Het volk: christen werkmansblad

1525 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 06 März. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 23 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vq2s46mp1s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vijf-enTwhitïgsIe Jaar. -— B. M «t — Hmsgezin — i^sm Zaterdas, 6 Maart IO i 5 Alle briefwisselingen vracht**q** te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. tnaatsch. * Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Ambachten Kortrijk. Telefoon 623. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Miaderbroederstr.j 24, Leuven» ■"W'W'i ..!»..-,.,. ILÜ"!!M^i,-J,»£J'^l-l Ml I^PIMPf H'^LUy.^ijlWWW»HJ- ■"MMJW-dJ"'■* Men schrijft in : Op alle postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen: Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr.' per regel. Ongeteekende brieven worden^ geweigerd.ü TELEFOON N° 137, Gent» 1 VerscSny nt G maal per week CHRISTEII WERKMANSBLAD 9 Centiemen liet nummer MIJNEN EN JÜIKBOOTEN. fer overweging vanwege Amerika, De Vereenigde-Staten hebben, voor wat feet gevaar van mijnen en duikboot en Betreft, aan Engeland en Duitschland eene toot a gestuurd, waarin zij eenige bepalingen opgeven, welke zouden kunnen dienen tot basis van onderhandelingen voor min gevaarlijke regeling van den strijd ter zee. Die voorwaardelijke bepalingen, ter overweging aangeboden, luiden als volgt: «Duitschland en Engeland komen overtoil »ten eerste: dat drijvende mijnen door geen der beide partijen worden uitgestrooid; dat verankerde mijnen uitsluitend voor verdedigingsdoeleinden binnen een kanonschot af stands van de haven mogen worden gelegd; dat alle mijnen den stempel van de regeering die ze deed leggen, moeten dragen en zoo zijn samengesteld, dat ze onschadelijk worden nadat ze zijn losgeraakt van de verankering; »tentweede-.dat duikbooten door geen der heide regeeringen voor het aanvallen van Icoopvaardij'schepen van onverschillig welke nationaliteit worden gebezigd, behalve alleen Ier uitoefening van het recht van aanhouding én doorzoeking; ■ »ten derde: dat koopvaardijschepen van geen der beide partijen als krijgslist, met tiet doel zich onherkenbaar te maken, ontijdige vlaggen voeren. »Engeland verklaart, zich er mee te kunnen vereenigen dat levens- en voedingsmiddelen niet op de lijst van volstrekte contrabande worden geplaatst en dat de Engelsche overheid scheepsladingen van zulke artikelen zal op~ noch aanhouden, wanneer zij gericht zijn aan agentschappen ja Duitschland, die door de Vereenigde-Staten worden aangewezen om zulke ladingen in ontvangst te nemen en onder de daartoe bevoegde Duitsche wederverkoopers ter uitsluitende levering aan de burgerlijke bevolking te verdeelen. »Duitschland verklaart zich er mee te kunnen vereenigen dat levens- en voedings.-. ■middelen uit de Vereenigde-Staten of andere onzijdige landen aan zulke agentschappen gericht worden.» * ** Duitschland heeft reeds voorloopig op die overwegingsvoorstellen geant-, woord: dat het zou bereid zijn het niet-gebruiken van drijvende mijnen en de beperking in het gebruik van verankerdemijnen met regeeringsstempels te onderschrijven, maar niet kan afzien van verankerde mijnen als aanvalswapen te gebruiken; Dat Duitsche duikbooten maar inzooverre geweld zouden gebruiken alsmoodig is voor het recht van aanhoudingen doorzoeking, maar dat zij tegenover/vijandelijke nationaliteit of aanwezigheidjyan contrabande volkomen vrij zouden/blijven handelen; ! 3) dat de koopvaardijschepen niet enkel |geen valsche vlag zouden mogen voeren, ■maar ook ongewapend dienen te zijn en Jgeen tegenstand mogen bieden; 4) dat het wil waarborgen de vrij inge-rvoerde levensmiddelen aan de burgerlijke fbevolking alleen over te laten, met inbe-jgrip van andere grondstoffen voor economische behoeften, zooals bijv. veevoeder. Onder die voorwaarden hoopt Duitsch-lland den zeeoorlog minst nadeelig voor (onzijdige scheepbaart en handel te zien, jen hiertoe zou nog meer bijdragen, te voortkomen dat schepen, onder welke vlag ook, 'oorlogsmateriaal aan oorlogvoerende Staten zouden toevoeren. * * Engelands antwoord op de Amerikaan-sche nota was ons vooralsnog niet bekend. Maar de Engelsche hoofdminister M. As-quith heeft in het Lagerhuis een schand-naam gegeven aan de Duitsche strijdwijze ter zee, zeggende dat de Duitsche duikbooten de bemanning der koopvaardijschepen dooden en de lading vernielen, terwijl de Engelschen aan de bemanning veiligheid verzekeren en over de aangehouden ladingen een prijsgerecht laten beslissen. Uit die Engelsche beschouwingen spreekt weinig lust om in de Amerikaan-sche vooigestelde overwegingen te treden. In Portugal. Uit. Lissabon wordt gemeld dat het Portugeesch Kamerlid Henrique Cardoso $0r- |Èj)j revolverschot gedood is, op 't i. op een haas, den jachtwachter te hebben) ontmoet, en verders loochenden den jacht-' wachter te hebben bedreigd, alsook fis vrouw gezien te hebben. Ze werden in het gemeentegevang opgesloten en werden vrijdagmorgen oml 8 uur gevankelijk naar Gent gebracht. s Het parket heeft de zaak in handen. ERPE. — Wij hebben destijds de ban-i dieterij gemeld in den. nacht van 27 tot] 28 Februari gepleegd, bij de weduwe) De Boeck, te Erpe. De aanvoerder der bandietenbende,, zekere Benjamin Van) Holen, wonende te Erpe, is thans doorj het Duitsch krijgsgerecht gevat. Eene l huiszoeking bij hem gedaan, leidde tot) de ontdekking van een revolver, kardoezen, breekijzers, enz. Waarschijnlijk zullen ook weldra de andere roovers kunnen! gevat worden. Wij hopen dat de voorbeeldige strafi welke de roovers te wachten staat, eeni einde zal stellen aan de bandieterijen inf onze streek. . URSEL. — Belangrijk. — Maandag toekomende alsook op al de volgende maandagen zal er bloem-tarwemeel ver-| kocht worden (in eene der zalen van 't Klooster) tegen den inkoopprijs. Ieder huisgezin heeft recht op eeii zeker gewicht berekend naar het getal personen. Om de onkosten te verminderen brenge iedereen een papieren zak of twee .of andere zakjes mede. Morgen, zondag, na de Hoogmis, zullen' bij het « uitlezen »alle verdere inlichtingen, gegeven worden. Opgepast dus en elk zegge het voort. EXAERDE-DOORSELAER. — Woens-; dagnacht hebben onbekende dieven bij P. De Clercq, landbouwer, 200 kgr rogge' gestolen. OOSTWINKEL en MALDEGEM. —•; Opeischingen. — Door de Kommanda^jtuur van Beernem, bij Brugge, zijn in dezéjgemeenten opeischingen gedaan van ver-ii kens, koeibeesten en beestenvoeder. Erjwerd met de gewone oorlogsbons betaald.]Te Maldegem werden opzoekingen gedaan;bij sommige landbouwers, hier en daat(werd zelfs meel meegenomen.fl PUIVELDE. — Op de wijk den OssenJ. hoek hebben dinsdagnacht de dieven op, ronde geweest. Een pachter had zijn zwijn geslacht?en in de kuip gestoken, om later wat]eten te hebben. Doch de schelmen moeten!het geroken hebben, 's Nachts, zonder dat|iemand het hoorde, hebben zij de keldertvenster opengebroken en de staven uitgeïkapt. Na al het vleesch uit de kuip getfhaald te hebben, robberden ze nog 16 kUo{boter.1 De policie houdt een oog in 't zeil enis op het spoor der dieven.| SAFPELAERE. — Bij Le» Roomsthebben stoutmoedige dieven al het vleeschgestolen.'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume