Het volk: antisocialistisch dagblad

2145 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 November. Het volk: antisocialistisch dagblad. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wd3pv6d349/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vler-ea-Twinlîgste Jaar.-fô. 257 *»»3ssBagn5««a«UMns*naig^g:c^a«'affiag^^.^safflssasaaBB^^ Godsdlesst — Haïspzin — Elgendom Woeasdag, 4 Noveiober î 914 ^ Aile briefwisselingen vracht-W *rîj te zenden aan Au g. Van flseghem, uifcgever voot de naaml. i maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaandcren j Gaston Bossuyfc, Gilde der Am* bachten, Kortrijk. Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Slinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK ■ .11 L IILUII — ... ! «=» « * < M» Men sotrljfi in: Op aile postkantoren aan 10 f?. per jaar. Zes maanden i'r. 5.00» Drie maanden fr. 2.50. Àankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Kechterlijke hersteilrag, S fo<. per regel. > Ongeteekenda brieven vrordea geweigerd. TELEFOON N« 137, Gôût. ■%rei*scSîl|nt €î maal p©i» we CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 CENTIEME» HET NUMMEB Staaîswerkers ia Oorlogstijâ. Esfl onâerlieuâ met M, Verliaegen. In een drietal artikels heeft een gentsch <opruiersblad bespottelijk uitgeyaren te-gen onze volksvertegenwoordigers MM. j-Verhaegen en Huyshauwer, dezen be-ischuldigend van aile denkbare en ondenk-ihare misdaden tegen het bestaan der staatswerkers. Daargelaten de ongepastheid van zulke ihatelijkheden in deze tijden, draagt het '.roode blad nog de schande van moed-willig de waarheid te miskennen en met .gevvild bedrog de staatswerkers op een Idwaalweg te leiden. We zijn M. Verhaegen daarover gaan spreken en hebben er 't volgende van ver-nomen, betrekkelijk de vraag of de staats-bedienden best zouden do en, onder de duitsche bezetting te werken of niet te werken ? M. Verhaegen heeft verscheidene af-vaardigingen van Werklieden en bedienden der verschillende diensten van het spoor-wegbeheer ontvangen. — Kwamen die afvaardigingen met be-paalde voorstellen? — Neen, zij kwamen om raad te vragen, zeggende dat zij zich bij voorkeur tôt een vriend der belgische regeering wendden omdat de betrachte raadgeving zoo kiesch was. Inderdaad, men diende vast te stel-!len wat het personeel van spoorwegen, iposterijen, telcgraaf en telefoon zou ajit-iwoorden, als de duitsche overheid het zou opreepen tôt herneming van den dienst. — Dienaangaande werpt het socialis-tenblad een ministerieelen omzendbrief en verscheidene voorwaardelijke vragen op... — Een omzendbrief van den minister van spoorwegen, gedagteekend op 18 Augustus, schreef voor, zich van de eene stad naar de andere terug te trekken naargelangdebezetting, en aan den vreem-deling geen werkdienst te verleenen in de bezette provinciën. — Juist daarop stelt de roode gazet hare vragen. — 'k Heb ze hier ; ze zijn gemakkelijk samen te vatten : Zouden leden van het personeel, die tijdens de bijna volledige bezetting van gansch het land dienst zouden hernomen hebben, na den oorlog niet afgedankt worden door den minister, van wie die omzendbrief uitging ? Zouden zij geen vergrijp tegen het vaderland ple-gen met den dienst onder vreemd bestuur hier te hernemen? » Ziehier mijn antwoord : De toestand is heel anders dan door den omzendbrief bedoeld was. Niet enkel eenige -steden of provinciën, maar het land zelf is bezet. Voor hoelang? Intusschen moeten de werklieden arbeid hebben om brood te hebben. Te dien einde is 't onmisbaar dat handel en hijverheid herleven. Doch hier-toe is het werk van spoorwegen, posterijen, telegraaf en telefoon noodig. » Er is eene trweede reden om den dienst te hernemen : 't is dat het personeel zelf moet leven. Ondanks den meesten goeden wil, geloof ik niet dat de Staat gemakkelijk de 11 millioen zou vinden, welke maan-delijks voor de betaling van 't personeel noodig zijn. Neemt de vreemdeling zelf het personeel in dienst, hij moet en zal het zelf betalen. — Op die zeer gegronde, stoffelijke bcweegrcdcns hebben we zelf reeds ter-loops gewezen. Maar de gevolgen in de verhouding jegens het belgisch bestuur? — O, ik begrijp zeer goed waarom de afvaardigingen van 't personeel zich bij voorkeur tôt een vriend der belgische regeering wendden. Er is daar hoege-naamd geen politieke gezindheid in ge-legen, maar enkel eene kwestie van bestaan en van toekomst. Welnu, als de meerderheid van 't personeel het mij vraagt, wil ik, zoo het aanvaardt te werken, schriftelijk de verantwoordelijkheid voor zij ne houding op mij nemen tegenover den minister. Maar die vraag moet mij schriftelijk gedaan worden door de verschillende groepeeringen. — Als antwoord is dat alleszins af-doende. Doch hoe potsierlijk het ook weze, het socialistenblad sprak no g s van den trouwheidseed aan den Koning... — Ha ja! Daar hebben die menschen mij ook van gesproken. Wel, 'k heb hun geantwoord dat men hun geen eed aan den Keizer zal vragen en zich zeer waar-schijnlijk zal vergenoegen met eene een-voudige belofte, gelijk deze welke de bedienden van het geldwezen de toelating gegeven hebben te doen. » Overigens, 'k heb herhaaldelijk ver-klaard dat het personeel, in voile vrijheid, zelf eene beslissing moet nemen. Van ganscher harte wil ik mij te zijner be-schikking stellen, maar in geen geval wil ik drukking plegen op zijne beraad-slagingen of besluiten... Zoo sprak ons M. Verhaegen, dien we danlcten om zijne toelichtingen. Het staatspersoneel bijzonder, en 't publiek algemeen lcunnen nu oordeelen, wat voor gansch de bevolking het nuttigst wezen zou : de arbeidsraad van M. Verhaegen of de lamheidsraad van de roode gazet. Officieele Mededeelingen In Vlaanderen en Fi'ansch-lVoorrîen (Duitsche Meldirig.) Berlijn, 31 October. (Wolff.) — Het opperbevel deelde hedenmorgen mede : Ons leger in België veroverde gisteren Ramslcapelle en Dixschoten. De aanval op IJper vordert. Sande-voorde, het kasteel Hollebelte en Wam-beke zijn stormenderhand genomen. Ook verder Zuidelijk hebben wij terrein ge wonnen. Voorts deden onze troepen een aanval ten Oosten van Soissons en dreven den vijand gistermorgen uit verscheidene ste-vig versterkte stellingen ten Noorden van Vailly. Des namiddags werd ¥ailly met de bajonet genomen en de vijand met zware verliezen over de Aisne terug-geworpen. Wij maakten 1000 gevangenen en veroverden twee machinegeweren. In het bosch van Argonne, aismede ten Westen van Verdun en ten Noorden van Toul hadden de herhaalde aanvallen des vijands geen bijval en kwamen dezen op zware verliezen te staan. (Engclsche Meldirig.) Londen, 31 October. (Reuter, officieel.) — De dag van gisteren was gekenschetst door eene poging van de Duitschers tôt eene algemeene aanvallende beweging. Vooral tussclien Nieuwpoort en Atrecht waren de aanvallen fel. De bondgenooten maakten over het algemeen vorderingen. Aile aanvallen tusschen la Bassée en Atrecht zijn met zware verliezen voor de Duitschers terug-geslagen.{Duitsche Meldirig.) Berlijn, 1 November. (Wolff.) Officieel. — Het groote hoofdkwartier heeft van dezen morgen medegedeeld : In België worden de krijjsverrichtingen bemoeilijkt door het onder water zetten van het gebied aan het IJser-kanaal, dat men door verwoesting van de sluizen bij Nieuwpoort bewerkstelligd heeft. Bij IJper zijn onze troepen verder doorge-drongen. Er zijn zeker zeshonderd gevangenen gemaakt en eenige Engelsche kanonnen buitgemaakt. Ook de westelijk van Rijssel strijdende troepen zijn voorwaarts getrokken. Het aantal der bij Vailly gemaakte krijgsgevangenen is tôt ongeveer vijftien-honderd geklommen. In de streek van Verdun en Toul hebben slechts kleinere gevechten plaats ge-vonden.(Fransche Meldirig.) Parijs,, 1 November. (Reuter.) — De officieele mededeeling luidt : Er valt nicts nieuws van het front Nieuwpoort-Dixmuide te melden. De Duitschers hebben hunne hevige aanvallen in het noordelijke gebied voortgezet. Wij hebben vorderingen gemaakt ten noorden en oosten van IJper. Op het overige ge-deelte van het front hadden hevig kanon-vuur en eenige tegenaanvallen geenen uitslag. ;ï i. > J" JT (Fransche Mededeeling.) Parijs, 1 November. (Reuter.). — Officieel bericht van 11 ure 's avonds. Uit België zijn geene nieuwe bericht en ontvangen. In den loop van den dag hebben wij hevige aanvallen van den vijand afgeslagen in den omtrek van Lihons du Guesnoy in Santerre, van Vailly aan de Aisne en van het bosch van La Grurie in Argonne. Ten Noorden van Souair zijn wij kleine vorderingen blijven maken In de Vogezen heeft ons offensief ons ir het bezit gesteld van de heuvels in dt nabijheid van Sainte Marie. (Fransche Melding.) De mededeeling van het Fransche gezantschap te 's Gravenhage omtrent de krijgsverrichtingen luidt heden als volgt Op het front Nieuwpoort-Dixmuider niets nieuws. De Duitschers hebben gisteren hur hevige aanvallen op de geheele streel oostelijk en zuidelijk van IJper voortgezet. Al deze aanvallen werden afgeslager en wij zijn lichtelijlc vooruitgegaan ter noorden van IJper en aanmerkelijk ter oosten van die stad. Bij het begin var den dag van gisteren hadden vijandelijkc strijdkrachten, van de Leie komende zich meester gemaakt van Hollebeke er Messines. Deze twee dorpen zijn des avonds hernomen na hevige tegenaanvallen der bondgenootschappelijke strijdkrachten.Op het overige deel van het froni kenmerkte de dag van gisteren zich dooi hevig geschutvuur en eenige zonder uitslag gebleven tegenaanvallen van der vijand, dienende om het door ons, in der loop der laatste dagen veroverde terrein terug te winnen. De strijd wordt nof steeds verwoed gevoerd in Argonne, waai de Duitschers echter geen enkele vor-dering maken. (Duitsche Melding.) Berlijn, 2 November. (Wolff.). — Mededeeling van heden morgen uit he1 groote hoofdkwartier ; Bij de aanvallende beweging teger Yper werd verder cerrein gewonnen Messines is in ons bezit. Tegenover onzen rcjchtervleugel is nv niet z'ekerEteiei de aaîfwëzigheia van In-diërs vastgesteld. Deze strijden niet ir eigen gesloten troepenverband, doch zijn over het geheele front der Engelsclier verdeeld. Ook in de gevechten in het Argonner-woud zijn vorderingen gemaakt. De vijand leed zeer zware verliezen. (Fransche Melding.) Pari/s, via Londen, 2 November. (Reuter). — De officieele mededeeling van gis-teravond elf uur luidt : Van het ooriogstonneel in België valt niets nieuws te melden. In den loop van den dag hebben wij de heftige aanvallen van den vijand in de streker, rondom Rijssel, Guesnay in San-tere, Vailly sur d'Aisne en in het boscli van La Grurie in de Argonne afgeslagen, Ten Noorden van Souain zijn wij voort-gegaan met eenig terrein te winnen. In lie Vogezen heeft ons offensief tôt uitslag gehad, dat wij ons meester maakten van de hoogten in de nabijheid van Markirch (S. Marie aux Mines.). (Engelsche Melding.) Londen, 2 November. — Uit Havre wordt geseind : Het terrein, onder water gezet dooi het doorsteken van de dijken, strekt zicli thans uit tôt in de omstreken van Pervijse ten Zuid-Oosten van Nieuwpoort, halver-wege tusschen deze stad en Dixmuide. waar de Duitschers thans midden in de modder zitten. Op een ander gedeelte van de linie slaagden de troepen der verbondenen ci in, de Yperlee, een riviertje dat langs Yper en Dixmuide stroomt, over te trekken en vasten voet te krijgen op meer oostelijk gelegen terrein. De Duitschers verloren Bischoote, maar hand-haven nog hunne stellingen aan de Leie, zij dat ook met groote moeite. Op het oostelijk Gevechlslerrein. {Duitsche Melding.) Berlijn, 31 October. (Wolff.) — Het opperbevel meldt : De strijd op het Noordoostelijke oor-logsterrein heeft nog niet tôt eene beslissing geleid. Ten Westen van Warschau volgen de Russen langzaam onze strijdkrachten, welke zich opnieuw groepeeren. (Russische Melding.) S. Petersburg, 31 October. (Reuter). — De Russische groote generale staf meldt : •\ r Onze troepen hebben in verscheidene » districten op het Oost-Pruisische front vorderingen gemaakt. Aan het front over de Weichsel hebben wij stelling genomen op de lijn Lemezica-Lodz-Ostroviec.In Balicia duurt de strijd voort ; de toestand is daar niet noemenswaard ge-wijzigd.(Oostenrijksche Melding.) Weenen, 31 October. (Wolff.) — Heden middag is officieel het volgende be-kend gemaakt : In de nabijheid van de grens tusschen , Boekowina en Galicië, ten Noorden van Kuty, is gisteren een Russische colonne, i samengesteld uit troepen van aile wa- penen, verslagen. , In Midden-Galicië handhaven onze troepen de vermeesterde stellingen. Ten Noordoosten van Turka, bij Stary Sambor, ten Oosten van Przemysl en aan den benedenloop van de San, zijn tal van vijandelijke aanvallen afgeslagen, waarbij verscheidene honderden Rus. en werden gevangen genomen. Bij de operaties in Russisch Polen is ook gisteren niet gevochten. De mededeeling is onderteekend Von Hofer, overste van den generalen staf. (Duitsche melding.) Weenen, 1 November. (Wolfî.) — Of-; ficieel is gisteren medegedeeld : De Oostenrijksch-Hongaarsche troepen, die destijds bij hun vooruitdringen in het landschap Macva (in 't Noordwesten van Servië) op sterke, door draadversperrin-! gen beschermde stellingen stieten, waarin ; 1 zij eerst twee dagen geleden na een lan-gen, zwaren strijd bij Ravnue bressen kon-den slaan, hebben thans merkelijke vor- j dering en gemaakt. Ondanks den wan-hopigen tegenstand der Serviërs en de moeilijke begaanbaarheid van het ge-deeltelijk moerassige terrein in Macva, zijn heden aile troepen die over de Save en de Drina waren getrokken met een breed front verder opgerukt enhebbende plaatsen Srdanbaro (bij de Bosnische grens). Banovopolje, Radenkovic, Glusci, Tabanovic 3n Potiorek genomen. Berlijn, 1 November. (Wolfî.) Officieel. — Het groote hoofdkwartier heeft dezen morgen medegedeeld : In het noord-oosten waren onze troepen ook gisteren nog in een onbeslisten strijd met de Russen. (Russische melding.) St. Petersburg, 1 November. (Reuter.) — De mededeeling van den generalen staf meldt van het Pruisisch-Russische front : De Russische troepen maken vorderingen in het gebied van Vladislavof en het bosch van Romentigen. De vijand heeft zijne aanvallen in den omtrek van Bakalarjevo gestaakt. (Duitsche melding.) Berlijn, 1 November. (Wolfî.) —■ Mededeeling van heden morgen uit het groot hoofdkwartier : In het Oosten is de toestand onge-wijzigd.De Russen zijn bij een poging, om bij Szitkehmen (Oost-Pruisen, a/d. grens, ten oosten van Goldap) door te breken, terug-geslagen.(Russische Melding.) S. Petersburg, 1 November. (Reuter.) , — Het bericht van den generalen staf meldt : Aan de overzijde van den Weichsel zijn wij zegevierend over het heelc front voor-uitgerukt en hebben de plaatsen Petrokof, Opochna en Pjaroff bezet. In de gevechten, welke op den weg naar Opatof zijn geleverd, hebben wij 400 krijgsgevangenen gemaakt, mitrailleuses, eonvooien en munitie buitgemaakt. Aan de San, nabij Lezachovo, heeft een Russisch regiment een aanval gedaan op een naburig hulpfort en er 5 officieren en 500 soldaten gevangen genomen en mitrailleuzen buitgemaakt. Een vijandelijke colonne, welke van de Karpathen was afgedaald en zich nabij Nanvorna had versterkt, is door Russische troepen aangevallen en verdreven. In Galilie. (Oostenrijksche melding.) Weenen, 1 November. (Wolff). — Officieele mededeeling van heden middag : In Russisch Polen ontwikkelen zich nieuwe gevechten. De aanvallen op onze stellingen werden teruggeslagen en eenige vijandelijke detachementen vernietigd. De verbitterde slag, die verscheidene dagen geduurd heeft ten noord-oosten vanToer-ka en ten zuiden van Stary Sambor, heeft gisteren tôt eene volledige overwinning van onze wapenen geleid. De vijandelijke ! troepen, twee divisies infanterie en een ■: brigade scherpschutters werden uit al 1 hunne stellingen geworpen. Te Czernowitz handhaven onze troepen zich. Het vooral op het verblijf van den aartsbisschop gerichte artillerievuur der Russen bleef zonder uitwerking van be-teekenis,- ■IIHiaMIII I'I ' mu *1 De Turksch-Russisclie Oorlog. (Engelsche Melding.) Londen, 31 October. (Reuter.) — Naaï wij in diplomatieke kringen vernemen, zou er gisteren aan de Porte een nota worden overhandigd om opheldering te vragen over de aanvallen in de Zwarte Zee en 0111 te eischen dat de Duitsche officieren en manschappen van de Turk-sche schepen zullen worden verwijderd en dat de Goeben en de Breslau zullen worden ontwapend. Ingeval van weige-ring zullen de betrekkingen tusschen Turkije en de verbonden mogendheden worden afgebroken. Het antwoord van Turkije is nog niet ingekomen, maar men gèeft de oprechte hoop te kennen, dat het van een aard zal! wezen, geschikt om eene uitbreiding van de vijandelijkheden af te wenden. (Russische Melding.) S. Petersburg, 31 October. (P. T. A.) — Op den zelfden dag dat de Duitsche en Turksche oorlogsschepen hun aanval op de Russische kust van de Zwarte Zee hebben gedaan, heeft de keizerlijke regeering den Russischen gezant opgedragen de Porte te verwittigen van de verbreking der diplomatieke betrekkingen tusschen Rusland en Turkije en van zijn vertrelc uit Konstantinopel met het geheele personeel van het gezantschap en de consu-laten.De besclierming van de belangen der Russische onderdanen in Turkije is aan de Italiaansche regeering toevertrouwd. (Duitsche Melding.) Berlijn, 31 October. (E. van Duitsche. zijde.) — Naar het oordeel van Berlijnsche politieke kringen is een oorlogsverklarir.g tusschen Turkije en Rusland door het openen van de vijandelijkheden in de Zwarte Zee overbodig geworden, te 'meer daar het afbreken der diplomatieke betrekkingen tegelijkertijd geschied is. De vraag hoe zich nu de andere Balkanstaten zullen houden, wordt algemet n drak be=~v sproken. De Vossische Zeiiung neemt aan„ dat Grielcenland, Bulgarije en Roemanië ook nu nog onzijdig zullen blijven. Trots de bedreigingen van Rusland, die zich bijzonder tegen Bulgarije richten is het, volgens de Vossische, aan te nemen, dat nu juist Koning Ferdinand minder dan ooit aan de zijde van Rusland zal staan. Het Giornale d'Italia gelooft dat het ingrijpcn van Turkije nog grooter betee-kenis zou kunnen krijgen, als Bnlgarije met Turkije gemeene zaalc zou maken om Roemenië, Servië en Griekenland in toom te houden. Het voordeel voor Duitschland en Oostenrijk zal zich volgens de Tribuna bepalen tôt het vastleggen van een be-paakle troepenmacht van Rusland nabij de Zwarte Zee en van Engeland in Egypte. Russische gezant teniggeroepeii. Konstantinopel, 31 October. (Wolff.) —-Naar verluidt heeft de Russische gezant recels zijn passen gevraagd. Des namiddags had hij een gesprek met den grootvizier in diens zsmerverbïijf te Jenikeui. In geval de betrekkingen tusschen Ruslanel en Turkije worden afgebroken, zal de Italiaansche gezant zich met de zorg voor de Russische belangen belasten. De Russische drogman bevindt zich recels op het Italiaansche gezantschap. Belgische vliiclileliiigeo in Frankrijk. Uit La Rochelle wordt aan de Indépendance Belge gemeld, dat de Belgische vluchtelingen in Frankrijk, die te La Pallice per stoomboot zijn aangekomen, naar verschillende depaftementen gezon-den zijn en tôt dusver als volgt verdeeld : Arriège 4000; Charente 2000; Dordogne 2000; Boven-Garonne 2900; Gers 1000; Gironde 1000; Lourdes 2000; Lot-en-Garonne 2000; Hooge-Pyreneeën 100.000; Lage Pyreneeën 5000; Tarn en Garonne 3000; Vendée 3000; Deux-Sèvres 3000; Tarn 5000; Vienne 2000; Bovcn-Vienne 2000. Verder zijn er nog 1000 vluchtelingen naar Cahors • en 1000 naar Mont de Marsan verzonden. Volgens een telling van het Fransche ministerie van oorlog, bedraagt het aantal van de naar Frankrijk gevluchte Belgcn 400.000. in UsiBattd. De Beiges in Hollani Zaterdag en zondag zijn te Vlissingt-n verscheidene Belgische soldaten aangekomen, die eenigen tijd geleden uit zieken-huizen te Antwerpen werden ontslagen. Zij wilden zich niet melden bij den duit-schen bevelhebber en waren niet in kleedij.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: antisocialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1891 bis 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume