Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

930 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 21 März. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 15 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/028pc2ts9z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Se jasrgang Nummer 102 5 nAn/ta^«< -) 1 M**rt ONS VADERLAND IpiiïERS : I. Baeckelandt en A. Tampire R a ! o-î «/» h rlacrklaii vfirR<».himATi^ft r»n »~t ffft ilâffftfl dftP {&**■- Optiel «n* Beheer : i. BAECKELANDT 17, rue Martet, CALAIS A.BORfWWiMÊâîHTiS>« . ujasuMMÏ Î5eï«çie 4 »~J1» Fr-anfcrJjte S.SJ5 l&Msç^Ssiiïîïiî-fiStoSSaBïî K„5SiS ■ irta*s«ste«" « » 6.&JS » à©«0© *irturlivit s «s ©ai» V»«8«*vSR3îi<ï *> i1?, rrsfMortet, f3B».î»Ss! Recht ùùOi * wij wmk vôor 6âd en vèlk • m> Imnâ " RaBACffR«TUi£Kt(t4. MUWW8 TS «WO*M KWK MORTIT 17IN MUR BMAHTILUV 79 AB«WraKMK-WTKI"RlJKB!EV VOOR S©ir.S»ATîr;nî 8®ea* week if e3»*-flu> 0.35 . abonnihektin »■■«»< m«t «hhstsik® « Rff IV NUMMIRt INUN1 UNOtV*|ÀM)> tN Mmi/Kt Str&U raaaftiï&SiW K>«.W r-STlCLFQit a»«bb <8BzaMbeN ■»•« VUi2«»CN ATIONALISTISGH SOLIDA RISME <jrzMSX?*rri<3tatr*;rï&/lt4 eigenlandsche verhoudingen. : Heer Léo Van Puy velde gaf in ee laatste Gidsnummers eenige b uwingen over de Vlaamsche Bi ing gedurende den oorlog. H tnu niet meer den eens liefgeki iveg aan 't ke^rpunt der vlaamsch ichte, maar schijnt tôt een juisti dpunt over te komen, alhoewelb alsnu halverwege de goedaricl stand houdt. imet zekere juiîtlieidde schii le uitwerkels van het tweelati iel op ons volksleven te hebbe ?esteld, eischt Léo Van Puyvelc imend een grondige en algehee issing. Goed. Toch komt na , d ne diagnosis, bet ontgoochelen ietje « Nu, die toestand zal wel a zoo blijven. » Dit komt neer op c aanreden der Vlaamsche Bewegin îtkennen, want dan ook, in eene n, worden al de stellingen der t Dvergestelde parlij aangenomer oortbouvvend'e op dien grondslt dëschrijver enkel de kulturee ling van 't vlaamsche volk in h ioner opbloeien der menschelijl 1 in een grooter getal enkelingei ten in stijgende mate, naarnede schen leest, doch ook naar frai ■nbijhen die het, ongelukkigli, i'îaanderen zoo begeeren. oor heel zij n stelsel loopt een in te ieel individualism, dat hem do reten dat het beschavingspeii va volk niet adekwaat wordt uilg ttdoor het proc^nt derbeschaafi ividuën, doch dat daarbsven et iwe entiteit bestaat, die we de g Qschap noemen van een volk, m reigen zieleleven, eu wetten, e recbten. lartegenover stellenwij sclierp oi onalistiseh solidarisme. Dat isjn ewoorden. I. De A'iaamsohe B ing is eene nationallteits'jewegin — Midden van al de nationaliteit egingen in Europa, staat ook c imsGhe op haar eigen plaats, m m uitzicht. Wij hebheri met d len geen gescbil uit te vechtei worden niet door vreemdelinge rdrulst. « lspreken nu die ge^allen het erg ?emoed en verbeelding, en zijn ; tbavattîlijkstvoor buitenstaande ir door bruut geweld en macht bruik, een volk door een and< dtaaagetastia zijn eigen bestaa e, toch is de toestand die leidt ti vegeteeren in halfheid al even oj iglijk en vernederend, voor ee bewust volk. Tusschen beide ui len, ligtde bonté schakeeriog .di jdende nationaliteiten. j wereld keurtden strijd goed vo< die cen vreemd juk trachten af pen, om zelfs onder Gods vrije zo: îun le vente leven, Zij die on: ^sontwikkeling in ien weg staa: niet gesproten uit een vreemd vo iristisch beladen met zeîfverhee ing en voordeelen, maar zijn ong ^iglijk eigen landslieden, n B- a- y 3- 2. — Ylaanderen is ons iets meei ie dan de som der vlaamsche menschen, r H ;t is ons nin genoeg dat de hoogere ij standen zich yerbraeden in beschaafd-i" heid ten bâte der menscliheid; maai eerst en vooral eisc'ien we di! 1" fan bate van de vlaamsche volkseen £ heid en—kracht. Daarom is het, da ri wanneer een gedeelte of stand enke |e ten bate /an zijn sectioneele belanger e zichzoekt te ontwikkelentot een kasti zoo alge neene belangen der gemeen l_ schap grootendeels benadeelend, di I georgaviiseerde volksouvereiniteit, di ^ is de Staat, in 't midden treedt. om he r maatschappelijk evenwicht — daton 3_ der andere de wisselwerking tusschei i; de lagere en hoogere standen behelst te herstellen. En men kome hier nu niet in naan van de persoonlijke vrijheid, tegen di riieuvve machtmisbruik van het Staats S gezag op. Het is niet omdat het on recht sinds jaren de macht bezat ei 2' xich in dien t jestand wist te bandha ven, dat dit onrtcht in recht word omg3schapen en men zoo maar klak r~ keloos neerpint « Nu ja, dit zal zoowe l" altij l blijven duren, want van zelf ver ik a ideren. znlien zo toch niet en zi dwingen dat gaat oo^ niet.» Deze stellingen zijn enkel de Iaststi st uitloopfrs van het indhidualistiscl n libéralisme. Dj samenleving bestont e" maar uit enkelingen, «laissez faire le laissez passer » de wisselwerking tai n een vraag en aanbod zal ailes wel o] e" zijn rech'te plaats brengen, « the sur vival of the fittest. » Geen dwang, geei n bescherming, nergens, vive la liberté Toen kwam de reactie, de sociale be 1S weging ontstond, n et open oog op d< et werkelijkheid en liaar kwalen, devrij» e" arbeider stord ongewapend tegenovei 8 de vrije baas.fde Staat trad tasscher beide, en dwong dat recht zou geschie den. Toen had men de standen in d< maatschappij ontdekt, maar de nuch s- tere kijk op de werkelijkheid was toer [e eerst begonnen, en iater eerst rees di< ît andere realiteit, der volksgemeenscha{ e op. Nogeens is het de vrijheid die i. wordt ter hulp geroepsn om bestaande n wantoestanden te bestsndigen en tf ver echtvaardigen. Men sticht «Ligu< î pour la liberté des langues» in kiwi ^ de vrijheid om die te gebruiken, Wal wilt ge er aan doen, zegt de individualisé ze willen het zelf zoo, dus is hel st goed. — «Alszekwaad willen, moel rG het worden belet » zegtde solidaris rs en neemt de noodige maatregelen on g. te beschermen wie bescherming noo ;r dig heeft. 0 Daarom, t_>t'; sluit, is het )t i-nt- y îr een maal men de Vlaamsche Beweging oj )r haar eigenprincipieelen grondvestei bodem plaatst, waar ze altijd bad moe f1- tenstaaa, te weten, dat we willee zijx 5e « ons eigen geheel "en gansch » éém solidaire nationaliteit, vlaamsch var ^ kop tôt teen, r" Eens we dat zullen hebben bekomei e" dan zaldetijd daarzijn om bet be sahavingspeil der enkelirigen ieder oj zich zelf booger op ta werken, omda de voortreffiilij kheid van eenen vai zell ten bate zal komen aan degemeen schap, ©an zal de wisselwerking vai hoog tôt laag normaal geschieden ei kunnen we ons enkela « ivoren torens op te intellecluec le individualisten be-kostigen.Eerst moet het organisme gezond worden heel en al. En dit zal niet, zoolang de tweetaligheid in Vlaande-blijft bestaan, zoolang er tweespalt be staat tussshen de rechten en plichten van den vlaamschen mensch, en die van den Staatsburger. De B.lgische Regeerir g .is de beli chamingvan de vlaamsch volksouvereiniteit en van zijn staatsuitdrukking Wil ze dan haar natnurpîicht, haar reden van bestaan vervullen, dan moet de Staat in Vlaanderen ten eerste ' Vlaamsch zijn t l t t t En dit volgl rechlstreeks uit de ) premissen door Léo Van Puy/elle ge-steld wanneer hij den waren toestand L van het vlaamsche volk schetst. t Aart VAN DER MOEREN. i ——ItWI IlirtBil IIIIIM.I...II I t • Waar Hindeî.burg en Luden- dorf 't akkoord zijn î De « Gazet van Zurich » brengt ons i wat meer klaarhaid over de verklarin-l gen door Hiudenburg en Ludendorf ;re-daan aan de duitsche gazetschrijvers ' verklaringen waarvan we reeds een 1 woord gezegd hebben. > la deze nieuwe verklaringen, vindt - men eens te meer het bewiis dat Luden- s doif meer psaktisch,meer rechtn it en i ook meer klaarzieîide is dan zijnen meester, deweike zish gaarne in den kringbevindt « hebtge me gezien » ! Dus, zegt Ludendorf, geroepen door i Ukraniezijn de Dnitschers ter hulp pe- • togen, maar het verlangen van harideis-[ betrekkingen te zien hernemen beeft ons ookgeleid. Zonder onze hulp zou-den groote voorraden veruictigd ge-i weest zijn. De hulp alzoo aan de Lo!- - cheviisen gegeven,is gansch eenvou-( dig eene rnondkwesttie geweest ; het- geen men in de oude legers zou ge-' noemd hebben « een toemaatje » maar » in ,t groot uitgeoefend. Wij waren er : reeds lang zeker van. : Allecnlijk, tusschen het inzicht en , de daad, is er somtijdsde mo?e)ijkheid. [ Alzoo, Germanie, moet met veel spijt ' erkennen dank aan de monarchie, dat 1 de handel in het landwelke men hoopte ; te redden gansch ten onder is ; dat de . brzaaing der velden bijna nul is en dat de hongersnood nakend is, daarbij ontbreekt. er veel geld en veel is er ge. ■ gaan in de zakken der mijnheeren So-t viets. i Menmaaktdeopmer'singdat Duitsoh- - laud met zij ne maehtige inrieb ting-geest, gauw zal kïaar zijn om de zaken stevig op haar pootjes te zetten. Gauw klaar. het is niet zeker. Eris eene andere zaak, die nog niet op tollekens loort, de vt-r/oerdienst. Ludendorf ver-bergt zij ne ontrust niet over dit punt, onrust riie voortkomt uit den slechten stast v n ijzflrenwegen, reeds zoo ellen-dig in .ewoaen tijd. 11 >t is waar, hij troost zich, met te herhslen dat het westerfront verzekerd is- Be.ter dan dat, zegt hij, wij zijû jn staat het offensief te nemen waar eu wanner-r wij willen. Men is altijd klaar om het oî^ensief te nemen, men kan zelfs zijnen slag n issen, zooals het <re-beurd is te Verdun. Mot ar wanneer men waarjijkoveriuigd is. dat men vvaarîijk de sterkte is, bab s belt men zooveel niet bijzonder als'c ze-1 ksr is, zooals Ludendorf waarlijk zeg t men moet om den vrede te bekomeu. & Ziehier nu wat ailes uitiegt. De eind-strijd kan niet vergelijken worden met de voorgaaude gevechten van Galicie of Italie, daarde vijand een groot verster-kingsleger onder de hand heeft. Hetis dit leger en onze verstarking en d( wil^skracht der natiën, die den duitsche 11 legerstaf zullen wegvagen. Het is zoo waardat Hindenburg, vpor eens dat hij uit de sferen neerdaaït, waar hij gewoonlijk zweeft, met dezen nederigen zin besioot « met kleine beet-jes zuilen wij in het westen ook eene eerbare vrede krijgen. het zal geene zachte vrede zijn. Hetgeen eigenlijk de de woorden zachte vrede beteekent^weten we niet. In aile geval bestatij en wij dat de twee vijanden 't akkoord zijn om te bekennen en te begrijpen, wat moeite zij zullen hebben om ons te breken. De keizer hcopl de overwin-fiing op het wesîelijk front Amsterdam., 18 Maart. — De « Lokal Anzeiger» zegt dat de keizer't volgende antwoord aan den provincialen raad gezonden heeft. 1k heb de stellige hoop dat de veld-maarschalk, met ziine in 't grijs geklee-de troepen, weldra de volledige over-winning zal behalen op het westeiijk front en deze zelfverloochening van den plicht welk het leger bezielt zal aan de bevolking de kracht geven om de noodige opofferingen te doen. — — .. ■ ■ . Ilelfferich is niet gerust over den na-oorlog Baal, 18 Maart. — Men meldt uit Ber-lijn. M. llefferieh, gisteren sprekende voor de fedarie van handel en uitvoer, zegde dat toen Engeland in oorlog kwam voor zijne handelsbelang n te -verdedigen, het nooit dacht dat de oorlog z«o moeilijk en twijfeiachtig zou geweest zijn': Ilelfferich verklaart onder andere: Met onze onderzeeers zullen we Engeland omknellen op eene.betere wijze dan Napolaon door zijnen blokus van het vasteland, maar dat moet pns niet beletten ta bemerken, op welke manier en goeden uitslag Eàgeland zijn programma van den economische oorlog voortzet. Na eenige zekere maatregelen door Engeland genonien om Duitschland's rechtstreeksch en ourechtstreeksch handel jte belemmeren opgenoemd te hebben, gaat hij voort. Indien de vrede ons niet terug geeft wat de Yijand on in het baitenland ontno-men heeft, indien wij geen voile vrijheid verkrijgen om te werken, vrijheid van bandelen in de wereld voor onzen on-dernemingsgeest, zal het duitsche volk een onbepaaldentijd niets anders ;zijn dan eene gebrekkelijke. Kôg geen nieiaw mioisterie te Jassy Baal, 18 Maart. — Men meldt van Bu-karest, via Kerlijn : @e eerste roemeensche afgevaardigde M. Argetejau, is volgens overeenkornst te Bukarest wedergekaerd. Hij zegde aan de afgevaardigden der middenrijken, dat het Kabinet Averesco antslag had genomen, voor redens van binnenlandsche poliiiek, en niet in ver-band stonden met de vredeskwestie. Het nieuwe ministerie is nog niet sa-mengesteld. De uitvoerende macht der af^bvaardigden is daardoor belemmerd en brengt eene vertraging teweeg iu de vredesonderhandelingen. De onderhandelingen der kommissiën en onderafdeeling gaat voort. — l'mmei' " Htt Kongrcs van Moskowa keurt het vredesvcrdrag goed —«IM»< Moskowa, 18 ^Maart.. — Op voorstel s der bolcheviks, heeft het Kongre,, WAAR WE NU ZIJN GEKOMEN w • apcsaiv » » m* » " w De krijgsîoesîand in (Vervolg) Benevers deze gemeene iewendige krisis bestaat ereene andere afzonder-lijk in elk land. De Austro-Hongaren zien den haat die in 1914 Tcheken,Hon-garen, Slaven en Duitschers, verdeel-den wederom herleven. Het inrichten van het Tchequo-Slo-vakisch leger in Frankrijk kan niet anders dan dien toestandnog verslechten. Berlijn is van den anderen kant het too-neel van een aangroeienden strijd tusschen politieke partijen. De tegenpar-tij betoogt in 't voordeel van den vrede en zij geiukt er in aile drie maanden een gematigden staatssekretaris te be-noemen voor de buitenlandsche zaken. Aile drie maanden ook heeft een « coup d'Etat » plaats, en «un chantage de Ludendorf » ten voordeele der mili-taristen. Dergelijke spanning l an niet blijven duren. Het is ook zeer moeilijk aan t' nemen dat een gedurig in betrekking komen der duitsche troepen met de ru-sische niaximalisten zonder gevolg blijve. De beste soldat n van de wereld zouden er onder lijden en deze welke onze tegenstrevers daar sedert een jaar ge'aten hebben zijn nu juist geen puik van soldaten. Zonder nochtans een blind vertrouwen te stellen in de op-standen die men aankondigt moet men toch het teeken «r in zien van eenechte besmetting. Men kan er ook op wijzen dat indien de duitschers in Europa over een win-bare oorlogskaart beschikken het er in de andere werelddeelen er zoo niet me-de gelegen is. Geheel het duitsch kolo-niaal rijk is onze handen. Dit is een belangrijken uiislag waar-aan Belgie op sehitterende wijze mede-gewerkt heeft, Geen verlies moest den vijaDd harder vallen war.t nu zijn ze van alie koloniale voortbiengselen be-roof'd en kunnen, zooals de bondgenoo-ten het doen, geene koloniale troepen gebruiken- Om maar enkeitwee cijfers Te gebruiken : in drie jaar tijd heeft Indie aan Engeland 210 000 strijders, Noord-Afrika aan Frankrijk 260.000 man gegeven. 6 . 111. Een omstandig nazicht van denkrijgs-toestand zai beter de mogelijke pian-nen der Middenrijken doenuitschijnen. 47 afdeelingen in Azie, 112 op het oosterfront, 50 tegenover de Italiaan-sche vuurlijnen, 17 in Macedonie, zoo is de tegenwoordige verdeeling (einde Januari 1918) der vijandelijke strijd-machten. Al het overige t.t.z. het groot-stë deel, bwindt zich in Frankrijk. Binnen de vier vijandelijke landen bevieden zich nog reservetroepen — te weinig talrijk nochtans om departij als gewonnen te beschouwen indien zij over geen anderen troef meer konden beschikken. De toestand in "Rusiand heefi de duitschers toe^elaten te be- het h s gin van 1913 schikken over een onschatbaar getal versterkingstrorpen, waar zij sedert hijna negen maanden uit putten zonder tellen en nog meer zullen putten. Vroeger, wanneer de Russen mede-vochtentelde men op het oosterfront van de Batische zee tôt de Zwarte zee tôt tegen de 160 vijandelijke legeraf-deelingen.,De Moscovitische troepen, vooral na het herinrichten van het Roe-meenseh leger zijn altijd talrijfeer geweest, maar van ininder waarde.en van geringe bewaperiing. Rond Juli 1917, na de eerste uitwerk-sels der omwentcling, toonden zekere Siberische of Kaukasische korpsen den ' lust tôt strijden. Het is aan de prachtige houding van het Roemeensch leger en àan haar al-leen te wijten dat Odessa en Kiew hun behoud te dankenhadden.Maar de orde-loosheid van onze oude bondgenooten liet aan de Middenrijken toe altijdmeer en meer hunns. legers in het Oosten te verminderen. De 103 afdeelingen die er zich nog rond 20 Januari bevonden bestonden uit : 65 duitsche, 34 Oostenrijksche, 2 Bulgaarsche, 3 ©ttomaansche. Men kan gemakkelijk. aannemen dat vele dezer elementen zullen kunnen gaan vechten in het Westen. Men leidt ze er reeds naartos. Toch zullen onze tegenstrevers ginder voldoende stri machten moeten behouden om het Roemeensch leger tegen te houden, om de veroverde grondgebieden te bezetten,' om de grenzen te bewaken en vooral om het daarstellen van een « cordon-sanitaire » die beletten zal-dat het ma-ximalisme, het socialisme en°de om-wentelingsgedachten in de midderijken binnendringen. Indien men schat op 50 afdeelingen die alzoo behouden worden in Europa, zouden er dus ten minste 60 afdeelingen beschikbaar blijven voor de andere fronten, waarvan de eerste die zullen moeten vertrekken de twee ottomaan-sche zullen zijn, indien dit nog niet geschied is. Bcdreigd in al de deelen van zijn rijk, niet kunnende rekenen op de aanhechting van een deel van Roe-menie, moet Turkeye het terugroepen van zijne troepen begeeren waarvan het beter gebruik zal kunnen maken in Pa-lestina of langs den Tiger. Het is mogelijk integendeel dat de twee bulgaarsche Iegferafdeelingen in geveoht te Dobroudjaer blijven. Ferdinand van Saxen-Coburg heeft nooit zijn inzicht deze provincie aan te hech-ten weggedoken en de bezetting van het grondgebied is een zeker middel om het te bewaren. Reeds heeft Sofia aan generaal Nerizoff "voorname troepen teruggenomen voor het front van Macedonie. ( Vervolgt). HZ0:1'1"1,01 volgende be"""1 "°8e" 0e onderhandelingen Het vierde buitengewoon Kongres, |a«an keurt het vredesverdrag, door onze ver- «uv» teo-enwoordigers te Breat Litowsk ge- sloten, goed, treedt de daad van het Minlslerleele krisis le Tokîo Centraal Komiteit bij, alsook dat van den Raad der volkskommissarissen, die Washington, 18 Maart. — Men meldt besloten hadden de gedwongen, pijc- van Tokio, ^at men een zeer groot be- lljken en on^erbaren vreden te tee- lang hecht aan de onderhandelingen, kenen. welke in het paleis Hayama pîaats heb- Het Kongres steunt ook de handel- '5et'' tusschen den keizer M Okuma, wiize der vredrsgpzinde delegatie, die ^ewezen minister-voorzitter, en M. Os- geweigerd heeft de duitsehe voorwaar- kima, mimstervan Oorlog. den te bespreken, gezien deze voor- De keizer heeft besloten naar Tokio waardén ons door het geweld en een weder te keeren, om met M. Morris, ultimatum opgedrongen zijn. gezant der Vereenigde-Staten, te onder- i t a t i.» j handrflingen. Men heeft de houdino- Het Kongres erkent den plicht der welke de Vereenigde-Staten zullLaaf- werklieden ai hunne krachten samen nemen, nog niet doen kenrien. te brengen, om eene sociale miiitie in s r te stellen tôt verdediging der belangen, De geaant van Engeland, heeft de de leden der twee geslachten, jong. en Groot-Bntatje , Frank- oud zullen eene militaire voorbereiding r'^ ® , ië doen uitsehijnen. Hij logen- " tïanwn straft tea stelllgste dat het engelsch h 1111, , ministerie voor Buitenland, herzenden Het Kongres schondvlekt den plunde- van troepen haar Siberio geeischt heeft ringsoorlog der middenrijken. Gezien hgt erastige vàn den toestatld' Het Kongres is stellig overtuigd dat gelooft men' aan een gemengd ministe- de werklieden-omwenteling nakend is, rie. den zegepraal veizokerd tegen de wree- t-»,--,., ,, de en wilde maatregelen dermidden- " M • b, 77" ~ keizzerrijken. Naaimachienen ' SINGER ' 1 verkrljgbaar bij I P. NOREAll, Vcwrn*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume