 m. 40 hoog en bruinachtig. Ook een rij-tuig, een zware « tonneau » werd gestolen. De poort van deirstal was opengebroken geworden.Een magazljn geplunderd. — In 't voile van de Nieuwstraat ziin inbrekers er in eeslaaet' . binnen een schoenwinkel te dringen die se- a dert eenigen tijd gesloten was. Zij hebben r zich meester gemaakt van een kroote hoeveel- - lieid kostbare schoeisels voor heeren en da- 2 men. STADSNIEUWS t Betrapt. — Eergisteren, om 101/4 tire dea morgens, weTd op de GodeÊrieduskaad aan het voeduigsmagazijin de geoiaamde X..., 33 jaax oud, leeglooper, betrapt op het oojjeniblik dat hij suiker stàl van een wagen. Met veal moeite s kon die dief, die zich hevig ver^ette, naar hex, politiebureel geleid worden. X... verkearde in banbreuk van bowaking in het Arrondissement Antwerpea ea werd ter beschikking va-n dert , heer Prokureur des Kemings opgesioteii. Gauwdlet. — Van mejuffer Van Aeken werd ' haar geldbeugelj een kieine som inhoudende, uit haïr handzokje gepikt. L Boterbevoorrading. — 3de ijedeoling van een I rantsoen van 1/16 kgr. vamof de letters P tôt Z voor de h'iiisigeaiaïnen welke genieten der vet-en «spekbedeeling van hét Nationaal Komiteit. 6de bedeeling van een dubbel rantsoen of 1/8 . kgr., vanaf de letters A tôt Z, voor de huisge-ziraien welke de vetkaart dmleverden. De wdnkels 51 tot 190 werden heden van bo-ter vooa'zien. De klient \-indt, op zijne boterkaart het num-mer van den wiukelier. Voor klachton zicli te wenden Staitieplein, 40, Antwerpen, opem. vau 10 tôt 1% Torenutir. Belangrijk bericht. — De prija van het rantsoen boter ia ak volgt-: roomtioter met bla-uw 1 kontroolmerk, 48 centiem; 'natuurboter met rood kontrooimerk. 45 centiem. N.-B. — Bij iedoro bedeeling moeit steeda het kontroolmerk op de boter blijven en onder geen enkela voorwaarde mogen hoogere prijzen go-' M'aagd worden. i toisi!i>appijgn tmttiitii)» nz. Oud Leerliiigenbond School 7 (^farkgravelei). — Gezien den stijgendeni bij vai der tonprijs-kampen, werd er besloten er een nieuwen in te - richten op 18 Juni e. k., in de feeatzaal aLau-' reait», Ansehnostraat, 67, den leden en hunne 1 dames en. juffera aatigeboden. MengchUeveude lostelling tot zedelljken en 5 stoffelljken steiui der schainele arme kinderen. - — Op 29 Juni wordt door deze liefdadige in-richting een groot kumistfeejtf. geg'even in deai J schouwburg «Eden», Quellinstraat. Verschil-1 lende kunstenaars van den Konimklijken Neder-landschen Schouwburg zullen er hunne medê-weiking aan^Verleenen. Vereènigde Liberale Oud Leerlingenbonden.— I)oor zekere omstandigheden is den voor 4 Juni aa-ngekondigden muziekavond nitgesteld tot op 1 onbepaaldeni datum. De ledeni anllen van de® 1 ju'sten daitum verwittigd worden. Liberale Fantaren « De Zuidster ». ,— Dins-1 dag 5 dezer, ten- 8 'tire 's avomds (Tonenutar), al-1 gemeone bestuun-ergadering ten lokale Schil-dersstraat, 18. Dagorde : De muziekher-halingen. 1 Er wordt bijzonder -op de aanwezdgheid van d« 1 bestuurleden der muziekafdeeling gerekend. ♦ VERMAKELIJKHEDEN * MAANDAG 4 JUNI 1917 SCALA, 81/?. — Pelagie, zangspel. HIPPODROOM, 8. — Oeh! Lotie! blijapel PALATINÀT, 81/2. — De KilometervTeter, blijspeL ANN 1 ' AI..VCE, 4 tot 111/2. — De prijs der vergiffenis, film. 1 EDEN, 8. — Balletten uit Faust en Manon ; kinema. OD'EON, 4 tot 111/2.— Liefdesopoffering, film; Do Clown toomeeJspel. WI NT RR G ART EN, 4 tot 111/2. — Het laatste slachtoffer, film. FOLIES-BERGERE, 4 tot 111/2. — De ont- ketende onmensch, film. EXCELSIOR, 8 1/2. — De lastige schoorupa.pa. BELGISCH KINEMA, 4 tot 111/2. — Roem en Rijkdom, film. ALHAMBRA, 81/2. —- Trouwen met liind-er-nissen.ROYAL CINEMA, 4 tot 12. — De moeilijkste mijner daden. film. PR1NS ALBERT, 9. — Het schoenpaieis. DIERENTULN, 81/2. — Vrouweneed, film. ZAAL GRAND CAFE, Breydelstr., 12; te a — Ten bat evan Volksopbeuiring, muziek-avond Watelet. Laatste Uur FRANSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsterrein Parijs, Zondag 3 Junà 1917. — Officieel : De Duitsche besrhieting, gisteren in de streek vam Craonue aangekondigd, lieeft zich ndtgebreid en diuiurde voort gedurende den nacht met een buitengewone hevig-heid op heel het front der hoogvtlakten van Vauclerc en Californië. De IXiitschevs hebben tot slot vijf opvolgentlijke aanvaileui met groote strijdkrachten gedaan, waarvan drie op het Oostelijk gedeelte van de hoogvlakte van Californië en twee op het Westelijk gedeelte en op de hoogvlakte van Vauclerc. De Duitschers werden ovcral teruggesla,-gen ; hun verliezen zijn belangrijk geweest, bij-■ zondea' in de Ooststreek van Californië, wa-ax de vijandelijke aanvalsafdeeliirigen, uiteengesla- ; gen door het Fransche vuur, een groot aantal lijken vôor de Fransche loopgitachten achterlie-ten. Een zeker aanital gevangenenen bèeven in handen der Fi-anschen. De artilleriestrijd wea insgelijks levendig in den sektor van Bovelle en tussehen het kieiti gedeelte der Aisne. Verschil-lende Duitsche aanvallen in Champagne, bij Bezonvaux en in de Vogezen, ten. ZuSW der bersengte van den Ste-Marleberg, zijn in&gelijka miJukt,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume