Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1049 0
31 Dezember 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 31 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 22 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z60bv7cj26/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

IVierde Jaargang -• Nummsr 1284 Prijs : 6 centiemen (Morgenultgave) Oinsdag 31 Decamber 1918 mnrr■!—mm—m—m—mmmmmm—-m—mmmnmmmmmmmmrnmÊ—mmmim—mmmmnmmmmm—mm i i l 11 !_ Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week i ™rrrr. .. . 7zz recht door, vrij en vrank Stkhters : J. BAECKELANDT en A. Tcmpere : : ; ; ■ : ■ ■ s t>° voor god en volk en land "p^i Behesr : Huurdochterstraat, 8, Gent DE JUNKER'S VAN VLAANDEREN (Vervolg) Iij kunt de scliil Jerijen koopen van jonge stenaars en ver- recnicjt ze daardoor van ielde lot Vlaanderen. Gij huurt de loges e schouwburgen en beschikt orer net f-niet slagen van beginnende toonkunste-rs, die wenschen een eerste werk te n opvoeren-. , ;ij zit overal in de raden van bestuur der tenscholen, derathenea, der middelbare olen.der weezenhuizen, der godshuizen, [e besturen van inrichïingen van sociale rzorg, in boerenbond en werkmanskring. kloosters met hunne ^nrichtingen en Dlen, de College's zijn mgeschreven als cigendom. iij benoemt de geneesheeren in open-e inrichtingen en schuift de Flammganten kant. Gij heerscht in de rechtbanken en tuchtraden der balie èn knakt de jonge amschge inde advokaten, indien ze u taalgevoel niet verkoopen.Gijs unt geene œkkingen aan Vlaamschgezinde inge-irs, indien deze vlaaraschgezind wen-en te blijven. Iij kunt, durft ailes. Gij hebt middelen, invloed en zeer dikwijls al de gaven Js, verstand en talent, onbuigbare. wils-:ht, onverdroten werkzaamheid. iij zijt zeer weinig-talrijk, Franskiljons-kers, maar uw geld is almachtig. iij zijt de macht, eilaas, de raacht der ternissen voor Vlaanderens zedelijk en en eigen aard. Jet geld dat gij soms kwistig rondstrooit vant er zijn onder u edelmoedige philan-pen— sleekt dood, kweektgeen leven. letsombere onmac' t in mijn gemoedheb -aak uw handelingen aangestaard. De van Vlaanderens edele, schoone verlan-î liep zich stuk tegen de rots van uwen ulden onwil. te zijt nog dezelfde als de Lcliaeits die Filips den Schoone te Kortrijk streden, net den graaf Artevelde's ge jag onder-den en den tweeden Artevelde, met anderens volksrecht en vrijheid, te st-Rozebeke bekampten. 'we vcorouders bleven veilig en gerust, i de helden van den Boerenkrijg voor \t en haardstede vcchten. Ge zijt de ivige verraders van de ziel van uw volk. i vergeleken zijn de door u zoo gesmade wsten no zeer onschuldig. Ivve kinderen leeren Cathecismes, alleen let Fransch, hadden voor den oorlog tsche gouvernantes, nu wellicht Engel-; of Amerikaansche, maar moeten bij stalknecht of de keukenmeid het hoop-laamsche woordtn en vloeken vergaren, imede zij laler hunne pachters en vuil-ien zullen bejegenen. oor u moeten allé scholen Fransch blij-ai lijdt daardoor de ontwikkeling van duizenden anderen.Voor u moet gansch anderen tweetalig blijven, al staat de etaligheid met vermuilezeling gelijk : vreest de gemeenschapsliefde en zijt laatschappelijke zelfzuchtigaards, on-tatig u zeif te geven, uw woord naast uw nots te schenken, uwe ziel uit te storten ,e ziel van uw volk. ^ij, Vlamingen, vragen en waarschuwen funkersvan Vlaanderen ont-jonkert u.... ?/ crijwillig len spreekt in dé geschiedenis met lof r de Fransche edcllieden, die in een enden Augustusnacht, als leden van de stituante in t789, vrijwiilig van al hunne e voorrechten afzagen. Eilaas, ook dan het te. laat ! De Jacqurie woedde reeds rankrijks departementen. -iet gij van uwe taalrechten af, Frar.skil-;che Junkers, eer het te laat is ! ^ij vragen u niet, dat gij het plat zoudt :ken, dftt platle dat gij, met redens, nuwelijk en uwer onwaardig vmdt. areekt mooi, beschaafd uw eigen Neder-sch. Uwe sAuld immers is het, dat volk zco ruw en onbeschaafd spreèkt. an u moest het die beschàving leeren. /erzuimdet uwe taak. ^ij vra8en u met, dat gij zoudt verzaken leesterwerken derFransche letterkunde, voorwij geenszins Vlaanderen's deuren înwillén, maar dat gij de Nederlandsche 'kunde, als uwe eigen, eerst en vooral t steunen. j kunt ons Vlaamsche volk verheffen, uren, één-maken. Doet het, totwelzijn^ >ns vaderland, tôt eendracht onder de ien, tôt geestelijke, zedelijké eenheid aanderen. Menigmaal reeds verhieven Vlamingen hunne stem in dien zin : E. H. Claeys, e Prof. De Ceuleneer, E. P. Rutten, Van a Cauwelaert. 't Was ailes vergeefsch. De s kwaal werd uitgebreider. t Franschgezinde Junkers. komt tôt het - Viaamsche volk. Het heeft u noodig en u s ook kan het dienst bewijzen : het kan u 1er echte grootheid dragen. Laat het, om Gods r en uwentwille niet over aan opruiers, halve 2 of heele Bolsjewisten, die het door u in zijn * taal misleiden. 5 Wij, Vlaamschgezinde mannen en jonge- • lingen, erkennen dat ge machtig zijt, maar 1 leggen ons bij die macht niet neder, omdat 3 wij dat voor ons geweten niet verantwoor-den kunnen. Wij zullen strijden, totdat wij - zegevieren of vallen ! i HaH, langdurig, wisselvallig en pijnlijk î zal de slag zijn. Zijn u tslag kunnen wij niet 5 voorz'en. Eene zaak zijn wij welbewust: dat j aan onze zijde het Recht is. — Waar wij s staan, staan wij omdat wij niet anders kun- - nen, noch mogen. In bladen, redevoeringen, jubelliedereh, wordt thans alom de overwinning gevierd , van het Recht boven de Macht. i \X anneer kunnen wij dit in Vlaanderen ? - Wanneer buigen de machtigen neder voor het recht van 't Viaamsche volk? Dan zal - er vreugde stroomen in ons bloed, dan alleen is het feest van zegepraal en bevrij- r ding volledig, dan is de ware vrede door c Recht en Eendracht veroverd ! Hlodwig. t : Czerr in bsschuldigt Ludendorf Graaf Czernin, gewezen minister van , buitenlandsche za'-en van het oud Oosten-rijk-Hongarie verklaart dat Oostenrijk nooit [ geene vredesvoorstelling van de Entente t heeft ontvangen en hem er nooit werden , gedaan, daar hij er nooit zou aangedacht hebben eenen afzonder.ijken vrede le sluiten zonder Duitschland. Zekerlijk heeft rnen voordeelige gelegen-heden laten voorbijgaan om eenen goeden vrede te sluiten ma^r de schu!d is altijd [ gelegen geweest aan de Duitsche militaire partij die Ludendorf volledig be-heeischte.| Ludendorf, die een onhandeibare, bru-' taie kerel is, heeft van eene macht gebruik gemaakt zooals hij (Czernin) tôt hierîoe nog geen in de geschiedenis gekend heeft. Hij was de meester van geheel de binnen-landsche, buitenlandsche en mi itaire poli-tiek van de twee keizerrijken. Hij wilde de volledige zegepraal. Bij het begin van I9i7, liet de keizer van 1 Oostenrijk aan Duitschland welen dat zijn land geheel uitgeput was en hij vôôr den Zomer de wapens wilde neerleggen. IVJen antwoordde den keizer van Oostenrijk dat de duikbootoorlog zekerlijk' de Entente binnen eenige weken geheel ten onder zou brengen ; de Duitsche staf en Duitschland hadden het grootste vertrouwen in het sukses van den duikbootoorlog, gewild en bevolen door Ludendorf. Na het Iraktaat van Brest-Litowsk waar-van de voorwaarden door Ludendorf wer-t den gedikteerd, bevonden zich de vooruit-i zichten van den vrede meer verwijderd dan ooit. Ludendorf heeft dan gezegd in for-meele termen, dat indien de Russen deze i vooistellen niet aannamen, hij naar Petro-grad zou oprukken en indien Oostenrijk niet aan het Duitschverbond geirouw bleef, hij naar Weenen zou oprukken. Ludendorf dierf beweren dat de duikbootoorlog niet was aangewend om Engeiand u t te hongeren, maar om Amerika te belet-ten ammunitie en troepen naar Europa te zenden. Doch als hij deze wensch uitdrukte, was er reeds meer dan één miljoen Amerikaansche soldaten op het vasteland. Het is de politiek van de Fruisische mili-tairen besluit Czernin, die de oorzaak is van geheel de ramp der Middenrijken. Maarschalk Fcch te Luik Havas en Reuter melden op 26 Dec. uit vLuik : Maarschalk Foch is hier hedenoch-tend aangekomen. Hij heeft ontbeten bij den gouverneur der provincie, waama hij onmiddellijk de stad heeft verlalen. M. WILSON TE LONDEN ;en Cjeweldige geestdnft der f8t ' bevolking. an )e Uit Lojnden, op 26 December : ZooaL verwachtwas, is heden aan président Wilsoi tet en zijn vrouw een ongelooflijk geestdriftig< u ontvangst te beurt gevallen. Het weder waî er typisch Londensch : trisch, droog en koud ds met een lichtblauwen nevel, waar doorheei ve de zoon scheen. ijn De geheele week, van Charing Cross station langs de Noordelij^e zijde van Tra> ;e- falgar Square, Fall Mail, James Street, ar Piccadilly, Hydepark Corner, door hel at Green Park, langs Constitution-Hall naai •r- Buckingham Palace, W£S weelderigïversierd, vij voornamelijk met Amerikaansche en Engel-sche vlaggen, met tplrijke lauwerkrsnsen, ijk aan geweldig hooge vlaggenmasten opge-et hangen. Het was een ongewoon bekoorlijfc :at schouwspel. vij Langs den 2 mijlen langen weg stond eer n- gewe'.dige menschenmenigte samenpepakt die daar reeds eenige uren voôr Wilson'f h, aankomst stond. Op Haymarket, aan der rd kant vàn Pall Mali, stond het zoo vol, da' het leek alsof er geen muis meer had kunner i ? plaals vinden, maar het dichtst was de or menigte opeen gestuwd voor Buckinghan :al Palace en op Trafalgar Square, waar de an menschen, waarvan, velen met Amerikaan-■ij- sche vlaggetjes gewapend waren, in honder-or den rijen* achter de soldaten en politieagen-ten stonden. Soldaten waren tôt boven op de standbeelden en op de boomen achtei de menschenmassa geklommen. Ameri-aai -kaansche soldaten en matrozen droegen ei het kunre toe bij om aan het schouwspe! kleur en leven bij te zetten. Men zag een ontzagli k groote \racht-auto, vol gestuwd met gillende Amerikaansche soldaten, door het dolle heeil van an vreugde. De muziekkorpsen, hier en daai n- verspreid, speelden popu'aire Amerikaan-sche en Engelsche deuntjes. .Terwijl de te menigte geduldig het uur van aankomst alwachtte, manœuvreerden vele vliegmachi-'n' nés boven en rond Trafalgar Square. 2n Even na twee uren begonnen de zoet-k .inkende klokken van de St. Ma tin kerk n- te luiden, bijna een half uur lang, en in dien °n ti;d reden de koning en de koningin voorbij jd op hun hun weg naar de statie, levendig li- toegejuicht door de menigle. e- Kanonvuur in de verte verkondigde om halfdrie de aankomst van président Wilson u- aan het Charing Cross-station. De kerk-ik klokken bimbamdea en toen viel er een 5g doodsche slilte over de menigte. Maar al spoedig kwamen de klanken van een ont-n- zaglijk gejuich uit de richtmg van het station li- aanrolien. Iedereen rekte den hais. Nog le eenige oo»enblikken en daarop daverde een donderend geju ch over Trafalgar Square, weerkaatst ioor de huizen in 't rond. Boven jn de hoofdenzee bewogen wild de vlaggetjes, în hoeden, mutsen, zakdoeken, wandelstok-ken, wuivende handen. terwijl de door de n- lijfgarde begeleide stoet, van hofrijtuigen Je met den koning en de koningin. Président în Wilson en zijn vrouw eniijn gevolg voorbij-în reden. -n Wilson's aantrekkelijse glimlach misle ld ook nu zijn miwerking niet, maar degenen die in staat waren de inzittenden çoed te ir- zien, stelden er vooral belang in, datWilson ;r" onophoudeliik links en rechts groette en te-'t- gelijkertijd in een druk gesprek was gswik-în keld met den koning. Het was duidelijkte ,r- merken, dat de grootsche ontvangst Wilson ze ten zeerste trof en goed deed. o- Oo'c voor Buckingham Palace juichte de et ontzaglijke menigte als krankzinnig Wilson 1ij toe, en het hield niét op alvorens de président en zijn vrouw op het balkon waren verschenen. Toen werd het gejuich ook d volstrekt oorverdooverid. Nog lang daarna *• bleef de menigte voor het paleis staan, en te ten slotte ging zij rustig uiteen, tevreden dat e> zij den populairen président een bewijs van haar genegenheid had kunnen geven. Il Een toespraak van den président Ut Londen : Er hadden zich heden wel twee millioen Londenaren langs een weg van tvvee mijlen, waar overal de vlaggen 5! uithingen, verzameld, om den président der Vereenigde Staten luidruchtig toe tejuichen. In een stasie-rijiuig met den koning en den hertog van Connaught, omgeven door lit een begeleiding des konings eigen cavalerie, h- werd hij ontvançen. t Geschut bulderde en >ij de ontvangst door bçt publiek was zoo iij harlelijk en geestdriftig als men nog nooit tevoren heeft meegemaakt. Londen was nog niet voldaan toen het den président tijdens den plechtigen rit naar Buckingham Palace oorverdoovend s had toegejuicht, ongeveer tweehonderd i duizend menschen vulden het groote half-5 cirke'vormige plein en bleven zonder oplioa-3 den juichen, tôt dat Wilson een half uur na , zijn aankomst op het balkon verscheen, i naast den koning. Ook kwam de koningin naar buiten. aie met een kleine Amerikaansche vlag wuifde, alsmede mevrouw Wilson, prinses Mary en de hertog van Connaught. , Zoo langduiig en geweldig was het gejuich, t dat de président blijk gaf van groote ont-r roering en in een kort woord de burgers van , Londen dankte voor hun schitterende ontvangst.* * * ' De reis van Chaumont, waar de presi-' dent in het Amerikaansche hoofdkwartier het Kerstfeest met zijn troepen gevierd had, 1 was zonder incidenten. Vier Fransche | kruisers geleidden den président naar het ' Nauw van Kales, waar zes Britsche kruisers 1 hunne taak overnamen en hem naar ^ Dover brachten. Hier werd Wilson ontvan-1 gen door den heitog van Connaught en ge-5 zant Davis. Op het station, dat versierd 1 was, las de burgemeester van Dover een : verwelkomingsrede voor. De président antwoordde hier het volgende op : Gij h bt mij en dengenen, die mij verge-zellen, voorzeker een zeer hartelijke en ' vriendelijke ontvangst beieid. Zelfs de zee r scheen ons dezen morgen goedgezind te ] zijn en bezorcde ons een heel aangename ; reis, zoodat het volkomen overeenkwam met de zeer aangename verwachtingen, die wij omtrent onze aankomst in Engeiand koesterden. Wij hebben ernstige tijden doorgemaakt en daarom kunnen wij elkander in een nieuw licht bezien als makkers en bondge-nooten, want niets brengt zoozeer tôt elkaar als gemeenschappelijk begrijpen en een ge-meenschappelijk doel. Ik geloof, dat wij ondanks al het vreese-lijklijden en de offers van den oorlo?, eens beselfen, waarom zij niet vergeefs waren, niet a leen om de veiiigheid, welke zij de 1 wereld veschaften tegen. onrechtvaardige aanrandingen, maar ook om de verstandhou-ding, die geschapen is tusschen de groote naties, die onder voortdurende hooghouding van recht en rechtvaardigheid behoorden te handelen. Daarom bevind ik mij hier met gevoeîens van bijzondere dankbaarheid. Het verschaft mij een gclegenhtid mijn geest te meten met de geesten van hen, die met dezelfcfe be-doelinçen het beste doen wat zij kunnen en wat gedaan kan worden ten behoeve van de eindafrekening in den grooten strijd. 1k dank u harlelijic voor uw vriendelijkheid en breng u namens mijn l'andgenooten een har-telijken groet over. De président en zijn gezelschap stapten toen in den trein en vertrokken naar Charing Cross-station te Londen. Op het schitterend versierde perron wachttén hem daar de koning en de koningin met prinses Mary, de premier, bijna aile leden van het oorlogskabinet en de voornaamste militaire en marine-officieren van het iijk. De begrooting tusschen den président en Lloyd George, na( de voorstel ing aan de koninklijke familie, was lieeI harlelijk, even-als die tusschen de koningin en mevr. Wilson. Vervolgens inspecteerden de koning en de président de eerewacht. Tegelijk met het vertrek van den st^et van het station begonnen de kanonnen in den • Tower en Hyde Park met het afvuren van saluuischoten, de kerkklokken luidden en • de enorme menigte, d e zich voor het station verzameld had, begon als bezetenen te 1 juichen. Het geleek meer een Amerikaansche verkiezingsmenigte dan de gewoonlijk no7 al kalme bevolking van Londen. Toen de stoet Marlborough House na-derde, kwamen koningin Alexandra. de 1 koningin van Noorwegen, prins Olaf en 1 prinses Victoria naar buiten en bleven heel 1 - zonderceremonie op het plaveisel staan. De | menigte om hen heen ging wat achteruit en toen de président voorbijreed, leunde hij voorover en wuifde en groette Jn antwoord op de zwaaiende zakdoekjes van het konin- I klijk gezelschap. | Voôr Berkeley Hôtel, toen de stoet naar Piccadilly afsloeg, werd de président door ' de Amerikaansche kolonie verwelkomd. Op I ieder balkon stonden groote manden en I i Amerikaansche officieren slrooiden handen-vol bloemen op den président en den ko* ning van de koningin en mevrouw Wilson. Na de ontvangst" ten paleize, toen de président, mevrouw Wilson en zijn koninklijke gastvrienden op het balkon versch -nett, reikte de koningin den président een kleine Union Jack toe en hiermerie wuifde hij eenigen tiid tôt groote vreugde van de menigle. Vijf vliegtuigen in gevechtsformatie zweefden boven het pale s. Reuter seint op 26 December uit Londen. De presjdent en mevrouw Wilson hebben hedenavond bij den koning en de koningiii gedineerd. Reuter seint uit Londen : Naar verluidt, zal visçount Grey aan het hoofd staan van een deputatie van de Vereeniging voor den volkerenbond, die om elf uur Zaterdag-morgend haar afwachiing bij den président zal maken. Verder zullen viscount Bryce, generaal Smutsen professor Gilbert Murray deel uitmaken van de deputatie. —■—PMB^—aaufi— >i ■—nregauu-'.»ai B S i 1?H ® H n c In het Buitenland Poincaré's reis door de puinhoopen der Ardennen Havas meldt uit Parijs : Gedurende zijn bezoek aan de Ardennen, kon président Foincaré opmerken, dat de streek stelsel-matig door 'de Duilschers gep.underd en verwoest is.Zij bliezen aile bru zgen, sluizen enz. op en haalden de fabrie'.cen leeg. In de stad Sedan werd Poincaré door hc* volking en troepen hartelijk verwelkomd.Dd eerste wethouder begroette hem met een redevoering, waarop de président met een toepasselijke rede antwoordde. Vervolgens begaf hij zich over Mohon naar Mérières, waar de burgemeester er met zijn begroeting rede op wees, dat de Duitschers nog vlug even, vlak voor den wapenstilstand, in een onophoudelijke. beschieling van 36 uren 400 huizen van de stad tôt puin senoten. Pas vijf minuten voor het inlreden van den wapenstilstand hield deze onzinnige be-schieting op. Hierop bezocht de président Charleville en Rethel, dat zwaar geteisterU is, waar 63 °/° van de huizen totaal verwoest zijn, Slechls 3% is geheel ongeschonden en de overige moeten noodzakelijk hersteld worden. Loincaré wees er op, dat de Duitschers aile kosten van dit herstel zullen moeten betalen. Te Vouriéres is een derdé deel der stad geheel verwoest en de andere huizen zijn zwaar besenadigd. Een Kerst-wensch van ,den Koning van Engeiand. Reuter meldt : Het volgende teîegram is den 24 December door den koning van Engeiand gezonden aan den Bntschen gezant te 's-Giavenhage ter doorzending aan den Nedeilandschen gezant te Beriijn : De koning van tlngeland bericht aan de krijgsgevangenen, die nog in Duitschland vertoeven, dat hij het ten zeerste belreurt, dat zij nog niet voor Kerstmis raar huis iijn teruggekeerd, maar dat transporunoeiiijkhe-d?n, o. a. de ncodzakeiijkheid om transport te midden van verbondenen zoowel aïs van Britsche gevangenen, dit ongelukkigerwijze ohmogelijk maakten. Zijne Majesteit hoopt echter, dat aile Britsche gevangenen Duitschland ten spoe-digste verlaten zullen hebben, in elk geval niet later dan nieuwjaar. Voor zoover dit in deze omstandigheden mogelijk is, wenscht hij hun een vroolijk Kerstfeest en gelukkig nieuwjaar thuis. De Amerikaansche démobilisâtie Reuter meldt uit Washington : Generaal March maakt bekend, dat overeenkomstig het plan, dagelijks 30.000 mannen gedemo-biliseerd worden. Tôt 4 December waren gedemobiliseerd 29.903 officieren en 188.562 manschappen. Het sloomschip « Lcviathan » heeft 10 reizen gemaakt en telkens 9480 mannen terugçebracht. Veerlig andere schepen hebben 9 à 10 reizen gemaakt en telkens bij de 5000 mannen naar Amerika^ vervoerd, terwijl nog 6 andere schepen van kleinere tonnemaat, telkens 2000 mannen hebben teruggebracht

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume