Ons Brugge

146 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Januar. Ons Brugge. Konsultiert 10 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qz22b8w59z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

X u m mer 8. M HT TOKLATIXCr DEU MIIJTAI1Œ OVKHIIHI!) Janu a ri 1918. Ons Bruooe MfflaM « f 5,<gr H®«M -o P®îr> (g.rôô'ï Pôtfe- Bésluurder : ÀLFONS GEY, Oiulerwijzer, I. M. I. ()., Sainle-Adressc. Voorbereiding van de toekomst. In de laatste weken hebben wij in onze dagbladen de oorlogsdoeleinden van de Verbondenen vernomen. Hoe lang de harde beproeving dtiren zal waaronder wij sedert meerdan drie jaar gebukt gaan, weten wij niet, doeh het schijnt zeker dat wij de ontknooping van het werelddrama te gemoet gaan. Ongelwijfeld zal de vrede een ongekend gevoelen van gehik en vreugde in de herten doen ontstaan. Tranen van blijdsthap zullen de oogen benevelen, als de ou'de moeder haar heldenkitui op het hert zal mo-gen drukken, als de grijze vader zijn slruischén zoon zal niogen zegenen, als de vrouw haar geliefden man, de z'on van haar )éven, haar steun en trocs!, zal niogen omhelzen, als de kleine kleuterkens zullen niogen peerdrijden op de knie van h un leruggekdmen vader. Dit droombeekl, dat bij 'I avondvallen, voor de ver-beelding vali ieder soldaat gezweefd heeft, zal dit jaar. (wij verhôpen het), verwezentlijkt worden. tioch die eerste stond van loomlooze vreugde zal ook voorbij gaan, en de krijgsman van gisteren zal voor de werkelijkheid staan van den strijd van 't le-ven. Benieder zal zijn weg moeten zoeken in den warboel van den niaatseliappelijkeri omkeer die den overgang van oorlog lot vredestijd zal kennierken. Zij (iie met de handen in de zakken, en met iieergtebogen hoofd, zullen terugdeinzen Voor de nieuw opdagende moeilijkhedcn zullen hoger lijden, misnoegdheid aan-kweeken, en te laat komen om hun toestanil te redden. Degenen die met taaieii wilskraoht het levensvraagstuk zullen trachten op te lossen, zullen de bete broo(l vin-den, die hun toekomst moet verzekeren. Die wilskraelH zal bij uns, Brugg'eliMen, niet le kort schieten. Hebben wij binst dien langdurigen oorlog ons karakter niet gestaald en verstevigd ? Heeft het ruwe'leven in het slijk van onze raoeren, in de loopgraehten van den Yzer, niet al de mogelijkheden van oijze niannenkrai-ht ontwikkeld ? Doeh, wilskracht alleen is niet voldoende. 13e-kwaamheid is er vereiseht, oui de mededinging te kunnen overwinnen, 0111, als goede werklieden, den voordeeligsten arbeid te kunnen leveren, en diens volgens een hoogeren loon te verdienen. Welaan dan, vrienden, aan de studie ! 'lis het orde- woord van den dag, dat door al de gelederen van ons heldenleger weerklonken heeft. Het landbestuur rogpt het ons toe ! Gestéunde eig'en initiatief maa'kt het ons mogelijk. In |)laals van onzen kosfelijken tijd le verkwisten in kaartspelen, liefderomans en ander pnnuttig tijd-verdrijf, zetten wij 011s aan't wt-ik, clk volgens zijn aanleg, zijn vroeger be'di ijf, en de opvatting van de toekomst. De werklieden kunnen vakboeken in leening bek'o-men, mils één enkele storting van 2,50 fr., bij S. K. N'. 1!., College^ Veurne. De eataloog zal hun gratis toegezonden worden : zij hebben maar de boekeiî uit te kiezen, die hun door de post kunnen toegezonden worden, ofin een necreatiecenter kunnen ter bestem-ming komen. Willen zij wat vooruitgang doen in lezen, schrijven, rekenen, taal- of vakstudie, zij kunnen cle lessen van de school op het front volgen. De Ilumaniorastudenten kunnen heropgeleid worden in de vroeger aangeleerd'e vakken door bemid-deling van de aalmoezeniers oud-leeraa.rs, die hun de nultigsle aanduidingen zullen versehafTen. l'.indelijk de hoogsehoolsludenlcn kunnen boeken vinden 0111 hunne studiën voort te zetten, in de sek-tie van S. lî. V. II. die hen aanbelangt. Allen aan 't werk dus! Onze toekomst hangt er van af. Men werpe niet op dat het omnogelijk is aanernsti-ge studie te doen in het steeds afwisselend oorlogsle-ven, tusschenin krijgsoel'eningen, inspeeties, verande-ring van kantonnement en zoo meer. Volkstrekt deg'e-lijke studie, ja, ik geef het graag toe. Maar ten minste zal de roesf van het versland yerthvijnen, en dit eilel werktuig zal weer in staat gesteld worden om aan-stonds 11a den oorlog, volna beter ontwikkeld le worden. < Bedenkt deze woorden, mijn Brugsehe vrienden. Schudden wij de lamlendigheid van 't oorjogsléven af. en worden wij weer ontwikkelde mannen, vatbaav voor de hoogere voldoeningen van wetensehap en vakkennis. A. Qvaegkbki h. Wie zijn blad niet àntvangt moet het onmidclellijk aan het bestuur kenhaar maken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Brugge gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume