Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1663 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 09 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q52f76741m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

j /ierde Jaargang — Nummer 1268 Prijs : 6 centiemen — ■ (avonduitgave) Maandag 9 December 1913 Ons Vaderland Relcrisrh rWblad verschiinende aile dagen der week INSCHR3JVINGEN I Voor «en termijn van 3 maanden - . * 6 fr. 50 > > > » 6 & ■■■12 fp« 50 » » » » 12 » ■ • ■ 24 f'*» o— y RECHT D00R, VR1J EN VRANK \/oor r.on f.n voi k f.n land Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent Lste medewerkers : H. Bonrinon: Prof. Dr F. Daels; Dr J. Goossenaerts; Dr O. deGruyter; F. de Pillecyn; Joz. Simons; E. H. de Smet; Edw. Vermeulen; E. H. C.Verschaeve Gedachtenmoed I Ei' is een vrij ruim getal menschen da ■met âft'tzetting zijn aandacht afweert var li.ke nieuw« gedàehte, elke nieuwa stroo Iming die komt aanzetten. Zii oùthouder Iiiunne instemmrng niet de mess, logisclu ■ i'oor&telleii,.'&oi vei-leonen enkel hunm l'\ îllooze gôadkeuring aan voldo.igen lei lien. Bij lien is het menisehelijk opzioht, di I lictiêmeening van hun ' levensmidden I ooniet het eenig oardeel, dan. toch di lienige uilspraak waaraan zij zioh wagen ■Niet beginselvast rfeiactionarism, maar d. .■-taafschheid aan het milieu ,is de grond ■ ,-lag hunner gezindheid. Zeker gaat he ■ niet glad, de onverschillighed eener op lioeding aan de groote lèvensviraagstuk lien van hun tijd en de vele vooroordeelei I due de. i»nemendiheïd van vnenden o I vriendinnen gedurende vele jaren wis I.>ver te maken, le niet te doan. Begrijpe I j:k. Zi'j aarzelen echter elke gedàehte ■ olke lear waar hun zelf de billijkheid Vai ■ ai 't oog spririgt in hun gcdachlenwerel< ■dp te nemen, vvanneer die ingrjpen zoi ■ op de inertie hunner geestestoestandan I De afbreuk met een enkel idee, dait zi I ^edert hun jeugdopleiding opdeden, Ujk I Iran iets onmogeilijks en krijgt in hur I oogen den omvang van een geloofsverZ'î I kermg. Die lui zijn het die de onwillig-I hindeirpaal zijn van de verwezenlijkin: I van vele gi'oote- tevensgedachten. Zij ziji ■ nie;, haar vijanden. Ook niet haar vrien Iden. Zell's net de onversoliiiligen aa: I liaar. In dat iets dat het geweten heet, ei I waair, hoe beneveld ook,, toch immer ee; ■ grond van naaiur rest. voelden zij veela I 11 een oogenbhk van bedenken miisschiie: Ivan aanvang aî, een neiging lot heime I lHjke înstemming. Slaafschhoid tegenove I de heftr*chend© beginselen — of b'eginje I loosheid al vaak — en de vrees tegenove I .le bele*imerende e:schen van de étiquett I van het niileu-zeggenschap, zijn oorzaa I dat die instemmins nooit tôt uiting kwan: Tôt dei massa..dergenen die 'in Vlaar I deren, het onCilhaar gewicht der dood l'liimâclit Tertegenwooi. d gen. richten wi I liet woord. Toi lien zeggen vvi j : d Tracht u zelven te ontvoogden » W I i jgï j|' 11 êerf 553* 'I '/ir-b In I te werken van <fe bolsterj der coiùventk I Dat het een inspanning vergt. het ven I keerde van «en gansche opvoeding wee I ^.'oed iC. maken. I)a,t er durf van noode i I n een sociaal milieu waar men sedert 'j; I ren aan gebonden is zijn geloof aan waai I heden te verkonden die men als de toort I der keiterij pleiegt te besohouwen. W I begrijf>en. Doch maak af met den kindei I ii'jken indruk die* gij gèvoelt, telkenmal I in aw bijtz ;jn eein der groote bedtaaris I voorwaa rden van uw vo.k^aangeiroer I worden. Scfhr.k niet sehrik :iooit van eei I gedàehte. Een moedig menseh gaa[ on I versehrotoken op een gedàehte af. H I bakkeleit niet er mee. Hij zegt haar gee I vrendelijkheidy1;.; of wil ze niet begrf I ven onder een berg van ironie. Dat b« I duidt da'. men haar vreest. En een moedi, I menseh gevœlt geen vrees voor een g€ I dae.htî, maar leert haar kennen. Hij slaa I geen onzin ui't over een zaak waartoe hi I no<iit den durf lot instudeering voeide; ei I w'ndt zieh niet op om een beiginsel te bc I str.jden, H'anneer hij weet dat — hoe vaaj I ook — in het diepsC van zieh zelf het ge I loof aan zi'jn billijkheid berust. Hij laa I niet. oogluikend toe dat men hem een I meenng '«ansc.hr;jve die bij hem enke I !°venlooze façade is en niet de vrueh an doordeniken en rechCsmin. » Bij hen ook wijzen wij op de levensbf I stemm ng van het Vlaamsche volk. B I hen dringen wij aan dat zij gaan begrij I pen den hoog-'eidelen en grondige.n erns I en de zuivere opbouwende kracht d.1 I het nieuw Vlaandèren ten grondtsteeii I moe^n liggen. Hun viragfn wij al het Ikleinizielige, he I engzichtige' b.j te 'leggen en het offe'r h I brengen hunner zwak-menschel jke vodr I oordeelen. Afbreuk te maken met' toe I schiijnbraive maar levenslooize formaliism I van het menschelijk opzichi;. Te getoovei I aan de kracht die Vlaanderen h'p^schep I peu moat in eien ei hl-VIaiunsch land, ei I - te handelen naar zijn leer. I Hun vragen wij, wij aie vier. jaren dei I moèd vonden onder het vuur en he: I schroot, onder den plassenden iregen et I de bitterste koude vol >be houden, ook dei I moed te vinden het oppersle recht en d< ■ meest volkomen reeh'tvaardigheid in, haa: I minste daadomzetting te erkennen. Op het oogenblik dat w:j den nieuwer I sfo-mloop voor heL bekomen onzei I 'ischen inlirden, vraagt hun zulks he I ges'acht van den IJzer I PRETORIUS. Groot Servië De groote Montenegrijnsche nationale vergadering te Agram-Zagreb werd verko-zen door het nlgemeen kiesrecht terwij ieder kiesdistrikt, dat tôt dusver gewenc was één afgevaardigde naar de Skoepstjinê te zenden, er thans 3 zond. Volgens eer oude gewoonte hebben de oudste lieden op de nationale vergadering de orde gehand-haafd en de vereeniging met Servie en en dientengevolge met het Joego-Slavische rijk werd met algemeei.e slemmen uitge-roepen. Een miljosn Aimsniërs vsrmoard i Uit Londen ' : De Armenische patrio i Khan Zadian wijst er op, dat de Duitsch Turksciie statistieken aantoonen, dat he J aantal in 1916 weggeroerde Armeniën 1 1,396,350 bedroeg, waarvan er 1.056,35l zijn yermoord. S * * * -Parijs. « Le Journal Officiel » bevat dei tekst van een wet, waarbii een pleçhtigi hulde wordt gebracht zoowel aan presiden Wilson als aan de verbondene naties en di t hoofden dezer naties. Deze tekst zal gegrif worden en geplaatst in aile gemeenten ei scholen van de republiek. ! De Paus «n de aanstaaiide Vredsscooferentls , t l Rome wordt gemeld: De « Osserva 1 tore Romano » publiceenl een Pauselijl 1 ochi.-iljven, wuarin vreugde wordt uitge sproken over het lot stand komen vai | den wapens'tilstend, waardoor slachCinge'i ^ en verwoesl ngen te la,nd, ter zee en n 1 de lucht zijn opgehouden en de weg naa. d^'ii vrede gebaand is. B nnenkort zullen de afgevaardigdei ' van de verschillende naties op een con 1 grès bijeenkomiwi, om aan de weireld eei rechtvaardigen en duurzamen vrede t 1 schèniken. 1 Zij zullen beslissingen liobben te nemen { ernsitiger en ingev\ ikkelder dan ooit doo 1 de menschheid g.enomen werden. 1 Het is net te zeggen, .hqeveel verlichtin; dtis verstands de afgevaairdigden noodi, r zullen hebben, om z:dh van hun teak t kw ijten. Heit schrijven beveelt de ehristenen aa. l' te bidden, opdat de ehristel.ijke beginselei < van rechtvaardgheid de v'rucht mog zijn vanNhe; aanstaande congres. W'at Ons betreft, zoo zegt de Paus, Wi 0 zullen al Onzen invloed gehruiken opda J de beslissingen om aan de WereM rusl o. de en eendracht te verzokeren, overa ■' gretig door de Kai'.hol eken aanvaard e: Oilïiroïïipaii flâïi gewezen keizj Er isr^den te gelooven, dat de adriseur: j van président Wilson van meemngzijn, da - de opvattingen v*n de conferentie betref e fende de positie van den gewezen keizei , zullen overeenstemmen mît die Tan W.lsor ! zelf. In verantwoordelijke kringen heersch de m^ening, dat de gewezeT keizer er j andere personen, die schuldig zijn gewees 1 a»n schendingen van het volkenrecht gedu-r:nde den oorlog, tarecht m'oeten staan tooi " een rechtbank van de verbondenen regee-ringen, wrarin zullen z'tting hebben ver-t tegenwoordigers van de landen, die he j meest geleden hebben. 1 KEIZER WILSELM KENDE DE GEBEURTENISSEI* ^ Uit Christiana wordt aan de « Times > t geseind : 3 In verband met prof. Wegener's verkia I ring, volgens welke de keizer gedurende î- zijn verblijf in Noorwegen in Juli 1914 d< gebeurtenissen slechtsuitde Noorsche per; vernam, dat « Morgenbadet » van een t< . Bergen, wie'ns bijzondere taak het toen wai t verslag uit te brengen over het doen er laten van den keizer het volgende ver ' neemt : De keizer werkte toenmaals ir I Noorwegen aan boord van zijn jacht drukke , dan eenig vjorgaand jaar. Zijn bezoeker - aan den wal waren opmerkelijk minder tal t rijk en korter. De telegraphi che briefwis seling van den keizer te Bergen was in Juli 1 dagen zeer uitgebreid. Wilhelm stond verscheidene uren ; ii draadlooze verbinding met Berlijn en toei i 't keizerlyk jacht.zieh in de tjorden bevond 1 welker hoogts draadlooze verbinding onmo 1 gehjk maakte, verscheen een eerste kla: î torpedoboot altijd in Bergen om telegram men en brieven in ontvangst te nemen en tt verzenden. i Het is du3 zegt de « Morgenbladet » niet zeer waarschijnlijk, dat de kçizer eerst doo: de Noorsche bladen op de hoog.e kwan van de gebeurtenisssen in geheel Europa 1 te meer daar bekend is, dat de meeste doo den keizer ontvangen dépêchés cijfertele' grammen waren. DE GEWE21EN KEIZER Reuter seint ons uit Londen : De « Daily Mirror » verneemt uit Ame rongen, dat de gewezen keizer een verkia-ring hceft afgelegd, waarin hij zeide : Il word bedreigd met crimineele beschuldigin gen, waaraan ik het hoofd moet bieden Daarom moet ik mij een verklaring voor behouden. tôt de beschuldigingen ingedienc zijn. Verder ben ik een gewoon burger, di< de tegenwoordige Duitsche regeering goed gezind is, en ik kan geen verklaring doen die andèren misschien zou compromitteeren Zeeuwsch-Vlaanderen en Z-Limburg ' De kr.ng van maritieme inr.ichtiogen le i Brussel heeft in een algemeene vergade-) ring een motie aangenomen na redevoe-i n gen van de heeren Delleur, burgemees-ter van Watermael-Boitsfort, Leneau, Du-brucq en Dev-^ze, witaraan het volgende 1 is ontleend :Jf "■ « Oveirwegend, dat de toekomsiige vre-1 de de terr toriale rechVen van aile volken s zal moeten waarborgei); overwegende dat t Begië le allen i'jde nefei't geë-scht het be- ■ zit van de Schelde, den zeeweg van Ant-werpen, Brussel en hejt kanaal Gen't-Ter- i neuzen, welke geheel onder toezic-ht van ' de BelgSsche regeedng komen, ilen einde de- noodzakel.ijke wegen voor de sçheep-- vaart te hebben; overwegend, dat het tra-ddiÂnieele' arlikel van 1839 aan Holland l lie'; recht geeft in geval van oorlog of oor-togsgevaar de bakens, boeiien, enz. zon-: der toestemming van België weg te halen: overwegend, dat het geb^ed van ^^aas 1 bnicht oveir geringen afsland het kanaa i - Luik-Antwerpen omvat en een ernstigt 1 belemmering is voor de Belgische bin " nenschsepvaart; overwegend, dat hat eco nomisch belang van Zeeuwscii-Vlaande 1 ren gediend zal zijn door aanslu ting bi Belge, waarvan het in 1648 is'gescheiden 1 overwegend de welbekende gevoelens var e sympathie, bj de Maastrische bevolkinj, voor België gekoesterd; het noodig ach • ' tend dat deze kwestieis ter vredesconfe r rente behandeld zullen worden, waarbi de aan Holland te verleemen v^goedinger ? gel jki'ciljdig besproken zouden kunnei 4 worden, apht de Kring het wenschehjk e Jat de kana isat'.e van de Maas bevoler zal worden, oveireenkomstig het plan var 1 de officieele comm;ssie, gevormd in Me 1906. De Kring wijst op het international* i karakter van dè hier betrokken scheep t vaart en stelt voor de volgende verande i ngen van de Hollandsch-Belgische grens 1 1. De Schelde-arm, genaamd Hont o: 1 Wesije'rscheldè, wardt geheel Belgiscl a gebied. 2. Zee'Uiwsch-Vlaanderen, gelegen tus scheri dezen arm en Vlaanderen, word r bij België gevoegd. ^ 3. Het Hollandsch gebied tusschén de ' bocht van de Maas en het gebied var 1 Maastricht wordt Belgisch gebied. ; 4. Als vergœding zal in het belang van Holland de kana'featie van de- Maas tus-! sc'hen Visé en Venlo worden doargevoerd cvereenkomstig de conclusie van de offi-' cieele Hollandsch-Belgische oommis.se. 5. Da itoekomstige grensltjn zal worden 1 leruggebr-acht tôt de toekomstige bochl van het Maas-kanaal, zooals het is ônt-worpen door de genoemde ko-mmissie. 6. De noodige; voorwaarden zullen wor den opgesteld, om in het gebied van dit deel der Maas toekomstige afwijkinger [ evenals kle'ne eilanden tusschen deze af w-ijkingen en den st'npom te neutraliser ren. Besloten werd deze motie en de bijge : voegde verslagen ter kennis te brengei: : van het mimaterie van Buitenlandscht Zaken, met verzoek een en ander op d< | vtedesconfereinitie ter tafel te brengen. ! EEN BELGISGH PROTEST TEGEN DEN LÀNDHONGER Het « Laatste Nieuws », het dagblad var i den heer J. Hoste sohr jfit : , r « Geen iandhonger! — Iedereen is heer over eens om te verklaren, dat he wenschelijk is, de beste betrekkungex tusschen Nederland en België te.bewaren Ook .kunnen wij niet zonder een woor< van protest de verkiar.ngen laten. voorbij lan van dan heer Delleur, die het in der t Brusseischen Kring van de Zeevaartin , stellingen op den Imker Scheldeoever ei op een gedeelte van Nederlandsch Lim burg gemunt had. Val-t er in verband met de Schelde ! kwesti'e, ten voordeele van onze handels ■ metropool iets te regelen dan kan zulk. : best in gemeensohappelijk overleg gebeu ren, maar Iandhonger. ten. nadeele vai onze Noorderburen moet ons vreemd blij ^ ven. Het Vlaamsche volk zal in, geen geva 1 dulden dat er onder welk voorwendse 1 ook, tusschen Nederland en België eei r afgro-nd gegraven wordt. » » Ons Vaderland » is het met he d Laatste Nieuws » nopens deze kwestm volkomen, eens en meent dat de heeren die azen ôp Hollandsch grondgebied, mee: handelen onder den invloed hunner anti Noderlandsche gezindheid dan wel onde: den dirang van economische ncodwendig heden. De Vlaamsche soldaten, die gele den en gestreden hebben voor de vrijhei< | der kleine volkeren, zullen niet gedoogen , dat een heiligschendende hand op he | grondgebied van onzen noorderhuur wor de gelegd. Of zouden ook in ons geliefd-Belgë de imperialisten baas spelen? Ee» Rede vai Lloyd George Lloyd George heeft eerl verklaring, be treffende zijn pohtiek, openbaar ge maakt, waarin hij, na warme hulde aai het leger te hebben gebracht, zeg,, : « De keizer moet vervolgd worden. Wi< twiljfelt er aan, of de oorlog nnsdadig op zet was? Het was een ontzettende, eer vreeselijke misdaad. Het was een mis daad door de wijize waarop hij beraam< een misdaad door de wijze, waarop hij fe voerd werd, door deh mval in een kleii hulpeloos land door de laaghartige be handeling van dat kleine land. Her nner u het onziijdigheidsveirdrag en 't Vodje Papier! Het feit, dat al dezi schanddaden, uut naam van den oorlog er inder keiz'eirujke goedkëuring, werden ge plcegd, veranderl hun aard met. Het is ei blijft misdaad, een afzichleiijke misdaad die milhoenen der beste jonge mannen ir Europa m d'en dood gezonden of vermink heeft, en rouw heeft ge'bracht in ont^ibar hu sgezinnen. Is eir dan memand verantwoordeliijk kan er niemand 1er verantwoordmg wor den geroepen, moet er geen strat zijn Dat zou stellig niet volgens het goddel jl en het menschelijk recht zijn. De mannen, die aansprakelijk ziijn voo di-t vergnjp aan het menschelijik. ras, mo gen n.et vrij uit gaan, omdat .hunne hooJ aen gekroond waren, toen zij de daai volbrachten. I lleeds e-enige weken geleden lieet't d i Enger-sche regeering de schuidvraag te i onaeirzoek voorgelegd aan 'n commisse , vaa îechtsgeieerden hier te lande, en zi i zi'jn eenparig toi„ 't besluit gekomen dat d-keizer met z jn medeplichtigen wegens d aau'sJchting van dezen oonog door eea internationale rechtbank gevonmsd moe ten worden. Ook luidde hun verslag sterl ten guns'ie van de bestraffing diengenen die schuldig s,taan aan inoord op zee ei aan de schandelijke- misha'ndelmg de ■ k i jgsge vangenen. Ue Engeùche regeeruig zal al haar ir vloed op de vredesconfeirentie aanwenden ten einde toe te zien, dat er redit word gedaan. ■ Na wat er in de afgeloopen vier, vij jaren is geschied, is het onmogeliijk, i. ons nndden een bevolking te laibeir Ver b.ijven, waarvan een groot gedeeite m m bru ik maakte van onze gastvrijheid, het geen bewezen is op een wijze, d.ie'gee; legen-spraak duldu. Zij ^pionneerden lue Idem samenzweeringen en hielpej Duitsch and bij 't smeden zijner planne: lot vernie Ug ng van 't land, s iietwelk hu gastvrijheid vedeende. Zij verloren aldu alla aanspraken op het recht, hier le bii ven. Voorts zou het tôt onvermijdelijk opwnding en wanordelitjkheden leiden a1 de Duitsotiers, die ons vier jaren bestr: den .hebben. h er kwamen om het biroo uit d 3n mond te iremen van dezedfde mai rien, die zij getrach-i hebben te v-erniet gen. En al betreur ik het, een vrij vei keer tusschen aile naties ter wereld ls oi mogelijk. Aile Europeesche bondgenoote hebben het beg.nsel aanvaard, dat d Centrate mogendheden de kosten van de oorlog moeten betalen tôt de uitersl ^rens van hun draagkracht. De gealliees den stellen z ch voor, een commissie va deskundgen te benoemen, die de beat wijze om de schadevergoeding betaald t ikrnjgen, zal onderzoeken. » xLloyd George geeft dan een beschri ving van de veelomvattende maatcegelei weke de regeerng denkt te nemen, te einde, haar verplichtingen na te kom'ar tegenover de dappere soldaten en mat-r< . zen, zoowel als jeigens de gevalienen e: de verm.nkten, waarna hij uitwijdt ove j de maatrcgelen tôt verhooging van de pr< ductie, de huisvesting en andere vraaj, stukken, zooals de uiv-breiding van het ne 1 van spoor-, straat- en wateirwegen. \ Daarb j verkiaart hij o-, a.: « Het Bolsjewisme is de pest voor d 1 prodiaotie, dat bewijst Rusland. Dat lan kan pas weder begmnen met zijn produi testelsel le herbouwen, als het Bolsj* - -\v.sme zichzelf overieefd en uitgeraasd i: lnlusschen zal er hier groole schaarscl te heerschen en allé klassen zullen gelii , kelijk te Jijden hebbein. Gij moet uw ve trouwen schenkeri aan aile standen, aa hen die her sens, aan hen de ikapitaai', aa hen die ha ri en handen hebben om 1 j werken, i 1k zeg lot de arbeiders: gij zult recl krijgen, giij zult een behoorlijke behand" lng krijgen. ieen behoorlijk aandeei in d t genoegens des levens, aan uwe kindere i zullen dezelfde kansen geboden worde als aan de kmderen deir rijken. Tôt het kap:iiaal zeg ik: gij zult niet g-p'.underd 'en beboèt worden. Do.e uw plicl (jegefïs degenen, die voor u weriken en d loekomst is vrij voor àllen ondeirneming: - geest en. durf, d e gij ons brengt. Uitbn . ting zullen wij niet dulden. De arbei j moet zijn recht krijgen.. » ; g&sessgsssssssss 3 Soldaten, werft inschrijvingen aan o « Ons Vaderland ». De Belgische Koninklijke Familie te Parijs Uit Parijs wordt gemeld: De geheele ParJjsche pers ^ierde Don-: de'idagmorgen de aankomst van het Bel-g sch komngspaar. Zij zegt, dat België in 1 den grooten strijd het rechl op volkomen : onafhankéjïjkheid verworven heeft: als vrije natie zal het in de gemeenschap der ^ volkeren treden. De pers hermnert aan de groote dagen vun Eu.k en van den IJzer, en huldigl in de petsonen van koning Albert en konin-, gm Elisabeth heel het heldhaftige en ge-î mactelde België. Een ge-weldige menigte verdrong z'ch langs den weg vvelken de stoet volgde; onteibare Belgische uub^eiweikenen en ver-' bonde ne so.daten bevonden zieh te midden , van de menschenmassa. Fransdhe t'roepen waren langs den weg opgesteld. Om halftwee nam de militaire gouverneur van Parijs de revue af. ' De -omtvangst had mét een militaiiren ^ eenvoud plaats. Om 2 uur steeg gejuig op, ; het kanon donderde, de; mu'Ziek van de L Republikéinsche Garde speelde de Brabançonne en président Poincaré, gevolgd [• door de officieele personen begaf zieh naar den koninklijken trem, die' het staition van 't Bois de Boulogne bmnenstoomde. 1 De koning en de hertog van Brabant . wairen gekleed in k haki-Veld tenue, de ko-3 ningin droeg een lichtgr js costaum. Ben r afvaardiging van Belgische gewonden j bood haar prachtige irozen aan. j De stoet reed, onder geestdriftigèn ju-i bel, de îaan af. De koning en de koningni 3 waren biijkbaar getroffen door de ont-i vangst, welke Parijs hun bereidde, — Pa-- riijS, dail n-ets schijnt vergeton te hebben c van de groote roi, die zij in den oorlog , geispee.d hebben, Parijs, dat in Augustus i 1914 gered ward door den tegenstand van i- het Belgische leger'te Luik. Het Belgiscbei koningspaar en de kixwn-. pnns zullen het minisferie van Bùiten-iandsche Zaken bewonen, waar apparte-i menten voor hen in gereedlieid zijn gebracht., De avondbladen stellen Albert, wiens heldhaftige zelfverloochening het begm is . geweest van de redding der wereld, Otgen-over Wilhelm, die door de overwinnmg aan de Verbondenen zal worden o<verge-ieverd en wiens naam in de herinnermg voortleeft, bedekt door schande en oneer. i -1 KONING ALBERT HOUDT EEN TOE-^ SPRAAK TE PARIJS. I Aan het diner in het Elysée dankte ko-ning Albert den présidant van de repu-f bhek ook namens heit leger en het land j voor- z jn woorden en vervo.gde: Belg e is rrauw met Frankrijk verbon-den geweest m de reiusachlige worsteling, de een str.jd was voor de verdedigm» van het recht tegtn de aanmatigende--oi" n dernemmgen van een mogendlreid, die e / eh sedeirl lang op veroveringen had n vnorbereid. De ikonmg wees erop, dat e t rankn'jk jn dezen oorlog een e-erste, plaats heeft îngenonien. Hij prees het n Eransche leger en zijn levers - Foch e wiens naam in het bqek der gescliiedenis onder die der meest beroemde veldtee-ren gsschreven zal staan — en het Fran-sche volk, weiks beiwondereçswaard ge t- burgerzin belichaamd is in den grooten i, slaatsman, in wien Frankirijk zichzelf n herkende en in wien de wereld al de ken i, merken van den Franschen geest ' kerug- > vond. Ciemenoeau was met Foeh een der a groote bewerkers van de bevnjdmg der r wereld. - De koning beslocut aldus: Mijnheer de > président! Gi«j hebt de eer gehad het lot I van Frankrijk m dezç tragische <ajden te 'leiden en ik breng u in deze prachtige hooidstad den dank van het Belgische volk over. Hoe vaak zijt gij daargmds in , de voclrtige viakten van Vlaanderen in , de dunen van Nieuwpoort en de Panne gekomen, om de konmgin en nnj de be-: luigingen van sympathie te brengtn, die '• ons zoo waardevol waren. Onze gesprek-i- ken, waarin uw helder en vastberaden j- oordeel zooveel licht op de gebeurlemssen n- wierp, hebben ont-roerende herinmeiringen n bilj mij ach le rge la ten. Ik vond er steun in II en kreeg er een indruk van trouw-e en e duurzame vriendsohap dooir. Belg ë, dai allijd van bewondering en liefde voor |t Framkrijk vervuld is geweçst, zal nooit de onrtva.ngst vergeten, die bere.d is aa.n zijn ^ regeering en aan zooveel gezinnen, die door den vijand van hun haardsteden ver-n dreven waren. Te zamen hebben wij geleden, gehoopt. en overwonnen. De Belgische nat e1 rekeni op de vriendsohap van de Fransche natie. ' Orxtslagen van de internationale ver-plichtingen, welke door de gescliiedenis ' opgelegd en door den oorlog omveirgewor-d pen ziijn, moet België met de hulp van Frankrijk en zijn bondgenoofen, zijn eco-nomische welvaaril wederopbouwen en in ». den nieuwen toestand elementen van so-3 soliditei't, evenwicht en duurzaamheid vinden, die zijn lot zullen verzeker/sn. p De koning besloot met een groet pan FrSnkrijk, ziijn herkregen provincies en zijn roemrijk leger.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume