Het volk: christen werkmansblad

400 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 28 Mai. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 27 November 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8c9r20t18w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

TuF-enTwiBtigsIe jaar. — No. 146 Qodsdlenst — Enisgezln — Eigesflom Vrijdag, 28 Mei 191S Aile briefwïsselingen vracht-'Vrij te zenden aan Aug. Vau Iseghem, uitgever voor de naamï. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Kecolletten-Straat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrljït in : Op aile postkantoren aan 10 fft per jaar. Zes maanden fr. 5.0GU Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop to betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regei. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFQON N° 137, Gent. ■Verschljnt <5 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD SÊ Gentlemen het nummer De Paus en de Oorlogsgewonden. Volgens uit Parijs gemeld wordt, heeft le Paus aan de Zwitsersehe Regeering gevraagd of zij bercid was, de gewonde krijgsgevangenen van aile oorlogvoerende Btaten op haar gebied te verzoTgen. De Zwitsersehe Regeering antwoordde, dat het niet zou gaan, ze allen op te nemen, maar dat ze bereid was, als proef 20,000 gewonden en zieken op te nemen, — 10.000 van elk van de twee groepen van oorlogvoerende staten. Deze zouden de kosten dragen, Frankrijk en België hebben het voorstel reeds aangenomen, van Duitschland, Oostenrijk en Engeland ver-wacht men lietzelfde. Uit Rusland zou het transport te moeilijk zijn. m NEDERLAHD. Het Nederlandsche Parlement is aange-«egd om te beraadslagen over algemeene legerdienstplicht, alsmede over het voor-loopig vestigen van een officieel Neder-landsch Gezantschap bij den H. Stoel. De Koning van Griekenland, De Koning van Griekenland is ernstig 2iek. Te Parijs is bericht gekomen, dat de toestand van Koning Konstantijn van Griekenland kritiek is. Prof. Kraus te Berlijn is, volgens een Reutertelegram uit Athene, door de Grieksche regeering ontboden. Hij reist over Weenen en Boekarest naar Dedeagatsj, waar een -Grieksche torpedojager hem zal afhalen. Na de punctuur is hij koortsachtig ge-worden. Zaterdagmorgen was zijn tem-peratuur 39.6 en zijn pois 118. De Itaiiaansche Honsul in België. TRIER, 25 Mei. — De Itaiiaansche konsul van het gebied van België, dat door de Duitschers bezet is, is vertrokken. Italie's Koning naar het hoofdkwartier. LUGANO, 25 Mei 1915. — De Koning Is hedén met den overste van den alge-rneenen Staf, Sadorna, in het hoofdkwar-tier gekomen. Dienstverlenging in Italie. LAUSANNE, 26 Mei 1915. — (Wolff.) De Gazette de Lausanne zegt uit vaste bron te weten dat de Itaiiaansche Regeering een dekreet heeft uitgevaardigd, door hetwelk de militaire dienstplicht, die duurde tôt 39 jaar, zou verlengd worden tôt 42 jaar. Het dekreet zou niet onmiddellijk in voege treden. Met uieuw Engelsch ministerie. AMSTERDAM, 26 Mei 1915. — Volgens'een telegram van de Agencie Reuter zou het nieuw Engelsch kabinet als volgt samengesteld zijn : Eerste Minister Asquith ; Minister zon-der portefeuille, Landsdowne; Lordskan-selier, Stanley Buckmaster; Voorzitter van den Raad, Lord Crewe; Grootzegel-bewaarder, Lord Curzon; Minister van Finaneiën, Mac Kenna; Minister van Openbaar Onderwijs, Henderson; Minister van Binnenlandsche Zaken, John Simon; Minister van Buitenlandsche Zaken, Grey; Minister van Koloniën, Bonar Law; Minister voor Indië, Chamberlain; Minister van Oorlog, Kitchener; Minister van oor-logsmunitie, Lloyd George; Minister der vloot, Balfour; Minister van Handel en Nijverheid, Runciman; Voorzitter van de locale Regeering, Board Lang; Kanse-lier van het hertogdom Lancaster, Churchill; Secretaris voor Ierland, Birrell; Secretaris voor Schotland, Mac Kinnon Wood; Minister van Landbouw, Lord Selbourne; Minister van Arbeid, Harcourt. Groote Spoorwegrarap in Schotland. De Engelsche bladen geven gruw-zame bijzonderheden van een groot spoor-wegongeluk bij Gretna Green in Schot-îand. Wij zullen eene enkele weergeven. Twee soldaten lagen met de beenen onder brandende wagens bekjield. Ze kermden Dm verlost te worden ; de dood door verbranding was nabij. Een dokter maakte ee vrij door een hunner een been af te zetten, en den ander beide beenen. Kort daarna bezweek de een ; de tweede leefde eenige uren daarna nog. Ziehier hoe het ongeluk gebeurde. Een buurttrein uit Carlisle was op een zij-spoor gereden om een troepentrein voor-bij te laten gaan. Deze vervoerde twee compagnies van de Royal Scots naai het Zuiden. Deze trein kwam uit Lar-bert. Door eene nog onbekende oorzaak reed hij met groote vaart op lietzelfde zijspoor en liep den stilstaanden buurt trein achterop. Hij schoof eenige wagens van dien trein in elkaar ; de locomotieî reed over eenige wagens heen en viel toen zijlings er af. Verscheidene van de voorste wagens van den troepentrein werden ook in elkaar geschoven. Weldra ontstond er nog brand in de twee verongelukte trei-nen. Intusschen kwam de groote snel-trein, door twee locomotieven getrokken, uit het Zuiden en reed met eene vaart van 80 kilometer nog op den wrakhoop in. Van dezen trein zijn alleen eenige rei-zigers licht gekwetst. Van de officieren en soldaten zijn er 162 dood en 88 worden er vermist ; ver-moedelijk ook dood. Dat zijn er 250 ; verder zijn er 220 gewond, van wie velen het niet zullen overleven. Ook machinist en Stoker van hun trein zijn gedood. De Ophefling van het Moratorium, De Antwerpsche kamer van koophan-del voelt zich verplicht te waarschuwen tegen eene (thans vooronderstelde) op-heffing van het moratorium, welken maatregel zij een groot gevaar acht. Immers — zegt zij — wij weten dat in het begin van Augustus 1914 de wissel-portefeuille der Nationale Bank, waarop het moratorium betrekking had, de som van een milliard frank overschreed. Wi; weten ook, dat op 1 April j.l., 't is te zeggen op den datum, waarop de reductic van 2 perc., op de moratoire rente toege-staan, kwam te vervallen en deze rente weer van 3 y2 op 5 % perc. gebracht werd, slechts een vierde der portefeuille of 250 millioen frank werd aangezuiverd Bovendien weten wij dat deze 250 millioen juist het aandeel vertegenwoordigen van de meest solvabele debiteuren, zooals onder andere de geaccepteerde wissels van andere Belgische banken, die nu werden betaald en waarvan het bedrag een aan-zienlijk getal millioenen bedroeg. Wi; moeten daaruit dus besluiten, dat de over-blijvende 750 millioen die schuldenaar; vertegenwoordigen, welke het meest in moeilijkheden verkeeren en het meest ge-trofîen werden door de gebeurtenissen dei laatste negen maanden. B1NNENLAND Werkstakmgen rond Luik. Sinds eenige dagen heerscht werk staking in de koolmijnen. In verscheidene putten wordt niet ge werkt ; in andere plaatsen wilden sommigc mannen aan 't werk, doch werden door d< werkstakenden belet te werken. De broodprijs zoo hoog gestegen zijnde willen de werkstakers ofwel hooger looi ofwel afslag van het brood. WEST-VLAANDEREN KORTRIJK. — Ten nadeele van dei voerman Prosper Kestele-yn, van Roese laere, was een deugniet bezig met een< kist chicoreiën te stelen. Hij werd be trapt en proces-verbaal ten zijnen last< opgemaakt. — De dieven die verleden week ter nadeele van de wed. Durieux, van Ko men koopwaren stolen, zijn ontdekt. HELKIJN. — Diefstal. — Zondag zijr er dieven een bezoek komen brengen bi de wed. Demets, landbouwer en herber gier bij de 4 abeele. De zoon, geruchi lioorende, stond op en was te weeg buitei te gaan ; opeens gaat er een schot af dooi de ruiten, dat den zoon kwetste. Hef moet eene lading met zaad geweest zijn wai\t hij is gekwetst aan. aangezicht, d( zijde en de beenen. Zoo zijn de diever vertrokken zonder iets te kunnen mede nemen en onbekend gebleven. — Bij Decock Norbert, ook te Helkijn zijn er dieven in den kelder gedronger en hebben het daar wat beter gelïad zij hebben vleesch en brood medegeno men ; aan de bierton hebben zij ook ge zeten en hebben ongelukkiglijk vergetei de kraan te sluiten, want al het bier ii afgeloopen. Dieven onbekend. COYGHEM. — Maandag om 10 uri (Duitsche tijd) zal alhier een plcchtigi dienst gezongen worden ter gedachteni: van Jan Defever, soldaat bij het 23 linie, gevallen aan den User tusschei 18 en 31 October. OOST-VLAANDEREM ST-GILLES-DENDERMONDE. - Ban dietenwerk te Appels-bij-Dendermonde. -Zondagnacht hebben binnen de gemeenti Appels in eene weide waar het rond lie] onbekende kwaaddoeners een rund doodge slagen toebehoorende aan M. Van Boxtael Dit rund in een sloot gevallen zijnde ei waarscirijnlijk de dieven niet bij machb zijnde het te verlossen, hebben de bandietei zich vergenoegd twee stukken van ongevee 12 kilos te snijden uit de rug en bil, he overige ter plaatse achterlatende. Eem klacht is ingediend daar men groote ver moedens heeft» Laatste hutde. — Woensdagmorgen om 8 ure had alhier in de parochiale kerk onzer gemeente een plechtige lijkdienst plaats voor de zielerust van onzen dapperen Bel-gischen soldaat Benoit De Muynclc, alhier geboren en er wonende Boonwijk, gevallen op het veld van Eer in de maand Augustus te Ougrée. Tijdens den lijkdienst verdrong zich eene overgroote menigte in de kerk om eenenlaatsten blijk van genegenheid te geven aan den dapperen jongeling in zijne bedroef-de moeder. Onder de offerande, die ruim een kwart uurs duurde, speelde men het lied Naar Wijd en Zijd en de Brabançonne. Menigeen traan biggelde alsdan over de wangen der aanwezigen die aldaar een va-derlandschen plicht kwamen vervullen. LHeften. — De dievenbende is hier weder aan het werk geweest. Bij Constant Van den Abbeele brak men in zijne herberg en stool men een aantal flesschen drank. Bij Van Hauter, Van Langenhovestraat de looden pomp met darm ; van de gemeenteschool een zinken aflooper. De bewoners dier huizen hebben niets gehoord. Men denkt nochtans op hetspoor der misdadi gers te zijn. Val. — Jan De Bander, boomkliever was bezig te Dendermonde aan het fort een laatste hand te slaan voor het vellen van een boom. Zich een oogenblik verwijderd heb-bende alvorens den laatsten wortel af te , kappen, zag hij opeens den boom in tegen-overgestelde richtdng neerploffen, de tele-phonische draden m zijn val verbrekende en terecht komen op eene stootkar die gansch verbrijzeld werd. Een oogenblik te voren had men er een kindje uitgenomen die er slui-merde.Sleun- en Voedingskomiteit. — Dank de zelfopoffering der leden van het Steun- en Voedingskomiteifc werd er hier een winkel geopend waar aHe waren het meest van noode in een huishouden aan gematige prijzen te bekomen zijn. Meisjes der gemeente bestellen er kosteloos de klanten. A. Q. — In den naeht van 20 e tôt 21e dezer hebben kwaaddoeners ten nadeele van Théo. Van Billaer, wonende te Appels, Veer, onge-veer 25 kgr. gezouten varkensvleesch ont-vreemd. I)e dieven zijn binnengedrongen langs het keldervenster, doch lieten geene sporen achter. Er is een nauwkeurig onder-zoek door de plaatselijke policie ingesteld. Men denkt ter plaats dat er alhier eene wel-ingerichte dievenbende moet bestaan. Het is te hopen dat zij aldra moge geknipt zijn tôt voldoening der vreedzame bewoners. HANSBEKE. — Dinsdag laatst werd hier zeer plechtig begraven de eerw. heer A. Maenhaui, pastoor onzer gemeente. Behalve de achtbare familie, talrijke pries-ters en vele personen van de parochiën waar de Eerwaarde vroeger zijne priesterlijke en herderlijke zending zoo heilzaam ver-vulde, hadden aile parochianen, die eenigs-zins konden, er aan gehouden door tegen-woordighçid en gebeden hunne dankbare genegenheidsgevoelens te laten blijken. Door de heeren Voorzitter der*Kerkfabriek en Sekretaris der gemeente werd achter-eenvolgens, in name van geestelijk en wereld-: Iijlc bestuur, het vele goede voor ziel en ! lichaam der parochianen van zijn tweejarig herderschap opgesomd : hoe milddadig hij was, hoe ieverig en beminnelijk, hoe gods-[ dienstige en maatschappelijke werken steeds aanwonnen in groei en bloei. Ja, 't mag en 't dient gezegd, schijnt het maar een voorbijgaan, 't was een lang leven van weldoen. i Betreurd, Eerwaarde Herder, door al . uwe schapen, blijft uwe gedachtenis bij ons dankbaar in eere, en stijgen onze gebeden | tôt den Heer die u, na het eervol neerleggen van den herderstaf, d'eeuwige rust zal : schenken. SOMERGEM. — Overreden. — Het 1 zoontje van H. Grijp, te Somergem, ' Daalmen, is dinsdag door een wagen, toebehoorende aan M. Bruggeman, van ( Oostwinckel, overreden. Het wiel is over I het hoofd gereden, waardoor het schep-; seltje eene groote wonde bekwam. Het - kind bleef bewusteloos liggen en het hoofd J zwol geweldig. Dokter Lampaert, in allerhaast geroepen, diende het kind zijne zorgen toe. » Koe verhangen. — Dinsdag heeft eene ! schoone koe van de kinderen Muilaert zich aan eenen tak van 'nen boom ver-' hangen ; toen men het gewaar werd had het dier opgehouden te leven. A. T. ZWIJNAERDE. — Toen de landbouwer Cyriel De Vos, woonachtig Heystraat, ' donderdagmorgen op zijnen meersch " kwam, Stond hij niet weinig verwonderd j een rund mindcr te zien loopen. Nader toeziende, zag hij het beest afgemaakt, de vier kwartieren uitgesneden en meêge-, nomen; het overige had men laten liggen. ; Verscheidene personen der vijfde stads-wijk van Gent zijn onderhoord geworden. I A. V. D. ' ST-DENIJS-WESTREM. — Bij den genaamden Vervene, aàn de oude statie, werden in den nacht van woensdag op donderdag 60 kiekens gestolen. GREMBERGEN. — Bedanking. — ' De familie Croes, Grcmbergen, bgdankt [ uit ganscher harte de talrijke vrienden en kennissen, welke door hunne innige - deelneming te betuigen, er aan gehouden . hebben den lijkdienst bij te wonen tôt l lafenis der "Ziel vaft Kunnen dicpbetrcur-; den zoou Relié. 1 BELLEM. — Zondag 30 Mei zal t leeraar A. Colfûliibiep zijne vierde les 3 geven over de Boomgaarden, in de ge-1 meentejongensschôol, zooals gêwoonlijk om 4 ure (Duitsche tijd). Gemeonteraad van Gent. In zijne zitting van dinsdag stem de de Raad een hulpgeld van 3.500 frank aan het Hulpkomiteit voor Krijgsgevangenen tôt het aankoopen van 700 cantienen (pakken benoodigheden) voor krijgsgevangen soldaten. Zoo noodig zal later nog een bijvoeg- lijk krediet gestemd worden. * De prijs der gas voor nijverheidsgebruik wordt bepaald op 16 centiemén. Voor verlichting blijft het 20 centiemen. De prijs van het water voor bijzonderen wordt verminderd op 50 centiemen per kubieke meter. Voor werkmanshuizen op 25 centiemen. De vraag tôt vermindering van prijs voor de hofbouwers zal in de eerstkomende zitting opgelost worden. * * ♦ De heer Van Oeulebroeck wordt bepaald bestuurder benoemd der Zwemschool van de Tolhuislaan. De heer Dr A. Faut wordt geneesheer benoemd van het Weldadigheidsbureel in vervanging van den heer Laroy, overleden. * * * Het College wordt gemachtigd verviol-ging in te spannen tegen twee in gebrake blijvende huurders van stadseigendommtn. * * ♦ Me j. Th. Van Duyse heeft aan het MuseOm van Schoone Kunsten der stad twee tafe-reelen bezet, wat door den Baad in dank aangenomen wordt. « De geezeling van Christus », door Antoon van Dyck, (olieverf op ko per) en « Jonge vrouw met Vaaa » (oude schilderij.) * * * Mededeelivgen. — De heer Burgemeester deelt den Raad mede dat vrijdag laatst aan den heer Consul der Nederlanden het Kunstadres overhandigd werd, de erken-teli.jkheid der Stad uitdrukkende aan de Nederlandsche bevolking voor de gulkartige herbergzaamheid aan onze gevluchte stad-en landgenoten bewezen. De heer Consul dankte in verhevene taal namens de Nederlandsche Regeering in zeer vleiende bewoor-dingen de stad Gent en hare inwwners. De Raad beslist dat die rede in het Gemeente-bulletijn zal opgenomen^ worden. Op vraag van den heer Crevais zegt de Burgemeester dat de aannemer nu stellig beloofd heeft einde deze week de eerste , ijzeren munt te leveren. De moeilijkheid Van het bekomen der grondstof was oorzaak der vertraging in deszelfs vervaardiging. OORLOG aan.de verveling door het ZELDZAAM AANBOD van 0N3ITGEZ0GHTE P0STZEGEL8 aller wereïddeelen. Een proefkilo (ongeveer 20.000 zegels) voor 5 fr. Prijsvermindering bij grootere hoeveelheid. Elk ordeT wordt seffens uitgevoerd. 10.000 kilos in magazijn. Aankoop van elke partij Kongopost zegels, los of op brief, ook de Postkaarten. Bureel open van 9 tôt 11 uur en van 2 tôt 6 uur. ERNEST WILLEMS, «Villa Mia», Leemstraat, 40, Gentbrugge-Noord (Verlenging der Molenaarstraat, en vierde straat aan den linkerkant der Keizerpoort. ) (653) UIT SENT. BROODPRIJS EN BROODRANTSON. -Te rekenen van Ie Juni moet het brood ver-kocht worden aan 46 centimen de kilo, de prijs der bloem 2 frank per 100 kilo gestegen zijnde. Men hoopt dat de prijs der bloem binnen enkele weken zal dalen. Te rekenen van zelfden datum zal het wekelijksch rantson met 250 gram worden vermeerderd. Einde dezer week zal men dus 9 kaartjes van 250 gram per persoon ontvangen. Ook voor de kinderen onder de twee jaar zullen kaartjes gegeVen worden. SCHOONE DAAD. - Het Komiteit van het Groen Kruis heeft besloten aan aile in nood verkeerende zwangere vrouwen, ge-durende twee maanden, eene maand voor en eene maand na hare beValling, dagelijks kosteloos een noenmaal te gôven. HULPKOMITEIT VOOR WERKLOOZEN. — Het plaatselijk hulpkomiteit besliste in zijne laatst gehouden zitting op zaterdag 5 Juni te beginnen met de uitdeelingvan den werkloozenonderstand, met terugsverkende kracht te rekenen van maandag 10 Mei. De uitbetaling zal geschieden in winkelbons van 25 en 50 centimen, verhandelbaar in aile winkels en magazijnen van gansch de pro-vincie, drankhuizen en cinémas en theaters uitgesloten. Een eerste hulpgeld van 1Q0.000 frank werd aan het plaatselijk komiteit toegekend. Daarvan werd aan de darsewerkers voor het werkverlet gedurende de week van 10 totl5Mei,reedsfr.|27605,50 uitbetaald voor 6322 darsewerkers met 3688 huisvrouwen en 5855 kinders. De niet gesyndikeerden, ten getalie van 4933 met 2880 huisvrouwen en 4610 kindôrs genoten van die som 21424 frank. Vraagt ROC-BRONNEN îet beste aller tafelwaters. (351s) AAN DE DARSEN. — Ter oorzake der bestatigde misbruiken werd, bij het her-nemen der werken, aijji 170 darsewerkers ibericht dat zij niet me'er mochten herbe-ginnen. Daarvan hadden 90 beroep aange-teekend teg'/n die beslissing van het College en schriftelijk gevraagd het werk te mogen hernemen. De bijzondere Kommissie, gelast met het onderzoek dier vragen, heeft een gunstig advies gegeven voor 39 derzelve en de 51 andere afgewezen. Het getal bepaald uitgeslotenen beloopt dus tôt 131. GELD GEVONDEN tusschen PalingSi huizen en Mariakerke-brug. Mits opgaaf terug bij A. Van Haelst, Brugschestraat, 24, Eekloo. BELANGRIJK BERICHT AAN DE LEDEN KATOENBEWERKERS EN KATOEN-BEWERKSTERS. — De leden worden vrien-delijk verzocht zondag aanstaande, om 10 Yt ure des morgens (Duiteche tijd) in het lokaal Het Volk, Oudburg, tegenwoordig te zijn, om ons dan naar St-Stefanuskerlc (Augustij-nen) te begeven, waar om 11 uur (Duitsche tijd) de H. Mis zal opgedragen worden ter intentie van onzen betreurden voorzitter Karel Van Bignoot en de overleden leden. De heeren Arn. De Munnynck en Evarisfc Buyck hebben op zich genomen gedurende de H. Mis eenige motetten ten gehoore te geven. Na de mis zullen er in het lokaal onder de leden een aantal onderkleederen verlot worden. Wij rekenen dus op eene talrijke op« komst. Het Bestuur. IN DE LUCHT. — Woensdagavond. zoo rond 8 ure, vloog een luchtschip over Gent in de richting der Noordzee. BOOTONGEVAL. —' Woensdagnamiddagj rond 6 ure, kwam een bootje van den heei Dua, waarin zich twee heeren en eene juffer bevonden, achter het Vleesclihuis gevaren, toen het plotseling omkeerde en de drie inzittenden te water geraakten. Seffens werd hun met eene boot hulp gebracht en zij werden ter verzorging in een lcoffiehuis der Jan Breidelstege gebracht. Ze waren er gelukkig met een koud bad van af. BEGIN VAN BRAND. — In het huis nummer 41 der Bleelcerijstraat, bewoond door de familie De Waegenaere, ontstond in de badplaats begin van brand. De be-> woners doofden het vuur uit. KLOOSTERLING GESNEUVELD. - Een jeugdige kloosterling, novice van het gezeh' schap Jezus te Drongen, Paul Canon, is op het slagveld gesneuveld in bijzondei! roemvolle omstandigheden. Een Belgisch 1 officier lag gekwetst in de vuurlijn tusschen de twee vijandelijke legers. Gezien het ge< vaar dat er te loopen viel om hem te gaan bijstaan, deden de krijgsoversten eeneni oproep tôt de zelfopoffering en zochten' twee van goeden wil. Twee boden zich aan : Paul Canon en een andere, wiens naam ons tôt nu toe onbekend gebleven isi Hun aanbieden was heldhaftig en ten kosta van hun bloed. Paul Canon werd gedooeï en zijn gezel zwaar gekwetst. Paul Canon was zoon van den heer Canon,' geneesheer te Chièvres. Wij bieden aan Mijnheer en Me vrouw de uitdrukking onzet gevoelens van welgemeende deelneming in hun verdriet. Wij zijn overtuigd dat hunne droefheid wel zal verzacht zijn door den luistervan zoo'n roemvolle dood,en ook door hunne Vadei'landslievende gevoelens : had inderdaad Mijnheer Canon niet toegestaan aan zijnen zoon zich als vrijwilliger in te lijven vôôrdat zijne klas ingeroepen werd? 't Is te Luzern, op het IJperlee-kanaal, dat in den ouderdom van 20 jaar, de moedige jonge kloosterling gesneuveld is. MAATSCHAPPIJ EIGENAARSBELAN-GEN, Winkelstraat, 1, te Gent. — Gezien den grooten bijval zal het komiteit nog tôt einde Juni inschrijvingen tegen de oorlogsrisicos aanvaarden. Zitdagen : Ma,an- en vrijdagen van iedere week van 6 tôt 8 ure 's avonds (Duitsche Stijd), alsook den vi'ijdagmorgen van 10 tôt 12 ure (Duitsche tijd). 643 LEDEBERG. — Woensdagmorgen speelde de kleine Verbrugge, van Ledeberg, aan de Statie alhier, toen het door een auto aan-gereden werd, bemand met officieren. Seffens opgenomen werd het naar het Weezenhuis van Ledeberg overgebracht, waar Dr Bockstaele het onmogelijke be-proefde om het tôt het leven terug te brengen, maar aile zorgen waren vruchtcloos. De droefheid der ouders is onbeschrijflijk. GENTBRUGGE. - Maandagnamiddag is in eene herberg der Klokstraat alhier zekere J. Meerschaert aangehouden, ver-dacht van diefstal van koper uit het Staats-werkhuis van Meirelbeke. De aangehoudene woonde te Ledeberg, Van Lokerenstraat. OfticieeleMeâedeeïingen In Vlaanderen, Frankrijk en Elzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 26 Mei. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier. Een nachtelijke aanval van den vijand tegen onze nieuwgewonnen stelling der hoeve van Bellewaarde, werd gemakke-lijk afgeslagen. Het getal der Engelschen ontnomen machinegeweren is tôt tien verhoogd. Noordoostelijk Givenchy gelukte het gisteravond aan Engelsche kleurlingen in een vooruitspringend gedeelte onzer loopgraven te dringen. Verder Zuidelijk tusschen Liévin en de Lorette-hoogtè kwam 's namiddags een zware, grondige Fransclie aanval opzetten ; hij mislukto volledig. I Noordelijk en Zuidelijk van den weg SoucheZ-Béthun was het den vijand aanvankelijk gelukt in onze loopgraveif te dringen. Nachtelijke tegenaanvalleij brachten ons echter vollcomen terug in 't bezit onzer stellingen. Honderd Fran-schen bleven gevangen in onze handen. Ook Zuidelijk Souchez braken slerke aanvallen van blanke Franschen en Fransclie kleurlingen tegen onze Zuid®

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume