Het volk: christen werkmansblad

302 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 27 Mai. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 13 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rx93777b5m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vjjfen-Twintigsle Jaar.— N. 148 Qodsdienst — Huisgezin — Eijendom 1 1 ■ i i m ■ « i i Donderdag, 27 Mei 191S Aile brîefwisselingen vracht-*rij te zen den aan Aug. Va» Iseghetn, uitgever voor de naamî. maatsch. « Drukkerij Het Volk», ■Meersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant. en Limburg : Viktor Kuyl, ïilinderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrijft in s Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.0Q. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Recbterlijke herstelling, 2 fr. per regei. Ongeteekende brieven worden geweigerd. r "Verschij ci t 6 maal per week r CHRISTEN WERKMANSBLAD I ■ zc Centiemen het inanmer Bekendmaking. - Aile voorraden van geswingelde vlas, San kloddcn of stoppen en van lijnzaad Jn menigle van over de 400 kgr. moeten aan de Wirtschaflsausschus Etappcnin-Spektion, Kouter, 9, binnen de 8 dagen gemeld worden, en wel vlas, klodden of stoppen en lijnzaad afzonderlijk. De voorhandene voorraden gelden jeerst als inbeslaggenomen en moeten, jtotdat zij vrijgelaten worden, op de be-stemde plaats blijven. Voorraden, die niet gemeld worden, worden als smokkel-jgoed beliaadeld, als er geene hoogere Straîfen in aanwending komen. Gcnt, 20 Mei 1915. De Etappen-Kommandant. (Het socialism daalt bij de werklieden. }(Door cen zeer ontwikkeld werkman inge-zonden.)De groote staathuishoudkundige F. H. die in het blad Vooruit de pen houdt, îieeft het ;|;epast gevonden het socialism cens opnieuw te verdedigen en er de jîlcidooi vah te geven als zoogezegd een antwoord op eenen brief, aan het.Han-tlelsblad geschreven door een katholieken 'demokraat. De briefwisselaar van het jAntwerpsch dagblad drukt de hoop uit dat het huldigen der beroemde encyclîek Rerum novarum van Paus Léo XIII zijne Antwerpsehe vrienden zal aanzetten ora zich nauwer te vereenigen, en om met meer eenheid samen te werken. Hij betreurt dat « er van al die achter-i» eenvolgende met groot geld en moeite f> opgebouwde gilden en Yredes en wat !» er later ontstond, om deze de con-i» currencie aan te doen, al weinig meer ^overschict dan het geraamte van wat ■» men zich voorstelde. » Heeft de man gelijk of schildert hij den toestand af met al te sombere kleu-Ten, wij zullen de zaak niet beslissen. Het eenige dat ons op dit oogenblik aanbeiangt, is het besluit van Vooruit's ;©psteller. «Wij wisten het op voorhand, schrijft •» hij, en liebben het voorspeld, dat het !» antisocialism op geen vasten bodem !»stond en het werk was van zandmanne-» kens. a En onze telle staathuishoudkundige stapelt in drie achtereenvolgende hoofd-iartikels reusachtige rotsen op — meent îiij — om het antisocialism, de encycliek Rerum novarum en het privaat ieigendom te verpletteren. Op een enkel punt is schrijver 't eens met den opsteller van Vooruit. De titel van antisocilaism op zich zelve is een ontkennend, een negatieî programma. •De christene werklieden van Gent liebben de benaming van antisocialisten aangenomen, omtrent dertig jaar geleden, onder den indruk van de woeste aanvallen van het socialism, dat stor-menderwijze al de oude werkersinrich-tingen ingenomen heeft. Dan was de leus : of antisocialist of jsocialist. Heden heeft het socialism zooveel moeten laten vallen van zijne vroegere beginseïar, dat het niet meer gelijkt aan het socialism van voorheen. Ware ik meester, ilr zou de benaming van antisocialism laten varen. Wat er ook van zij, begint Vooruit met aan zijne lezers eene zwaren boterham op te disschen, welken het blad ontleent aan cen sclirijven van den Amerikaan-schen socialist Henry George. Die George heeft de pretentie gehad, omtrent twintig jaar geleden, een antwoord te geven op Paus Leo'S Encycliek Rerum Novarum. De redeneering van den rooden apostel is doodeenvoudig. De armoede zal voorlhestaan, zegt hij, zoolang het privaat-eigendom van grond bestaat. En hij veronderstelt — zeer naïef — dat een rijke man zijn rijkdom wenscht te besteden tôt verbetering van den toestand der arbeiders. Wat kan hij d0en? vraagt Henry George zich af. Wij laten hem hier spreken : « Scholen en academies stichtenl Als een betere opvoeding niet strekt om de ongerechtigheid van het privaat grond-eigendom duidelijker te maken, dan kan zij niets ten goede uitwerken voor de gewone arbeiders, want naarmate beter onderwijs meer algemeen wordt, daalt het loon voor den arbeider die onderwijs heeft genoten. » Ziekenhuizen en gasthaizen inrichlen ? Het komt den arbeiders nu reeds voor, dat .er te veel menschen zijn die werk zo'eken en wanneer men er meer van hen het leven •redt of verlengt, dan maakt men den druk op de loonen nog zwaarder. ■ » Het bouwen van model-woningenl Als' hij daardoor het wonen niet goedkooper maakt, dan drukt hij de klasse, die hij wil helpen, nog meer omlaag, en wanneer hij het wonen wèl goedkooper maakt, dan lokt hij nog meer menschen in de stad die werk zoeken en verlaagt daardoor het loon. » Laboratoria stichten, wetenschappelijke scholen, werkplaatsen voor natuurkundige proefnemingenl Dan prikkelt hij slechts den geest der uitvinding en ontdekking, juist de krachten die, wcrkende in eene maalschappij op privaat grondeigendom gebaseerd, den arbeid verpletteren als het graan tusschen den rollenden en den liggen-den steen. » — (Yertaling van Vooruit. — Red.) Hebt ge die vier zinnen aandachtig gelezen, beste lezers? Dus, zoolang het privaat-eigendom van grond bestaat, deugen scholen en academies niet ; deugen ziekenbeurzen en gasthuizen niet ; deugen model-woningen niet ; deugen laboratoria, wetenschappelijke Scholen, werkplaatsen voor natuurkundige proefnemingen niet 1 Dus, om logiek te zijn, moeten Henry George en staathuishoudkundige F. H. wenschen, zoolang het privaat-eigendom zal blijven hestaan, dat de menschen ongeleerd blijven, dat de zieken niet ver-zorgd worden, dat de woningen krotten blijven, dat er geene wetenschappelijke scholen, enz. tôt stand komen.... Natuur-lijk zal staathuishoudkundige F. H. zulke gevolgen niet bijtreden. Daar kunnen wij niets aan doen. De lezers zullen oordeelen of wij overdreven hebben. Verder is het doelmatiger zoo weinig poîemiek mogelijk met Vooruit te doen. Zij brengt niets op, want Vooruit ant-woordt nooit op wat zijn tegenstrever zegt doch wel op wat hij zelf zijn tegenstrever toeschrijft gezegd te hebben. Laat ons liever in enkele woorden herinneren wat de Encycliek Rerum novarum bedoeld heeft, wat het programma der christene werklieden bevat en wat het socialism aan ons, werklieden, te zien gegeven heeft, sedert enkele jaren. * ** Volgens Vooruit's opsteller is de Encycliek Rerum novarum « zoo duister als een bewolkte winternacht, zonder maan of sterren ». De man die alzoo schrijft, heeft zeer waarschijnlijk het stuk niet gelezen. In 1916 zullen de christene werklieden de 25e verjaring der wereldberoemde encycliek vieren, en het stuk op zulke wijze ver-spreiden dat zelfs Vooruit's opsteller de gelegenheid zal hebben het te lezen. Wij die het gelezen en herlezen hebben, weten zeer wel dat de Paus, na zeer duidelijk de noodzakelijkheid en de rechtvaardig-heid van het privaat-eigendom, als prijs en belooning van den arbeid te hebben aangetoond, den toestand der werklieden op meesterlijke wijze afschildert, hun recht op een behoorlijk loon uitroept, het recht der kleinen op de bescherming door de wet vaststelt en de werklieden aanraadt zich te vereenigen om hunne belangen waar te nemen en te doen zege-vieren.Dit ailes komt zonneklaar uit de Encycliek voor. Ook heeft het optreden van Paus Léo op het sociaal terrein vele oogen en vele harten geopend en hebben al de beschaafde vollceren wetten gemaakt die de voorschriften der Pauselijke Encycliek tôt grondslag genomen hebben. (Slot volgt.) ITALIE IN OORLOG. De gezantsn. BERLIJN, 25 Mei 1915. — Het ver-trek van den Duitschen gezant, vorst von Bulow uit Rome, wil nog niet bepaald den oorlog beteekenen van Duitschland met Italië, doch aan de Italiaansche Re-geering is door onzen gezant medegedeeld dat de Duitsche troepen zou nauw met deze van Oostenrijk-Hongarië vermengd zijn, dat, wanneer zij oorlog voeren met het Oostenrijksche leger, zij gevaar loo-pen ook onze troepen te treffen. Zulks konden wij natuurlijk als eene onvrien-delijke daad aanzien, die gevolgen moet na zich slepen. Het Duitsche gezantschap bij den H. Stoel heeft Rome verlaten op den' wensch van den Paus zelven. WEENEN, 24 Mei 1915. -r- De Italiaansche gézant hertog vàn Avàrna is heden Qm 9.20 ure 's avbnds met het ge-zantspersoneel per bîjzonderen trein over Zwitserland naar Italië téruggekeerd. Er had geen enkel voorval plaâts. GHIASSO, 25 Mei 19Î5. — De trein vâîï den Oostenrijtechen gezant is om 8.25 ure vertrokkën. Deze die vbrst von Bulow vervoerde, vertrok om 8.55 ure ; de Beiersche gezant bij het Quirinal en de gezant bij het Vatikaan vertrok-ken om 9.55 ure. De Vereenlgfle Staten nsmsn ds ODSten-Hjksclie bslangan nleî ter harte- ROME, 25 Mei 1915. — De belangen der Oostenrijksch-Ilongaarsche inwoners in Italië worden hier waargenomen door Spanje en niet door de Vereenigde-Sta-ten. De belangen der Italianen worden in Oostenrijk-Hongarije waargenomen door de Vcreenigde-Staten. De ItaHaansche Gezant vertrekt ult Konstantiuopel- ATHENEN, 15 Mei 1915. — De Italiaansche gezant Garsoni is heden met het gansche personeel uit Konstantinopel vertrokken. . Het postverkeer tusschen Duitschland over Italie naar fle Koloniëa- Deze dienst is gansch opgeschorst en kan ook over geene andere verkeerswegen meer gebeuren. Daarmede worden geene postverzendingen naar den vreemde meer aangenomen. De bijzondere telegraaf- en telefoonverbindingen zijn eveneens stop gezet. Zwltserlands onzljdlgïield. De Italiaansche regeering heeft aan den Zwitserschen Bondsraad eene ver-klaring gezonden, Waarin gezegd wordt : De Regeering houdt er aan den Zwitserschen Bondsraad de verklaring te be-vestigen betreffende de onzijdigheid van Zwitserschen bodem, die de Regeering op 19 Augusti 1914 overhandigde. De regeering van Italië's Koning is vast besloten met betrek op Zwitserland al hare plichten als oorlogvoerende op de openhariigste wijze te vervullen. Zwitserland van zijn kant zond eene verklaring aan Italië waarin gezegd wordt: Op het oogenblik dat Italië in oorlog treedt, legt de Zwitsersche Bondsraad er nadruk op dat aan de Italiaansche Regeering de bepaalde verzekering wordt gegeven van de stelligste onzijdigheid, volgens onze reeds gemelde verzekerin-gen van 1 Augusti 1914 en herhaald in onze nota van 26 Augusti. Manlfîst van Ksizer Frans-Jozef. WEENEN, 23 Mei. — Eene bijzondere uitgave der Wiener Zeifung kondigt van hoogste zijde volgend schrift af : Waarde Graaf Sturgkh, ik draag U op, het bijgaande manifest ter algemeene kennis mijner volkeren te brengen : Weenen, 23 Mei 1915. — Aan mijne volkeren I De Koning van Italië heeft mij den oorlog verklaard. Eene trouwbreuk, wier gelijke de geschiedenis niet kent, is vanwege Italie jegens zijne beide bond-genoten begaan geworden. Na een bond-genootschap van meer dan dertigjarigen duur, tijdens denwelken het zijn grond-bezit vermeerderde en zich op buitenge-wone en onverhoopte wijze ontwikkelen lcon, heeft talië ons in de ure des gevaars verlaten. Het|is met ontplooide vlag naar het kamp onzer vijanden overgegaan. Wij hebben Italië niet bedreigd, zijn aanzien niet gekrenkt, zijne eer en zijne belangen niet aangetast. Wij hebben onze bonds-plichten tpmw nageleefd en het onze hulp verleend als het in strijd was. Wij hebben meer gedaan ; wanneer Italië begeerige blikken wierp over onze grenzen, hadden wij besloten, in het belang van het bond-genootschap en van den vrede, tôt de grootste opofferingen, die nochtans pijn-lijk ons vaderlijk harte troflen. Doch de begeerlijkjieid van Italië, dat het oogenblik gunstig achtte, kon niet be-vredigd worden. Mijne legers hebben, in getrouw ver-bond met de legers van onzen doorluchti-gen bondgenoot gedurende tien maanden, in eenen*reuzenstrijd aan onzen machtigen vijand van het Noorden het hoofd gebo-den : Een nieuwe trouwlooze vijand uit het Zuiden is voor hen geen nieuw gevaar. De glorierijlce herinneririgen van Navarra, Montara, Custoza en Lissa, de trots mijner jeugd, de geest van Radetzky, aartsher-tog Albreclit, Tegetthoffs, die in mijne land- en zeemacht voortleeft, zijn mij eene waarborg dat wij ook met geed gevolg tegen het Zuiden de grenzen der monarchie zullen verdedigen. Ik groet mijne troepen, die de proef van den strijd en der zegepraal deorston-den ; ik heb vertrouwen in hen en in hunne bevelvoerders ; ik heb vertrouwen in mijne volkeren, aan wier buitengewonen offermoed ik de hartelijkste en de vader-lijkste dankbaarheid verschuldigd ben. Ik bid den Almachtige dat Hij onze vlaggen en onze rechtvaardige zaak zegene 1 •» BINNENLÂND ANTWERPEN ANTWERPEN. — Misbruiken zijn in de laatste zitting van den gemeenteraad àangeklaagd. Bij het Komiteit voor Werk-loozen er 12.000 naamlôoze aan- klachten "toegekomen en na eerste on-derzoek zijn èv 7000 juist bevonden, het-eene wekelijksche vermindering van :4200 frank teweegbfei^t. Thans zijn er nog 35.000 doppers, waartussclien 3000 dokkers. Er wordt ook een ortderzoek gedaan ôver volgend feit, gepleegd door leden deel makende van maatschappijen van Onderlingen Bijstand. Zieke leden trek-ken hunne tegemoetkoming, beter gezegd recht van de maatschappij. Het règlement verbiedt dat zij het huis verlaten, zonder toelating van den dokter. Nu vroegen leden aan den geneesheer een ziektebewijs, geven dit over aan de vrouw en de vrouw gaat « doppen ». Zij trekt dus voor den man de 3,60 fr. per week. Men klaagt dat het mes langs twee kanten snijdt. OOST-VLAANDEREN NEDERHASSELT. — Schrikkelijke brandramp. Vier huizen vernicld. — Dezen avond werd de wijk « Dorp » in rep en roer gebracht door een ongewonen brand.Deze was uitgebroken rond 5 ure in de woning der wed. Cobbaert ; daar het dak met Stroo was gedekt, nam de ramp sefïens groote uitbreiding en zette zich voort aan het hof van M. Aloïs Vanderhaegen, dan bij de kinderen Cobbaert en eindelijk bij Petnis Jacobs, beter bekend onder den naam Van den « Belge. » Geburen kwamen toegesneld en elk deed zijn best om te redden wat kon gespaard blijven. Mad. Justine Beazaer was de eerste ter plaats en deed wonderen van opoffering. Na twee uren werkens lagen de vier woningen in gruis ; dit van Petrus Jacobs alleen is niet verzekerd. De man bezit niets meer; liefdadige menschen hebben zijne kinderen opgenomen en gekleed. Koeien, varkens, landbouwalm der andere getrofîene fa-miliën zijn in den brand~gebleven. Men kent de oorzaak van den brand niet. De hitte van het vuur was zoo geweldig dat de nabijstaande boomen in voile vlam kwamen en niemand kon naderen, op zekeren oogenblik. De schade wordt op 70.000 frank geschat. MEIRELBEKE. — Zondag aanstaande, om 8 y2 ure (Duitsche tijd), zielmis van wege het Steeribakkerssyndikaat voor René Vermeulen, in leven lid van het Syndikaat, gevallen op het veld van eer te Boortmeerbeek. Al de leden worden ten dringendst ver-zocht in die mis aanwezig te zijn en aan de ofîerande deel te nemen. HET BESTUUR. AALST. — Den 19 Mei waren er in het bosch van M. 't Kint, volksvertégenwoor-diger, gelegen in den Bergekauter, hout-en princesstaken gestolen. De policie, door een neerstig onderzoelc, is er in gelukt de daders te ontdekken. Proces-verbaal is opgesteld. ERPE. — Dinsdag had hier de eerste dienst plaats voor 'nen gesneuvelden soldaat, Frans Van de Sype. Sinds de be-legering van Luik verdwenen, ontving zijne gade pas eenigen trjd geleden het droeve officieele nieuws dat haar echtge-noot begraven lag te Wandre. Lieden uit aile huisgezinnen, aile openbare. besturen en burgemeester De Boeck met heel de Gemeenteraad, waren in den dienst aanwezig. Bij de ofîerande werd eene geden-kenis uitgereikt met het portret van den gesneuvelde, waar men ook deze woorden op las : «Voor 't dierbaar België trok hij ten Strijde. Reeds den 6en dag viel hij.... Zijn plieht was voibraoh' . » Aan de Krijgspvangenen. Het is aan de belanghebbende kenbaar gemaakt sat de pakken in de volgende kampen toegekomen zijn. ALTEN-ORABOW. — Borbouse Léo, Penier Victor. BADEN ETELSEN MOOR (SOLTAU). — Herman Alfons. OBEBHODE, SOLTAU. - D'hondfc Hector, Van Landschoot Camiel. SOLTAU. — Bultiauw Jnlien, Carlier Albert, Deblieck Theofiel, Demeyer Maurits, Malfliet Cyriel, Van Beversluys Alfred, Van de Maele Rémi, Van Driessche Willem, VanJancker Theofiel. I/2SUD EDEWECHTER MOOR (SOLTAU) — Vossaert Maurits, Vandebourry Isidoor. WIETZENDORF (SOLTAU). - De- beurne Rerni, Driessens René. DOBELN. — Van Bleyenberg L., luifce-nant.ERFURT. — Clairet Charlemagne. PEIEDRISCnFELD. - Ernst Albert, Van der Mynsbrugge Victor, Van Holle, Van Iseghem Jozef (twee pakken). GARDELEGEN. — Malaboeuf Victor. GIESSEN. — Dèmeester Lodêwijk, De-paepe Georges-Oscar. GUSTRQW* — Odevaert Raymond. HALLE a/SAALE. — Kapitein Debbaut Jozef. HAMELN. — Struys Eduard. HoLZMINDEN. — Miels Jules, komende van Wetzlar. JANNEBY. — Ruyssinck Donatus, komende van Gustrow. LUBECK. — Vandoorselaere René. LUGUMKLQSTER. - Dêwilde Arthur komende van PareTiim. 5IAYENCË. — Kapitein-kommandant Loot. MINDEIST. — Bral Alfred, Courtois-Paul, Deschepper Einie), De Wisjpeiaere Camiel. MUNSTER. -» Devriez© MaUsits, Maeri-ioM Eduarç. OHRDRUF. - Goffin Emiel, Vande-candelaere Artlwr. PARCHIM. — Ducaju Gaspard (twee pakken). ^ SENNELAGER. - Labath Medard. Van Damme Medard. WAHN. — Jacques Hendrik, Van Hecke Gustaaf, Prils Aimand, Timmermans Frans, Vlerick Trifoon, Willot, Edmond. WERL. — Kapitein Rooryck Maurits (twee pakken). ZOSSEN. — Buyens Aimé, Deschynkel Juler. OCCASIE Te koop geste ld : Eene partij beste beesten aardappelen. Zich te wenden MICHIEL-THIERY, DAMPOORTSTRAAT, 95, GENT. (670) Btu'gepwacbl vaii Geat. De controlvergadering der burger-wacht van de 8e wijk zal plaats hebben den 1 Juni, in den hangaar J. P. Best en Cie, Port-Arthurlaan, om 10 ure (Duitsche tijd). Voor de 9e wijk den 3 Juni, 10 ure (Duitsche Tijd), in de stadsschool, Zwijn-aardschensteenweg.Voor de 10e wijk in de stadsschool De Smetstraat, ten 10 ure (D. T.) UIT GENT. S» NIKOLAASKERK. - Het komiteit, door de provincie en de stad Gtnt gelast met een grondig onderzoek der S' Nikolaas-kerk, voor wat de stevigheid van het gebouw aangaat, heeft in zijn verslag verklaard dat de diensten er kunnen plaats hebben zonder eenig gevaar voor de veiligheid der geloovigen. Eenige steunwerken zijn voorgeschreven, doch alleen voor den buitenkant van het gebouw. Het zal voor onze stadsgenoten eene groote voldoening zijn, weder bezit te nemen van hùnne oude en eerbiedwaardige kerk. die als een geheiligd muséum van duurbare herinneringen voor hen is. De geschiedenis van S' Nikolaaskcrk weeft zich inderdaad gansch samen met de inerkwaardigste feiten uit de geschiedenis onzer stad. Sinds meer dan duizend jaar komen de Gentenaars in dezen tempel bidden, want hij werd ingewijd in het jaar 912 en 't is zelfs jammer dat men er drie jaar geleden niet aan gedacht heeft deze duizendste verjaring te vieren. De opsporingswerken die verleden jaar gedaan werden langs den kant der Cata-lognestraat, hebben den ouden ingangs-drempel aldaar doen ontdekken : deze drempel, sinds ten minste twee eeuwen verborgen, werd totaal uitgesleten bevonden door de voeten der bezoekers. Wat al geslachten van Gentenaars zijn langs dien ngang ter kerk gekomen om er God te danken ten tijde van vrede en voor-spoed, en zijne hulp af te smeeken in tijden van oorlog, angsten en lijden ! * * * S' Nikolaaskcrk wordt morgen, vrijdag, voor den eeredienst heropend. De plechtige heropening zal toekomenden zondag plaat3 hebben. De diensten zijn voor het huidige zomer-seizoen als tvolgt geregeld : 's Zonddgs : missen om 7, 8, 9, 10 en 12 uur; Vespers om 5 %, Lof om 6 uur. (Duitsche tijd.) In de week : missen om 7, 8 en 9 uur, Lof om 9 uur 's avonds (D. t.). Men gelieve te bemerken, dat de zondag-missen van 6 en 11 uur niet meer gedaan worden. De mis van 12 uur wordt in de week niet meer gedaan. maar 's zondags wel. Men geve ook aandacht, dat het uur van 't Lof 's zondags en in de week veran-derd is. MAATSCHAPPIJ EIGENAARSBELAN-GEN, Winkelstraat, 1, te Gent. —Gezien den grooten bijval zal het komiteit nog tôt einde Juni inschrijvingen tegen de oorlogsrisicos aanvaarden. Zitdagen : Maan- en vrijdagen van iedere week van 6 tôt 8 ure 's avonds (Belfort), alsook den vrijdagmorgen van 10 tôt 12 ure (Belfort). ONTRIGGÈLING. — Woensdagnamiddag, rond twee uur (Duitsche tijd), is de buurt-tram, komende uit Assche rijdende naar Gent, bij Sint-Lievens-Hauthem ont-riggeld, en kwam terecht in eehe gracht. De rig'gels zijn gansch buiten gebruik ge-steld. Een tweetal reizigers werden gekwetst doch niet erg. Het macliien is alleen voort-gereden tôt Meirelbeke. VISCH. — Gister waren een SOtal rnanden vischter mijn, meestal kleiné plaatjes. Daar er weer vreemde opkoopers gekomen waren, had dit voor natuurlijk gevolg dat de prijzen weer verhoogden. DE DELFWERKEN AAK DE DARSEN. — Hier en daar hoorden wij klachten van vroegere darsewerkers die bericht ontvingeri' dat ze niet meer kunnen geplaatst worden.. Hoe groot dat getal is kunnen wij niet zeg-, gen, in aile geval is het niet heel hoog onder, de vereenigden. Van de ongeveer 275 darse-werkers in onze vereenigingôn aangesloten,1 zijn er maar 4 die nog niet geplaatst zijn. Over het werk zelve hoorden wij in dei laatste dagen geen klachten meer, noclv van wege de bestuurders, noch van wege de1 wérklieden. STEDELIJK WERK DER VOEDING. De herziening zal plaats hebben op del volgende dagen (uur Duitsche tijd) : 7 e Policieivijlc. — 1° Refter Beestenmarkt t! Donderdag 27 Mei voormiddag te 9 uuri van 1 tôt 100; te 10 uur van 101 tôt 200;) te U uur van 201 tôt 250; namiddag té' 3 uur ïïwi 251 tôt 350; te 4 utw.,van ;iâî tôt 450; te & uur vau 451 tôt «uds.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume