Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1319 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 30 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 22 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2z12n50v26/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ons Vaderland IBelgisch dagblad verschijnende aile dagen der week Voor een termijn'va^3'maanctan . . . « «O RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tendre ; ; ; ; ,î l ; ; ; m^;50 VOOR GOD EN VOLK EN LAND °P»tel en Beheer s Huurdochterstraat, 8, Gent DE JUNKER'S VAN VLAANDEREN \ De Entente verheugt zich niet alleen in Efcet bereiken van hare krijgsdoeleinden maar feok in het verwezenlijken harer staatkundige kvenschen. Verbrokkeld is Oostenrijk-Hongarije. Geslagen is in Duitschland het [fruisendom, in Pruisen het Junkertum. Het oude brons der standbeelden smelt kveg in de z-edende lava van losgewoelde kerbittering, en wordt vervangen door pot-Larden en ieemen gedenkteekens voor een pag. De afgoden waaraan men leven en goed liai.l opgcofferd, waarvoor men had gedanst în duizeli gwekkende dronkenheid Iiggen ■yerbrijzeld als rinkelend glas. In slij'v en blocd zonk weg de zegezon van S iJowa en Sedan. Boven haar graf spoken lakkels, glimmen wormen, dansen stallich-ter., vunst petroîeumlicht. Neergehaald is de vlag die wapperde boven de hoofdsteden fcan veroverde koninkrijkeD. Rood, als de ■ ■uclit wanneer stormen aangieren, is net i Hoek dat brand en moord voorspelt.^ , ■ De kaïwats werd uit des Junker s ha d 1 ■eslaven ; nu heerschen de hamer, het Jiouwel en, in de plaals van de dwingelan- < den uit de kasteelen, de champagne drin- 1 kend uit kristalen schalen, treden op de j dwingenlanden uit de kroegen, dronken van 1 fcchnapps, breed-gelongd, ruu-gemuild, munne toekomstdroomen uit-orakelend met ' jjezetenengebaren, zingend niet meer de J liederen van « treu und fest », maar brul- j Jead van omstaan en verwoesten. K Of Duitschland en d^ wereld aan die onwenteling veel vreugd zu Ien beleven leert j Or.s de toekomst, doch uit het verleden Sunr.cn \vij vermoedzn dat deze revolutie looais bijna aile andere 7al zijn : een 1 blompe heeimeester, die wel Ket ongezonde ■tanijdt maar levers in het gezonde kerlt, J idiîds bederfwerende middelen niet aan- ' vendft en zijn zieke zooveel bloedverlics 3 fcrocrzaakt, dat hij uitgeput neervalt en 1 ■meekt om een geneesherr die wel krachtige ( jnaar kundige handen heeft en met het Intleedmes werkt in plaats van met de bijl. c j In de vern^dering van het Jun^crlum | Ichter kan ieder zich verheuçen en daaiom j ■rcnsch ik als Vlamin^ dat hier bii ons, te m lande, insgelijks aan ds overheersching van { het Junkertum een einde mocht gesteld ' ■rorden. t De Frankiijons zijn Vlaanderens l Bunkers sven vervuld van verachting voor ^ hun volk als de Pruisische, ev.n terug- s getrokken en afgesloten in de vereenzaming, k piet van m.ddeîeeuwsche burch en, maar v Vf! de aristocratische voornaam fidhunner v lijke-menschtaa!,even troîschenmisprijzend t Voor Wdt maar een kiel of een werkmansjas v drciagt en Vlaamsch spreekt, even gehecht f< la ) hunne taaivoorrechten als de Pruis aan Eijî oud regiem, even bu^ten ziin tijd 6 Ëaande als de leenroerbheidsmummie rj welke Jotokesheette, even wais van gemecr.- L ïam* n omgang met hen van wie bij leeft, e ev«n ondankbaar îege. over het volk. d ■ Junker-Franskiljon, verliestgij dan uit het t: oog dat, zoo gij u verzadigen kunt, rat te v panke'i is aan het ftit dat uwe werklieden lanjg lionger leden, dat uw feestwijn met ti den doist der kleinen betaald werd, en dat n uwe salons met goudleder behangen zijn, is Dirtoat l.et er in de huîten zoo naakt uilziet C en de kleederen zoo dun zijn, waarmede s BJcnige arme moeder haar kind kleeden kan. h R In uwe fabr eken vt rspilde de stoere Kaarnsche werkman de kracht zijner h ipieren en de aandacht van zijn geest; daar z rersicnsten de Vlaamsche vrouwen, lang h roor dat de tijd hunner lente Jen einde was, 2 sn leerden onze Vlaamsche kinderen vloe- b ken en vuile taal spreken, pas nadat zij, ge'.coid met het blanke kleedje hunner l onschuld, in de kerk, met hunne over lien d te«n ebegen engelen samen, het c'ankgebed z lunner cer3te Communie hadden gepreveld. ti zjunker, uwegrootheid hebt gij te danken, p ■el aan de taaie werkkracht van velen d wdtr U, miidbtgaafde nijverheidslieden, s [nrppe cijferaars, handige kooplieden, maar E K u ontzaglilke male aan de tucht, het L pduld, aan de werkzaamheid, aan de ge- w |reeheid en kundigheid van uwe Vlaamsche il Ibeiders en landbouwers die met kleine Soaen voldaan u zulke ontzaglijke dividen- v: '!elcn ni'.reiken en zich tevreden stelden L nu en ^an Ç^n frank op hun spaarboekje w I oragen.-terwijl gij brandkasten kocht en 8t lu ? L CLn Z"-er we8bergen mocht. !c hebt gii, Junker-Franskiljon, het U [laamsche vois daarvoor beloond? Gij p, îbt zijn taal en daardoor het volk, dat zich pria weerspiegelde, veraederd, verlaagd aj U wsmm ■■ «■ V t- atl s H<l V en zoudt het willen stikken, en gij zijt vreeselijk-machtig. Gij bezit de fabriek en dwingt bedienden tôt Franschgezindheid, steekt geld in de handen van uwe werklieden, om Vlaamsche betoogingen uiteen te slaan, leeuwenvaan-dels te scheuren, ruiten uit te gooien in de huizen van Vlaamschgezinden. Gij bezit de mijnen, en beschikt morgen — de gedachte 13 ijselijk treurig — over de mijnen van Limburg. Gij zijt de meesters van vervoer, verzeke-rmgswezen en oefent zoo b. v. in buurt-spoorwegen, in tram- en stoombootmaat-8chappljen uwen invloed op duizenden werklieden uit. Gij htbt het bank- en credietwezen in handen, broodrooft bedienden, die de Vlaamsche vertoogen teekenen, snijdt, wanneer gij wilt, het crediet af van klein-industîieelen, kleinhand laars, indien zij het waren durven werkdadig als Vlamingen op te treden. Gh richt naar beliefte bladen op, waarin door u bezoldigde schrijvers het Vlaamsche volk be3poiten, zijne verdec'igers bezwad-deren, de meeningen vergiftigen, de waar-heid verdraaien. Gij kunt alleen de verkiezingen be?alen, zijt daardoor mse.cter in katho ieken ktine, Lo:r en zelfs in Socia e Cooperatieve. Gij regelt de candidaturen naar uw zin en maakt het ieven on more i k voor wie radikaal Vlaamsch doordenken zou ; Minislers dwingt gij vour u neer te L-uigen. / on der u ver-kwijnen de werken van liefdadigheid. Gij zijt l«d var de kerkraden en naa^kt van dit ailes gebru k, om in de peestelijkheid den peest van liefde tôt het Vlaamsche vclk te dooden of ien mins!e niet tôt uiting te laten komen. Zij imm"rs, die naar uw zin niet zouden handelen, konden weldra geen aal-moezen meer r even en zouden door u bij den bisschop aangeklaa^d worden, want, het even tôt welke par'ij men brhoort, overal dringt çij a!s meesier binnen. Uw geest is zeer sluw en uw tong draait meest r-lij'c. Uwe manieren zijn voornaam en uwe l.-leedij s sieeds o^bni&pelijk. (Slot volgt.) Sucisiis Isoii Konafss îg Brussel Brusst 1, 26 Dec.mber. — M. Uytroeven bood een dago.de aan, om aan de volkeren van Nederlandsc'ï-Limburg, W. alsch-Pruisen en 't Groot H' rto duin Luxembur^ de keu3 van national' eit over te laten. Hijeisch e vcor de Beîgische socialistenpariij vertegen-woordiging bij de vredes/.onferentie, waar-tegen minister Vandervelde proîerteerde wijl hij Be'gisch Afgevaardigde tôt die kon-ferentie werd benoemd. M. Fischer oordeeldc dat we de vrijheid der Scheld- mocten eischen, doch ors moeten 't akkoord stellen met de Neder-lan sche socialisten om aile aanleicîins tôt een n.euwen oorlog te vcrmijden.Hij meen-de dat een volksraadpîeging voor deze kwes-tie, evenals voor Luxembùrg, gewenscht ware. M. Jacqmotte vond dat eerst de Inferna-tionale dient heiingeiicht. Zoo men de démocratie van Duitschland niet geëischtheeft, is'tom den triomf van'tsocialism te beletten. De troepen der Entente dienen om de Rus-sische revolutie te verpletteren in naam van het volkerenrecht. Op 't oogenblik dat men te Lausanne de houding der socialiatenpartij zai bespreken, zal men te Versailles de burgelijke begeerig-heid van gansch de wereld zien uitbreken. Zonder de sociale revolutie zulien wij niets bekomen. M. Camiel Huysmans zal de dagorde Uytroeve stemmen, mear hij riep de aandacht in op het Russisch vraagstuk en hij zegdedat deEnti n'etroepen daar niet mogen tu»8chenkomen zonder er door het Russisch proletar aat geroepen te zijn. Spreker verde-digde zijn eigen politiek als internationale sekrelaris; hij is dit voor desocialisten der Entententelanden, ja, maar ook voor de Duitsche socialisten. De sociaiisten willen wel goede Belgen zijn, maar eerst en vooral internationales SenatorLekeu wilde aan den partijraad de vraag overlaten, of kwijtschelding aan de Duitsche sociaaldemokratie kan verleend worden, wat door den heer Huysmans be-slreden werd. Minister Anseele vond beter al die be-twistingen te verdagen om de eenheid der parti} te behouden. De dagorde Uytroeven werd algemeen Volksvertegenwoordigers Van Cauwslaet en Van de Perre aan het woord. n uc in uc grooie zaai van uen DurgerKnng ic sche Antwerpen waren Do jderdaa talrijke belang raan- hebbenden, waaron-ier vele soldateiyt en i de Dames, saamgekoma, om de heeren voiks-vertegenwoordigers Van Cauwelaert en Vac rgen de Perre te hcoren ^reken. :r de Hulde brengend a-n hetBelgisch vors'en* paar opende Dr N'iyens de vergadering, :eke- waarna hij onder tcejuichingen, de bèide aurt- sprekers voorslelde r Dr Van de Perre, "de laat- man die bevoegd is «n zaken van handel, iden scheepvaart en nijv'dleid en Dr Frana Van Cauwelaert, de kampèfchter v-n het Viaam-n in sche recht. de Frans Van Cauw.iaert kwam het eerst ,van- a«n de beurt. Zooil van Brabant werd ik [«•in- naar Antwerpen geroepen, zegt spreker, om j het vôor den oorlog met u den Vlaamschen slrijd r» op le voeren. Ik denk aan het leiden van de vier afgeloopen jaren en ru voel ik mij weer hier tarin zo° thuis. ;che Wij verlangen geen almoezen, wij willen vad- de vrijheid om door eigen krachten onze aar- vrijheid op te bouwen. Ien, De Onafhankelijkheid ,pIn beginsel verklaar ik mij bereia de onzij- aakt ^'^heid te laten varen, u't eigen beîang, want de groote mogendherlen hande.en nooit dan uit eigen belang. Wij r/illcn niet zijn politieke satelliet-' n, wij willen ^en politiek van zelf- ç.~. standigheid, geg^ond est op eigen ^ationaal bestaan, onbevooroo ^ geen politiek van afhankelijklie d, van welke groote mogend- heidook. Geen gedwongea, maar Viijwiliige ' e neucraliteit. iten niet Nederland en België Indien er een land is dat politiek met ons ant land verbonden is, wiens lot ean ons ver-bonden is, dan is het Nederland. Geen twee lan^en, die door hunne aardrij skundige t r< ligc-ing, door hun belangfn zoo d.cht bij jwe e''<anc^er zij"- Deze twee kleine landen zijn ^ de sleutel van den vrede van Westelijk fa Europa. epl Er zijn zaken in orde te brengen tusschen Oui cîe twee landen en vooral in 't belang van ven Antwerpen. Eens en voor altijd moet een :ren ei^de gesteld worden aan den druk op onze rui- Scheide. De Schelde, vrij en onbelemmr rd, - r'e zonder te raken aan de territoriale integriteit :h e van Nederland. Taalvraagstuk in België Onze Regeering en Kamers zelf verkla-on" ren, wat d-; grcndslag moet zijn van het Vlaamsche be insel: de vol edige gelijkheid ICIC1 van beide landstalen. De Koning, terugkee-j51 8 rend u î h :t b oedland van den IJzer, ver-" klaart de rechtvaard:gheid van ons beginsel, tot en nu gaat men niet over tôt de toepassing! en~ Op dit u r, na de gelrachte off .-rs, op res" dit uur, hebben v/ij den piicht recht te iC"1 eischen voor ons Vlaamsche volk, De waarheid is, dat de Vlamingen, die na- 4/5 van het Je^er uitmaken, na den vrede Ci®" het eenige volk zouden zijn, die geen iecht e"» van leven hebben. en* En waarom ? omdat er aktivisten zijn ? Ik us" heb onverzoenlijk het aktivism bestreden. Ik van zal niemand dea steen toewerpen maar het T aktivisnie was een verderfelijke politiek, on-ce vereenigbaar met mijn gevoel van eer. e.n» Op dit oocenblii is eene nieuwe taak te "g- vervullen: hetVlaamsche *olk moet zijnrecht en. krijgen en oit niet weigeren. omdat er akti-iets visten geweest zijn. De Walen zijn onze ware tegenstanders niet, maar wel de frans-r"e kiljons uit Brussel, Antwerpen en Gent. hij ,..*** gen De Franskiljons stellen hun voorrechten sch boven de rechten van ons volk. de- Men vaagt ons : 1s het nu de tijd? Kan ule er nog niet gewacht worden? Neen! Het is der een noodzaak. Er is geen ontwikke!ing,geen de stoffeiijke welvaart mogclij*, zoolang het lien volk niet opgeleid en bestuurd wordt in zijn >ral taai, zoolang in het leger de Vlamingen in hun eigen taal niet onderrichî en aangevoerd de worden. de Ik verklaar hier rechtuit : liever verlaat ik °nd de Kamer en aile politiek, dan de last op be- mijn geweten te leggen van een transaktie. Wanneer ons volk zal weten, wat onze be- Vlaamsche jongens is eangedaan in het der leger, dan zal er een ommekeer gebeuren. En ons volk zal weten I ;en Slechts een geval wil ik citeeren : een geestelijke, ziekendrager, gedurende jaren . • f e een voorbeeld van plichtsbetrachting, e over uigie Vlammg, had op de muren aa n geplakt : De Vlarhing* eischen Vervlaar sching der Gentsche rtoogeschool, Vlaaï n sche regimenten enz.Gevatmet8kamerad< i kregen sommigen 2 jaar gevangenisstra anderen 8 maanden. Teruggekomen, , B.-onege (dat is de naam van den zieke e drager) naar de loon^raven teruggekeerd < s stierf voor zijn lard als e n held. , Wij vragen geen verzwakking van Belgi i maar willen in broederlijkheid met de Wal< voor den heropbloei van ons land werke t Vlamingen, vereenigt u! c Vlamingen van Antwerprn, Vlaming< j van geheel Vlaanderen, ver^tnïgt u in et ' machtig Verbond, maakt propagânda vo< r uw gedachten^ blijft konsekwent met u Vlaamsch beginsel, in 't optînbaar en huisi lijk leven, op ùw bureeU en de werkhuize 1 overal; steunt en helpt eikander, overal e ; in al'es. Wij kunnen ges'agen worden, maar w mogen niet versagen. De beste verdedigin is de aan val. Het is het oogenbli .c van li€ ofLnsief. Ik ben be'/eid, om naast andere enr andersdenkenden wederom ten slrijd | te gaan. Thijl Uilenspiegel! Dat boek moet gij, V;?mingen, allen ken nen, Thijl zag zijn va^:r verbranden, nar een etukje van de asbcne, sîak het in ee zakje, gemaakt door zijn moeder. Op zij reizen, wanneer de verleiding kwam, toe klopte op de borst van Thijl de assche va zijn vader. Vîen heeft de jonge vaders van Vlaande ren verbrar.d en vermooid aan den IJzei Laat ons gaan naar den IJzer, een stuk va die aarde op de bor3t diagen en wannee de oogeblikken komen van droefheid e moedelocsheid, dan zulien wij die aard voelen, die ons wedercm opbeuien zal te den strijd. Zal 't Vlaamsch te niet gaan? 't En zal I schreeuwt heel de vergadering (Langdurige ovatiën). Daa»na kwam volksver.egenwocrdige A. Van de J erre aan't woord. S]$reke handelde over de ekonomischebelang< n va; ons land. Ons kleine land stond voor den oorlog il de ee.ste rij van handel en nijverheid, di hadden wij vooral te danken aan de werk kraent van ors voik. Het oogenblik is ni gekomen om weer op te bouwen. Hei ov r gangstij Iperk zal moeilijk wezen. bprtker handeit vcrvolge s over de eko nomische verhoudirgen, de voedselvoor ziening, de scheepvaart ea den handel Krach tig komt hij op vôor de Antwerpsche havcnbelaDgen. Onze vertegenwoordigers op het vredescongies moeten van de Ant werpsche noodwendipheden doordronger zijn. alsmede dat het feit van Antwerpei niet alleen eene nationale, doch tevens eei internationale haven is, zegt spreker. D< koopwaren van Btlgië moeten te Antwerpei gekoncenireerd worden, de waterwegei moeten verbeterd : uitdieping van het ka naal naar Luik, gioot kanaal naar den Rhijn Bthouden wij het Rhijnland niet als ekono-misch achterland en ook EIzi.s-Lothar ngen dan is het uit met den bloei van Antwerpen Be gië moet ook geheel vrij over de vaar-geul van de bchelde kunnen beschikken. Aan de groote mogendheden vragen wij de deur te opensn voor de koopwaren van onî land, onzen handel niet door inkemende rechten te belemmeren. Laten wij allen Vlamingen en Walen, samenwerken vooi den wereldopbloei van het gemeenschappe-lijke vaderiand. Viaamsche Eischen Ten slotte eischt spreker de onmiddellijk* verwezenlijking van de Vlaamsche rechten, Hij herinneit aan de Vlaamsche jongens. gesneuveld aan den IJzer, wat zij te lijden hadden en brengt een roerende hulde aar den kunstenaar Joe Englisch. Wij zulien plukken den oogst van onze Vlaamsche jongens. De zege moet aan onî komen, de Franskiljonsche kaste is haar val nabij. Kasteelheeren uit den Senaat moeten terug naar hun kasteelen! Zij hooren niet bij het volk. (Ovatie). Onder 't zingen van den Vlaamschen Leeuw ging de vergadering uiteen. Hindenburg voorzag de Nederlaag in 1917 . * > ^ - Men kpmt te Berlijn een brief van de maarschalk von Hindenburg te veropenba^ ren, die gericht was aan Wiihelm II en gedagteekend op 27 Juni 1917. Hij verkl^lrde er zonder omwegen in dalj j hij de nederlaag reeds op dit oogenblik vooï' raf zi^r achtte. ^ Siehier wat hij schreef : en- PT^eetrste plicht van het oogenblik is» * net moraal hoog houden, het moet koat v/at kost gebeuren, zonder cat verliczei^ * wij den oorlog. den * Onze bondgenooten ook moeten goed » ondersteund worden, zonder da't vrees iki > dat zij zulien afvallen. * Builen dat zijn er gewichtigc binnen-^ * Iandsche kwestiea op te lossen, die vaii gen » zeer groot belang zijn voor de toekomst* een » 2]|jn vraagstukken der bevoorra-oor » ding, en de ckonornische voorbeieidina uw » voor jen vrecJe J-Jet is te zien of de 9e" » Rijî-skanselier bij rnachte is die vraag- » stukken op te Io3sen. Zij moeten spoe-ii* en » tot oplo3sing komen zooniet zijn wij y> loren. » In het Bnitenland n ken- Km Holland wil zich van den Keizer !n ee" ontmaken lp zijn , toen De korrespond. van de a Daily Express > le van fe Amsterdam mel Jt dat Beriijn en Den . Haag in onderhancelin^en zijn nopens dea lance- _ Keirer, zonder tot eene beslissing te komen. IJzer. Holland na de ontvangst van de nota de» ik van Verbondenen, zou willen dat de keizer zoo jnneer gauw tno'elijk het Hollandsch grondgebied K j" verlaat maar Du tfcnland wil hem ook niel a.-ircle ontvang.-n. '°t De ziel-te van de Keizerin zou slechti komedie zijn; het is een voorwendsel om , . lu t niecelijden van de Verbondenen voor iering. t'e Hohenzollerns op te wekken. De keizer is nasr Holland gevlucht daar xdiger de revo'utie te Spa uitSrak en hij g vaar liep ^reker door zijne soldalen vermoord te worden. n van r» Président Wilson door Koningin log in Wilhelmina uitgenoodigd ld, dit werk- De Koningin van Holland heeft Presi- is nu dent Wilson uitgenoodigd naar Holland te ; ov r- komen, tijdens zijn verblijf in Europa. eko- De « Vindictive » îvoor- indel. 'vtn voorziet dat het oorlogschip <! Vin-psche diclive » en de andere schepen, welke dç ciigers Engelschrn in den grond hebben geboord Ant- mel l16' de havens van Oostende en ongen Zeebrugge te blokkteren in het begin van erpen ' aanstaande jaar weder zulien kunnen gels een worden. De « Vindictive » zal met . De groote vlaggrnparade in de Theems wordea ■erpen ge'eid en voor de Westm'nsterbrug vastge» vegen meerd Iiggen. et ka- i kono- Sciirlkke!ijke Moord ie Eeck8. ki en" pa3toor ^er Parochie vermeord de Donderdag nachl werd te Eecke, de n ons eerw. hîer pasioor De Baere, geboren te lende Lokeren den len Januari 1861 en sedert allen, 1910 alhier pastoor benoemd, in de pastorij i voor door een ellendeling vermoord, appe- De dief-moordenaar was langa den hof der pastorij in huis gedrongen. De pastoor gewekt sprong op en werd door den bandiet met een snijdend voorwerp eenen kap op ellijke het hoofd toegebracht ea vervolgens dood-:hten. gesc'noten. gens, De meid van den eerw. heer pastoor die Iijden aan den moordenaar is ontsnapt, vluchtte le aan langs den hof de straat op en riep om hulp waarop de bewoners die aan de kerk wo-onze nen, ter hulp sr.elden. n ons De moordenaar had middelerwyl de ar val vlucht genomen ; of er iets gestolen is, is oeten nog niet vastgesteld. iet bij Aile hulp voor den eerbiedwaardigen priester was vruchteloos. Bchen Hij was een lijk: het slachtoffer is getrof. fen in het hart door een geweerschot, I Vlérde Jaargang -- Nummer 1283 Prijs : 6 centiemen (Morgenuitgave) Maandag 30 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume