Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre nous: anciens élèves du Collège Notre Dame d'Anvers

2754 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Februar. Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre nous: anciens élèves du Collège Notre Dame d'Anvers. Konsultiert 02 Oktober 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n872v2d30n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

GOEDGEKEURD »OOR DE MILITAIRE OVERHEID Derde Jaar. - N° 15, Februari 1918, ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerlingen l van het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur : Fraiçois DE RAEDEMAEKER. Brancardier Z. 190 6e Cic. Maria Mater gratis.* Tu nos ab hoste protag*. HET EZELSBRUGGESKE. Over eenige dagen, by een regenachtig we-der, verveelde ik my in myn barak. Buiten ko» men zich niet wagen, binnen klonk er geweldig lawaai, en niel wetend waar blyven, slenterde ik door de barakken. In een hoek, zat een soldaat vlytig bezig een blad papier in aile richtingen te keeren. Ik vroeg me af wat hy verrichtle.. Toen hy me bemerkte. was het een kreet van verlichting : « Ah ! hier heb ik iets voor a Wilt ge geloo-ven, beste, dat ik niet veel meer ken van de meetkunde? Sedert een half uur zil ik te pein-zen over een theoreem, en ik kom er niet toe hem op te lossen ! Zie eens... » en hy toonde my een velletje papîer waarop ik na lang zoe-ken den beroemden theoreem van den « carré de l'hypolhénuse » ait kon maken. Het ezels-bruggeske'IEn de collegietyd schoot me ineens te binnen. Ik herinnerde my, als ware het sinds gisteren geleden, de klas waarin wy den theoreem be-studeerden. Louis D., myn gebuur, was byzon-der aandachtig geweest, had al zyn geestes-vermogen in werking gesteld oin toch maar te begrypen hoe het ineenzat en ook dacht hy de zaak voorgoed gevat te hebben. Ont^oocheling I Na een korte maar afdoende verschyning van Louis aan t zwarte bord, klonk het onerbar-melyk: « Vingt fois le théorème, Monsieur! » Sedert dien heett onze vriend andere bruggeskes gebouwd, en heel wat moeilyker ! Sergeant op 't front, vrywilliger van Augustus 1914, is hy zonder afwezigheid op de vuurlinie geweest. Hy staat bekend in zyne kompagnie als een moedige en knappe stryder : dit had ik reeds van anderen over hem vernomen, alvo-rens ik het geluk had hem over eenige dagen zelf te ontmoeten. Is hy veranderd? Uiterlyk ja ! Maar in zyn blik ligt steeds denzelfden ernstigen trek, iets vastberaden Wanneer hy u vry in de oogen kykt, kunt ge onmiddelyk opmaken dat ge voor u een jongen hebt, vol wilskracht, met eigen en diep zieleleven. Aan zyn spreken hoort men alras dat hy de levensleer, die men hem voorstelde tydens zyne studiejaren heeft beschouwd met eigen oogen en als doel heeft omhelsd. In zyne gevoelens en zyne gedaehten, heeft hy een edele trek van zelfbewustzyn die in al zyn doen en laten doorschynl. « En, zegde hy my, men heeft het opgegeven me te bekinbbelen om myne vrye en onafhankelyke doening in zake godsdienst. Ik heb getracht me van het begin af op de hoogte te toomen van hetgeen de plicht vergt van ons, en ik heb ingezeen dat myne princiepen, in myne levenswyze omge-zet, eerbied afdwingen ». Zoo heeft myn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume