Het volk: christen werkmansblad

1957 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 November. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9p2w37mz0h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vier-c!î-Twiu!«gsJe iaar, - • N. m OofciiSBSt — HulsgeziB — Eigeudom Zalerdag, 14 November î 914 Alla briefwisselingen vracht-M'ij te zenden aan Aug. Van Iscghem, uifcgevcr voor de naaml» maatsch. « Drukkerij Het Volk », Mcersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachton, Kortrijk. Telefoox 523 Bureel van Antwerpen, Bra-banfc en Limburg : Viktor Kuyl, ftlinderbroederstraat, 24, Leuveu HET VOLK Mon scltrljît 1ns Op aile postkantoren aan 10 h. per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden £r. 2.50. AanUondigingcn. Prijs volgens tarief. Voorop tê betalen. Rechtorlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekendo hrieven wordan geweigerd. TBL.BFOON N« 137, GcuU ■m Verscliljnt O maal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER AANR0EP1NG. Ecn konfrater mcrkte deze week te-recht aan, dat het genlsclic socialisten-blad van de huidige droeve tijden mis-bruik maakt om liaat onder de lijdende bevolking te zaaien, door voortdurcnd te schimpen en te raaskallen op den Gods-dienst, de Kerk en ailes en allen die met Godsdienst en Kerk in betrekking staan. Die opmerking van onzen konfrater is volkomen gegrond. Het was woensdag de lionderdste dag van den oorlog, en t't gentsche socialistcnblad mocht er wel zijn jubilee bij vieren, om, in dien tijd, honderdmaal "denzelfden dwazen riesraas van liaat en zwadder tegen Godsdienst en Kerk uitgekraamd te hebben. Als er nog moest bewezen worden dat de socialistisclie d-rukpers ïeitelijk voor niets anders gesticht is en hoegenaamd geen anderc zending lieeft, dan is nu dat bewijs meer dan afdoende door liet gentsche socialistenblad geleverd. Dit had zelîs geen gelegenheid er een voorwendscl toe aan te halen, want aile andere bladen hadden, ten bate van algemeene overeen-komst bij ons zwaar getroffen volk. aile polemiek gestaakt. Het is toch een aller-ecrste en allereenvôudigste begrip van kieschheid, dat men onderling 't huis-liouden niet aan stuk slaat als 't onder een druk van buitenaf gebogen ligt. Maar zelfs dat allereenvôudigste kieschhcids-begrip blijkt niet van de gentsche socia-listengazet te verwachten. Het is haar om liaat en verbittex'ing bij het beproefde volk te doen, en de armoede, door den oorlog verwekt, lijkt haar daartoe een gladdig geschikt baantje. Dat zij daar-mede langs om dieper onder de verach-ting van aile eerlijke lieden afglijdt, geeft haar wel minder : achting lieeft ze toch blijkbaar noch voor zich zelve noch voor hare lezers, en négocié gaat haar boven ailes. Maar lioezeer we ook onvcrscliillig zijn voor haren zwadder tegen ons en anderc personen, die zoo hoog boven hare ge-meenheid staan dat zelfs hare vreemde meesters van hare zwaddering walgen en ze niet kunnen dulden ; — hoezeer we ook ongenegen zijn een twist te voeden waar ieder van ons de overeenkomst moet betrachten ; — toch kunnen of wil-len we niet, dat ecn deel van ons volk, al weze het gansch misleid en verleugend, leenemaal onverdedigd de prooi worde van den groven godslasterlijken onzin dien het socialistenblad dagelijks met d( hatelijkste doeleinden uitkraamt. Wat het haatzaaiersblad vooral aan voert, is ecne zinledige fraze, die bi beurten uit vcrschillende pennen in zijn( kolonnen vloeit. De roode lieeren wetci immers zoo goed dat hun onzin moeilijli aan den man komt, dat ze hun 's gevijver elk op beurt hetzelfde schrijven, om hur lezers ten slolte toch te doen meenen da1 ze 't zelf gelooven. Waren ze niet terdeg< van hunne valschheid. overtuigd, ze zou den blijkbaar zooveel herhaalde moeit* niet doen om ze te verduiken. Volgens die onoplioudend herhaald( frazelarij lieeft de Godsdienst uitgeleefd omdat de verschillende vijandelijk tegen over elkander staande volkeren allen Goc aanroepen voor hunne zaak. Daar vinder de roode lieeren eene tegenstrijdigheic in, die volgens lien op het Godswezer zelven neerkomt en het vernietigt. Er hoeft niet veel wetenschap nocl bijzondere geleerdheid, maar enkel lie doorzicht van een gewoon gezond ver stand, om de dwaze valschheid van zulki razerneering in het licht te stellen. Wie in deze God aanrocpt, die aan roept de allerhoogste uiting van lie Récit. Als nu Duitschers, Oostenrijker: en Turken, evengoed als Russen, Belgcn Franschcn en Engelschen, meenen lie goede recht op hunne zijde te hebben waarom zouden niet allen even trouw hartig kunnen overtuigd zijn dat zij dei trioml vaa feei RecM wasM»» «m Se xcgciypaal voor lien zel ven? Die aanroeping van het Redit is, verr van cenc verkleining van het Godswezen integendcel cene hulde aan het Gods gericht, van welken kant de aanrocpinj ook kome. Wanneer eene socialistische negoci niet liandelt volgens den zin van har werkliedcn en deze-n daar tegen opkomen — is het dan met het Recht gedaan, wan necr beiden er zich op beroepen om gelijl te krijgcn? — De roode patroon meen volgens recht te liandelen, de werkers schaar meent volgens recht. Iiet ander te mogen en te moeten eischen. Beidei aanroepen het recht voor twee met clk ander strijdig'e belangen. Is dat een bespotting van het Recht? Geen enkc verstandig mensch zal zulks beweren c: olkeen zal van 't gezonde Recht, dat te slottc toch zegevieren moet, de einduit spraak afwachten. 't Is hetgeen de strijdende europeesch volkeren doen wanneer zij van God d zegepraal afsmeeken. Dnilschcrs, Oosteu rijkers en Turken vragen van God de zegepraal van het Recht, omdat zij meenen dat ze 't Recht voor hen hebben. Russen, Bclgen, Franschen en Engcl-sclien doen dezelfde vraag, in de vaste overtuiging dat zij voor 't Recht strijden. Wat zou de Godsdienst daarbij te kort schieten? Geen enkel der vijf profeten van het gentsche socialistenblad zou het kunnen zeggen. Geen enkele heeft het al beproefd, maar aile vijf hebben ze er nu reeds honderd dagen over geraaskaald, zonder cene enkele maal begrepen te hebben dat ze dusdoende schreven tegen het Recht. 't Is even wel te hopen dat de slacht-offers van hunne schrijvelarij het eenmaal genoeg zullen begrijpen, om uit ter harte deze aanroeping te doen : Van zulke onzin-pratende voorlichtcrs, verlos ons, Hcer ! OfticieelcMededeelingen In* Ylaaiidereri en Fransch-Noorden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 November. (Wolff.) Offi-cieele mededeeling van vanochtend uit het groote lioofdkwartier : Aan de IJzer hebben wij gisteren goede vorderingen gemaakt. Dixmuide is stormenderhand genomen en daarbij zijn meer dan 500 krijgsgevangenen en negen macliinegeweren in onze handen gevallen. Verder naar het Zuiden zijn onze troe-pen over het kanaal getrokken. Ten Westen van Langemark (7 K. M. ten N. van Yper) hebben jonge regimenten •onder het zingen van Deutschland,Deutsch-land uber ailes de eerste linie der vijande-lijke stellingen stormenderhand genomen en ongeveer 2000 man Fransclie infanterie gevangen genomen en zes macliinegeweren buit gemaakt. Ten Zuiden van Yper hebben wij den tegenstander verdreven uit St-Eloi (ongeveer 4 IC. M. ten Zuiden van Yper), om welke plaats verscheidene dagen ver-woed was gevochten. Ongeveer 1000 gevangenen en zes machinegewereri zijn daar in onze handen gevallen. Ondanks tal van heftige tegenaanvallen der Engelschen zijn de heuvels ten Noor-den van Armentières, die de geheele streek i beheerschen, in ons bezit gebleven. : Ten Zuidwesten van Rijssel heeft ons offensief terrein gewonnen. De Franschen hebben groote verliezen i geledenbij cenpogingomdenuitstrategisch ' oogpunt belangrijken heuvel ten Noorden 1 van Vienne-le-Chateau aan den Westrand van Argonne te heroveren. Ook in het 1 Argonnerwoud en ten Noorden en Zuiden 1 van Verdun zijn de aanvallen der Fran-: schen overal afgeslagen. . BERLIJK, 12 November. (Wolff.) — ■ Het groote lioofdkwartier maakt lieden ochtend het volgende bekend. De vijand, die over Nieuwpoort tôt in • de voorstad Lombaertzijde was doorge-' drongen, is door onze troepen over de User teruggedreven. De oostelijke ocvei 1 van de User tôt aan de zee is door den ^ vijand ontruimd. De aanval aan gene 1 zijde van het IJserkanaal ten Z. van Dixmuide is gevorderd. 1 In de streek ten O. van Yper zijn onze * troepen verder opgerukt. In het gehee zijn meer dan 700 Franschen gevangen 5 genomen en vier kanonnen en vier ma-chinegeweren buitgemaakt. De aanvallen van den vijand ten W van het Argonncr Woud zijn in hel ' bosch zelf afgeslagen. : (Fransche Melding.) ' PARUS, 11 November. (Reuter.) Offi-cieele kennisgeving vaii vanmiddag dri( l umô i Tusschen Weuwpoort en de Leie i; gisteren vervvoed gevochten. De bondge , nooten hebben zich over het algemeeii ir hunne stellingen gehandhaafd en hebben ' Lombaertzijde (ten Noorden van Nieuw-; poort) heroverd en zijn voorbij deze plaats 3 opgerukt. In den namiddag hebben de -, Duitschers Dixmuide genomen ; de bond-^ genooten houden cveav/el nog de buiten- wijken bezet. ' Op liet front geen verandering van be j teekenis. [ PARUS, 11 November. (Reuter.) — r Officieel bericht van 11 uur 's avonds n i De vijand heeft den geheelen dag zijnc - gisteren aan den dag gelegde krachts s ontwikkeling voortgezet zonder nieuwc 1 resultalen te verkrijgen. Op Lombaertzijdi i heeft hij een tegenaanval ondernomen i die is afgeslagen. Verder hebben de Duit - scliers vele pogingen gedaan om uit Dix muide vasten voet te krijgen op der e linkeroever van de User. e- Van liet overige gedeelte van het fronl - _ geen nieuws„ ♦ (Engelsche Melding.) LONDÉN, 12 November. (Part.) — De Times verneemt gisteren uit Noord-Frankrijk : De Duitschers hebben Be-thune gebombardeerd en zijn erin ge-slaagd het stadhuis, een kerktoren en ettelijke winkels en huizen te beschadigen, maar tôt dusver hebben zij daar geen profijt van gehad. De eenige persoon van de burgerij die gedood werd, was eene vrouw. Hunne kanonnen zijn te Gri-venchy in stelling. Ook de bescliieting van Atrecht is her-nieuwd en die mooie oude slad wordt nu, langzamerhand met den grond gclijk gemaakt. De kathedraal cil middelbare en lagere scholen zijn opnieuw beschoten. De middelbare school voor meisjes en vele huizen in de rue du Temple staan in brand. Een aantal bewoners zijn door de granaten die in de stad en denomtrek vielen, gedood. Er vielen er 5000 in een uur. Op het oosîelijk Gevechtsterrem (Oostelijke Melding.) WEENEN, 11 November. (Wolff.) Offi-cieele mededeeling van vanmiddag uit het groote lioofdkwartier : De krijgsverrichtingen op het Noord-oostelijke oorlogsterrein ontwilckelen zich volgens ons plan, dat door den vijand niet is verstoord. In het door ons vrijwillig ontruimde ge-bied van Midden-Galicië zijn de Russen den benedenloop van de Wisloka overge-trolcken en hebben Rzeszow (ten N. W. van Prz;mysl) en de streek van Lisko (ten Z.Z.W. van Przemysl aan de San) bezet. Premysl is weer ingesloten. In het dal van de Stryj heeft een vijan-delijke tvoeji voor het vuur van een ge-pantserden trein en voor een onver-wachten ruiterijaanval onder groote verliezen moeten vîUchten. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 November. (Wolff.) Naar de générale staf vanochtend mededeelt, zijn op het oostelijk oorlogsterrein geen belangrijlce gebeurtenissen te melden. (Russische Melding.) 's Gravenliage, 12 Nov«nber. (Reuter.) — De Russische légat ie alhier heeft volgende bericht en ontvangen : I. In Oost-Pruisen is de rechtervleugel van den vijand, die in de buurt van Lyclt hardnekkigen tegenstand had geboden, teruggeworpen op de Masurische meren., Ten westen van Neidenburg nabij den post Monschacken, heeft de Russische cavalerie een Duitsch detachement, dat belast was met de verdediging van den spoorweg, uiteengejaagd en zich meester gemaakt van een trein en twee spoorbrug-gen vernield. In het westelijk gedeelte van Polen heeft de Russische cavalerie eene divisie cavalerie, die gesteund werd door een bataljon Duitsche infanterie, op Kalisj teruggeworpen. II. In Galicie zijn de Russische troepen de rivier Wisloka overgetrokken. Ze hebben Rzeszow, Dynow en Lisko bezet. De Tiirkseliiîîissische SSrijd. (Russische Melding.) 's Gravenliage, 12 November. (Reuter.) — Bij de Russische légat ie alhier kwam dit bericht : Op de grens van Armenië is de veldslag opnieuw begonnen. De Turken liebben, na nieuwe troepen, die uit Erzeroem kwa-men en een deel van het garnizoen dczer vesting te hebben samengetrokken, den ; 8° November hunne aanvallen op de stelling van Keuprikeui hernieuwd. De ' Russische troepen hebben er al hunne stellingen behouden. Eene Russische colonne heeft zich den 7° November van Karakilissc Alekert meester gemaakt. Bij het bombardement > van Zoegoeldak, waar de Russische vloot vier Turksçhe transportschepen lot zin-ken gebraclit heeft, lieelt ze 2-18 man van hunne bemaning opgepikt. (Turksçhe Melding.) KONSTANTINOPEL, 11 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling uit' het lioofdkwartier van het Kaukasische ■ leger : Ons leger valt de tweede linie van de Russische stellingen aan. KONSTANTINOPEL, 11 November. (Wolff.) — Ambtelijk : Een Fransche . kruiser en een Fransche torpedojager . hebben eenige scliotcn gclost op de kust ! bij Pliokia aan de galf van Smyrna. Toen hun tegonstand geboden werd, verwij-derden zij zich zonder schade te hebben aangcriclil. Oostenrijk tegen Servie. (Oostenrijksclie Melding.) WEENEN, 11 November. (Wolff.) Over de krijgsverrichtingen in Servië wordt officieel uit het groote lioofdkwartier gemcld : Den 10° dezer zijn 's oclitends de heuvels van Misar, ten Zuiden van Sabats, na een vierdaagschcn bloedigen strijd, stormenderhand genomen. Daardoor is de Servische rechtervleugel ingedrukt. Wij hebben vele gevangenen gemaakt. De Serviërs hebben de sterk verschanste linie Misar-Cap Planina moeten ontrui-men en terugtrekken. De sterke vijande-lijke achterhoede biedt nog tegenstand in van te voren gereedgemaakte achter-waarts gelegen stellingen. Onze opmarsch ten Oostcn van de lijn Losnitsa-Kroepanj vordert goed, ondanks den heftigen tegenstand van de Servische achterhoede. De heuvels ten Oosten van Jawlaka zijn reeds in ons bezit. Voor zoover thans bekend is, zijn in de gevcchten van 6-10 November ongèveer 4300 Serviërs gevangen genomen, 16 machinegeweren, 28 kanonnen (waar-onder een van zwaar kaliber), een vaan-del, verscheidene munitiewagenS en zeer veel munitie buit gemaakt. In Zuid-Mr'ika, (( Transvaalsche Melding.) PRETORIA, 11 November. (Reuter.) — De regeering heeft de opstandelingen aangemaand zich met hunne wapenen op of voor den 21 dezer over te geven. Zij zullen dan naar hunne woonplaatsen kunnen terugkeferen onder voorwaarde, ' dat zij beloven verder geen deel te nemen ; aan den opstand. De kwijtschelding geldt niet voor de aanvoerders. De opstandelingen, die aan deze regeeringsaanmaning geen gevolg geven, zullen overeenkomstig de wet ge-straft worden. Japausche Torpedoboot gezonken. TOKIO, 11 November. (Reuter.) Eene Japansche torpedoboot is vandaag bij Kiautsjau gezonken, toen zij bezig was mijnen op te visschen. De meerderheid der bemanning is gcrcil. De vernielde « Emdcn ». Zoo is dan een einde gelcomen aan de vermetele kapervaart van den kleinen kruiser Emden, die overal bewondering afdwong en herinnerde aan de geschiede-nissen en legenden der groote lcaper-lcapiteins van vroegere tijden. Het schip is niet, zooals eerst gemeld werd, op een koraalrif der Kulingeilanden geloopen en daar vergaan ; maar het heeft in een eerlijk zeegevecht, na tegen een overmachtigen vijand dapper tegenstand te hebben geboden, het onderspit moeten delven. Toen de Engelsche admiraliteit, na den ondergang van den Russischen kruiser Schemtschung, bekend maakt e, dat aan de actie van de Emden een einde moest worden gemaakt, en dat zeventig schepen er op uitgezonden waren om den Vliegen-den Duitscher verdere verrichtingen in den Indischen Oceaan onmogelijk te maken, was het te voorzien dat het vernieiings-werk van den kruiser, hoe groot zijne snel-heid ook was, niet lang meer duren zou. En het einde is dan ook vrij spoedig ge-komen.Toch heeft de Emden tijdens zijn kort bestaan van kaperschip, aan de Engelsche handelsmarine zeer groote schade berolc-kend. Dit blijkt wel uit het volgende lijhtje van schepen door den kruiser buitgemaakt of in den grond geboord : 10 September : De Indus. 11 September : Een stoomscliip (naam niet bekend). 12 September : De Kcibinga, Tlellen en Diplomat. 29 September : De Fumcrio, King Lud, Ribera en Foijle. 21 October : De Chilkana, Troifus, Ben-niorh, Clau Gruni, Ponrabbel (bagger-machine) en Exjord (genomen.) 30 October : De Russische kruiser Schemtschung en den Franschen torpedojager Mousquet in den grond geboord. Bovendien bombardeerde (ie Emden den 23e September Madras en richtte daar aanzienlijke schade aan. * * * LONDEN, 11 November. (Reuter.) Officieel. De kapitein van de Emden en prins Frans Jozcf van Hohenzollern — (de tweede zoon van prins Willem van Hohcnzollern-Sigmaringen, geboren 30° Aug. 1891 en dus 23 jaar, hij is luilenant ter zee) — zijn beiden gered en ongedeerd. Zij zijn krijgsgevangenen genomen. De verliezen van de Emden bedragen 200 dooden en 30 gewonden. De minister van marine heeft bevolen aan de overlevenden van de Emden aile krijgseer te bewijzen. De kapitein eu de oliicieren zullen hun degen mogen behouden. KaoonneerSwol gelorpedcerd. LONDEN, 11 November. (Part.) — Uit Ramsgate wordt aan de Daily Tele-graph geséind, dat daar vanmiddag ongeveer 20 leden der bemanning van de kieine Engelsche kanonneerboot Niger zijn ge-land. Sommigen waren ternauwernood gekleed. • LONDEN, 11 November. (Reuter.) — De admiraliteit maakt bekend, dat de torpedokanonneerboot Niger hedemnor-gen ter hoogte van Dover door een onder-zeeër getorpedeerd is. Aile officier en en 77 man van de bemanning zijn gered. LONDEN, 11 November. (Reuter.) — De Niger lag voor Deal (ten noord-oosten van Dover) voor anlcer en de oi-rtploffing werd van de kust afgezien. Het meeren-deel van de bemanning was beneden aan het et en, toen plotseMngs van de brug de kreet klonk om de waterdichte schotten te sluiten. Eenige manschappen snelden naar boven en zagen nog het spoor van de torpédo in het water. Daarop werd de Niger getroffen; 20 minuten later was het vaartuig gezonken. De booten werden gestreken. Vele mannen sprongen in zee. Allen droegen de nieuwe zwemkrage<t. Sleep- en torpedobooten kwamen hulp verleenen. Men gelooft dat er twee ver-misten zijn. Onderstaande lijst des- schepc-i;, welke de. vloten der oorlogvoerende mogendlicden tôt hiertoe geleden hebben, is niet volledig. — Onder ander ontbreken de laatst vernielde turksçhe schepen er op. — Maar tochkan die lijst reeds een denkbeeld van den gang der verliezen geven. DUITSCKLAM"?. Yorclc, pant-serkruiser.. geb. 190-t, 0050 ton. 'Emdev, kruiser > 1905, 3600 » Konigsbcrg » (opgcsl.) » 1005, 3100 » Geicr » Ggeïntern.) » 1894, 1630 » ilagdebwrg, kieine kruis. » 1911, 4550 » Ariadne » » » 1900, 2CG0 » tKoln, » » " 1909, 4350 » Mciinz, » » » 1900, 4350 » Hela, » » » 1895, 2040 » S 115, 116, 117, 118, 119, torpédo,jagers » 1902, -120 » Ben torpedoboot (naam onbekend) V 187, torpeôojager. .. » 1911, 050 » Cannania, hulpkruiser. Kaiser Wilhclm d. Grosse. hulpkruiser Koningin Luise,mijnen- Ipr/cYf»!» OOSTENRIJK. Zenta, kieine kruiser. . geb. 1897, 2300ton. Kaiseriv Elisabeth.... » 1890, 1600 » Temes, Don au, monitor. ENGELAND. Cressy, kruiser geb. 1899, 12.000 ton. Hogue » » 1900, 12.000 » Hau'kc, » » 1900, 12.000 » Monmouth, » » 1901, 9800 » Goodhop, » » 1901, 14.100 » Glasgow, licht'e kraiser » 1909, 4800 > (geïnterne rd) Amphion, liehte kruis. » 1911, 3440 » Pathfinder » » » 1904, 2940 » Hermes, » » » 1898, 5600 » Haieke, oude kruiser » 1891, 7350 » Bullfinch, torpedojager» 1897, 335 » D 5, E 3, onderzeeers. RUSLAND. Pallada, pantserkruiser geb. 1906, 7775 ton. Schemtschung, kruiser. » 1903, 3050 » Goubadetz, kanonnerb. » 1887. FRANKRIJK. Mousquet, torpedojager geb. 1904, 303 ton. JAPAN. Takachiho, liehte kruis. geb. 1885, 3700 ton. O© W@Ë»@l<looi*E@§i. De Observer geeft volgende cijfers betrék-kelijk de oorlogvoeronde volkeren op, de opperviakte der landen aanduidend in vier-kant-mijien, waarbij dient aangemerkt dàt zulke vierkant-mijl gelijk staa,t met 2,l> vierk. kilometer. Opperviakte in vierk. Ie groep. mijlen. Zieleiital. Britsehe wereldrijk. 12.000.000 453.000.000 F'rankrijk (en kolon.) 3.430.000 65.000.000 Busland 8.660.000 149.000.Q00 België (en koloniën). 920.000 22.000.000 Servië 18.800 2.750.000 Monténégro 3.200 230.000 Japan 173.000 52.000.000 Totaal 25.205.000 743.980.000 2e groep. Duitschiand (en kol.). 1.215.000 72.600.000 Oostenrijk-Hongarije . 260.000 47.000.000 Turkije (en onderhoo- rig gebied) 710.000 21.000.000 Totaal 2.185.000 140.600.000 "De wereld heeft eene opperviakte van ongeveer 136.500.000 K.M., met ongeveer 1.800.000.000 zielen. waarvan 73.390.2,00 vierk. K.M. met 899.580.000 zielen bij dezen oorlog zijn betrokken. De oorlog eu zijne gevolgcn, Er komen nog steeds choleragcvallen voor onder jniîitairen die van liet oorlogs-toonecl uit Galicia en Polen in Oostenrijk-Hongarije terugkeeren. Te Weenen zijn y;aandag 18 gcvaUea vastgesteld.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume