Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

2284 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 26 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xp6tx3642p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONS VADERLAND uCX^V7A;jr«.Eo»uA,. Belgisch dagblad verschij, jade op al de dagen der week . ,1, I..... ' ''rr — " . ABOKN£MENTBN - [* meuiiil B<>IgU> <.uO Frasikrijfe S.<M) Sn^olaiuMIolIaiid 3.01) [* t l'tlll.vil t' • <A »©0 » > sr H.fM) ftiu ... ^.<-ÎSÉ-ïj v? s « Bsï» VadtTlland » 17, **Me »le VI»*, Calai» Eeehf d&opf vrij en vrânk voor Qoé en volk en land REDACTIE8TUKKKNi NIEUW8 TK ZCNOEN HUE MORTST A ? CM RUE CHAiSTil.LY 73 CALAI» ABOi\rVBME^TSIMIUZBW VOOli SOLDAÏKW week C? da&Cfi) 0«w5 DEZE ABONNEMENTEN DIENEN MET MIN8TEN8 ' -«-m,» -A -in *1 O NUMMEP3 INEEN8 AANQEVRAAQO EN DAQELIJK8 t*®!" IHiîiîlOil I,1W AAN HETZELFDE ADRES QEZONDEN TK WOROEN Gf.DACHTEN )e vrees voor den.kiezer, is het begin de wîjsheid bij de heeren volks-tegenwoordigers ; juist gelijk de es voor dezelfde volksvertegenwoor-ers, het begin van de wijsheid is, de hooge heeren die het bewind in iden hebben ls het schamele deeltje volkswil, er door een kiezing totuiting komen , nu sedert meer dan drie jaar iang n gelegenheid vond om zich te doen 1er, en het ook niet mogelijk is een enbaar tijdstip vasî te stellen waarop wèl mogelijk zal zijn ; als boven-n aile parlementai)' kontrool onge-r gelijk staat met een groote nul. zal het niemand verwonderen dal sheid en vrees aan *t verzwinden n. le hooge heeren, die de lakens in iden hebben, gaan zich dan algauw eelden, dat er aan dat ambt van îelen en uitdeefen, geen einde meer nen kan, en dat er nooit een uur slaan, waarop het land liun over dit !S rekenschap vragen zal. lier zou ik nog willen bijvoegen dat Vlamingen, voor den oorlog, nooit l in onze politieke pap hadden te kkelen omdat zij, met de bespotting i aile logika die ons kiesstelsel was, n middel zagen om hun eigen wen- , en, door hun eigen volksvertegen-ers, te doeu vérwezenlijken. En dat en het volk heelemaal niets in die i le brokkelen heeft, omdat de oorlog onze grondwettelijke iustellingen :ft ontwrichl. eze overpeinzingen, en het kom-ntaar waartoe zij aanleiding geven, amen in ons op. loen wij, eenige an geleden in Le XXe Siècle, een igszins raadselachtig artikel lazen, den titel Eene Krizis droeg, nadat paar dagen vrneger reeds onze aan-ît gewekt werd door een al even llynsclie korter bericht. i'ij zijn niet, gelijk Le XXe, in de eimen der goden ingewijd,en weten niet wat er op banden is noch wat net al dat raadselkens opg^ven wordt oeld. 't Kan zijn dat het weer op ls uitdraait, want_ die heeren van XXe schijncn hun*woeger dévies te iben veranderd in het meer moder-e : veel gesehreeuw en weinig wol. !aar 't kan ook dat er ernstiger eurtenissen op lil zijn ; dan zal 't l ongepast komen hier enkele op-rkin£?en te doen hooren waarmee — zijn er van ovortuigd — het over-ote deel der Vlamingen zal instem-n.[ hebben wij ons, als Vlamingen, srt het begin van den oorlog, î hebben wij haar nooit slelselmatig [reden, omdat wij meenden dat, r de bevrijding van het land, zelfs Vlaamsche vj'aagstuk, ter zij«ie moest len. en ook omdat wij over de Lnion fée ten slotte toeh ook nog een lieel 1er gedacht hebben dan XXe en Mîorten. taar bij iedere krizis. bij iederever-lering die er op volgde, hebben wij e positie zien verzwakken, en heeft ti getraelit ons meer en meer in nderheid te brengen. . io zouden wij, ua drie kwart eeuw, »n grooten volkszanger Door Yan iwijk, den cens zoo vinnigen en mlairenDoor, nog kunnen nazingen. we wilden hier even, in verband ! de overpeinzingen waarmede wij artikel begonnen, de vraag stellen : irtoe al die veranderingen en wisse-[en toeh dienen moeten, rnits èn iwi ! àn parlementait" kontrool, rin toeh geen woord hebben mee preken ? Iar wij weten dal er door een zekere en daartoe behooren juist een je journalisten die altijd zoo hoog jpen met de Union sacrée, en die oo droevig vinden dat ze sommige msche voormannen Iiebben moe-aanvallen, nu al sedert geruimen gewerkt en gekonkelfoesd wordt î een man, wiens aanwezigheid in nin'sterit?, voor die ridders van de als een doorn in 't oog is. sedert maanden daurt dien zwij-len,heimelijken veldtoeht nuvoort; sdert maanden en maanden weet reen wiens naam er opzeltelijk wegeu, wiens verdiensten er opzet-k miskerid, wiens inzichten er opzettelijk verdraaid en verminkt moeten worden. Daar zijn zinspelingen tusschen twee regels in, daar zijn steken onder water, die het niet altijd mogelijk is af te weren, uit vrees dal men op zich no# den schijn zou laden tegen windmolens te schermen. Heden, willen wij desnoods de gelegenheid bij de haren grijpen om luide hulde te brengen, aan den man die zich steeds een trouw vriend van de Vlamingen, trouw verdediger van hun rechten, heeft getoond. Daar is één minister die, lans: reeds voor den oorlog, zich onbewimpeld voorstander van de volledige vervlaam-sebing der Gentsche Hoogeschool heeft verklaard. Daar is één minister, over wiens département men nooit heeft moeten kla^en dat de taalwetten er werden ge-saboteerd of een doode letter bleven. Daar is één minister, die stéeds; bij elke gelegenheid, als 't pas gaf, voor de \lamingen in de bres sprong — iets dat wij niet zullen vergeten. Daar is één minister, die zeggen mag dat bij de overgroote meerderheid der Vlamingen achter zich heeft, dat hij op hen steunen kan, juist zooals zij op hem rekenen. Sommige mensclien kunnen hun mond niet meer open doen, ef 't is om te zeggen dal ze spreken in den algemee-nen. naam van al de Belgen, dat zij slechts opkomen voor algemeenebelan-gen, voor algemeen welzijn, dat al de Belgen dénken zooals zij, en wat weet ik nog allemaal. Wij, we zijn meer beseheiden ; maar dan ook yeel minder vaag. Als wij hier hulde brengen aan dien man, als wij ons vertrouwen in hem uitdrukken, dan weten we dat dit vertrouwen wordt gedeeld door al de bewusle slrijdende Vlamingen, door een groote, een zeer » groote hoeveelheid vlaamsche jongens aan het front, door een zeer grootgetal vlùchtelingen... de groote meerderheid wellicht, door de groote meerderheid van aalmoezeniers, zoowel die van de vlùchtelingen als die van onze soldaten, door een groot getal katholieken die, sedert den dood van den heer Schol-laert, in hem hun aangewezcn leider zien. In het bezette land heeft die man achter zich, een greot gedeelte van het Vlaamsche katholieke Limburg-, dat hij jaren Iang glanzend vtrtegenwoordigd heeft; de groote meerderheid van onze Ylaainsehe boerec — een organisatie die misschien de maehtigste van gansch Belgie is, en dan nog... en dan nog.... Neen, wij willen ons niet verstoppen aehter vage, algemeene vvoorden; deze opsomining zal reeds toonen dat wij spreken van een zeer aanzieidijke groep, die toeh wel reeht heeft op een plaats onder de zon. •v Wij hoevea dieu nsan uiet in bescher- Iming te nemen tegen het duister geknoei en de kuiperij*n van een kliekje, steeds hetzelfde, dat wij steeds op onzen weg ontmoeten. Daarvoor staat hij te hoeg en staat hij te vast. Wij willen hem slechts hulde brengen; hem hier enzen dank en ons vertrouwen uitdrukken, En daarom roep ik hier luide en dui-zenden met mij, want den naam ligt op aller lippen, Lang leve minister Helleputte ! ^ ——-—" PERTINAX. ««ssagBsaw — • DE SLAG BIJ KAMERUK H et ôverschrijden der Schelde is het belangrijkste voordeel De volksvertegenwoordiger van Ka-merijk ziet in den vooruitgang der En-gelschen een der voornaamste gebeurte-nissen van den oorlog. Voor mij, zegt hij, is vooral het over-schreiden van de Schelde van groot be-lang. Een rivier overtrekken wil nog wat zeggen. Wij hadden rijke versterkte dor-pen aan de Schelde gelegen. Wij dach-ten dat die streek evenals deze van Ba- j paume zou verwoest geweest zijn. De Schelde o\erschreden is eene versper-ving te min. Na den val van Noyelles en Màrcoing sehijnt de val Kamerrijk on- ( vermijdelijk. t ls ook van zeer groot belang dat de ] Erigelschen de gemeenschapwegen van . Kanierijk onder hun geschut houden. De lijnen Kamerijk-Douwaai, Kamerijk-So- , main, Kamerijk-St. Quentin zijn reeds ^ bereikt. Nu dat de Engelschen over de Schelde j getrokken zijn zullen zullen zij geen en- ( kel bosch meer ontmoeten in de rich- . ting van Quesnoy en Landrecies. t Is de ] vrije wçg tôt aan het bosch Leveque en , hei boscli Mormal. nabij NouVion en La ( Capelle. Gansc,h deze heuvelachtige ( streek is een gemakkelijk terrein voor het peerdenvolk. Hopen wij dat onz?e verbondenen, geholpen door de verras-sing die streek zullen zuiveren. De hoop voor de toekomst berust in de mogelijk-heid datdeEngelschen eene kloof malien, diep genoeg om denvijand tôt een nieu-wen aftocht te dwingen. Vier duilsche divisies verni eld Londen 22 Nov. — De correspondent Perry Robinson seint : Te oordeelen naar de dooden en gevangenen die wij maakten werden vier duitsche divisies vernield en een vijfde erg toegetakeld. De vier eerste zijn de 34e, 240e en 20e di^isies van de landwehr en de 9e van de reserve, de vijfde was de 107e divisie die juist van Rusland gekomen was. Het peerdenvolk ehargeerde de duitsche batterijen met het blanke wapen. Zij vereverdén kannonnen en dorp«n. Afstappende, verdedigden zij het terrein tôt de aankomst der infanterie. Zulks gebeurde te Marc oing en te Masnièrcs, twee belangrijke punten die Kamerijk t beschermen. Hoe FlesqMières veroverder werd 't Was ten Z. van Havrincourt dat eene divisie Schotten naar Flesquières voor-uitrukte. Op de andere punten waren de Duitschers verrast maar hier was het garnizeen op zijn hoede en had een re-ginient versterkingen ontvangen uit Kamerijk. Niettegenstaande ailes was het dorp in een uur langs aile kanten om- . singeld.i)e tank;; rukten voo*uitop eene seklie mitrailleurs nabij het kerkhof achter heuvelen verscholen en doodden de bedieners. Een hevig gevecht greep plaats rond het stadhuis. Drie malen moesten de Highlanders met de bajonet de verde- ® digers van de kommendatuur die daar ' gevestigd as verdedigen. Al de officie- 5 ter uitzondering van een Pruisische s kommandant konden de vlucht nemen, 4 2000 mannen legden de wapens neder. 1 Hoe nn diemannen achteruit gebracht ( De Schotten haddén hunopmarsch naar ^ Graincourt voortgezet. Zij waren noodig J te Marcoing. In de omgeving was een J signaleurkorps, maar deze hadden geen *■ wapens. Men vond eenige stokken en eenige revolvers en zulks was voldoende In gevalvân opstand zouden zij de vuis-ten gebruiken. 't ls aldus bewaakt dat de 2000 gevangenen van Flesquières 5 km. ver achteruittrokken. Geen enkel bleef achter. • j < De duiteche verliesen . in Vlaanderen j l.onden 22 Nov. —De « Times » geeft ' een artikel van zijn Corr. uit Holland die de schrikkelijke verliezen der duitschers beschrijven in Vlaanderen. S In Eng'eland kan men er zich geen ge- ' dacht over vormen. 1 De Corr. doet opmerken dat de duitschers nooit melding maakten over hun- I ne pogingen om Paschendaele te her-overen. Hij voegt er bij dat «naar Via an- ; deren gezonden worden » voor de duitschers als een ter doodsveroordeeling is. De overheden gebruiken die termen bij de mistevreden werkliedsn. De ontvluchte Belgen zeggen dat aile groote gebouwert, scholen en kerke.n herschapen zijn in ho-spitalen. Verders spreekt men over 15.00 Ode-serteurs die zich in Holland bevinden. Deze wagen tien malen den doodoni niet . naar het front gestuurd te Worden. Vroe-ger maakte men de soldaten wij s dat de Hollanders de déserteurs uitleverden maar daar wordt tegenwoordig geen geloof meer gehecht. ITALIE Lloyd Georges, de eerste heeft een weinig het doek gelicht waaronder de gebeurtenissen in Italie verdoken lagen. Nu we mogen bekennen, doen 't we. En de waarheid hoe pijnliik die nu ook we-ze. brengt toeh opbeuring mede. Piezzo enTolmino zijn twee bergeng-ten van de Npro, die in de vallei van den lsonzo uitgeven. De duitschers ont-kleeden het Russisch front en zonden zes uifdeelingen naar de Juliaansche Alpen. De twee brigaden die de engten stoplen wierpen de wapens af. Debersa-glieri alleen bieden wederstand, maar moeten zwichten voor de overmacht Paniek volgde. Een massa vluchtte en overloopers tusschen Tolmino en Gori-zia wildé het derde italiaansch leger korps tegenhouden rnaardelinkervleugel werd door de vluchters medegerukt, Op de geheele streek tusschen den Isonso en de Tagliamentabeslondgeenoorlogs-werk, noch wegen, noch grachten, noch hindernissén.Devoedingsmagazijnen za-teri opgepropt. De eersre buit voor den vijand. De vijl' bruggen op den Taglia-mento te Pinzgno, Degnano, Codroino Madrisio en Latisana waren nietv oldoen-om 600.000 man met geschut te laten doorloopen. De Oostenrijkers hebben niet gelogen wanneer ze melden de ze-vende dag, dat er 250.000krijgsgevange-nen en 2.300 veldstukken in hunne han-den bleven. 't Is een droeve werkelijk-heid.De strijdlinie is nu op de Piave, de verloren grond kan men afmeten. Maar wat we nu mogen bekend maken, het is dat 400.000 mànvlnchten zonder houden men kwam er zelfs te Rome tegen, op 200 km. van de strijdlinie. — 250.000 krijgsgevangenen, 400.000 vluchters ge-teld, zonder de wegloopers en toeh staat nu het Italiaansch leger pal, het staat op strijdlinie. De vluchters hebben zich weder in de kampen aangeboden en het is nu een machtige inrukking tegen den duitsch die met omkooperij en verrade-rij er bijna toegekomen was het leger te verslagen ; heel de bevolking en de hoofden weten nu wat oorlog voeren is en hoe valscK zij door den duitsch werden om dentuin geleden.Het Italiaansch leger vecht weder. 't s'taat onder tucht, 't wederstaat op de twee fronten aan den vijand, 't dood en 't maakt op zijn heurt krijgsgevangenen.De overstrooming van de Piave, is een nieuwe ijzer voor de duitschers. Het leger isomlijst door de Engelschen en de Franschen en we ver-wachten in Italie groote gebeurtenissen misschien wel plet men daar den kop van den Pruisschen draak. We hopen het. Jujules De meening van de « Lokal Anseiger ». Amsterdam 23 Nov. — Volgens de « Lokal Anzeiger « bezigden de Engelschen 150 tôt 200 tanks in den aanval. De beweging, die volkomen mislukt is, zal geen invioed hebben op de andere sektors.De vijand zal onze aandacht niet afwenden yan de Vlaanderen, waar hij waarschijnlijkniet zalpogen de basissen der onderzeeërs, die voor hem zoo ge-vaarhjk zijn, te bemachtigen. Het dagblad is overtuigd dat de aanvallen bij Kanierijk enCraonnegeen invleed zullen hebben op den toestand in Italie. RUSLAND Wat al keeringen toeh in Rusland. Voor eene week trok Kerensky te Petrograd, Kornilof te Moskowa binnen çii J^iledine meesterde in het Zuiden. Nu zijn Lenine en Trolsky ineester, en ze noodi en, ons de verbondenen, tôt wapenstiistând en vredesonderhan-deling.De toestand. Kerensky heeft altijd in de maan geleefd. ^'anneer hij nu ^ oelde de grond onder zijn voeten begeven, is hij gaan vluchtan gelijk een haas. Niemand weet waar hij verdoken zit. Hij is altijd een gedachte man, «en theorisch man geweest, een woordenratelaar. Veel ge-sehaer maar weinig wol. Hij is een ge-dane man, van hem is er niets meer te verwachten. Kornilof zou nooit bedrijvend opge-treden zijn, volgens nadere inlichtingen. Anderen beweren dal bij de monarchie wilde opnieuw inbrengen, Zeker is de gewezen opper_reneraal conservateur, maar nooit zou hij den degen trekken voor de Romanoff, iniegendeel is hij de voorstander van den ouden stam der Dolgorouki voor w ie bij aile offervaar-digheid ten besten heeft. Kaledine is een vurig vuderla'nder,een echte Kozak, een man vau den ouden eed, wars voor aile kuiperij en indringe- 1 \J N u IVI n/l Eisa INECNS AANQCVRAAuO EN DAuELIJ K® AAN HETZELFDE ADRES QEZONDEN TE WORDEN i'ij. Tôt nu toe verdedigdehij de erkende overheidi D£ Maxiuialisten zullen met hem af te rekenen hebben. want hij is nog niet buiten macht. Lenine of Ulianoff is niet min of meer dan een duitsche spioen en een russisch verrader. Een echte Judasfiguur. Hij wil het leger afschalfen en de gronden ver-deelen. Eene onrriogelijke zaak, die Rusland zal in vlam en vuur zetten, veel bloed doen vergietMi en den weg open inaken voor duitsche heerschappij. Trolsky ofBraunstein is een volbloedig Boche. Als volgemachtigde voor de bui-tenlandsche zaken kon hij niets anders als ons bedriegen en kwa^td willen. Zullen die mannen meester blijven ? We gelooven het niet. Wachten we nog entwat. ïedere dag is er wat nieuws. Zal Dùitsehland met Lenine handelen? We denken t niet. Het zal naar nog belerc tijden wachten,diekunnen komen. JUJULES. Het vredevoorstel der Maximalisten Verklaring van M. Maklakof. — De Russisehe gezant, door de voorloopige regeering naar Parijs gestuurd, heeft aan een Corr. betrekkelijk het bevel tôt het aanknoopen van onderhandelingen tôt het bekomen van een wapenstiistand verklaard, dat dit bevel niet kon aanzien worden ais komendevan eene regeering De Soviet is nog niet dpor het land her-kend. Hij kan wel gewelddaden en zelfs verraad plegen maar hij kan niet regee-ren. Ilij bezit noch de middels nietom zijn bevel te doen uitvoeren, is noch er-kend noch gehoorzàanid. Het bevel door de aanvoerders der Bolcheviks aldus al'gekondigd is eerder gericht tôt de on-on twikkelde soldaten en heeft enkel voor doel de waarde in het leger nog te vermeerderen. Ilet sluiten van een wapenstiistand is het doel niet, want Lénine zou dit bevel niet per draadlooze tclefoon sturen. t ls eene onvaderland-sçhe dàadjiiitgevoerd door een verrader die tracht van de gelegenheid gebruik te maken. Het bevej is enkel eene episode in den strijd tegen de Bolcheviks en het gezon-de deel der natie dat bewust is van de rampen dis het te gemoet gaat. Door dit feit zelf zullen de goede Russen zich nog meer trachten te vereenigen om de verraders te bekampen. ... —- . ^ PALESTINA De keizer bekommert zich meî den toestand Londen, 23 Nov. — Volgens een snel-bericht uit Amsterdam zal Mackensen ^rijdagte Berlijn aankomen waar hij met den keizer een onderhoud zal hebben betrekkelijk den veldtocht van Pales-lestina.Generaal Liman von Sanders voerde VVoensdag een gesprek met den keizer. lien krijgsraad zal te Berlijn plaats hebben onder het voorzittersehap van den keizer. Hindenburg en Ludendorf zullen er aan deel nemen. Het gerueht is in omloop dat Falken-hayn zijn ontslag als bevelhebber nemen zal. j -..--e- Laalsfe oflicicele bcrichîen PARUS 24 Nov., 15 u. Gedurende den nacht werden vijandigs verrassende aanvallen afgeslagan in de streek van Courcy. Wij maakten gevangenen tijdens een raid ir, Champagne. De Engelschen veroveren belangrijke sîellingen rond Kamerijk Sedert 20 l^ov.mser dan 20Ô kasionnen veroverd LOWBE?.' 24 Ncv. 15 u. Wij behaalueiî nieuwe voordeelen ten W. van :.amerijk. Na een hevig gevecht verover-den v/ij beîangrijke heuvt îen in de streek van het bosch Bourbon. Wij gingen fichtjes vooruit in den omtrek van Fontaine-Notre-Dame. Ten w. van het bosch gingen de troepen vooruit langs de Hindenbiîrgljjn lafigs weerzijden het Noorder Kanaai. Tu -ochen (^œuvres en Quéant veroverde een ret^n. Schotten een beîangrijke uitsprong van waar wij de Kindonburgiijn kunnen gade slaan 'on H. en ten W. Onze troepen wonnen oak veld in den om* trek van Bullecourt. Het aanial gevangenen kon nog niet be-paald worden. I Sedert het begin van het offensief maakten wij meer dan 2Q0 kanonnen buit waaronder I zware stukksn. * ï)erd& juargsiag 917 Maanâ^g 26 biovembM 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume