Nieuwe Vlaamsche illustratie

1558 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 26 Juli. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Konsultiert 11 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cz3222sc8q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■ No. 44. ZONDAG 26 JULI 1914. 19e JAARGANG. IL __ : Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/ù. o.a FIRMA F. B. VAN DITMAR, UtrecM. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Russisch-Fransche vriendschap. De président der Fransche republiek, de heer Raymond Poincarê maakt met zijn minister-president Viviani een zeereis naar Rusland. Men ziet hier rien beiden afgebeeld aan boord van den Franschen kruiser ,,Françe" eyen voor het vertrek van Duinkerken. (Links Viviani; rechts (met pet op) Poincare). Volk'îren vriendschap. Daar kwam dezer dagen weer een geval van volkerenvriendschap sterk tôt uiting. De président der Fransche republiek, de heer Raymond Poincaré kwam n.l. met zijn minister-president Viviani ten bezoek bij het Russische hof te Sint Petersburg. Zijn dergelijke bezoeken van vorsten en vertegen- Eene prinses aïs doctor. Prinses Margaretha, eene niclit van den koning van Denemarken, beëindigde dezer dagen hare stu-diën aan de Hoogeschool te Kopen-h arien. woordigers van groote mogendheden steeds van g root belang voor het Eu-i ropeesch ©venwicht, ditmaal was de c ontmoeting van grooter gewicht dan 3 gewoonlijk met het Qog op de crisis, ; die de Fransche poiitiek onlangs t heeft doorstaan. Men weet n.l., dat de î Fransche Kamers van afgevaardig-» den eenigen tijd geleden, noodge-- dwongen overgegaan zijn tôt het in-stellen van een driejarigen dienst-plicht, wijl de groote militaire maat-regelen van Duitschland dit eenerzijds eischten en bovendien Rusland, Frank-rijk's verknochte bondgenoot, het zeer noodzakelijk achtte, dat de Fransche republiek haar leger uitbreidde, te-genover de legeruifbreidingen van Duitschland niet alleen. doch mede tegen die van Oostenrijk, Duitsch-lands grooten bondgenoot. Een zeer groot "deel der Fransche yolksverte-genwoordiging had tegen dien driejarigen dienstp'icht destijds reeds front gemaakt en nu die partij bij de jong-ste Kamerverfiiezingen krachtiger uit de stembus was gekomen, verklaarde zij met hoogen borst aan elke nieuwe regeering, dat de driejarige dienst-plicht zou worden opgeheven. Gevolg daai-van was het treurspel met het ministerie-Ribot, dat een paar uur zich staande hield. Eindeliik wist Viviani, die eerst een kabinetsformatie h?\d moeten opgeven, door de van aile zij den dreigende gevaren heen te la-veeren en een kabinet te vonnen, dat, althans voorloopig, het vertrouwen der Kamer wist te verovewm. Niet weinig had daartoe bijgedfagen het dreigement ''an Rusland, dat ah&oluut de handhaving van den driejarigen dienstplicht cischta op straffe, dat de Russische beer Frankrijk wel eens in den steek kon laten om zich aail te sluiten bij Duitschland. Dan was in het evenwicht van Europa een gewel- _ dige veran-? dering geko- !men en was Frankrijk ge-heel alleen op Engeland aangewezen — geweest. Zie-daar de re- 3 den waarom men Viviani Îte elfder ure in de Fransche Kamer steunde en de président der Republiek nu met opgeheven hoofd te Sint Petersburg kan blijven I doorgaan .als Ruslands grootste bondgenoot. ?• I * * * Het geluk iet herkennen de ,en meeste men-iet schen slechts ^van achteren, wanneer het çepasseerd is. * * * Men weet niet hoe luur een zaak is, roor men ze koopt, ;n hoe goedkoop, roor men ze ver-coopt.* * * Waar geen schaam-e is, daar is geen er. Rembrandt omkranst. Door de buurtvereeniging ,,Rembrandt" te Amsterdam is een eerbiedwaardige hulde aan onzen grooten schilder gebracht. Ter gelegenjieid n.l. van Rembrandt's geboortedag werd door hare bestuur-deren een krans gelegd aan den voel van het stand-beeld op het Rembrandtsplein. In den loop van den dag hadden bovendien verschillende feestelijkhe-den plaats. | ; - - > I Audiëntie op straat . In Monténégro gaat 't vrij huiselijk toe. Men ziet hier boven afgebeeld hoe eene boerenvrouw, wier man in den oorlog sneuvelde, op straat koning Nikita aanhoudt, om hem raad en daad te vragen in hare benarde om-standigheden. De vorst houdt zijn paard in en spreekt de arme vrouw vriendelijk van uit zijn rijtuigje toe, haar raad gevende hoe le handelen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume