Nieuws uit Lauwe

2166 0
13 Februar 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 13 Februar. Nieuws uit Lauwe. Konsultiert 22 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rb6vx06r85/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Toegelaten door de Censuur N. 339 13-3-1918. N. 2. Nieuws uit Lauwe. Uitgever : G. Deltour, Coadjutor van St Walburga, Vleeschouwerstraat, 12 Veurne. In 't begin van Oogst 1917 heeft Orner Bourgois van Arthur Bourgois uit Hoiland een brief ontvangen waarin de dood aangekon-d'igd wierd van Nestor Dujardin, Reckemstraat en Herman, Wevel-ghemstraat, Eerst zouden ze naar Dukschland ontvoerd geweest zijn, vervolgens te Brussel gestorven. Dit droevig nieuws wierd bevestigd door Victor Huvelier 'den 28 October 1917. «o» Cornette ( gewezen werkman bij Desmet) en Arthur Delem, Moeskroen-straat, zouden tegenwoordig in Brus-sel ?ijn, met eene tering ( terug van Verdun waar ze moesten werkcn). Aimé Vande Plassche 8-9-17. « o » Den 4 Oogst 1917 schrijft men uit Moorseele naar een krijgsaalmoeze-nier dat daar iemand een huis gekocht heefc van rond de 20,000 frs. Welnu deze had maar 3ooo frs. voor den oorlog. Bijgevolg goede handel. De zuster van dien aalmoesenier is te Wevelghem van waar ze regelmatig naar 't gesticht Lauwers gaat.Zoodus te Wevelghem ailes goed, bijgevolg te Lauwe 00k. « o » Maurice Deman, gesneuveld te Nieuwpoort, den 27-12-17 en al-daar begraven. Camiel Neyrinck 27 - 10 - 17. « 0 » Mme De Quinnemare is overleden (volgens een brief uit Engeland) a Kinders vanjules Delcour aan de statie zijn ovarreden door een trein (volgens een brief uit Hoiland.) 't Adres van René Decoene is het-zelfde vaa Theophiel Rapoye : Gan-zeville (St. Ouen) par Fécamp S. Inf. Zou gesneuveld zijn? : Gaston Delporte, ( opgevoed bij Leonie Deman-Delporte, voerman). Victor Huvelier 28 - 10 - 17. Kortrijk is gebombardeerd geweest waardoor de Notaris Feys gedoodigd wierd. Bogaert en DeVlieghere van aan de statie zijn tegenwoordig te Brussel. R. GUILLEMYN : Min. v. oorlog 1 bureau x Directie Le Havre. « o » Uit de Marckenaar N. 14 Oogst 17 Uit Meenen aile inwoners naar Kortrijk geevacueerd. Tôt eu toe hadden de Duitschers de vrouwen en de jongens gehouderi om die te doen arbeiden aan de krijgswerken. Het Duitsch Hoofdkwartier is uit Kortrijk naar Gent overgebracht in het kasteel van graaf de Hemptinne St. Denys-Westrem.De ouders van R. Guillemyn zijn in goede gezondheid. Ailes ging nog goed in Kortrijk : want met wer-ken verdient men zijn loon. — Kort-rijk wordt ontruimden gebombardeerd «'t Vaderland » meldt dat de kerken van Marcke en Lauwe door de vijand tôt hospitaal gebruikt worden. De Lauwenaars kunnen bij Mr. De Vliegher, ministsrie van oorlog, in-lichtingsbureel, 36 bd.de Strassbourg Le Havre, over hunne dorpsgenooten om inlichtingen vragen. R. CLAERHOUT, Directeur du Foyer du soldat, Auvours (Sarthe) « o » Staelens is gesneuveld te Duffel aan de Nethe juist voor de groote brouwerij, dus niet te Lippeloo, ( Ç. Deman-Debels was er op 400 m. van. Camiel Deman-Debels, 27 - 10 17. « o » Albert Vandaele, broêr van Gilbert doet in October 19x7 de b este groeten aan al de Lauwenaars Hij is getrouwd en heeft 2 kinders in bloeiende gezondheid in Amerika. « o » « o » Mijn kozijn Achiel Mourant, zoon van Aloïs, is gesneuveld rond Lens (Frankrijk) den 24 - 8 - 17. Hij was bij het 2e C. M. R., een Canadeesch Regiment. Jules Mourant, Belgian Inierpreter C)0 Belgian Mission att. to Britisch Troops France. « o » Die gesneuvelde soldaat van Lauwe N. 7 (in voriggazetje) is EmielDeman z.v. Petrus en Vincke wonende Opstal (in een der huizen waarschijn-lijk van Petrus Danckaerd ). Zijne vrouw is eene dochter uit «'t Kasteel-ken » Reckemstraat. Hij zou gesneuveld zijn te Eppeghem en zou er 00k begraven zijn. k o » De ouders van Achiel Vlieghe (bar-reelwachterjzouden eerstgaan wonen zijn naar Moescroenstraattengevolge van bombardement door vliegers op 't pannekot. — Achiel Vlieghe is on-derchef te Adinkerke. « o » Thavenier zou gesneuveld zijn den 13 - 11 -17, getroffen op de voorpost door eene mitrailleuse, en begraven te Hoogstaede, den 1$ -11 - 17. Hij woonde tusschen Lauwe en Aelbeke. ACHIEL DERYCKE, 21 - 11 . 17. « o « Maurice Blancke gekwetst in hospitaa]Hoogstaededoor een stuk van obus in 't been: niet gevaarlijk. August Sonneville in een hospitaal gevaarlijk gewond in den onderbuik. (Zijn kaporaal schreef mij laatst, dat hij veel beter was). De zuster van Julien Vandevoorde die voor den 001 log in de Normaal-school was te Brussel, is nu onder-wijzeres.ACHIEL DEPOURCQ. 23 - 11 - 17. « o » Men laat mij weten uit Brussel, den 19 - 10 17 : « Ailes nog goed te Lauwe» De Vlashandel ging tôt in October 1917. De kinders Be-vernage hebben laten weten uit Enge-land datMmeDeQuinemareoverleden is. — Jules VerEecke (broer van Sylvain) burger : in Djitschland krijgs-gevangen. — Rond 150 Lauwenaars krijgsgevangen in Duitschland. Uit gazet « De Belgische Standaard » Mme D'Hondt overleden ( gestorven van de kanker aan de maag. ) Adres van de kinderen Bevernage in Enge-land (t.w. Maria en Joséphine v. We Bevernage en Esther en Rachel van Emie'i's). .... Bevernage St. Mary's Abbey - Mill Hill. London S. W.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Nieuws uit Lauwe gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Alveringem von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume