Het volk: christen werkmansblad

1455 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 November. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 25 Februar 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5x25b0059t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vier-en-Twiiilfsle Jaar, S. 267 GoMienst — Huisgezii — Elgendoo (S, ea llaaiida» 26 November {954 Alla brieftvîsselingen vraehfc-•Tij to zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. * Drukkerij Het Volk », ileersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bacbten, Kortrijk Ielefoj.v 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, wîinderbroederstraat, 24, Lettven HET VOLK Men sctirîjît las Op aile postkantoren aan 10 ?f. per jaar. Zes maanden ti. 5.00. Drie maanden fr. 2.S|D. Aanktndlgingen. Prijs rolgenfl tariof. Voorop t« betalen. Bechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekendo brieven wordea geweigerd. TELEFOON N* 137, Gent. "Verscliîfnt <5 maal per week. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CKNTIEMEN HET NUffiMEn VREDEWENSCHEN. • D'andere week verscheen in de ncder-landsche Tijd een roerende brief van een franschen, in Engeland verblijvenden geestelijke, die in pijnlijke bewoordingen de vraag stelde, of er nu loch geen kloeke natiën genoeg meer buiten den strijd stonden om gezamenlijk een woord voor [Vrede bij de oorlogvoerende volkeren te doen klinken? Schrijver van dien brief gruwde niet zonder reden van het maat-loos bloedvergieten en huiverdè voor het lot der beschaving zelve, welke liij zag dreigen ten onder.te gaan onder den voort-duur der lieerschappij van het moordend geweld. Van Welke goedaardiglieid die kreet ook geluige, hij zou toch een ijdele roep geweest zijn, ware 't niet dat we zien en vaststellen, hoe die zelfde verzuchting ook in duizenden andere harten leeft. Het is toch voor niemand een geheim, dat dagelijks uit duizenden Belgische, Nederlandsche en Luxemburgsche mon-den de zucht glipt : « Ach, mocht het toch al gedaan zijn ! » Niet dat men den moed opgeeft, maar 't lijden dat nog komen moet, schrikt nog meer af dan hetgeen reeds is verduurd geworden en bevredi-ging zonder vernedering zou reeds dade-■lijk welkom wezen bij velen, die geen verder verlangen koesteren dan 't oude vreedzame arbeidsleven te niogen licr-nemen tôt wedergewin van wat zoo rampspoedig verloren ging. Belgen, Nederlanders en Luxembur-gers staan overigens met dien vrede-wensch niet alleen. Blijkens correspon-dentiën in de vreemde Bladen, leeft die .wensch ook, of begint hij te leven in de harten der Engelsche, Duitsche en Ser-.vische bevolkingen, 't zij toch bij een deel van die bevolkingen. Uit het Rijnland wordt aan de N. Rott. Crt. geschreven : « Nu het besef van » de oorlogsellende meer en meer door-» dringt, ook in het Duitsche volk, en nog » versterkt wordt door den rouw, moet » de geestdrift voor den oorlog verminde-» ren en de wensch naar vrede groofer » worden. Er is reeds veel te veel geleden, » men wordt ernstiger, nu men ziet, dat » oorlog in vredestijd een begrip is, waar »men zich te weinig indenkt.» — Uit Londen klinkt het in 't zelfde blad : « Het vermoeden ligt voor de hand, dat » cr stemmen zullen opgaan voor vi'ede, «zoodra.... » een bepaalde toestand zal bereikt zijn. — En uit Servië ontvangt gezegde Courant deze melding : «Bel-» grado is door het bombardement op » vele plaatsen in puin geschoten... Het » maakt den indruk van eene doode stad... » In tegenstelling met Nisj en andere » plaatsen, bestaat er in Belgrado een » groot verlangen naar vrede. » Geen mensch ter wercld zal zeggen, dat die volkeren zoo sprelcen bij gebrek aan oorlogsmoed. De doodsverachting der Duitschers is in deze meer dan drie maan-den strijd gcnoegzaam gebleken, zoodat hunne bilterste vijandcn er met schier vcrbaasde bewondering van spraken. Het Berliner Tc.geblatt zelf heeft geschreven, dat de kranïge Engelsche fcrijgers blijken hunne lange beenen zeer flink weten te gébruiken voor het tegenovergestelde van wat vluchten heet. En geen Oosten-rijkscli blad lieeft verwaarloosd le sehrij-vcn dat de Serviërs gelijk duivels het vuur inloopen. 't Is dus niet de oorlogsmoed welke aan die volkeren ontbreekt : 't is het zoo hooggestegen oorlogswee, dat lien thans, meer dan vroeger, de gewenschtheid van den duurbaren vrede doet inzien en ge-voelen.' In vredestijd beseffen allen, wij zooals andere volkeren, niet diep genoeg welk vreeselijk gruwel de oorlog is, en daarom beseffen we dan ook niet genoegzaam de mscliatbare waarde van den vrede dien we alsdan genieten. 't Gaat daarmede gelijk met de gczondheid : dezer kostbare waarde beseft men maar, wanneer men îiek of sukkelachtig wordt ; en dan be-ooft men, als de gezondheid zal weder- keeren, ailes te zullen doen om ze te mogen behouden. Zoo is 't ook met den vrede, die wel de gezondheid der volkeren mag heeten. Thans zijn de volkeren ziek aan oorlogswee, en hoe langer dit wee duren zal, hoc meerderen zullen komen tôt den wensch om vrede, gelijk de zielce naar gezondheid wenscht. Reeds stijgt die wensch uit velei harten : dezer aantal zal eerlang ver-duizendvoudigen.Wanneer de stond zal aanbreken, waarop die wensch voldoening zal erlan-gen ; wanneer het krijgsrumoer ojp Europa's velden en over 's werelds zeeën zal gestild zijn ; wanneer het herdenken aan den krijg en zijne verwoestingen ons nog slechts als de herinneéing aan een voorbijgevloden wervelstorm zal spreken uit de nog niet herstelde puinen ; wanneer geen gesneuvelden meer zullen moeten begraven en geen gewonden meer zullen moeten geheeld worden ; — moge dan in den rouw van millioenen gezinsharten, zoowel bij de volksbestuurders als bij de volkeren zelven, het vaste inzicht ankeren voortaan niet meer te schaden aan de gezondheid der volkeren : den onschat-baar kostbaren vrede ! Ofticieele Mededeelingen In Vlaanderen en Frausch-IVoorden. (Duitsche Melding, te Gent uitgeplakt.) Rond het IJserkanaal en Nieuwpoort hebben wij nieuwe vorderingen gemaakt. 700 Franschen gevangen. Bij Nieuwpoort werden ook nog 1100 Frt nsche krijgsgevangenen gemaakt. In het om-liggende van Soissons werden de hevige aanvallen der Fransche troepen afge-slagen.(Fransche Melding.) PARUS, 12 November. (Reuter.) Offi-cieele kennisgeving van vanmiddag drie uur : De hevige strijd op den linkervleugel duurt nog voort ; de toestand is onver-anderd gebleven ,op dit gedeelte van het front, dat zich uitstrekt van Lombaert-zijde over Nieuwpoort en van Yper naar Zonnebeke (7K.M.ten O.N.O. van Yper)en vandaar naar een punt ten oosten van Armentières. De Engelsche troepen hebben hunne stellingen gehandhaafd, na een aanval van de Pruisische garde te hebben afge-slagen.Aan de Aisne hebben wij onze stellingen behouden, ondanks een tegenaanval der Duitschers. Onze artillerie heeft in de streek van Craonne enkele vijandelijke kanonnen tôt .zwijgen gebracht en nernietigd. Rond Berry au Bac hebben wij eenig terrein gewonnen. In Argonne, Lotharin-gen en de Vogezen is de. toestand onver-anderd.Op het oosielijk ficvechîslerrein (Duitsche Melding.) BERLIJN, 12 November. (Wolff.) Het groote hoofdkwartier deelt hedenochtend mede : Onze ruiterij heeft ten O. van Ka-lisch oprtieuw eene overmachtvan deRus-sische ruiterij' teruggeslagen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 12 November. (Wolff.) Offi-cieel wordt namens den generalen staf bekend gemaakt dat cr gisteren, behalve succesvolle ruiterijgevechten bij Kosminsk tegen een Russisch cavaleriekorps, op het Noordoostelijk oorlogstooneel geen ge-vechten van beteekenis zijn geleverd. Vijandelijke verkenningsafdeelingen, die onze bewegingen wilden verspieden, zijn verdreven. Bij de voortzetting van de liuidige krijgsverriclitingen zijn de flinkheid en slagvaardigheid van onze troepen opnieuw aan het licht getreden. WEENEN, 12 November. (Weensch Correspondentieburc.au.) Het bericht uit St-Petersburg aan de. Daily Neivs dat de Russen de Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche strijdmachtcn in de buitenste versterkingen van Krakau aanvallen, is in strijd met de feiten. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 12 November. (E., van Duitsche zijde.) Heden is er 'een beslissen-de slag tusschen Duitschers en Russen I begonnen. Oostenrijk tegen Servië. (Oostenrijksshe Melding.) WEENEN, 12 November. (Wolff.) Over het krijgsbedrijf in Servië wordt officieel meegedeeld : Onder voortdurende ge-vechten met do vijandelijke achterhoede, die in van te voren gereed gemaakte stellingen stand hield, is gisteren de vervol-ging der Servis che troepen op de geheele linie voortgezet. Onze troepen hebben de linie bereikt, gevormd door de heuvels ten oosten van Osetsjina, Nakoetsjina en Novo Selo aan de Save. De Serviërs zijn in vollen aftocht naar Kotsjaljewo en Waljewo, waar volgens berichten van onze vliegers, vele duizende voertuigen van den legertros aile ver-, keerswegen versperren. Behalve de gisteren gemelde buit, zijn nog vier stukken gesehut, veertien muni-tiewagens, veel munitie, verplegings-mate-riaal, treinen, tente» en ander oorlogs-materiaal vermeesterd. Ook hebben wij tal van gevangenen gemaakt, wier aantal nog niét bekend is. i " Turkije in den Oorlog. ( Turksche Melding.) KONSTANT INOPEL, 12 November. (Wolff.) Blijkens nf.dere berichten uit vertrouwbare bron over de inneming der forten van El Arisj (de grensvesting op het schiereiland Sinai) hebben de inland-sehe stammen uit de omgeving eigenhan-dig de Engelsche vlag neergehaald en de Turksche vlag, door de overwinnende Turksche troepen geplant, eer bewezen door zich op den grond te werpen. De stammen zijn daarna naar aile windstreken uiteengegaan, roepende : Moge God onzen sultan de zege schenken ! Kruisers verloren. (Engelsche Melding.) LONDEN, 12 November. (Reuter.) — Naar de admiraliteit mededeelt, moeten, ofschoon daaromtrent geen nadere berichten zijn ontvangen, de Engelsche kruisers Good Hope en Monmoutli (die aàn den slag bij de Chileensche lcust hebben deelgenomen) als verloren worden bescliouwd. Vraggen om vrede. (Duitsche Melding.) Het te Berlijn gevestigde Welt-Wohl-farts-Comité (Werelds-Welvaarts-Komi-teit) verspreidt den volgendcn oproep : « Aile voorstanders van redelijkheid en mc-nschelijkheid, die den moord op groote schaal in den huidigen eorlog betreuren gevoelen zich geroepen, aan de regeeringen van aile oorlogvoerende mogendlieden het verzoek te richten, ten spoedigste vredes-onderhandelingen aan te gaan en wel op den grondslag van de tôt dusverre in den oorlog bereikte resultaten. » De eerste stappen tôt bemiddeling onderneeint het Welt-Wolhfalirts-Comité dat den besten grondslag voor het herstel, en de dnnrzame verzekering van den vrede gelegen acht in de stichting van een wereld-statenbond met eene verplichte internationale rechtspraak. » Den oorlogvoerendeu mogendlieden wordt verzocht, hunne geneigdheid om dezen weg te bewandelen, ons rechtstreeks of door bemiddeling van een Ameri-kaanscli gezantschap ter kennis te bren-gen. » Een Bomaasslag le New-York. NEW-YORK, 12 November. (Reuter.) — Door de ontploffing van eene bom is het gebouw van het gerechtsliof in Broux (het noordelijk gedeelte van New-York) vernield. De aanslag was blijkbaar ge-riclit tegen den recliter Gibbs en zijne assistenten, die streng optraden tegen handelaars in blanke slavinnen en lien voorbeeldig straften. Eene Oostenrijksche Amazone, De Oostenrijksche Staatscourant meldt : De Keizer lieett mevrouw Hella von Turnau, als blijlc van waardeering voor haar dapper en succe'svol gedrag tegenover den vijand, het rtdderkruis van de Frans Josefsorde aan het lint van het kruis van militaire verdienste verleend. Mevrouw von Ttrriiau heeft haren ech!-genoot. ISél enant-koloitél von Tnrnau, naar het iront vergezeld en strijdt als uitnemënd schuttcr en rniter aan ;.ijnc zijde. Zij is 48 jaar oud en in 1900 geiuiwd. Bulgarie en Rocmanië. Çe Giornale d'Italia heeft een onder-houd gehad met den Bulgaarschen ge-zant te Rome, waarin deze Bulgarije's besluit on zich onzijdig te houden beves-tigde en de verwachting uitsprak, dat Bulgarie met-Roemanië tôt overeenstem-ming zou komen. In geen geval zou Bulgarie een aanval doen op Turkije. Zijn verlangen gaat niet uit naar Adrianopel of Konstantinopel. Voor Bulgarije — verzekert de gezant — is Macedonië eene levensvraag, en het zou alleen dan mo-gelijk zijn met Griekenland en Servië tôt overeenstemming te komen, wanneer men het ten aanzien van Macedonië eens werd. De Frankfurter Zeitung heeft in een telegram uit Konstantinopel de volgende mededeelingen ontvangen : Terwijl Engeland en Frankrijk voortdurend in Athene in de weer zijn om Griekenland te bewe-gen een expeditiekorps van 40.000 man naar Egypte te zenden, waarvoor Engeland het dan Gyprus zou afstaan en het ook de twaalf Egeïsche eilanden, door Italië nog bezet gehouden, belooft, — terwijl heeft Rusland van Roemanië en Bulgarije geëischt den doortodcht van Rus-sische troepen toe te staan. De regeeringen van beide landen zijitt ook ernstig gepolst over deelneming aan den oorlog tegen Turkije. Een beslist antwoord is nog niet gege-ven. Wat Bulgarije betreft, zoo kan men er zeker van zijn — meent de correspondant der Frankfurter — dat het den Rus-sisehen eisch zal afwijzen. Hoewel Roemanië wel geneigd is naar Rusland te luisteren, schijnt toch het ministerie-Bre-tianu zich aan de politiek van den over-leden lconing te willen houden, die in zulk eene avontuurlijke politiek een levensge-vaar voor het rijk zag. Nederlandsche schepen genomen. Volgens een Reuter-telegram aan Engelsche bladen zijn te Smirna twee Engelsche en twee Nederlandsche stoom-schepen in beslag genomen. De Nederlandsche consul heeft, echter zonder resultaat, bij den wali geprotesteerd. Deze laatste beweert, dat de schepen koopwaar voor vijandelijke landen aan boord hebben. De Turksche vlag is op aile vier de stoomschepen geheschen. Volgens Lloyd's liggen de Nederlandsche stoomschepen Achilles en Deucalion te Smirna. Blijkbaar zijn deze twee be-doeld.(Deze beide schepen zijn van de Kon. Nederl. Ssoombootmaatschappij te Amsterdam.)Ainerikaansche Kruiscr vermist. Men maakt zich in Amerika ongerust omtrent den pantserkruiser North Caro-lina.Op 2 November heeft de gezagvoerder aan de Amerikaansche regeering geseind dat het schip te Beiroet op de kust van Syrië was aangekomen en daar350marine-soldaien had aan land gezet voor de be-scherming der Amerikaansche onder-danen en hunne eigendommen. Op 7 November heeft de Amerikaansche regeering telegrafisch verschillende vragen tôt den commandant gericht en daarop geen antwoord ontvangen. Het gerucht gaat dat de North Carolina te Beiroet is in den grond geboord of op-gebjazen. Het is een lcruis er van 14.500 ton, loopende 22 kuoopen, bewapend met vier 10 duims-kanonnen en zestien 6-duiïn snelvuurkanonnen. Hij werd gebouwd in 1908 en voerde eene bemanning van 40 officieren en 821 minderen. Àrbcidsmarkt iu Ncderland, • Het Centraal Bureel voor Statistiek maakt, \oor %et kwartaal Juli-Augustus-September, volgend beknopt overzicht bekend van de arbeidsmarkt in Neder-land : Met het uitbreken van den oorlog in het buitenland, trad, voor tal van be-drijven hier te lande een abnormaal on-gunstig tijdperk in. Gebrek aan de noo-dige fondsen, geringe koopkracht en koop-lust bij het publiek, stilstand of belem-mering van den uitvoer, ongeregeld ver-voer te land en te water en gebrek aan grondstotfen of materialen, waren wel de voornaamste oorzaken van de ingetreden slapte of stilstand, welke veelal tôt ont-slag van personeel, maar meer nog —• en dit ten einde de algeheele werklooslieid zooveel mogelijk te beperken — tôt vèr-korting van den arbeidsduur (gedeelte-iijke werklooslieid) leidden. Enkele bedrijven en sommige, uit toe-vallige omstandighedeu voorlspruitende, plaatselijke uitzonderingen buiten be-schouwrng latende, kan gezegd worden, dat de toestand dan ook ongunstig af-stak bij de onmiddellijk voorafgaande jaren. Septernber bracht wel gedeellelijk wat opleving, docli ook in die maand was de toestand geenszins rooslclcurig. M Hollavoei. Ingekwartlerds soldaten. Donderdag zijn te Breda weder vier Belgische soldaten binnengebracht, die dinsdag bij Wernhout over de grens ge-komen waren. Zij behoorden tôt de bezetting der Belgische forten en worden naar het kamp te Amersfoort overgebracht. In het militaire hospitaal te Breda zijn thans geen gewonden meer. Dezen zijn naar Rotterdam vervoerd. Ba Belgische vlnshîellngen. De regeeringscommissaris bij Olde-broeck, dr. Hendrik Muller, bericht, dat zij, die trots zijne herliaalde verzoeken voortgaan met vluchtelingen naar het vluchtoord te zenden zonder verlof van den minister van binnenlandsche zaken, zich bloot stellen aan afwijzing dier vluchtelingen. Voorts wijst hij, naar aanleiding der tallooze bij hem inkomende navragen be-treffende de aanwezigheid in het vluchtoord van bepaalde militairen, erop, dat Oldebeeck nog geen interneeringskamp is en dat ook in liet nieuwe vluclitelingen-kamp, dat te Nunspeet wordt gebouwd en onder zijne bevelen zal staan, geenc militairen zullen worden opgenomen. Te Hulst is aan het correspondentschap der Nederlandsche Bank voor ongeveer 700.000 frank aan Belgisch geld gewis-seld.Voor Bslgischs slaGhtoffers- Het Roode Kruis in Amerika heeft met het stoomschip Potsdam, dat op 10 N.oy. New-York heeft verlaten, met bestem-ming naar Rotterdam, vijf groote lcisten met kleedingstukken voor de Belgische vluchtelingen in Nederland medegezon-den. Door tusschenkomst van het Ame-rikaansch gezantschap in Den Haag zullen de kleeren onder de behoeftigen worden verdeeld. Bovendien hebben burgers te Pliila-delpliia eene lading levensmiddelen ge-zonden, bestemd voor het Steuncomiteit in België. Tevens zijn door de zorgen van den gezant van Rotterdam in twee treinen naar Luik en Brussel afgezonden 2500 Lon levensmiddelen, die gister in genoemdc belgische steden zijn aangekomen, bege-leid door den militairen geliechte bij de Amerikaansche legatie kapitein Sunder-land, die met de regeling der verdeeling belast is. De Engelsche Ingekwartlerden, De engelsche ingekwartierden te Gro-ningen hadden verzocht in deze plaats te mogen verblijven en niet naar eene andere te worden oVergebracht. Aan dit verzoek werd gunstig géant woord. Dien-tengevolge zullen nog twee loodscn worden gebouwd, die elk 550 man kunnen bergen. Aan cle loodsen zal al het noodige geboi'vd worden, zooals baden, keuken, enz., enz. Bslglsche Ingskwarîlsrdga, Vrijdag zijn te Hansweert, met het stoomschip Koningin Wilhclmina eenige belgische lanciers en omtrent 40 leger-paarden toegekomen. IN BELGIË.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume