Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1272 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 29 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 23 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6q1sf2nm4c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ons Daderland Belgisch dagblad verschijnende alle dagen der week Voor een «'TTÊïi ... e so RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK Stichters : J. BAECKELANDT en A. Te^ere ; ; ; ; ,* zlv-'.30 VOOR GOD EN VOLK EN LAND °PsteI en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent - ————^ I De BsIgischhe Kwestie I Een oplossing van 't Schelde- vraagstuk [ Prof. J. F. Niermeijer in de «Telegraaf»: Dat de staatsstand der Schelde niet onge-^pwijzigd blijven kan, dit volgt reeds uit net ■ feit, dat ook de staatsstand van België na ■ den vrede oneetwijfeld een andere zal zijn. ■ België wenscht niet lancer een gewaarbor?de ■ ORziidigheid ; het wenscht zichzelf te wezen. Maar zelfs indien België de waarborg zij-.1 n-r neutraliteit wenschte te handhaven. dan ■ nog zou het vredestractaat andere bepahn-Bgen ten opzichte der Schelde dienen te ■bevalten dan het verdrag van 1839. Immers H het is febleken, d«t dit verdrag Nederland Bniet verhinderde, België te berooven van de ■gelegenheid tôt bijs and van de zijde der : %vaarborgers ianes de rScheIde- Nederland Bzelf'kan niet willen, dat het ooit weer de kans loope door zijn regeering gedwongen te worden tôt de eilendige houdirg van B1914, die te voren in zijn eigen volksverte-genwoordigi g scherp was af-rekeurd. • Nooit willen wij w^er zelfs maar den ,C«chijn op ons iaden van lijdelij e m deplich-Htigheid aan tractaatschennis en overwe'di-' iging. Niet al een van België, . cok van Nederland moet de eisch tôt wijziging van Hden staatkundigen oor'ogstoestand der g§Sc'i.elde uitgaan. : Hoe is die toestand te regelen? Men kan Brîerbij aan drie oplossingen dehken : i l. Internationa iseering der Schelde-mon-Hding.■ 2. Verkîaring der Schelde-monding tôt Sgemeenschappclijk Nederlandsch-Belgisch Bgîbied. I 3. Een Nederlandsch-Belgisch bondge-^Boofschap.' Internationaliseewngderbeneden-Schelde Bin dien zin, dat zij in oorlogstijd zou kom an Bin dsnzelfden toestand als de open zee. dat ^■zij dan niemands gebied zou zijn, schijnt ^■onuitvoeib ar. De strook van Neder". na's ^■teriitoriale zee zou dan aan wferszijden Btegen de Schelde teniet nioeten looperi en ^■de rivier zou door iedere oorlogvoerende .J»iK02endheid lot een tooneel van strijd Bmogen gemaakt worden. jB Zoo b'iift us de keus tusschen een BNederlandsch B- gisch Scheldeven'rag of B een alge.neen Nederlandsch-Belgisch ver-9 drag waarin de regeling van den staatsstand ;|»der Schelde slechts een onderdeel vormt. 1 Dit laatste zou het groot voordeel hebben, «?de raacht d: r beide Staten zeer te verster-ken en de kans op onderling geschil in oor-^Hogslijd met meer volkomenh id weg te Bnemen dat een tôt één punt beperkt verdrag Mdcen kan. Het is echter de vraag of r e:gië Bthans nog evenzeer tôt zu k een ver bond ^■bereid be von den zal worden aïs het was in V-Sjaren 1905-1908, tcen dat verbond door de-j|K$leidende Nederlandsche staatslieden is af-^■jewczen, terwijl van Belgi chen kant nie-^Biand minder dan Beernaert daaraan den steun schonk van zijn hcoggezag. ■ Hoe dit zij, het Schelde-vraags'.uk dient in elk geval in dien zin geregeld, dat aan ^België een vrije verbinding tusschen Ant-iverpen en de zee in oorlogstijd gewaai borgd worde, terwijl omgekeerd een aanval cp Antwerpen van uit de zee moet worden tegengegaar. Opper Silezis wil onalhankLlijkzijn !>' Bespreking met Mazaryk geopend Uit Breslau wordt d.d. 20 December ■eiicht : Ds Centrumpers vcn Boven-Silezië pu iceerde op 18 December een eensiui-Bende verkîaring ten gunste van de vorming Bceneronafhankelijkerepubliek Boven-Silezië, ^Bnderwaarborg van Duitschland, Polen en *jdcn Tsjechischen staat. ■ In verband hiermede deelt het te Katto-Hvitz verschijnende Pcolsche blad, de ■«Ga.eta Luaowa» van 20 December mede, v.jjSdf t de aanhangers van dit denkbeeîd reeds Bdrle afgevaardigden naar Praag hebben ge-■^onclen, Om mei Mazaryk le onderhandelen. ■Deze zou hun verklaard hebben, dat de HTsjechen aanspraak maken op zektre dee-HIen van Boven-Silezië, màar dat zij sympa-•*phiek staaa legenover een republiek Boven-^pilezië. Ailes hangt af van de Entente. I Mazaryk zou een kocritr naar Parijs ■gezonden hejjben, om deze kweslie te Bespreken. Straatgavonhten te Berlijn De tweede dag der gevechten. Nog bloediger Tooneelen. Uit Berlijn, hedenmorgen 24 December, om 8 uur hebben bij het slot en de hofstal-len, die door marinesoldaten bezet waren, verbitterde staatsgeveckten plaats gthad. De garde-kavalerie-divisie viel het slot aan en nam de gebouwen ook onder vuur. Even na elf uur trokken de matrozen, op grond van een tôt stand gekomen vergeiijk, af met een verlies van 68 man aan dooden gewonden. Uit Berlijn: De« Berl. Zeitung a. Mittag * schrijft naar aanleiding van de gevechten, die hedenmorg-n bij het paleis en de koninklijke stallen plaats vunden, dat des morgens om 10 uur het geheele paleis, de stallen en de Lustgarlen door artillerie en wel door troepen van het 3de regiment veldartillerie van de garde te Postdam oméingeld waren. Op dat tijdstip werd er op de stallen een hevig miiraiileurvuur ajgegeven. Htt fraaie gebouw heeft reeds aanzienlijk geleden. De geheele voorgevel is totaal stukceschaten. Het paleis wordt voortdurend hevig door artillerie beschoten. Tegen lialf elf werden 200 matrozen naar het hoofdbureel van poli-tie gebracht. De stedelijke commandant Wels wordt, volgens het blad, nog in het gebouw der koninklijke stallen vas'gehou-den.Korten tijd daarna werd het vuren ge-staakt en begonnen de onderhàndelingen tusschen artillerie en matrozen, die een ganstig verloop schijnen te heb" en. Tôt dusverre zijn er 12 dooden. Esn officies! rapport is nog niet bekend gemaakt. Uit Rerlin : Eenige minuten voor elf uur werd uit de hofstailen een afvaardigin? van matrozen met de witte vlag afgevaardigd om met den bevelhebber der troepen te onder-handelen. De onderhàndelingen hadden tôt uitslag, dat enkele minuten over elf de matrozen, eerst man voor man, daarna in kleine troepen, aftro'îken. Nadpt de kapitu'atie had plaats gehad, kon het geschut weer uitrul'ken. Hsrcûiiflici tusschen Giiili en P&ru De consuî-generaal van Peru le Amsterdam deelt het volgende mede : De vervol-ging der Peruvianen duurt in Chili voort en wordt nog steeds heviger, vooral in het département Tarapaca en de provincies Tacua en Auca, die door Chili bezet zijn. De « Urabamba » van de Nationale Peru-viaansche Scheepvaart-Maatschappij is den 22stcn te Caliao aangekomen met meer dan 6 0 gerepatrieerden aan boord, die zich beklagen over alletlei exccssen 'der Chi-leenen.De consu'-generaal van Valparaiso is eveneens aldaar aangekomen en verklaart, dat de wanprestaties te Valparaiso geleid hebben tôt een aanval op het consulaat, dat met steenen gebombardeerd werd. Een groot aantal Peruvianen hebben ons land het gebied van Tacua en Auca verla-ten,teneinde te ontkomen aan de vervolging, waaraan zij waren blootges'eld. De Wape stilstandsvoorwaarden Uz rransene argevaardigden hebben aan de Kommissie van den wapenstilstand, bij de behandeling van de ekonomische kwes-ties, de lever ng geëischt van cokes aan ce hoogovens van Elzas-Lotharingen en omge-ving.Per maand moeten 335,000 Ion afgestaan worden. De mijnen aan de rechter Rijnoevers moet?n per maand 15,OOD ton steenkolen leveren aan dé bezetringstroepen.Ook moet Duitschland maandjeluks 9,000 ton manga-nesium, of 1,125,000 ton erts leveren. De verzendingen moeten dadelijk aanvangen en voortduren tôt nader bericht. Ook wordt toezicht gevergd over een fabriek die voorname bestehingen had voor bewerkte produkten, rpijn-, elektrisch- en spoorwegmateriaal. Binnen de acht dagen moeten, op bedrei-ging rpet dwang, die bepalingen aanvaard worden. De Duitschers hebben er zich toe ver-bonden die vragen te bespreken en hebben de dwaasheid begaan « wederkeerigheid » te gewagen. De Prànsche generaal Mercier nncrpmprkf dat ppn dprafliilr nnfiArnnrrl In het Buitenland Een gedenkteeken voor Wright j in Frankrijk Uit Londen : De bijzondere correspondent van de «Times» te Le Mans was in de gelegenheid, de schetsteekening te bezich-tigen van het Wright-gedenkteeken, waar-van de eerste steen gelegd is op de Place des Jacobins. Het monument zal binnen twee jaar vol-tooid zijn en mag gerangschikt worden onder de allerschoonste van Europa. In aile bij -zonderheden strookt het met de beste over-lev<ringen van de Fransche kunst. Het 36 voet hooge standbeeld komt te s'aan op een breed voetstuk, waarvan het midden een gigantischen rotspunt draagt, de toppen der wereld symboliseerend. Dicht bij den top ziet men de gedaante van een man, die, met het gelaat naar het plein gewend, nog hoof er poogt te klimmen. Zijn trekken zullen die van den uitvinder van het moderne vliegtuig zijn. Op het voetstuk staat een inscriptie, ontleend aan een gedicht van Victor Hugo. De Kerstwensch van koning George. Reuter meldt op 24 December uit Londen : De koning heeft aan leger, vloot en luchtwapen een harlelijke Kerstwensch gezonden, waarin hij bijzondere groeten ze.ndt aan de verminkten, zier.en en gewonden. Ook de hooggeplaatste chefs van leger en vloot wisselden lelegrammen. ^ * * « Parijs. — De minister-president van Spanje, Rcmanones, is naar Spanje terug-gekeerd, na een bezoek te hebben gebracht aan Reittfë., Prins Lvof en Kokovtzof te Parijs Havas meldt uit Parijs : Prins Lvof, de voormalige président van de Russische republiek, is Zaterdagavond te Parijs aangekomen. Zoudagrpiddig nam hij deel aan een gewichtigé^conferentie, waarbij de Rus-sische gezant te Parijs en verschillende andere Russen aanwezig waren, die met het voormalig staatshoofd naar Frankrijk zijn gekomen. Deze conferentie eindigde pas vrij laat in den avond. Verder is de voormalige Russische premier en gewezen-minisler van Financiën Kokovtzof, vergezeld door zijn vrouw, Zonda avond met een zending te Parijs aangekomen. Président Wilson in Zwitserland Président Wilson zalZaterdag in Zwitserland aankomen. Hij zal Geneve en Berne bezoeken en vervolgens zijne reis naar Italie voortzetten. * •* * New-York. — Page, de Amerikaansche gezant, is le Pinehurst, in Noord Carolina, overleden. * * * De goederen van de Russische kroon die aan^eslagen werden zouden de som van 900,000,000 mark hebben opgebracht. * * * De volgende Duitsche genèraals zijn op pensioen gesteld : von der Marwilz, bevelhebber van hèt 5e leger; Bodmer, bevelhebber der Beiersche troepen ; Kraft von Delrnensingen en de admiraals Heppes, opvol_,er van den admiraal Scheer aan het hoofd der hooge zeevloot en Bachmann. De Yougo-SIavisçhe staa* Uit Âiram: Een gedele^eerde van de Montenegrijn-sche ikaeptsjina. heeft gisteren in Brlgrari^fc formeel kennis gegeven van d van Monténégro met Servie Verliezen ■ - hebben reeds de ;erIic26Yi van Dui^i:hland en Franxrijk afgî-kondigd. Nu vernei îen wij uit officieele bron, namelijk uit de Russische legatie in Spanf? de vol- ^ gende verliescijfers. Dooden : 1,700.090; ongeneesbaren ï î 1.400.000; gekwetsten 3.500.000; gevan- j genen : 2.5CO.f 00; in 't geheel 9.100,000. î Genève huldigt Ador Hayas meldt uit Genève : Na de zege-vierende ontvangst, welke Genève Zaterdag aan den nieuwen président van den Zwit-serschen Statenbond bereid heeft, had een groote volksvergadering plaats iri het ver-kiezingsgebouw, Gignoux, président van den ^taafcsraad, en tal van Geneveesche autoriteiten, namen het woord, Ador ant-woordde in een welsprekende rede, waarin hij, na het volk van Geniève en zijn ma-gistraten voor de hem bewrzen eerbedankt te hebben, de dageraad begroette van een nieuwen tijd, van de ove,winning van recht en gerechtigheid. Het verblijf van den Duitschen Keizer Amerongen, 24 December. De onge-sleldheid van den Duitschen gewezen keizer en de gewezen keizerin duurt nog steeds voort, beiden moeten nog het bed houden. De toestand is echter wel vooruit--gaande. Men beweert, dat dé ziekle een lichte aanval van de Spaansche griep zou zijn ; een andere meening is echter, dat de reactie is ingetred n en beider zenuwgestel geschokt is. Omirent het geneeskundig advies kunnen ze fs de hu sgenooten niets mededeelen. De keizer moet echter wel in zich zelf gekeerd zijn. Dreigbrief aan de Koningin van Nederland. Eenige dagen geleden ontving de particu-lière sekretaris der Koaingin een bïief van den volgenden inheui : « Aïs de Duitsche keizer over acht dagen het land niet verlaten heeft, wordt er aan-slag op uw levsn gepleegd. » Het briefje dat gericht was aan de koningin bestond uit een gewone enveloppe en een vrij ordinair velletje postpapier. Het schrift was slecht en de inhoud was niet on-derteekend.De eenige aanwijzing was, dat de brief, volgens den poststempel, te Ams'.erdam op de post was gedaan. De teimijn van acht dagen zou met Kerstm s overschreden zijn. De brief werd gefotografeerd en a le kom-missarissen en afdeelin schefs van politie te Amsterdam kregen gisteren een fotografie. De zaak wordt zeer geheimgehouden. Naluurlijk is er niet het mitiste spoor. Spariacus en de onafhankelijken Uit Berlijn : De Spartacus-groep eischt van hst bestuur der onafhankelijken, dat het 1 uiterlijk tegen einde December een partijdag < bijeen roept, die tôt de volkomen afschei- ] ding van de onafhankelijken van de mecr-derheidssocialisten en tôt de uittreding der volksgemachtigien en ministers uit de regeering moet leiden. Tegelijk wordt den volks- < gevoimachtigde Barth ieder ve.der vertreu- 1 wen ontzegd en van zijn politiek en persoon- -lijk optreden ten strengste veroordeeld. 1 Tegelijk roept ook de Spartacus-bond een | rijksconferentie op, die den 30en December moet beginnen. ; Amerzka's hulde aan gèneraals. Havas meldt uit Parijs : Generaal Pershing heeft de médaillé voor « Disiinguishes ser- i vices », wegens aan het Amerikaansche expeditiekoips verleende diensten, uitge-reikt aan de generaals Castelnau, Franchet d'Esperay, Fayoîle, Maistre, Hirschauer, « Gourand, Dégoutté, Roissondi, Mangin, ] Gérard, Berthelot, Guillaumat Humbert, Weygand en Puat. Een Braziliaansche militaire missie. ^ Havas meldt uit Rio de Janeiro : De < 3raziliaansche Kamer heeft met 90 tegen 12 stemmen het wetsontwerp gcedgekeurd, 1 vaarbij de regeering gemachtigd wordt een niiitaire missie naar Frankrijk te,zenden. ^ereeniging van Bessarabië met ' Roemenië J Reuter meldt uit Jassy : De Bessara-3ische vergadering, die onder voorbehoud ïan een u tgebieide autonomie gestemd l»eft voor de vereeniging van Bessarabië j5 Roemenië, heeft thans zonder voor-jehiôVd gestemd voor een definitieve unie, v n ae overtuiging, dat in groot-Roenfenië ïen zuVer democratische regime voor de oekoms^ verzekerd zijn. Bern. Te Tsjernowitz heeft een nationa-i! 'I5srcngre8 plaats gehad, waaraan Roe-6c-:îïscfxe, Poolsche en Duitsche vertegen-tf'cordi^rs deelnamen. Met algemeene lemm.?>i werd een motie ten gunste van ansluiting der Boekowina bij Roemenië s angenomen. - i IH BELGIE Socialisiisch Konires te In het kongres te Brussel door de afgevaardigden der soc. groepen gehouden keurde de deelname der socialisten aan de regeering goed. iVlinister Wauters deed een oproep cp aller medewerking voor hetgeen betreft voedinç;szorg. Aanhangers der nroep Jacqmoîl^ onJe»-* , braken dikwijls en wenschen dat de burgerij alleen de oorlogslasten drage. Senator Lekeu sprak voor eene samen-komst van het socialistisch kongres, onm;d-dehijk na de eerste welgevende verkiezing. Dan zou men uitspraak doen over het vraag-stuk der voîkomene onafhankelijkheid van c)en werkersstand in de veroveiing van het bewind. Dan kwam de verkîaring van Van der Velde nopens de aanhechtingsplannen der regeering. Die. bestaan in geenen deelej M. Van der Velde zou in de regeering geen plaats genomen hebben, mjesten die plan« nen hebben bestaan. M. Jacqmotte stelde vast, dat nog geen enkele voorafgaande voorwaarde tôt de intrede van socialisten in de regeering vervuld was; hij gelooft niet dat zes katho-hjeken en diie libcialen aan de staatsweik-lieden zullen toeîaten in staking te gaan. Nu, het recht van vereeniging is vo gens hun niets zonder het stakingsrecht. Hij vraagt waar het wetsontwerp to* belàsting der oorlogswinsten blijft en beknibbrlt het wetsontwerp op de huispachten. Wij -hebben belarg bij de hervorming van den klassenstrijd ; de Russische en Duitsche revoluties bereidden den weg voor de sociale revolutie. Minisler Vandervelde gaf een overzicht van d binnenlandsche en de internationale politiek en besloot tôt bijtreding ^an het program der regeering van eendracht. Minister Loucheur naar Brussel. Ds bladen melden, dat de Fransche minister van Handel, Loucheur, uit Duitschland is teruggekeerd en vandaar te Brussel verwacht wordt, waar hij een conferentie zal hebben met de Belgische ministers. De reis van Poincaré door België. De Provinciale Raad van Henegouwen heeft besloten, Poincaré uit te noodigen, ook Bergen aan te doen op zijn reis door België in Maart a. s. Voor het herstel van België Minister Jaspar heeft Iast gegeven te onderhandelen be reffende den onmiddel-lijken aar koop door Belgie vari al wat de Amerikaansche legers hier kunnen achter» laten : wagons, rai.s, staties, autobussen, grondstoffen. De enderhandelingea hebben een goeden aflcop gehad. Eene heldin van den IJzer. Mad. w^d. Tack, van Nieuwkapelle, 88 jaar oud, die bij hare kinderen te Brussel is teruggeke rd, heeft het bezoek ontvangen van onzen Koning en onze Vorstin en verscheidene Belgische en Fransche opper-officieren voor haar heldhaftig gedrag en hare toewijding. De 83-jarige dame is gedurende arie jaren oorlog te midden onzer soldaten in voile vuurlijn, bij Diksmuide gcbleven, waar zij de niettegenstaande haren hoogen ouder-dom gedurig de solda'en moed in sprak en de gekwetsten verzorgde. Koning Aibert heeft aan de heldin de Leopoldsorde verleend. * * * Koning Aibert zal in de maand Januari Hasselt met een bezoek vereeren. Zijne Majesteit zal bij die gelegenheid ook de Kempische koolmijnen bezoeken. * * * De prinsen Lcopold en Karel en de prin-ses Maiie-Joséhebben Dinsdag Brussel verlaten om te De Panne de Koningin te vervoegen. * * * Président Wilson zal naar België komen ; te Dinant en Mechelen zal men enkele fabrieken voor die gelegenheid aan den gang irachten te zetten. Belgische Geldmacht Dinsdag 24 December bedroegen de in-schrijvingen op de Belgische schatkistbon» I milliard 600 miliioes. : Vierde Jaargang -- Nummer 1282 'rljs : 6 centâemen (Morgenuitgave) Zondag 29 Decamber 1913

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume