Ons Brugge

305 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 September. Ons Brugge. Konsultiert 10 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pz51g0jn9k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 16. MET GOEDKEURING OElt MILITAIRE OVERHËID Seplelnber 1918. Ons Bruooe Bëstuurder : ÀLFONS GEY, Onf. rwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Brugge. Wie kent er niet, die eeuwenoude stede. met zijn machtige halletoren en zijn wereldlv r rôëmden beiaard? Wie kent er nietde roemrijke stad van Jan Breydel en Pieter Deconinck? Die stad met zijn eervol verleden, die zwanger ging onder de vrucht van zijn bloeienden han-dcl en grootsche nijverheid ? 't Venetië van het Noorden ? Helaas, Koningin der vrijheid, en vorstin der -roem van vroeger, gij zijt verraderlijk overvallen en ontroond. Vastgekliiisterd door de banden van een barbaarsche slavernij ; ontroofd en ontbloot, van u\v schoonbeden en sieraden, waarop Gij met redit zoo lier op waart, licht Gij maehte-loos, als een gevallen held snakkend,, naar het imr van verlossing. Uwe zuivere strateri worden bezoedeld onder den rnwen, bëmodderden voetstap dier stnre keizermannen. Uwe heerlijke, machtige kerken, tolken uwer gedachten en gevoelens-ontheiligd door het vereeren van den prote-stantschen godsdienst. Uwe zonen mishandeld en tôt hartelijk werk gedwongen. Maar boven al en wat U het meest ter harte valt, zij hebben U beroofd, van Uwe machtige, melodische stem-men, welke U beletten zal, in wijde akkoorden, den zege en de blijde intrede, over huizen, vel-^ den en beemden uit te galmen Uwer zoolang verbannen zonen. Beminde Brugsche Vrienden, Brugge, onze geliefde moederstad, bezit heden nog, die edele lîerheid, die kloekmoedige heldhaftigheid, die trotsche eigenliefde van vroeger. Door de overmacht verplicht onderwerp. /.î] zich, doch geett zich geenszms overwonnen. En op een manier eigen aan 't Brugsche volk alleen, weét zij heimelijk den spot te drijven met zijn laHan-indringer, en hem op aller-hande wijzen om den tnin le leiden. Onze broeders en zusters, liouden zich, op weinige uitzonderingen na, waardig hunner roemrijke voorouders. Het ergent hun, in de minste. beweging, in de geringste handeling, tegen de onbeschofte ruwheid te stooten, van manrien, die het nochtans lioog op hebben met hunne eultuur ; doch hunnen lieren vaderlandschen blik, wijkt niet, onder den tergende oorlog van hun vijanden. Honden wij ons dan kloek en beldaftig, Beste Vrienden, evenals onze broeders, die ginder gebleven zijn. Tooncn wij ons waar-dige zonen, dezer onzer heldenstede. En evenals vroeger, Jan Breydel, den henchelijken goeden- dag in de hand, Brugge 's vijand den genadenklop gaf op den Groeningerkouter ; laat ons, door onzen heldenmoed en onze onversaagdheid onzen verraderlijken indrin-ger, op de Yzerboorden bekampen ; met die eigenzinnige koppigheid, en deze verachting van het gevaar, eigen aan de Brugsche zotjes en waarop wij met reden lier zijn. Edouard Van de Kkrckhovk. De soldaten die hun gèwoon vcrlof bij eenen land-bouwer verlangen door te brengen om deze aan zijn werk te lielpen en aizoo wat geld te verdienen mogen een lierbergingsbewijs vragen aan Monsieur le Directeur du service de la Main-d'Œuvre Agricole, 'h Place Frederic-Sauvage, Sainte-Adresse (S.l.) Er wordt aan de soldaten aangeraden hunnen stiel en den datuni waarop hunverlofzal toegestaàn worden te doen kennen. Soldaten van aile stielen kunrren gepaatst worden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Brugge gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume