Het volk: antisocialistisch dagblad

693183 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 05 November. Het volk: antisocialistisch dagblad. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rn3028rb3c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ïier-OH-Twiiiliple km, ——~ —;.-ç 1 2.58 fisisfliensi — Haisge^n — Eipnta Ponderdag, 5 Novcnte 1014 .1 ■— 1 I' .UilllfM I. I ■ 1 . ■ -f -V Alla briefwisselingen vrarhfe-*rij ta zcnden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor dennaml. Kaatech. « Drukkeiij Hefc Volk », Jlcersteeg, ii° 16, G eut. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt. G il do der Am-faachten, Kortrijk Ielefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, ùider broedei'straat, 24, Louven HET VOLK Men sclirljît Jn: Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden Te. 5.00 Drie maanden ïr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ts betalen. Kechterlijkt} herstelling, 2 fr» per regel. Ongeteekende brieven wordan geweig<«pd. TBLEFOON N° 137, Gont. erscMiut O per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 8 CENTIEMEN HET ND™ER j | YredescoBfêrenties. In Vragen van den Dag beantwoordt Dr B. De Jong' van Beck als volgt deze vraag : H ebben de Vredesconferenties nog toekomstl «Bcteékerit nu deze wereldoorlog, die zoovéêl vernietigt, ôôk de vernietiging der Vredesconferenties? Men zal geneigd zijn aan deze vraag een andere te doen voorafgaan : loont liet de moeite deze ,Vraag te stellen? kan het"va» eenig belang zijn, dat de tweede Vredesconfcrentie nog • do or andere gevolgd worde? Inderdaad schijnt er eenige grond te be-staan voor verbazing, dat zij, die erkennen dat de Vredesconferenties haar doël teene-maal hebben gemist en die erkennen lioe gering de vooruitgang op het puiit van -vredesrecht geweest is in 1907, zieh des-niettemin warm raaakten voor de spoedige bijeenkomst der derde confereutie. Waren de ervaringen tusschen 1899 en 1907 reeds niet gunstig geweest, evenmin droegen de internationale gebeurtenissen na 1907 een opweklcend karakter. Nooit waren de bewapeningen zoo toegenomen als in de jaren na de Tweede Vredcscon-ferentie. En te midden van aile oorlogs-gruweien, die de geschiedonis vermeldt, zullen die uit de Balkan-oorlogen zeker steeds eene vooraanstaande plaats in-nemen. Ook op hét nieuwe gebied van de vreedzame beslechting der geschillen door - internationale commissiés van onderzoek, bemiddeling en scheidsgerecht, was weinig vooruitgang te bemerken. Men kan dit ailes toegeven en tocli met groot vertrouwen de Derde Vredesconfcrentie hebben tegemoet gezien. Want cr waren teekenen, dat, terwijl de Regee-ringen en hare diplomatieke vertegen-woordigers niet veel haast met dezecon-ferentie maakten, de bevolkingen meer en meer met ongeduld deze voortzetting van liel sverk van 1898 verbeidden TV belangstelling van liet volk, die voor de ,*réf-rffcts "was, begon langzamerhand te ontwaken. In plaats van met minachting en spot dit officieele « vredesgedoe » wer-keloos gade te slaan, begon het volk zijne ^andacht er aan te wijden en ook ten aanzien van de Vredesconferenties op-boinvende eischen te stellen, waarvoor de Regeeringen niet onverschiliig .zouden kunnen blijven. De belangstelling, ja, de te prijzen be-moeiingszucht van de bevolking zou, naar velen vcrtrouwden, op de uitkomst dezer Derde Vredesconferentie een goeden in-vloed hebben. Was deze meening, dat de Europeesche Dorlog niet meer denkbaar was, al te naïef? Iedereen verzekert immers thans, dat de groote krijg op den duur niet meer kôn uitblijven 1 Ik geloof dat het goed is, dat zij, die inderdaad zoo « naïef » waren aan de mogeliikheid van een alge-meenen Europeeschen krijg niet meer te gelooven, zich door de met dit geloof zoo tegenstrijdige tijdsomstançligheden niet tc< zelfverloochening laten brengen. Want waarlijk, er waren redenen voor dit geloof. En nog is het de vraag, of, indien niet de Oostenrijksche troonopvol-gers waren vermoord en aldus eene zoo bijzondere aangelegenheid van eer en volkshartstocht in de internationale poli-tiek ware binnengedrongen, de oorlog inderdaad uitgebroken ware, en de Regeeringen thans niet zich bezig zouden hou-den met de vorming der internationale, Voorbereidingscommissie voor de Derde Vredesconlerenlie, een vredesarbeid, wiens noodzakelijke vooruitgang iederen dag de vredesatmosfeer zou versterken, iederen dag aan de macht der oorlogs-pariij in de groote Staten afbreuk zou hebben gedaan. Xaast deze onverzwalcte handhaving van het geloof, dat, in verband met de reeds aanwezige krachtige internationale samenleving op economisch en intellec tueel gebied, de gevreesde en thans ge-voerd wordende Europeesche oorlog niet onvermijdelijk was, moet evenwel eene bekentenis staan. Wij hebben onderschat de reusachtigc kracht van het nationale gevoelen, dat in aile landen de internationale gedachten verdrong, zoodra werkelijk ernstig oorlogsgevaar dreigde. De dreigende kans van den Europeeschen oorlog heeft wel is waar niet op-gewekt eene chauvinistisclie geestdrift — dit te kunnen vaststellen is eene groote winst — maar zij heeft de internationaal-voelenden met stomheid geslagen, bij hen allen onmiddellijk de gedachte aan het gevaar voor hun eigen land tôt eene overheersclicndc gemaakt. Deze verlam-ming van de goedwillenden heeft op te voren niet gedachte wijze de kracht der oorlogsgezinden, in aantal veel minder talrijk maar van veel grootere machts-oositie, buitengewoon versterkt. Dit is de les, die uit dezeti rampzaligen iijd moet wordea getrokken. » OflicieeieMedsàeelingen In België en Frankrijk. (Duilsche melding.) Het oorlogsbericht, door de Duitschers aan het Postkantoor uitgeplakt, meldt lieden : 4 November. ■— Ten oosten van Sois-sons hebben onze troepen hunne stellingen behouden. Tusschen Verdun en Toul zijn hevige aanvallen van de Franschen afgeslagen geworden. Op het Oostelijk front geene meldens-waardige wljzigingen. (Fransche Melding.) Parijs' 2 November. (Reuter.) — Het officieele bericht van heden middag 3 uur luidt : Op onzen linkervleugel zijn gisteren de Duitsche aanvallen in België en Noord-Frankrijk met dezelfde hevigheid voort-gezet.Wij hebben vorderingen gemaakt tusschen Dixmuiden en de Lys. De vijand heeft zonder bijval een groot Cpgezetten aanval gedaan op de buiten-wijken van Atrecht. Eveneens op Lihons in Santerre (bij Péronne) en Le Quesnay (bij Avesnes). Daarentegen hebben wij geringe vorderingen gemaakt in het gebied van de Aisne in de ricliting van Tracy-le-Val ten Noordcn van het Aigle-bosch, zoomede op eenige gedeelten aan den rechteroever van de Aisne. Tusschen het genoemde bosch en Sois-sons is de aanval, gericht tegen onze troepen die de hoogten op den rechteroever van de Aisne bezet liielden, eveneens mislukt. Gisteren is vastgesteld dat het zware Duitsche geschut weder grootere bedrij- Ma as en op de Maasheuvels. In de Vogeezen hebben wij de heuvels hernomen, welke den bergpas van Sainte Marie beliecrschen en zijn wij vooruit-gekomen in de streek van Ban-de-Sapt. Parijs, 2 November. (Reuter.) Officieel bericht van 11 uur 's avonds : Tusschen de Noordzee en de Oise zijn de door de Duitschers heden ondernomen aanvallen minder hevig geweest dan gisteren. In België hebben wij ten zuiden van Dixmuiden en ten zuiden van Ghe-luvelt Vorderingen gemaakt. Wij hebben ons overigens in al de stellingen gehand-haafd.Polen en Galicië. ( Ooslenrifksslie Melding.) Weenen, 2 November. (Wolff, Officieel.) — De gevechten in Russisch-Polen duren voort. Aan de San hebben de Russen vooral bij Roswadow zware verliezen geleden. Wij hebben 400 gevangenen gemaakt en drie inachiengeweren buitgemaakt. Ook ten Zuiden van Stary-Sambor vie-len 400 Russen in onze handen. Ten Noord-Oosten van Turka zijn wij verder opgerukt. (Duitsche Melding.) Berlijn, 2 November. (Korr. Norden.) — De stad Kolomea in Galicië is opnieuw door de Oostenrijkers bezet. Russen gevangen, (Duitsche Melding.) Boedapest, 2 November. (Wolff.) — In het gevecht bij Turka zijn 2700 gevangenen gemaakt, waaronder talrijke Tar-taren en Mongolen. Een groot deel van de gevangenen is in dertig waggons te Nyire Gyhaza aangekomen. De Tupkscli-Russische Oorlog. (Duitsche Melding.) Konslantinopel, 2 November. (Wolff.) — Volgens vertrouwbare berichten is de Engelsch-Fransche vloot gistermorgen de golf van Tsjesme (Klein-Azië) binnenge-loopen, om de kleine Turksche kanonneer-boot Boerakreiss en het stoomschip Kina-liaga, die daar lagen, aan te vallen. De bevelhebber van de Boerakreiss heeft de Kinaliaga doen zinken en de Boerakreiss in de lucht laten vliegen, om beide schepen niet door den vijand te laten vernietigen. Trebizonde, 2 November. (Wolff.) — Hier en aan de Russisch-Turksche grens zijn de gevechten begonnen tusschen Russische en Turksche troepen, (Turksche Melding.) Konslantinopel, 2 November. (Wolff, officieel.) — De officieren en matrozen van den Russischen mijnlegger Proeth hebben erkend dat de Proeth mijnen aan boord liad. De officieren en de bemanning waren door hun dienst op het vroegere I xtationschip te Konslantinopel volkomen. op de hoogte van de wateren bij de Bos pliorus.De Proeth was met de Russisch vloot in Zuidelijke ricliting gevaren. on voor de monding vandeBospliorusmijne: te leggen, het kleine Turksche smaldee dat zich in de Zwarte Zee bevond, aa te vallen en de hoofdmacht van de Turl; sche vloot, als die het smaldeel ter hul snelde, door mijnen te vernietigen. De Turksche vloot bemerkle echter te reehter tijd de Russische vloot en de mijnlegger en bracht de Proeth tôt zinker Van de Russische officieren zijn 5 gere< onder wie een fregatkapitein, en door d Turken als krijgsgevangenen naar Ismi gebracht werd. Daar de telegrafische verbinding ove Odessa afgesneden is, worden de buiter landsche telegrammen over den Duil schen lcabel naar Konslanza geseind e over Smirma en Syra. De Russische bank en verscheiden Russische bedrijven en kloosters zijn g( sloten. Russisch scMp senomsn. Konstantinopel, 2 November, 10 ui 's avonds. (Wolff.) — De havenoverhei heeft het stoomschip Karaljewo Olga, va de Russische sloomvaartmaatschappij, i beslag genomen en de bemanning ve vangen door Turken. Op het schip is c Turksche vlag geheschen. Gszantschappan verlaîsn. Konstantinopel, 2 November. (Wolff.) -Het Servisehe gezantschap heeft het Se vische wapenschild van het gezantschap gebouw verwijderd. De Servisehe gezai zal heden avond of morgen vertrekkei Saloniki, 2 November. (Wolff.) — E Fransche en Engelsche gezant zijn gistere uit Konstantinopel, vergezeld van h personeel van de gezantschappen, hi< met een extratrein aangekomen, en reize naar Italië door. Er is hier een Engelseh oorlogsschip i de haven binnen gevallen. Konstantinopel, 2 November. (Wolfi — Volgens ambtelijke berichten van ( Kaukasische grens hebben de Russe onze grenstroepen op verscheidene plaa sen aangevallen, waarbij gedeelten hunn dank zij den krachtigen tegenstand fl1 Turksche troepen, verliezen leden. In de Middellandsche Zee hebben El gelsche kruisers het vuur geopend en et Grielcsche torpédoboot doen zinken, d zich in de nabijheid had gewaagd en d voor een Turkscli vaartuig werd gehoude: Tarksc&e schepen gezonksii, (Turksche Melding.) Konstantinopel, 2 November. (Wolfi — Volgens ambtelijke berichten lag( het stoomschip Kinaliaga en het jacl Beyruth wegens de sluiting van de havt van Smyrna op de reede van Vurla vo< anker, toen twee engelsche torpedojage de overgave van de beide schepen binnt de 10 minuten eischten. De gezagvoerders gaven eene kategi rische weigering, zetten de bemannir aan land en lieten de ^schepen zinken, In de Zwarte Zee. (Duitsche Melding.) Berlijn, 3 November. (Korr. Norden — In de monding van de Proeth zijn u vrees voor de Turksche vloot 70 Ru sische vrachtschepen en 14 sleepboot< gevlucht, die tôt nu toe in het verke tusschen Russische en Roemeensche h; vens voorzagen. Oostenrijk tepn Servie. (Oostenrijksche Melding.) Weenen, 2 November. (Wolff.) — O ficieel wordt medegedeeld : Ons offensi in het Servisehe landschap Macva wor< zegevierend voortgezet. De uit hun ve schanste stellingen verdreven Servie: hebben tôt dusverre alechts weinig tegei stand geboden. AUeen ten noorden va Sabats (aan de Save) hebben onze troepe sterk verschanste stellingen stormendei hand moeten overmeesteren. Sabats ze is 's nachts bestormd en genomen. Onze door Macva opgerukte lcolonm zijn reeds over de spoorlijn Sabats-Les nitsa getrokken. De ruiterij heeft voelinj met den vijand en heeft ook gevangene gemaakt. Engeland en de Turken in Egypte (Duitsche Melding.) Berlijn, 3 November. (Korr. Norden, — De Messagero Egiziano verneemt ui Alexandrie, dat niet ver van den Azia tischen oever van het Suezkanaal sterk Turksche troepen zijn samengetrokken die vele kamelen medevoeren en oo] 300.000 met zand gevulde zakken, di in het Suezkanaal moesten worden ge worpen. De Engelsche regeering zoi langs den Egyptischen oevef .ôngevee, ,50,000 soWaten Jiebben opaesteld* *. ê De spaanschc Vloot. 1 Berlijn, 2 November. (Korr. Norden.) 1 — Het in de Spaansclie Kamer door don 1 minister van marine ingediende wetsont- 1 werp tôt herinrichting van de Spaansche - vloot, omvat den bouw van vier snelle ? kruisers, zes torpedojagers, 28 onder- zeesche booten, drie kanonneerbooten, r 18 lcustwachtschepen, mijnen en andere u onderzeesche verdedigingsmiddelen. i- Voor het materieel is 9 millioen peseta's uitgetrokken, voor onvoorziene uitgaven c 6 millioen, voor den bouw van dokken, i dépots enz. te Ferrol 3.900.000, voor het-zelfde doel te Cadix 9.600.000, te Carta-r gena 6.375.000, voor havens, voor tor-i- pedo- en onderzeesche booten 9.000.000, - voor drijvende dokken 3.800.000 en voor n drijvend materieel 5.478.000 peseta's. De Spaansche ministerraad heeft het e effectief voor 1915 vastgesteld op 140.763 î- man voor het léger, 11.096 matrozen en 4100 man marine-infanterie voor de vloot. 'r Oppergeneraal in vcrlof. n Berlijn, 2 November. (Wolff.) — Gene-n raal veldmarschalk von Molkte, de cheE r. van den grooten generalen staf, over wiens [e ongesteldheid dezer dagen is gemeld, heeft voor volledig herstel een verlof noodig. De keizer heeft hem daartoe een kasteel te Homburg ter beschikking ge-_ steld. r- Von Molkte is den 2e dezer daarheen 3_ vertroklcen. Zijn plaatsvervanger blijkt !t luitenant-generaal Von Falkenhayn, de i. Pruisische minister van oorlog. ï De Belges in Holland. Z De Vluchtslingen. Maandag zijn te Vlissingen uit Engeland n wollen dekens en bussen groenten voor de Belgischc vluchtelingen aangekomen. Ecntiec pjRael$tch& dames zullen toezicht -, houcien op de verdeeling. ^ Dinsdag zijn 576 vluchtelingen van Amsterdam naar Antwerpen en omstreken , vetrolcken. Van de statie der Delftsche " Poort reisden af 284 kosteloozen en 174 _ betalenden; van de statie Beurs 112 be- talenden en 6 kosteloozen. 1_ Woensdagmorgen zijn 230 vluchtelingen n naar Antwerpen teruggekeerd uit Vlis-= singen. : Over Rosendaal zijn 12.540 vluchte- I lingen uit Nederland naar België ver-' troklcen. De Posthoorn deelt me6, dat men te Vlissingen, waar zeer vele Belgische post-beambten verblijven, begonnen is met •) de bezoldigingen dier beambten over de tT} maanden September en October uit te betalen en dat daarmede geregeld zal II worden voortgegaan. >r ♦ ['S * * n Het Belgische Komiteit te Middelburg richt aldaar eene Belgische school op. ,g * * * Door ambtelijke tusschenkomst is aan het Nederlandsche Komiteit tôt steun van Belgische vluchtelingen uit Dene-marken overgemaakt, het bedrag van .) giften daar te lande ingezameld door te it Kopenhagen verschijnende dagbladen, ter s- waarde eener som van 25.000 kronen, n ingekomen bij het dagblad National îr Titende, en een van 1000 kronen als eerste i- bijdrage van het dagblad Raden Amtaros. N. B. De kroon te Denemarken heeft eene waarde van 1.33 fr. * * * Uit Vlissingen : Hier bevinden zich f- nog 5100 arme vluchtelingen. Daar naast nog lionderden, welke op eigen kosten lt den loop der dingen hier afwachten. In r- het geheel worden thans 243 Belgische -s gewonde militairen door het Roode Kruis i- te Vlissingen verpleegd. In totaal zijn er n ongeveer 000 militairen aangekomen, n waarvan ruim 300 doorgezonden zijn naar •- andere plaatsen. If Een belgisch soldaat, de 19jarige Marcel D..., Ans, is in het gasthuis te Middel-:S burg overleden. i- De vrachtboot Zeeland welke geregeld ;- vluchtelingen van en naar België voert, n is aan de Braakmân vastgeloopen. Er gaan vele vluchtelingen nâar België terug, doch het dient gezegd, dat er steeds veel weer komen. . Van de 300 Belgische vluchtelingen, die te Almeloo gehuisvest waren, zijn een \ 200 vertrokken, maar voor een deel t slechts naar België. Een 70tal is in het _ regeeringskamp te Oldebroek onderge-e bracht. De nog verblijvenden zijn bij bijzonderèn uitbesteed, ; Soldaten Ingekwartlerd, De zaterdag in de Koninklijke Mili-i lairé Academie te Breda geïnterneèrde militairen zijn dinsdag naar Harderwijk LdooigezQnde»^ Belgische Posî. Op het interneeringsterrein te Amers-foortstaat bekend gemaakt, dat brieven naar België weder in gesloten omélag kunnen verzonden worden. * * * . Als men inlichtingcn wenscht, belref-fende zieke, gewonde en ingekwarteerde militairen : Informatiebureel van het Ne-derlandsehe Roode Kruis, Paleis Kneuter-i dijk (alleen schriftelijk). ■ ■ mu i l mm r n In Belraië. 0p de Uzereiiwegîijn GenMernenzen. Wij vernemen met genoegen, dat de gemeenschap, per ijzerenweg met Ter-neuzen, weldra veel zal vergemakelijkt zijn. Krachtens eene overèenkomst, gesloten op Ie Nov-ember tusschen het beheer van den Ijzerenweg Gent-Terneuzen en het beheer der duitsche ijzerenwegen, door tusschenkomst van den duitschen konsul te Terneuzen, zullen de reizigerstreincn voortaan toekomen tôt Gcnt (Dampoort) en de goederentreins tôt Gent-Oost (Oefe-ningsplein.)Men hoopt dat drie treinen reizigers in de twee richlingen zullen kunnen loopen. ? i sa. Duitsche beamblen in België. - (Duitsche Melding.) Berlijn, 3 November. (Korr. Norden.) — Het aantal Badensche beambten, die bij don Be.lgischen spooi^wegdienst 2âjflr" ' benetemd, bedraagt oivgeveer 500. UST BS3&i$S£L. Vaste bron. — Twee agent en haclden een gazetverkoaper eenigzins besehermd. Ze werden vôôr een Duitsch gerccht gebracht.De een kteeg 5 jaar en de andere drie jaar gevang. Ook de stad werd lot eene zware boet veroordeeld. Beknopte mededeeling van den iieer d. d. gouverneur, Aan fle CemesKtîbsstiirsn van Ggsî-Vîaanfleren. balte n Genî. Genîhrugg1'. Lsdehsrg en St-Amandsberg, M iinheeren, Ik ben gelukkig u inlichtingcn te kunnen verschaffen, die u zullen gerust stellen en die u zullen toelaten u-v/e bevolkingen gerustheid in te boezemen. Ik mag u vooreerst melden dat liet burgerlijk bestuur van Oost-Vlaanderen zooals voorheen, zal voortgezet worden door de belgische overheden en l'unctiona-rissen. Dit bestuur zal onderworpen worden aan het duitsch nazichl. Zijne zienswijze, over de princiepen, die den wederkeerigen toestand moet regelen tusschen de duitsche burgerlijke overheid en de belgische burgerlijke overheid, heeft mij,met de mijne totaal overeenkomstig geschenen : onze betrekkingen zullen ge-makkelijk, stipt en vriendschappelijk gaan evenals de verslagen stipt en vriendsr mp-pelijk zijn der !)elgisehc overheden met den militairen geneifcal gouverneur van Oost-Vlaanderen. In afwachting van de aanstaande aan^ stelling van den voorzitter van het duitsch burgerlijk bestuur, geef ik u de volgende aanwijzingen : * * ❖ Gij zult wel zorg dragen uwe beUuur-den gerust te stellen, voor wat de be-kommering aangaat der belioeften. 1. De bestendige Deputatie heeft over-eenkomsten met de stad Gent, ten cindç de bevoorrading der Provincic te ver-i zekeren in voeding en brandstof. Bene-vens deze overeenkomsten, moogt gij n wenden tôt de stad Gent voor de dringenda belioeften uwer gemeente, door eene vraag geteekend door uwen burgemeester, mils kômptante betaling. Indien, niettegenstaande uwe pogingen/ gij geene fondsen kunt vinden, zal uwe vraag moeten gedaan worden « door mijn| tusschenkomst ». De bestendige Deputatil zal, in dit geval en desnoods zal ik ondew zoeken over de toelating, zoo er reden i» te genieten vap^ de faculteit dat dp over? eenkomsten ons geyen, aan de staa clichte kredieten » tô vragen èa!l M gemeenten onder de waarborg der Pr<H vintie, Verders zet de mededeeling de gemeen| tebesturen aan zeer matig te zijn in hunut

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: antisocialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1891 bis 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung