Nieuwe Vlaamsche illustratie

1472 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 19 Juli. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hq3rv0f504/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

No. 43. ZONDAG 19 JULI 1914. 19e JAARG'ANG. :m*wœ*ù- *--4i ~ ~~~~ " : 1 ^ NIEUWR ^ JjT^HE ~ ' : J Verkrijgbaar bij de Uitgevers van " ... het HANDELSBLAD VAN AHTWERPEN Prijs Frcs. 3-60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. _ .... . .... —-■ ■ — i Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandla" v/n. o.a. F1RMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Jhr. C. H. A. van der Wijck, oud-gouverneur-generaal van ised.-Indië, ridder grootkruis in de urde van den Nederlandschen Leeuw, overleed dezer dagen, 74 jaren ovd, te Baarn. te tsaarn. Itomkonimertijd. In de dagen, waarin wij leven, en waarin de zon onze hoofddek-sels en andere bekleedselen fel pleegt te zengen. heet het, dat de komkomers — figuurlijke wel te verstaan — welig tieren en dat de zeeslangen onaf-gebroken hunne grijnzende koppen boven den zeespiegel uitsteken. Welnu, 't mag waar zijn, dat de binnendlandsclie poli-tiek op het oogenblik op vacantie is en dus ruimte laat voor de noodige ,,kom-kommers" zoowel als voor ettelijke ,,zeeslangen", in de internationale politiek zijn, tôt nu toe althans, de komkommers nog lang niet aan de orde. Er zijn n.l. Eu-ropeesche en zelfs Amerikaansche en Azia-tische, ja Afrikaansche plaatsen genoeg, waar de zomersChe aandacht der diploma-ten angstig is heengericht. In Afrika pak-ken zich n.l. dreigende onweerswolken sa-men boven het Rijk van Albessynië, dat eerlang wellicht in een~ krijg met Italie gaat gewikkeld worden. In Azië gaat het nog ailes behalve in orde in het „Hemel-sche Rijk", waar Witte Wolven en anti-republikeinen den stand van zaken met leede oogen aanzien. In Amerika voorts staat geheel Mexico nog in rep en roer en hebben de Vereenigde Staten aile moeite ge-regelde onderhandelingen te voeren, daar 't langzamerhand lastig uit te maken valt, vvie in Mexico de Regeering en wie de op-standelingen zijn. Eindelijk in Europa laait het in Albanie nog steeds en smeult het in Ierland (Ulster) en in Oostenrijk-Hon-garije en in Serbie. In Albanië is de toe-stand weinig veranderd, dit wil zeggen : nog steeds hopeloos voor de vorst. In Ulster gaat het verrnoedelijk spoedig tôt fei- Prins Hendrik der Nederlanden, dir oogenblikkelijk een groote reis viaakt naar het Noorden van Europa te Iiopenhagen door den Deenschen koning van het oorlogsschip, waarmede de reis gemaalct wordt, afge-haald en harielijk onlvangen. Prins Hendnk der Nederlanden te Kopenhagen. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, kort nadat hij te Kopenhagen aan ival stapte, in gezelsehap vdn den koning voorgesteld aan eenige waardigheidsbekleeders, onder wieadmiraals en de burgemeesler van de Deensche hoofdstad. telijkheden komen en hoe 't op den duur tusschen Oos)t/enrijk-Hongarije en Servie zal gaan... wie weet zit achter dat probleem geen vrijwel algeheele Europeesche oor-log? Immers Servie meent zich sterk te weten, daar het den steun van het groote Rusland in den rug gevoelt. En Rusland durft ook tegenwoordig de tanden te laten zien, daar het stevige bondgenooten heeft in Frankrijk en Engeland. Ter wij 1 Oosten-rijk, dat al pen, zich ook zeker weet van de niet geringe hulp van Duitschland, ja desnoods van Italie. Hoewel Italiaan-sche hulp voor Oostenrijk sedert de Durazzo-troebelen wel niet al te ern- stig zal moeten worden opgevat. * * * Wie men recht li.ef heeft, diens,wel-varen en verbefering zoe-ke men. rijk, dat al meer dan genoeg lankmoe-digheid ge-to-ond heeft jegens het Slavisch gedoe der Serviërs en. dat al jaren lang de roi vervulde van den grooten dog, die zich het ge-kef van den nijdigen dwerghond niet aan-trok, Oostenrijk,voor wie door den jongsten vorsten-'is moord de en beker des ■c- gedulds is overgeloo- Ez-president Roosevelt. Tlieodore Roosevelt, de ex-president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, bezocht onlangs Madrid, waar zijn zoon Kermit huwde met de dochter van den Amerikaanschen gezant aldaar. Hij stak den Oceaan ivrer over aan boord van liet nieuwe reuzen-sciiip ,,Vaterland" van de Hamburg-Amerika, aan boord van wellc zeekastëel men hem hier met den kapitein ziet afgebeeld.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume