Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1447 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 28 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 21 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bg2h709c75/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ons Vaderland Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week Voor .en SST. . . . 6 f, 50 RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere ; ; ; ; ; ; ; ; II*]50 VOOR GOD EN VOLK EN LAND Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent OP OE SLAGVELDEN VAN DEN YZER (6de vervolg) De Panne, 11 December. ! De Duitsche doodenstad te Houthulsl 'P< zal bewaard kunnen blijven. Een grondig< ■ verwoesting heeft het Belgische geschul ■ hier met aansericht. Het a kolossale » I monument in béton, dat nu reeds op de ■ (lank ht, zal natuurluk verdwiinen. Hrt ligl P trouwens in de bedoeling der Belgische ■ autoriteiten, al de gedenkteekens tôt ver- ■ heerlijking der gevallen « Helden » op te 1 ruimen. De begraven Duitschers zollen ae ■ Belgische gastvrijheid blijven genietcn, maar 2 zich tevreden moeten stellen met een K bescheiden houten kruisj'e. 1 , De militaire begraafplaats te Houthu'st is ■ feilelijk een uitbrciding van het bestaande I kerkhof. De Duitschers hadden er een tuin ■ van gemaakt, die daar in z n zomerkieed ■ ivfl sîil en stemmingvol liggen moest aan ■ den rand van het «unheimische» bosch. f Een nôg grooter Ouitsch soldatenkerkhof K is er te Pas-chendaele, en Britsche begraaf-m plaatsen riiden we hier 00 : ieder oogenbluc ■ yoorbij. Zij zijn van verre al te zien en te 9 herkennen fioor hun witgeverf e kruisjes. I Ongeveer tweeduizend driehonderd Belgen H liggen tussciien de Panne en Adinkerke ■ begraven. Ondanks h t vergevorderde sei-Bzocn ziin vele graven oveivloedig met bloe- ■ m-n getooid. Atgevaardigden der Bru?sel- ■ sche peis, die dezer dagen een bezoek hier BWachten, leg'.en er, uit naam van den S Belgischen Journalistenkring. een enorme B krans neer. Hier liggen generaal Jacquet en PauL Ren- ■ kin, de zoon van den minister van Spoor-Bwegen, begraven. Een vierhonderdtal Engel-Bschen en Franschen rusten in een aparté ■ afdeeling, waar ook enkele zondedmge graf- ■ leekens de tombe van een arpien Senegalees Haanduiden. Terwijl ik het toch over kerkhoven heb î ■ in Mechelen hebben de Duitschers een ■ soldatenbegraafplaats aangelegd, midden in ■ de stad. ■ Als ge in een lrein van Brussel naar ■ Antwerpen zit, dan rijdt ge er vlak voor nj. ■ Op ieder g af staat een miniscuul boompje ■ met een zerkje er tegenaan. De Mechesche ■ gemeenteraad heeft reeds b^sloten, dit ■ Eerkhof op te iuimen. Al de lijken zullen S naar de stedelijke begraafplaats worden Bovergekracht. H Op de slagvelden aan dc.i Yser zijn nog ■ duizenden cenzarce grav n te \inden. Langs v de wegen, in de tu.nen, der stukgeschoten <ïl huizen, midden in het veld ontdekt ge nog sîokjes in den verm van een kruisje aan B^eikaar gebonden. met een meestal door het ■roest reeds hallweggewieea helm er op. KWeinige van deze verlaten graven vcrmel-H'ien nog een naam. « Vermist » ,.... OP WEG NAAR YPEREN I Ce lange kale wegen achter het oude BYserfront liggen thans eenzaam en in een ■"groote vreemde stilte, die slechts het zachte - ru;schen van den regen stoort. Overal ziet ge nog de kampemenlen der HBritten: lan-re lage barakken met dakpannan in khaki-11 *ur. Volkomenverlaten zi.n ze rog •'niet. Het Engelsche oppercommando heeft ■ Lier nog enkele afdeelingen achtergelaten, ■ de met de opruiming van het slagvtld be-Hia^t zijn. Met bijzondere zorg wordt het ■koper van de ledige granaathuizen ingeza-Htneld.I Door het Be'gische oppercornmando zijn B^c U'1 Nederland terugge<eerde geïnter-^■îeerden voor d;t karweitje aangeduid. Hisr ■n daar ziet ge er reeds cen, in zijn voôr-^■istorische plunje, langs de wegen dolen. MMaar dat zal dan.wel een inbooiling van * efeze streek zijn. I Al de banen hier zijn nog gelooid met de terkleurde lomoen vanhaar « camouflage ». ■De boome i had men door een muur van Hriet of bakhout aan elkaar verbonden, en Bdwars over den weg hebben, van vijftig tôt Bvijftig meter, banderollcs van grotnnetwerk ■gehaDg'n. t — E-i nuakle dàt de wegen onzichtbaar ■vcor de vliegers? zoo vroegen we een onzer ■aviateurs. — Zoo goed als volkomen, tenminste ■ toch onder de'meest in deze streken heer-Ischende atmosferische omstand;gheden. ■ —- Ik zou gezegd hebben, dat ju:st door lai dien rommel de wegen nog béter te her-j kennen zijn van uit de hoogte. [ — U zoudt zich vergissen, verzekerde lonze vlieger. Over de aarde hangt, van uit groote hoogte gezien, schier altijd een licl nevel, en de « camouflage », zooals u ( hier ziet — en zooals ook de vijand ht t toepaste — doet boomen en banen in dez 5 nevel als wègsmelten, en van het autov< t keer merk je weinig of niets. [ YPEREN t Aïs ge op de « Groote Markt» van Yper ' om u heen kijkt, dan ziet ge in 't Noord als in 't Zuiden en in 't Oosten als in 'tW< ; ten, den griizen hemeLotpel op de aar : staan!... Schuin en strak spant de felle wind i 1 zee over den onmete ijken puinhoop, griize kille draden van den regen. 5 Hier, evenals te Nieuwpoort, staat i 5 plattegrond der stad nog op de vlakte afg f teekend. De B<itten hebben de straten vr 1 gemaakt, en op aile hoeken zelfs boxdj 1 met den naam er op geplaatst! Maar v, . geen enkel huis is zelfs maar een stuk mu 1er hoogte van een étage overeind geblevt: Ik heb over een eventueele « restauratie van de Lakenhallen houren praten!... Een broie van het Belfort staat er no somber, m-'ssief, geweldig, met één d vier toienspitsen nog als een arm, hoog < dreigend in de lue it. Een Iap van den voo gevel heeft de Be'gisc'ne genie nog doi middel van balken en spanten recht kunn-houden. Dat is ailes. En vlak daaracht verrijst nog een brok van het hoogkoor d Sint Martinuskerk^grijs en bonkig, als i de rots gehouwen. Méér d ent er van Yperen niet over blijven : maar zôô moet men \ bewarei Het forum te Rome, de Acropolis l Athène hebben geen indrukvvekkend ruïnen. Laat ïnen drze glorieuse overbln selen slechts aacraken vocr zooveel h noodig is, ze te consolideeren ; laat men < dan een hek omheen p'aatsen en ze.bewarc als het hart van het nieuwe Yperen, d. weldra uit dezen a chhoop veirijzen zal.. De kathedraal te Reims ze'f zal niet e« zoo overweldiger-de en onbarmhartige g( tuige zijn vocr aile nageslachten van c Teutoonsche barbaarschheid, waaiin t den aanvang der twintigste eeuw het mael tige Duitsche rijk ten onder is gegaan. Yperen wordt nog bewaakt door ee Britsche troepenafdeeling, die hoofdzakeli uit Chineezen bestaat. Het bruinge! gelaat, d!ep in hun kraag wèggedokei zwi gzaam en kouwelijk.p^oeteren de Zcne der Zon door de giijze modder en piekere zeker over de wonderwerken van de Wei tersche beschaving We keeren naar ons hoofdkwartier in c Panne terug. Onze tocht is afgeloopen. 1 voel geen kracht meer om me le verbazei noch om te ergeren. Mijn geest is overve zadigd van gruwel en miserie. Mijn woorde zijn 6p, en een onbeschrijflijke melancKoli d îalt langzaam en ^waar, als 'n zwart bezinl sel, in m'n hersenen. Is'tleven nog hetleven waard? Zullc wij nog ooit weer de zon zien gloren in de blauwen hemelP Keert ooit nog h< geluk op aarde weer? Regen en storm sloopen snel 't grandioo vervaarlijk de'cor van de ontzettendetragedi d.e hier werd afgespeeld. De acteurs zij verdwenen. Of heengegaan naar hc Oosttn in zegevierenden opmarsch. Of.... achtTgebieven in de hospitalen, als mer schelijtce wrakken. Of te rusten geleg< — een voet of drie, vier diep in deze mod der, de meesten met slechis hun kapotja als lijkwade en als kist, — tôt aan hc einde der dagen... De zon is ondergegaan, de regen heel opgehouden en de wind vaagt het zwer schoon. Nog een half uur en de fterren hemel zal als een zwart-fluvveelen baarklee» liggen, stil en strak gespreid over dit rij! van den Dood. Het ijszo.k van den koninq m Italie aan Fmkiijl Uit Parijs, op 23 December. — In' dei I h p van zijn bezoek aan de legers, heeft d< koning van Italie persoonlijk het kruis vai verdienste overhand'.gd aan maarschal Pétain en aan de generaals Maitre ! Guillaumat. De koning van Italie en de pri. van Piémont zijn naar Italie teruggekeen over Dyon. Wilson naar Engeland 'te Geen Meeningsverschillen lie ar f Reuter (Part.) meldt uit Londen : D« parlementaire briefwisselaar van de « Dailj News » schriift : De schikkingen voor de international* vredesconferentie te Parijs zijn veranderc ten gevolge van Wilson's plotseling cpge-n komen voornemen Engeland te bezoeken en Dit uitstel in de beraadsla?in?en der geai "J" Iieerden was niet voorzien, en hoe welkon dc-ze vervroegde gelegenheid om den président te begroeten ook voor Ençeland zijr moge, het kan niet ontkend wordfn, dat hei bezoek, onder deze omstandif heden afge-T legd, klaarb ijkelijk een bijzondere betee-kenis heeft in dit stadium der voor'oopigc besprekingen tusschen de voorneamste ver-lJ" egenwoordigers der verbondenen. es In d n loop der laatste twee dagen heef m men, in politieke pesprekken, uit he! bezoel ur van den président afgeleid, dat zekere mee-ningsverschillen bestonden tusschen de * Vereenigde Staten en Engeland, en ei wordt op gezinspeeld, dat er moeilijkheden ?» brstaan met betrekkirg tôt de vrijheid dei "r zee. n Wij kunnen op goeden grond mededee-r" len, dat deze gevoîg'rekkingen volkomen )r onju'st zijn. Integendeel : Wilson's plotse-n ling bezoek houdt geenszins verband met îr verschil in de inzichten der Ver<enigde ;.r Staten en Engeland, doch zal beide landen 11 veeleer nauwer vere<*nigen tegenover zekere voorloopige moeiiij <heden die elders gere-e zen zijn, en dienen opgelost te worden. u e • • • r f- " Londen,23Dec.: De stad Londen zal pre-sident Wilscn op den Tweeden Kerstdag -r cen koninklijke ontvangst bereiden. De n vlaggemasten, omwondcn met karmijnrood doek, en eindigend in vergulde spi^sen, zullen gelijken op die van de Kronings-n feesten. De président rijdt door een laan van versierde Venetiaansche masten met e wapperende wimpels, hetgeen bij gunstig ij weder een wonderfraai scl.ouwspel zal op-t* leveren. De président en mevrouw Wilson dinee-n renDo derda?avond op Buck'ngham Palace k met de koninklijke familie. Vrijdagmorgen e begeeft Wilson zich naar, Downingstreet, i» waar hij met Lloyd George en andere Ieden n der regeering over de vredeskwestie zal n confereeren. J- Op den avond van dien dag geeft de koning ter eere van den président een staatsie-e banketen Zaterdag zal Wilson een bezoek t brengen aan Guildhall, waar hij van de stad '» een adres in een r ouden doos in ontvangst r" zal nemen. Daarna heeft cr een lunch op n Mansion House plaats met den Lord e Mayor. Zaterdagavond biedt de regeering den hoogen gast een uitgezocht diner aan op n Lancastre House, waarna Wilson zich naar n Carlisle begeeft, waar zijn vooroua'ers leef-ît den. Zondag reist hij van Carlisle naar Manchester, waar hij Maandag het eerebur-3 gerschap in ontvangst zal nemen, om vervol-e gens naar Londen terug te keeren en van n daar Dinsdag weder naar Frankrijk over te t steken. j Di) Vsrkiezingsn i,i Engeland. t c Uit Londen : De Eng lsche u.iiversiteiten " blijven nog steeds coalitie-vertegenwocrdi-^ gers in het parlement kiezen. De Londen-c sche univérsiteit heeft sir Philip Magnus met 10.220 stemmen herkozen. De welbekende Fabian-socialist Sid.ey Webb, candidaat " vai de Labour Parly, kreeg het merkwaar-dig aantal van 214! stemmen, drie andere onafhankelijke candidaten kregen ieder onder de 1000 stemmen. ^ Reuter meldt uit Londen : Finer, minister van onderwijs, en sir Martin, coaitie-unionist, zijn gekozen voor de vereenigde î En?eische universiteit. Sir Phil p Magnus, ; coalitie-unionist, is voor de Londen sche î universiteit gekozen en heeft den bekenden c arbeiderscandidaat Sydney Webb met 2810 i tegen 2141 stemmen verslagen. Een Sinn s Fe ncandidaatver? loeg den nationalistischen i candidaat voor de nationale-universiteit met 1644 tegtn 813 stemmen. Overgangsperiode in Engeland Churchill ovôr de ooriogs produktia Reuter meidt op 22 Dec. uit Londen : s In een gisteren gehouden redevoerin r voor veitegenwoordigers van den handel betreffende de raaatregelen welke door he , ministerie van munitie zijn genomen door d> j overbrenging van de industrie van oorlogs op vredesvoet te vergemakkelijken, zeid miniater Churchill o. a., dat de bezwarei ^ minder groot bleken te zijn dan zij aanvan kelijk leken. « Wij hadden toen de wapenstilstand ge sloten werd, juist een geheele reeks rereed uitvindingen van doodelijken aard, die ge. bruikt zouden worden in den veldlocht «vai 1919, als dat noodig ;eweest war<», zoeda ona munitie-departement in volien gang was De voorracien materiaal van allerlei aard te waarde van bijna duizend millioen pon< sterling, die bijna iederen tak van handel il den lande be'reffen, komen nu geherl en a ter beschikking. Dit ortzaglijk teveel aai voorraden zou een voorbeeld van « dum ping » kunnen opleveren, zooa's de econo mische geschiedenis ernooiteen kent. Gedurende Octob r 1.1. was de gemid delde productie van gevulcîe g ar.atej 47.000 ton per week. Tegen het einde vai dit jaar zullen bijna 230.000 personen d< munitiefabriek verlaten hebben. Zij al'ei vinden snel ander werk en binnen enkeh maanden zullen de grocte industrieën weei als vroeger kunnen werken. » Wilsni's vsrfcl jf iii Fra kr jk Reuter meldt i)it Londen : Uit Parijs wordt d.d. 23 December gemeld : Wilior en zijn echtgenoote ontloopen de menigte, die gewconlijk aan.de voorzijde van het Pa-leis van Murât staat te waenten, door we§ le slippen door den beroemden ouden tuin, Voor de eerste maal gedurende zijn verblijl en daar het slechte weder hem belette zijn gewone golfpartij te spelen, maakte de pie-sident met zijne vrouw een wandeling van een ui r langs de boulevards en door de winkelwijk. Zij deden hier en daar inkoo-pen en werden over het algemeen niet her-kend.Wilson verlaat Parijs op eersten Kerstdag, om een bezoek te gaan brengen aan de Amerikaansche troepen. Hij komt om 7 uui des morgens te Chaumont aan, en reist van daar per auto naar Langres, waar hij de troepen zal inspectçeren. Daarna luncht hij in het hoofdkwartier. Des middags keert hij naar Chaumont terug, van waar hij om 4 uur weder naar Parijs vrtrekt, De presi Jent zal door Me-vrouw Wilson vergezeld zijn, De président heeft talrijke petities.van Amerikaansche Katholieken, wasronder verscheid: ne bisechoppen, ontvangen, waar-in zij a aandac t wordt gevestigd op de Ier-sche kwestie en het verlangen wordt te kennen gegeven, dat hij zal helpen om haar op te .'ossen. Hevige straatgevechteo le Berlijn UitBerlijn : B.j het slot en de hofstallen, die door marinesoldaten bezet waren, hebben verbitierde siraalgevechten pJaatâ ge-had.De ga^de-cavalerie-divisie viel het slot aan en nam de gebouwen ook onder vuur. fen sloîte trokken de maîrozen, < p grond van e<n toi stand gtkomen vergelijk, af met een ver ies van 68 man aan dooa'en en gewondtn. Berlijn, 23 De c. — Teiwij! heden avond, in verbar d met het aanstaande K-rstfecst, geweldige menschenmassa's zich in de stralen verdringen, worden weder ernstige onîusten voorbereid, welke een bloedig karakter dreigen aan te nemen. # * • Het Slotplein en de gebouwen der keizer-lij':e staljen zijn het tooneel der onlusten. Matrozen, blijkbaar aanhangers van den Spartacusbond, bedienen daar verscheidene imchie.igeweren, waarmede ieeds Ferhaal-delijk gcsc oteii is. De gehee'e omgeving is militair afgezet en zells personen met l.aai-ten van de politie worde.i terug ewezen. Het verloop van dien nieuwen opsland, welks oorsprong en doel nog onbekend zijn, is nog niet te overzien, Naar verluidt zouden Liebknechl en andere Spartacusleiders zich weer bij de op9tandelingen bevinden. Ds Vercnigds S'aîen van DuilscSiiaid De « Telepraaf » schrijft : De « Dresdener Anzeiger » kondigt een , zeer belangwekkend arlikel van een hoog-geplaatst Rijnlandsch ambten"ar af.die ee» [ nieuwe indeeling vanDuitschland enDuitsch-; Oostenrijk verlan^t; zeven republieken naar _ het voorbeeld van de Vereenigde Staten 3 Amerika, en wel op den volgenden grond-î1°) Bover.-Saksen, bestaande uit GrooU Saksen met Thunngen en de regeeringsdis* . tricten Erfurt en Merseburg, of Maarden-burg en Anhalt en Duitsch-Bo'iemen (dat [ e^encens Elbeland is). Hoofdstad Dres-x den. t 2°) Beneden-Saksen, bestaande Hanno-ver-i. ippe, Brunswij'ç, Oldenburg, Bremen, Hamburg, Sleeswijk-Hohtêin en Lubeck; j hoofdslad: Hannover. l 3°) Het geheele Rijnland, dat, aanslui-j tend aan Zwitserlar.d, uit Baden, den Elzas, j den Paltz, Rijn-Hessen, de Rijrprovincic, . Hessen-Nassau en Wes'fdlen zal samen-. gesteld worden, en een kultureel evenwicht zal vermen tegen het Duitsche Oosîen. Hoofdstad : Koblenz. { 4° Zwaben, bestaande uit Wurtemberg met Hohenzo lern (als Neckailand) fLofd-, stad : Stuttgait. { 5°) Beie;en, als Donau!and. Hoofdstad: , Munchen. 6°) Duitsch-^ostenrijk m-t Stiermarken, Karinthië en Tirol (aies Alpen- en Donau-land). Hoofdstad: Wéenen. 7°) Brandenburg, Pruis^n, M cklenburg, Pommeren, Posen en Silezië (als Oder-land). Hooldstad : Berlijn. le puif.n van Wilsoi In den Amer!kaanschen Senaat venlaarde Lodge over het voornemen lot stichiing van een vollcerenbond, dat nog geen enkel plan geopperd was, helwelk geen geschiilen in het ieven zou roepen. De viijheid der Zee was een tweede moeilijk op te lossen kwestie. Als bcwijs hiervoor herinnerde hij aan d - « vreemde houding » van vice-adm?raal Badger, den voorzitter van het uilvoerend komiteit van het marine-departement der Vereenigde Staten, die verlangde, dat de Amerikaansche vloot in 1925 gèlijkwaardig zou zijn aan elke andere vloot. Lodge geloofde riet, dat Badger's programma noccjlzake'ijk was. Indien — aldus voegde hij eraan toe — vrijheid der zee be« teekent afsland doen van het recht van blokkade, zullen de Vereenigde Staîen aar-zelen eenwapen ui» de hand te geven, dat voor hun eigen veiligheid noodzakclijk is. Hij kon zich ook r.iet voorsteilen, dat Engeland afsland zou doen van het recht van blokkade. Spreker wees verder op de waardeloos-heid van Duische b( lof ten en verklaade, dat waarborgen gegeven moesten worden voor een goede na'toin ng der vredesvoor-waarden, terwijl ook ce Vereenigde Staten hun aandeel van de s hadeloosstelling moeten hebben. De Duitsche kolonies mochten volgent Lodgc in geen «cval t^ruggeseven worden. n De V0lkcrer>b0i3d Volfens de «Matin de Paris» is di volke-renbond bijna onvermijdelijk. Het samenstellen van diep bond zal in drie phrasen geschieden. Eerst moeten de landen zich akkoord ste'l:n over : het recht van ieder Volk zijn eigen lot le beschikken ; het verminderen der bewapen:ngen en de verplichting zich te onderwerpen aan een scheidsgerecht. Die voorwaarden moeten in het vqorloo-pig vredesverdrag bepaald worden. Dan zal men die beslissingen aan Duitschland moeten laten kennen e » eisclien dat ze aanvaârd worden te zeifder tijd met de andere artikelm van het verdrag. Later zal men dan aan Du tichland laten weten hoe men ze in praktiji». ^.al Lrengen. Het verdrag geteekeçid zal er overgegaan worden lot het derde deel : het regelen der betrek-kingen tusschen de verschiilende landen. Op deze konferentie zullen dan Qok de afgevaardigden der onzijoige"'staten toege-latcn woideii. Men zal ei onderzoeken of de tci.e of andere r.alie moet toegelalen worden n d :n bond. Duits-hland zal op gelijken voet met de andere landen toegelalen worden nadat het zijne schulden betaald heeft. Uitspraak legen den keizer en zijne mede-plichtigcn zal eerst moeten gedaan zijn. Vlérde Jaargang -- Nummer 1281 Prijs s 6 centiemen (Morgenuitgave) Zaterdag 28 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume