Het volk: christen werkmansblad

2201 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 08 März. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 23 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j09w08xq6w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Aile briefwisselingen vracht» vi-ij te zen den aan Aag. Van Iseghem, uitgever voor de naarol» aiaatsch. « Brukkerij Het Volk», ■■Meereteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaan deren: Gaston Bossuyt, Gilde der Ara-fcachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bra-foant en Limburg : Viktor Kuyl, Aunderbroederstl'., 24, Leuren* HET VOLK Men schrijît In : Op aile postkan toren aan 10 ff» per jaar. Zes maanden fr. 6.00k 3>rie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prij3 volgens tarief. Voorop to betalen. Rechterlijke herstelling, 2 te per regel. Ongeteekende brieven wordem geweigerd. (TELfiFOON N® 137, Gent» Werscliîjnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMAN SB LAD ft Gentiemen het nummes* MME WERKLIEDEN ! Na de vele jaren van werken, weelde en avervloed, beleven wij nu droeve tijden yan werkloosheid, van armoede en ellende. | ÎNljvevaars, handelaars, landbouwers, ne- j ïingdoeners, ja allen zuchten onder den ï fîast der huidige omstandigheden en in làlle stand en ondergaat men verlies van c geld of goed. Maar bekennen wij toch rechtuit dat * vooraï veel werklieden er slecht aan toe : iijn. ] Zelter is het verlies van rijke fabriekan- ^ ton grooter dan 't verlies van eenvoudige îabrielcwerkers, en het zal wel in geen , recMgeaard hert opkomen zich daarover I Jte verheugen of zelfs maar onverschillig ' Xtaai'aa® te zijn : ver van daar. Maar die zich thans aile gewone en 1 wettige voldoenmgsuitgavcn moeten ge- ' jtroosten en bovendien aan allerhande inoodigheden gebrek lijden, dat zijn vele onzer werklieden; de werklieden lijden aneeï van hun klein loonverlies, dan de 1 •labriekanten van hunne groote winst-staking. i Ja, veel werklieden hebben brassend idoor de keel gegoten oî trotsch aan hun i jlijf gehangen, wat ze konden en moesten i isparen voor kwade dagen. >. Maar< Goddank, vele anderen en meer ( (zijn er nog, wie zal 't niet bekennen; i en ook wat de plichtigen aangaat, i't zou vervelend worden altijd voort ( [met. dat zelfde verwijt voor den dag ( |te hooren komen, bijzonderlgk vanwege t tsommige welhebbenden, die maar al te ] [veel aan de mih-bedeelden het voorbeeld van verkwisting hebben gegeven. ; , Zonder te spieken van de schooiers van bedrijf — voor wie dikwijls maar al te c K'eel gedaan wordt— moeten wij voluit , erkennen dat veel werklieden thans el- 1 lende. groote ellende en onverdiende ■ellende lijden. Er zijn er toch zoo,veel die ailes uitgeput hebben wat ze met moeite hadden bljeen- > gekregen, en die nu ongekend hgt zwarte 1 ibrood der armoede eten of blozend bij liefdadige personen of hulpkomiteiten ! de hand komen uitsteken al zuchtend ult t het diepste van hun hart ; « Dat hebben twij toch nooit moeten doenl » Dat moet s men gezien, gehoord en gevoeld hebben .... 1 Dcrhalve komen wij nog eens bij aile jjWelhebbende en weldenltende fieden een < smeekenden oproep doen ten voordeele ' «van die noodlijdenden : Het zijn menschen gelijk wij! Het zijn Belgen gelijk wij! 1 Het zijn christenén gelijk wij ! Gelijk wij hebben zij het liunne bijge-dragen voor den bloei van landbouw, handel en nijverheid 1 , Gelijk wij hebben zij hunne zonen ge-zonden voor de verdediging van het Vaderland 1 Gelijk wij hebben zij recht op leven! 1 Aan ons van hen te helpen zooveel wij 1 maar kunnen en uit al de liefde van ons 1 hert: Nu of nooit 1 En mochten wij bij sommigen ook al 1 minder dank halen dan wij meenen te 1 verdienen, velen toch zullen onze lief- ' dadigbeid noch miskennen noch vergeten, en .God zal ons weten te beloonen met of 1 zonder menschendankî Buîgas^ije-Roemenië-Gpiekenland. ; BERLIJN, 5 Maart. (Korr. Norden.) ! Over de Bulgaarsch-Roemeensche toe- ] nadering sehrijft de Tanin : « 01 een verdrag van staatkundigen aard tôt stand kwam, is niet bekend. în elle geval is het gevaar van eene botsing vermeden. j De omstandigheid, dat Griekenland 1 de lichting 1912 naar huis zendt, bewijst , dat het voornemens is onzijdig te blijven en de benoeming van Dr Streit tôt gezant , te Komtantinopel is eene aanwijzing in dezelfde richting. » togkeer naar 't Vaderland. Volgens telegvammen uit Boekarest héeft de Russisclie regeering aan 5000 Oostenrijkers en Duitsc.hers, die tôt nu tee Rusiând niet mochten verlaten, toe-gestaan de terugreis naar hun vaderland te ondernemen. De terugkeer geschiedt ever Roememë. Een Amei'ikaanseh Legioeo. Roosevelt, generaal V/ood en anderen hebben zich aan het hoofd gesteld van eene beweging voor de vorming van een Amerikaansch legioen, dat uit soldaten en manschappen voor bijzondere diensten zal bestaan en dienst moet doen in geval van oorlog. Men rekent op 200.000 man, die als eersle reserve aan het leger toe-govoegd zullen worden. Tôt dus ver oiiibreekt zulk eene reserve m de Veree-:iu<Ade Staten, Duitsclie Melding. Telegram. Het Zeppelinluchtschip L. 8 keerde ;isteren van een gevolgrijken erkennings-ocht terug. Hij landde in de kreupelheide iij Tienen en viel daardoor in de loomen. Hij liep geene belangrijke schade : p en het tweemanschap dat het lucht- ; chip bestuurde werd door de bijgeroepen nanschappen van het luchtschip van het : ïrusselsche commando met groote moei-ijkheden bevrijd. De gescheiden deelen yerden tôt terugopbouwing naar Duitsch" and gezonden. IfDcieeleMededeelingen n Vlaanderenen Fpanseà-lVoorden. ( Fransche Melding$ PARUS, 5 Maart. (Reuter.) Officieel >eri<M van vanmiddag drie uur : In Belgiê heeft onze artillerie in de dui-îen vijandelijke loopgraven vernield. Ten Noorden van Atrecht heeft de-rijand een voorste loopgraaï, pas door ons tangelegd, genomen. Het bombardement van Reims heeft len geheelen dag geduurd. Elke drie mi-niten viel een granaat in de stad. Bevestigd wordt, dat in Champagne le tegenaanvaflen van den vijand op den loor ons genomen heuvel ten Noord->osten van Mesnil, zeer hevig waren. Deze aanvallen zijn volslagen mïslukt. In Argonne zijn artilteriegevechten Jeieverd. Wij zijn in de streek van Vauquois •pnieuw opgeschoten. )p het oosteli)k Gevechtsten'ein. (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 5 Maart, (Wolff.) Oîficieele nededeeling uit het groote hoofdlcwartier /an heden : Bij een aanyal ten N, "W. van Grodno twamen de Russen in ons flankeerend u*tillerle-vuur. De aanval misiukte. Ook ten N. O. van Lomza mislukten de lanvallen der Russen, waarbij zij zware /erliezen leden. In de streek ten Zuiden van Myszyniec ten Oosten van Willenberg bij de grens /an Oost-Pruisen) en Chorzele (ten Zuiden. /an Willenberg vlak bij die grens), als-nede ten Noord-westen van Przasnysz lebbendeRussen hun aanvallen hernieuwd. Op het overige front geen verandering. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 5 Maart. (Wolff.) Officieel oericht van vanmiddag un het groote îoofdkwartier : Russische troepen, die aan de Biala ,en Zuidoosten van Zacliczyn een aanval >ndernamen, zijn gisteren na bloedige jevechten teruggeslagen. Aan beide kanten van het dal der La-oreza en op de heuvels ten Noorden van jisna duren de gevechten voort, hier en* laar ook des nachts. Overal waar onze troepen er in zijn ge-ilagen terrein te winnen, onderneemt de zijand herhaaldelijk tegenaanvallen, die iteeds bloedig worden afgeslagen. Met lame langs den weg van Baligrod hebben le Russen tijdens een dichte sneeuwjacht net sterke strijdkrachten, een aanval ge-laan, die ten slotte vlak voor onze stel-ingen onder groote verliezen voor den zijand door ons geschut- en machinege-sveervaur volkomen is gefnuikt. Voor Przcmysl is het rustig. (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 4 Maart. (Pet. rel.-Ag.) In de streek van Ossowiec wer-len de aanvallen derDuitschers op 1 dezer roortgezet, waar- schijnlijk met het doel le uitwerking van de granaten van reusachtig kaliber vast te stellen. Door zen krachtigen tegenaanval hielden de lanvallen der Duitschers op. In d® DarsSaei^eigen, BERLIJN, 4 Maart. (Wolff.) — Uit Athene wordt aan de Lokal-Anzeiger gemeld: Het opperbevel over de. landingstroepen-der bondgenoten aan de Dardanellen, be-staande uit 4 divisies, is in handen van den Franschen generaal d'Amade. Ook de Turken trekken daar aanzienlijke troepen-machten samen. BERLIJN, 5 Maart. (Wolff.) — In een telegram uit Konstantinopel aan het Berliner Tageblatt wordt erkend, dat « eenige forten » aan de Europeesche zijde van de Dardanellen « zwaar geleden » hebben. Het Engelsch bombardement was namelijk van zulken grooten afstand geopend, dat de forten het niet met succès-konden beantwoorden- De Engelsch-Fransche vloot heeft nog versterking gelcrcgen. Er moeten nu meer dan veerlig groote oorlogsschejjen voor Je Dardanellen liggen en nog een heele swerm kleine kruisers, torpedobooten, snz. S' GRAVENHAGE, 5 Maart. (Rentes) — Volgens eene mededeeling van het Fransche gezantschap alhier, is het Fransch-Engelsch eskader tôt voor Tsja-niak-Kalessi (het dorp Dardanellen) ge-aaderd. — (Tsjanak-Kalessi ishetnauwste punt der zeestraat, voor) de aanvallende vloot dus het gevaarlijkste.) In Italie. Het officieuse Giornale d'italia wijdt naar aanleiding van het wetsontwerp op de militaire verdediging, een hoofd-artikel aan de spioneering, waartegen het weteontwesp voomamelijk is gericht, en doet de onthuffing, dat «hertogen en markrezen zoo goed als operette-diva's, mannen m^t hooge onderscheidingstee-kenen en hotelkelners, dames der hoogste aristrocratie zoo goed als cocottes allen spioneeresn ». Aan hunne opmeriszaamheid, klaagt h^t, blad, ontgaat nié"ts wat de staatsveiiigheïd betreft, * * * De ItgKaansche icônister van .oorlog heeft, naar de Nene Zvricher Zreitung verneemt, aan offîderen verboden kri-tische bijdragen over den militairen toe- stand in Europa aan dagbladen te leveren. * * * In Italie neemt de onrust tengevolge van de schaarste aan levensmiddelen toe. Volgens de. Cornera délia Sera hebben vrouwen te Bizzo opstootjes verwekt. Ka-ribiniers en infanterie moesten de orde herstellen. Te Leccos besloten de bakkers tôt sluiting, omdat het stadsbestuur weigerde den broodprqs van 25 op 57 cen-tiemen te verhoogen. Ook in Venetië is het onrustig wegens de broodprijzen en de werklooshei'd. In het distrikt Carnia, aan de Oostenrijksche grens, vergaderden 35 burgemeesters en besloten hun ontslag in te dienen wanneer de regeering geen maatregeîen nam tegen werkloosheid. Een optocht van IS.OOO betoogers bracht dit besluit aan den onderprefekt van het distrikt over. H@i lijneesgivaai1. Uit Nederland : Het stoomschip Wrexham, van de Harvvichlijn, in den Waterweg binnenge komen, meldt dat het tusschen het vuur schip en den Nieuwen Waterweg verschei dene mijnen voorbijgevaren is. Vôôr der Waterweg heeft de loodsboot 8 mijnen ir den grond geschoten. In het Zuiderfrontier zijn 30 mijner aangetroffen, waarvan 12 in den gronc geschoten werden en twee bij aanspoelinj sprongen. De overige zestien mijnen zijr aangespoeld en onder bewaking gesteld ten einde zoo spoedig mogelijk onscha delijk gemaalçt te worden. Ook in het Noorderfrontier zijn ver scheidene mijnen aangespoeld, maar e: wordt niet opgegeven hoeveel. Ypeemdelingen in Duilschland. De broodlcaartenkontrool in Duitsch land heeft eene onverwachte uitwerkinj gehad. Er is daar namelijk bij gebleken, da er in Duitschland duizenden vreemde lingen wonen, die verzuimd hebben zicl bij de policie aan te geven. De Bicrprijs in Duitschland. De Beiersche bierbrouwers hebben zicl verbonden om den prijs van het bier me 1 Maart, nu de voortbrengst beperkt is niet te verhoogen. Het Pilsener bier zal daarentegen me 3 kronen den hectoliter verhoogd worden De Salzburger brouwerijen voeren eei opslag van 6 kronen in. Ook in Wurtemberg is de bierprijs ver hoogd. GEITENFOHKGRU. Deg landbouwers in Westfalën, dit wegens de hooge vcederprijzen de veë fokkerij niet kunnen voortzetten, bevelei de landbouwkundigen aan, zich meei op de geitenfokkerij toe te leggen, daa.i de kosten voor het voederen van geitët gering zijn in verhouding tôt de voor deelen welke deze opleveren. TEGEN HET D^iUKEN. Als maatregel tegen het drinken, gaar de drankslijterijen in Engeland ho{ sleclits mogen open zijn van 10 uui 's morgens tôt 8 uur 's avonds. Een Bomaanslag te New-York. NEW-YORK, 4 Maart. (Reuter.) Een 'man die getracht heeft St-Patrick's kerk met eene bom te vernielen, maar in zijn aanleg mislukte, is-hiergevangen;genomen. De policie gelooft dat hij deel uitmaakt van eene uitgebreide anarchistische sa-menzwering om den rijken schrik aan te jagen. NEW-YORK, 5 Ma^rt. (Reuter;) De bomaanslag in de St-f'&ricFs kerfe ging uit van eene bende anarchisten, die de •policie sinds lang op het spoor was. De anarchisten wilden millioenairs geld af-persen door schrikaanjaging, en bomaan-slagen op de huizen van Carnegie, Rocke-feller eh Vanderbflt en op rijke bankin-stellingen stonden op hun program. Vermomde policieagenten hadden zich als leden van de bende weten te doen op-nemen en zoo hield de policie aile draden van het komplot in handen, Toen de pleger van den aanslag de St-Patrick's kerk binnentrad, werd hij dan ook dade-lijk overmand. Hij had nog gelegenheid de bom te werpen, d'och deze ontplofte niet. Belgisch Geld in Nederland. In de sukkursaal der Nederlandsche Bank te Breda wordt wekelijks aan Bel-gische vluchtelingen geld uitgewisseld tegen den ruim hoogen ko ers van 47.75 Nederlandsche cent voor den Belgischen frank. IN BELGIË. WEST-VLAANDEREN UIT WEVELGEM. Ben klachte die men dikwijls hoort, is de volgende s toe ivorden te veel afgetrokken. Berst en. vooral moeten we nogthana zeg-gen dat die klachte verre van algemeen is. De meeste bazen immers rekenen nog het loon alverre volgens het tarief van vroeger. . Natuurlijk zijn er die hefc achterstallige deel maar waarborgen op voorwaarde dat ailes goed vergaat en het vlas gespaard blijft. We kunnen hiertegen, als de voorwaarde naar rechte toegepast wordt, niets inbrengen. Immers we vinden 't redelijk dat baas en werkman elk een deel van 't gevaar dragen. Als 't goed zit, moet er, om wel te zijn, elk , van genieten ; waarom niet als het zou slecht gaan? Knkele bazen, zoo 'fc schijnt, verminderen ' het loon nochtans wat te gemakkelijk of te ■ veel. Ze kunnen zij hun standpunt ook wel i verdedigen : ze zeggen, bij voorbeeld, dat i ze door niet te kunnen verkoopen, hun geld nutteloos lcroos, en geheel hunne inrichting . onvergoed slete en onkosten zien wegdragen; , ze wij'/.en op het gevaar dat er bestaat hun vlas vernietigd to zien ; ze zijn in de on-> zekerheid nopens den tijd waarop ze zullen 1 kunnen verkoopen en nopens den prijs dien , ze zullen krijgen. En dit ailes mag niet zoo - licht in den wind geslagen worden, zoo als het door sommige werklieden ook onder . tusschen gedaan wordt. r Nochthans moeten de bazen ook eens de ' klokke der werklieden willen aanhooren. Deze spreken als volgfc : doordien wij maar een halve weke meer werken, is ons gewin reeds zoo verminderd ; daarbij door de duurte, kunnen wij met het geringe loon dat we onfcvangen, toch z66 weinig doen. En dan nog van dat loon moeten afgepitst zien, het ' tarief nog moeten zien verminderen — dit ' valt algelijk nogal lastig... Niemand, me dunkt, kan looehenen dat er in die gezegden t der werklieden ook nogal grond zit. Daarom zouden we het volgende wen-t schen : dat al de patroons zooveel mogelijk aan het oude tarief zouden werken ; dat de werklieden zich goed zouden weren, niet juist om te schaffelen, wat thans vooral niet noodig is, maar wel om naarstig te werken, iets dat altijd te pas komt ; en voor de reste, wat het deel van het loon betreft hetwelk blijft staan, dat er goed zou overeengekomen 1 worden, klaar en bepaald, dat, als ailes goed t gaat, het voile loon later wordt uitbetaald, ( dat er echter geene verplichting is, als het vlas door den werkman bewrocht zou te t kwiste gaan. In zulke moeilijke tijden als we nu beleven moet elk het zijne doen. moeten • we toch, uit christene liefde, voor elkander 1 doen ailes, ailes wat we kunnen. Dus van weerskanten ons weren ! OOST-VLAAN DEREN DRIMND BEIMT. CecoskoâksD. Palmmsel, Haapmsel, Wij verhaasten ons hierbij -aile belang-! hebbenden te verwittigen dat, door oh-' voorziene omstandigheden, de koeken en 1 het meel te Baasrode ter beschilddng ' der landbouwers gesteld, na niet kunnen "■ afgeleverd worden. Men gelieve derhalve 1 geene moeite Of kosten te doen om ze ■ eerstdaags af te halen, zooals was afge-sproten.Voqt de Landbouwafdeeling van het Prôvinci'adî Voedingskomiteit : P. DE GALUWE. t ; EXAARDE. — Bij Mijnheer Herman - zijn donderdagnacht vijftieh veîte kxekens , jgestolen. De tlaclers zijn onbekend. SOMERGEM. — Maïs. — Degene» welke maïs gevraagd hebben, 't is te zegA gen die, welke regelmatig eene vraag hadden ingediend voor verleden zending en voor de zending waaiover wij thans beschikken, mogen hem komen afhalen heden maandag van 8% tôt 12 ure (Bel-' gische tijd). Wie gedurende die tijdruimte niet geweest is, kan geen aanspraak meeî maken op zijn aandeel. Gruis. — Degenen die gruis gevraagd> hebben, werden aanzocht zondag na dis, Hoogmis te vergaderen in het gemeente^ huis, ten einde onder hen de verdeeling te doen. Het gruis moet ook maandag voormid-i dag afgehaald zijn. Bloem. — Maandag van 1 ^2 tôt 5 ura wordt er opnieuw bloem besteld. Vergeté] uwe kaart niet en komt niet allen samen' want iedereen zal bediend worden. A, T. 1 EEKLOO. — De Vrije Ambachtschool is sedert veertien dagen heropend. Meti genoegen woidt er ondervonden dat de] leerlingen niet ontbreken, en dat de iever^ der leerzuchfigen niet onderdoet voor dëi toewijding der meesters. 't Is nu een tijd van overdenken, enl menigeen zal al gedacht hebben, datJ zoo oorlog de menschen van vele dingenj berooft, hij hun toch geleerdheid nieï| ontnemen kan; geleerdheid is een schat,' die aan aile rampen ontsnapt, en bffl gewone tijden altijd winst geeft. Wij roepen dus de aandacht der werkliedenï op 't vakonderwijs in den Werkmanskrinœ gegeven, en durven denken dat vele jongë! werklieden, nu dat er tijd overschict,; ,zich voor die school zullen aangeven. Do| ouders kunnen hier tôt nut hunner kin-: deren een hand toesteken. Den dinsdag en den donderdag, ont s 5 ure namiddag (Belg. uur) is het les overi reken-, meet- eh teekenkunde; den woens-f dag en den vrijdag, om 4 % ure (B. t.) les van houtbewerking. Men kan zich in de school aangevep in den Kring, den zondag 7 Maart en den dinsdag 9 Maart, om 5 ure namiddag. — De Werkmanskring is sedert eenigen tijd herbegonnen; de leden kunnen du? 's zondags komen, juist als vroegeç nieuwe leden worden voor 't oogenblik niet aanvaard. — De fabrieken in Eekloo mogen per week enlcel 24 uren werken. — Er zijn in Eekloo eenige aanhoudinr, gen geweest, in betrek, naar men zegt, met dieften onlangs gepleegd. Elkeeô wenscht dat al de plichtigen mochten5 ontdekt worden. Verders is het kalm; 't is te liopen dsà allen hunne plicht zullen blijven verstaan,' en inzonderlieid de begoeden, want et moet wel hier en daar bedekte nood zijnd die geen misbruik zal maken van onder< steuning. Y. UiT SCELLE. WERK. — De herneming van den arbeid] op de velden en in de tuinen is stilaan be-< gonnen. Men ziet overal zaaien en plante»! en weldra met Godes bulp zal ailes wederom( weelderig kunnen gedijen. Hopen wij toch van aile verdere vernieling gespaard tej blijven 1 In eenige fabriekjes komt er op-J nieuw wat leven. Dat van M. Chapman ia] door eene andere firma betrokken en men] verwt er zooals vroeger. Ook M. Clément ia teruggekomen en zal zijne arbeiders kun-j nen werkstellig maken. Dezen hebben even-' wel gedurende .het stilliggen van 't werk aile weken hait loon ontvangen. Eene zeer schoone daad, die aan velen het voorbeeld strekte. In de werkhuizen van schrijnwer-kers en timmerlieden is er nog niet veel beweging. Bij de schilders is het nog altijd even droevig en de metsers wachten naae het oogenblik van den algemeenen o]>bouw. De bedienden zijn het meest van al te ba-klagen.EERSTE COMMUNIE. — Deze grootsche plechtigheid is wederom aanstaande. In vele gezonnen had men reeds van verleden jaar op den schoonsten dag des levens gedacht en allerhande plannen en inzichten gevormd. De wreede oorlog heeft ailes vernietigd. En toch mogen onze lieve kleinen van dit hemelsch geluk niet verstoken blij-' ven. Voor de kleeding zal het zeker niet zijn zooals men het gedroomd of wel gewild-had, maar er zijn toch nog brave menschen.; genoeg op Melle die liefderijk zullen helpen, opdat de kinderen behoorlijk gekleedj tôt de H. Tafel zouden kunnen naderen.J Vele ouders zijn tôt in 't hart bedroefd,; omdat zij niet doen kunnen, wat zij toch zoo ; geerne zouden gedaan hebben ; maar men,' schikke zich volgens den tijd en men be-1 istede zooveel te meer zorg aan de lievelingen! opdat zij op dien schoonen dag door hunne] afierreinste gebeden van den Almogendeit1 den vrede en de bescherming voor ons duur-1 baar vaderland mogen bekomen. DROEVIG GEVOLG. — In de inaand' October 11., tijdens het bombardement,! zijn ook de Zusterkens uit het Godshuia moeten vluchten. Eene dezer had er zulk-,1 danigen schrik van opgedaan dat zij er zielf»' van werd. Al de wederwarigheden die erj later nog zijn bijgekomen hebben de ziekte] nog doen toenemen, en verleden woensdag,; in den morgen, heeft de eerw. zuster Be^' nedicta het tijdelijke met het eeuwige ver»; wisseld. Mogen hare reine zielsverzuchtingen bijdragen tôt het bek.om.eii van den vredaJ D. ■ lijf-êfl-Twinligsle to. — K 66 GaMeast — Buispzla — IfgaÉoffl Maaadag, 8 laart 19 J 5 . 11 ■ 1 , —T

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume