Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1459 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 09 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wd3pv6ct0m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

V v V v Beîgisch dagblad verschijnende aile cîagen der week Vaor een tarmljn"«î"?^an<T.n ... O fr. 50 RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere ; | ,2 24{p.50 VOOR GOD EN VOLK EN LAND Opstel en Beheer : Huurdcchterstraat, 8, Gent I ,Vaste mecîewerkers : H. Borginon; Prof. Dr. F. Daels; Dr. J. Goossenaerts; F. de Pillecyn; Lie. h-nde!sw. Joz. Sirnons; E. H. de Smet; Edw. Vermeulen; E. H. C.Verscha< m Le Bi3n Public „ en de Ylaamsche verzuchtingi Pas was ik van het front weergeVeerd en I le nauvernood zag ik eenige Gentsche ■ bladen in, of alreedrwerd het me duidelijk, I ho- wankelbaar en onrechtzinnig de houd ng ■ der Gentsche Vlaamschvijandige pers is ten I opzichte der Vlaamsche levensbelangen. I Onder het handjevol franschschrijvende I kranten, die dagelijks hun anti-vîaamsch I prozi aan Gent's verbasterde burgerij te ■ vîroberen geven, onderscheidt zich voor-I namelijk « Le Ben Public », door zijn I standnemen teren al wat de Vlaamsche I opstand ng onontbeerliik is. Zoo lazên we I vooreerst een drietal wecrzir.welcfcende arii- icelën, die ko:t en goed met de Vlaamsche Beweging d n aap houden en de inspanning I onzer Vlaimsche Yzerjongens trachlen I vruchteloos te maken. Misschien zelf verschrikt door de verre-I gaande openhartigheid waarmede het zijn I onvlaamsche elreklting bloollegde; liteft het (hms goed geoordeeld, den zoo onvoor-L zicStig opgelichten sluier maar weder een weinieje r.eer te laten. En zoo komt het I dat, in tegensteîling van het door hem pas geschrcvene, in zijn nummer van Vr dag I 6 ciezer wordt bekend gemaakt, dat het I Viaamsche volk wel degelijk het rec t hècft I ot opvoedig in al de graden van het onder-! wijs. Maar daar de krant alweder niet I rechtzinnig is, is hit hem gegaan zooals den I ezel van La Fontaine zal ger, d;c een leeu-[ wenfrak aantrok en d^sniettegenstaands er I doorheen zijn verraderbike ooren liet zien. Het blad bekeot, dat het Vlaamsche volk I rec'.it heeft op hoo er ont*i keling in de j I moedertaal, maar duldt nie?, dal aao de eeuwenheu endi tweetalig'ieid in Vieande-I 1 ren wjrde te kort gedaan. A, «BienPublic», daar is het dan, dat u h t schoentje t ijpt ? I Ge wilt Vlaanderen Vlaamsch, maar de kloof mag met grdempt tus.schen hoogere sl^nden ei volk ; gij staat het volk Via msch onderricht toe, maar degenen die dit onder-richt moeten aanbr ngen, moeten in een voor dat volk vieemde taal spreken, schrij-ven en leven? Meent gij dan, Bien Public, dat wij ens nog aan de dwaze bewrsvoering der tvvee-taliglseid"sto:en ? Wist gij dm niet, dat wij *an het Yzerfront kradhtdadig zijn opgetre-den teeen een uwer g ^estes'eriooten, den i ' _vvc:x„!. i i .. M en dat gij wejkelijk met geen nieuw uitvind-seî voor den dag komt, wanneer gij der ouden tweetaligen rommef cens te meei oprakelt ? Omdat de hoogej-e standen var de middeleeuwen af en onder den dru < var vreemde overheersching zich van hun VoU gingen vervreemden ; omdat de verfranscht< burgerij naderhand in hun onzalig spoo; verbijsterd liep ; omdat Vlaanderen in d< laatste eçuwen latnlcndig bleef en onder der diuk der stelselmatigs ontaarding aan lethar gie ging lijden; omdat ons Volk steeds var aile eigen kulluur verstoken bleèf en tôt eer ris van halfslachtigen en onder^eschikter ging vergroéien; omdat het misdadig euve tôt op heden op onverdraaglijke wijze ge-hand'haafd bleef ; omdat de Du Isch zijr vuile handen aan onze Iang gekossterdt idealen heeft gesLgen en enkele verlooper la dgenooten zijn ellendige politiek o .be-hendig in de hand werkten; —zal daaronr het kwaad maar moeten bîijven fcestaan er den welbetaalden Wetenschappslijken _Ar-beid voor het heldhaftig? Vlaamsche Volt steeds de verboden vruchl blijven ? Wij vergissen ons in den opzet van « Le Bien Public » en ander-^ hem verwante bladen niet en begrijpen volkomen waar zij met hun tweelaligiieid in Vlaanderen hîen-w.llen.ledereen weet, dat een volk slechts één taal behoorlijk kan spreken en allëéa in die ééne taal behoorlijk km îcoen, en dat bij slot van reker.in^ h t volk ten verdfrve gaat, .zoo het van zijn intellcktueelen door een taalkloof afgescieiden leeft en, verstoken van aile liclit van biiten, op-eigen koitzich-tigheid en bekrompen overievering gaal tiereri. We verwachtten van « Le Bien Public » wat bete.s, maar zoo het hem bepadd o-mo|elijk is, zijn routine-ziônswljze van kant te schuiven, laden wij hem aan, ziefc voortîan niet verder in te laten met onze Vlaamsc'ie levensbehoeften en de op'os-sing der taalkwestie over te laten aan dezen. die gedurende vier ellendige jaren leden er streden voor de verlossing van het vaderlanc en niet minder voor de bekrooning de: Vaderlandsc i-Vlaamsche idealen ! JoZEF HÂCHÊ korporaal- ziekendrager De toestand in Siberië GENERAALJAKIN BEVELHEBBER DÉR TSJECHISGH-RUSSI3CHE TROEPEN Reuter (Part.) meldt op 4 Decembrr uil I | Londen : Uit Omsk wordt d.d. 27 Novem-I 1 ber aan de « Times » geme d : ■ j De toestand te Jekaierinenburg en in den [ Oeral begint lastig voor de regeerfng hiei ter plaatse le worden. Er zijn bevelen naai Jekaierinenburg gezonden, om Tsjernoff aar te houden wegens propaganda onder de troepen. Tsjernoff zocht een toevlucht \ ij den Tsiechischen Nationalen Raad, waar de Russen hem wel moesten laten, we;ens h. n verplic'ilingen jegens de Tsjechen, maar het vraagstuk vaft de bedrijVigheid te Je'xaterinenburg van het sociaal-revo'ut on-naire komiteit, h-twelk zich onder bescher-ming van den Tsj-chisc\«en Raad heefi gesteld, kan niet bîijven zooals het nu is. Het is duidelijk, dat het ooTC.nblk is aangebroken, waarop de invloed der ver-bondenen op den Cenlralen Tsjechischer Rend behoort te worden aan?ewend, opdal deze een waarschuwend woord aan hel adres zijner leden te Jeka'erinenburg kte houren. In militaire kiingen hier ter stede hfeerschi ïjiwinding door het vocruitzicht van de komsl /ân den Franschen generaal Janin, die thans VÉrti Wladiwostok onder\vegis. Deze olficiei ! is, na ruggespraak met den Tsj-chischen Nationalen Rr.ad, door de Fransche regee-îng aangesteld, teneinde bevel te voer^n 3 ver de 1 sjech sche troepen in Siberië. H ij is bclast met dî taak, een nieu v Russ^sch le^er te "b-en te brengen, h-twelk met de Ts;echen tegen de Duitschers en de Bols-jnvili zal stiijden. Men verwachtte, dat hij na zijn aankomsl het bevel zou voeren over de Russischc zcowel aïs over de Tsjechische strijdmacht, maar nu er pas geleden reeds een Russiscli leger van bijna een kwart millioen man op de been ia gebracht, achten de Russen eer buitenlandschen bevelhebber een overbo* dge weelde# . fcen ûoûûsciap \a i HïOïÉf ^ Ter gelegenheid van de « spaarweek die gehouden zal worden om de wereld hulp te komen, en ge?hi ende wJke m< hoopt de V. S. te kunnen doordringen ^ het inz clit, dat nog j roo'.er zuinigheid ï uit het gôbruik van levensmiddelen môet wo m- den betracht, werd in aile kerken des lanc een boodschap voorge ezen van Herbe [en Hoover, den Amerikaanschen voedse'.regi ;er laar. In deze boodschap doet Hoover ee Aar beroep op het geweten van de wereld, o: Jan de levensmiddelen le leveren, die nood c|e zijn om den hongernood u t Middea-Europ j -j uit de wereld te helpen. In de boodscha cje wordt verder gezegd : Ik doe met het mees ,ns vei trouwen een beroep op hel Ameiikaai n sche vo.k^>m zith opnieuw opofferingen té getreosten en alaus in di gelegenheid ^ zi;o diensten te bewijzen aan Belglë, Noon er- Frankiijk, Servie, Roemenië, Montenegri cft Polen, Rusiand en Armenië. Deze voH:< vertrouwen erop, dat Amerika onmidieki zal helpen. 1S Wij moeten ook ons deel bijdragen a? er" het behoud van de pas-bevrijde volken \i jeiJ Oostenrijk, want wij kunnen niet b ind zi Pa vcor de gevoîg^n, die een hongersnood z*. ® hebben voor de verdere onlwikkeling van c e 0 wereld, in het bijzonder voor die volke die wij pas van onze en hun vijanden hebbe c'Jt verlôst. Dit beteekent, c'at, behalve d nst volken, wien wij beloofd hebben te hul \ns te komen, no» 200 millioen menschen oni ;,er hu'p tegemoet zien. Wij doen daarom oc ien beroep op ons volk. Amerika heeft b h ee" deelnemen aan den oorloj. zijn cogmerke ''n betrelfende zelfverdediging en cen rege< -'j ringsvorm, waarbij het volk zelf souverei iCh is, weten door te zetten, ook in de vijand( jta ,lijke landen, èn dit mag worden beschouw "®" aïs het werkelijke bolwerk van den vrede Op deze grondslagen hebben wij gebouwc nst Geen enkele regeering of nàlie kan stan :he houden, als het volk sterft van honger. H< ht, Amerikaansche volk heeft in dit msest kr sch tieke oogenblik van zijn geschiedenis d op gelegenheid om aan te toonen, niet allee :en dat wij in staat zijn een vrede te bewerker 30- maar ook door zelfonthouding hulp te brer gen aan de zaak der lijdende menschheic Os straf m d-an gewezen keiz^r. DE UÏTLEVERING VAN DEN d' GEWEZEN KEIZER. en Uit . Londen : Ds parlement-aire correspondent van de <• Times » sclurijft : Ilot an bcslu.t, dat er maatregelen tegen den ket-an zullen worden genomen, is klaarblij->lk keli'jk een verfaczingskwcëUe. In de ue laatste <lagen heeft liet ministèr e van 10r Oorlog île zaak onderzocht en kwam tôt het volgende l>esluit : Ten eersto dut het in de bevoegdheid ligl der Vorbondene regeeringen om de uitlçvei ng van den keizer te eischen. an Ten tweêde, dat de Bii'.sche regeering en -'i I i e nood ge stappen zul doen om zijne en uitievêring te- venkrijgen. ,1 Ten derdé, dat, wanneer zijn uitlevoring zeksr is, de keizer térecht zaj moeten >e" s'taau \oor zijn misduden teg<n de un mcnschheid. de MedegedeeUl wordt, dat het Ministerià en geen aetie zal heginnen voor het de ver-ie. bondene l'cgeeringen heeft gcraadp'.eegd. )m Er wordt echter niet aan gelwijfetd of'de l''ransohe en Italiaansehe regeeringen en zijn liet cens met deze iwlitiek. Er wordt v&rwach-i. dat de zajik besproken zal wor->lk <!-en op een conferentie, die vandâag in Downingitreel begonnen w\>rdt Insselien an Clemenceau, Eoch, Orlando en Son,nino. Deze conferentie zal twoe toi drie dagen 1.. d-nren Cn is îriei alleen cen voorbereiding Z|) voor de groote \ ccgadering der verbonde-n- iien, die voor het einde van liet j*ar le Earijâ gehouden zal worden; ,ze heeft ook cen iniTitair doc!, daar de~ verbondeno i: s'aatsl'eden VOn Foch'cen verslag..willen hooren van de wijze, waa.rop de Duit-->lJ schers- de voorwaarden van den wapen->t. stilstand |e land uitvoerden, voornanielijk en of er eciiue moeiîfjkheden gerezen ziijn, en d:e naar vorcn gebracht moeten worden. t1" DE ENTENTE PERS OVER DE llt JCEI2ER-KWESTIE .T't Parijs wordt gemeUl : Men gceft \s zich te P<irijs volkomen î'ok-erïscliap van de reeks d |'Iornnl:eko fouten in -de Jaat-an sic weken door don Hollandschen jn'inis-ch 1er van Karnebeok gemaakt, Fouvon. no^ ze v^'î'crgerd detor wein «» opr .*«• ! 11.tcrugtrok-,s- kingen on tegem>pniken die het vo^jr ,n olïirièele verleg n woord igeis van Neder-' land in hc>i buiten'and me Hjk maken. daar men hun opdnvagl aan do pers wei-nd nitj nauwkeurige nota's me t > deelen 1er 11 erdoor \yordt de persoonlijko aanval v.'ii 'de «.Temps » tegen den Hollandschen' rnin-ster van Bpitenlandsché Zaken ver-klaard.er- De- troon.-jafsiand van den keizer be-— s-prek<ind, zegt de « Temps », dat 'lie af-slatKl te laat komt. Wilhelm bewijst oen-voudig, dat de Nederlandsehe regeering . een grove font 'heeft gentaakt, loen ze den voi'.st niet interneerde. liet kabina; te Den te Haag beweérde, dat Wilhelm geen mi lien 1,vt was. onder voorwendsel, dat hij bij an het af^U'iiid de ri van den troon den t"te 1 j^ij van oppeibevelhebbotr van het leger had verloren.- Men 1) -merkl lhans, dat Wil-i " helm, die overigens Pruisiddi officier ds h ijft, al houdt hij op .vorst 'té zijn, tôt. 28 :rt Novembe.r lieeft gèwaoht om ziijji afsland :e- te onde-rteeken-'n. waarop de Ned-erland-en sche regeer.no- zieh sederi den- lOden NTo-| vemb:r bero:pt. De ininister van Ruiten-» landsohe Zaken. van Karnebeok, zal 41C verplicht z jn. opnienw de vrnehtbaarheid Pa van z in v(vbeel"ding ter hulp le roepen, ap om lie.t Onver.klaarbare ie vorklaren. '^e Uit Londen : De « Times » verkîaart, dat n* op de Londen3che conferentie de Fransche le en Italiaansehe regeeringen ten vole de Britsche regeering gesteund hebben met d" betrekking tôt het beroep, dat. op Ho land °» zal worden gedaan voor de uitlevering van d-n keizer, om dien te brengen voor. een !JC gerecStshof voor de nvsdaden, die hij te ge no ver de menschhe'd heeft bedreven. an Een actie z*vl niet worden ondernomen. an totdat de zaak i 3 besproken met de America kaa^sche regeering, wel te niet ter confe* 11 reïîtie vertegenwoordigd was, tengevolge van de ongesteldheid van kolon?I House. Reuter mîldt uit Londen : jje . Reuter hee t redën om aan te nemen, dat i de gedac it-enwisseling, welke op de eonfe-renties te Londen gedurende de laatste twee en dagen heeft plaats gevonden, ten voile is iet medégedeeld aan président Wilson, ei hem en nog voor zijn vertrek naar Euro >a zal berei-ken. Er is reden om te gelooven, dat.de ad viseurs van den président van ODrdeel zijn, dat de inzichter. der Vetbondencn waarschijnlijk samenvallcn met d e van Wil-e sôa zelf betre^enoe de positie van den j* gewezen keizer. id In gezaghebbende kringen is men van et oordeel dat de k izer en andere personen, ri- die zich gedurende den oorlog hebben le schuîdig gemaakt aan inbreuk op het vo'ken-sn recht, voor een gerechtshof der verbondene n, regeeringen terecht moeten staair, hetwelk n- tevens vertegenwoordigers zou bevatteri van d, deiaaden, die het meest he&ben geleden. * - De Toestand VON HINTZE TERUGGEROEPEN De « Firankfurt. i' Zeitung » schrijft da :^s; admiraal von Hintze, de voormalig net slaatssekretai'is van builenlandsche zc 'VR ken, die de Rijkskanselier ver.egenwooi •W" digde l>iij bet Duitsch groot Jioofdik.wartiei d® teruggeroepen is. 'a n tôt DE DUITSCHE REVOLUTIONNAIRE BEWEGING , ei<j DE GROEP SPARTACUS Men mcldt uit Betrlijn dat de groep Spa: ;n„ 1a(mia onder de bevolking vhigschrift© j„o doe). verspreiden waarin 'liet proletariaa wordt aangezot zich te w.-ipe'heni dit or: ing °1J de komende gèbeurlenissen voorberei ten le zijn. de BOLCHEWISTISCHE AFGEVAARDIG- ji ' DEN OP HET ■er. HONGRES VAN 16 DECEMBER gd. ne n Norddeutsche Allgemeinc Zeitung à* geeft een" telearam weer van Tchitcherin jeu waariq dezr verkîaart dat de uitvoerend rdt kommissie drie afgevaardigdcn cri dri or- vertegenwoordigers van de Russiscli in Sowjels naar liet kongres der Duitsch ion werklieden en soldatsn. dat op 10 Decem no. lier plants £rijpl, zal afzenden. 'eu lie! blad voegt daaraan toe: liet doel de ing Russiflie regeering is, . DuHschland I de- verplichten zich op het standpunt der Sow la - jelregoering le p'nalsen. Het waarschuw wk <lo nat e voor den indruk da; zulks op di ?np Entente zou maken en voor de gevolgei ten die or zonden kunnen uit voorlvloeien it uit- znke spoedige vrcdesonderhrindelingen. en- Ile « Vorwaerts "» schrijft over hetzflfd. ij k onderwerp: « indien de afgevaardigdei 'jn, der Sowjels komen. zullen de Duilscher en. zo aan de deur zetten. Dat is de eeni, iriogelijko onlvangsl. HET KONGRRES DER FRONTAFGE-,eft VAARDIGDEN a,l TEGEN HET SEPARATISME Men meldt uit HciUjn dat li^t kongre ^ t der fi-onl.afgevaardigden, dat 220 divisie verlegenwoordigt en le Kms z-:teU, zic! 'mot cene verpletterende mee."derheii loi. Wior de regeering. en legen allé sépara çn" t:srne en Bo'rhewisme lie fi uitgcsproken ^ BEIEREN SLUIT EEN val AFZONDERLIJKEN VREDE !0j1,' Men meldt uit B^rlijn det er tussche Munich en de hoofdstad geen de minst ]>>. belrrkklngen meer bestaan. af- De regeering van Ebert steunt Hinden on burg's weiaering om Soif te verp!ic\ten ont în?î sla? te nemen. jJJJJ Kuit Eisner *erste Beiersche minisler ! j 1 j. gaat onderhandelingen beginnen om tus bij schen Be créa en de Entente een r.fzonder tel lijke vrede tôt stand te brengen. '^d De bladen m?lden dat de beweging doo Kurt E:sncr op louvv gezet al lan<?s on og heviger wordt. Kurt Eisner me'dt dat he nd konflikt met Bcrlijn waarschijn'i'k het ont Kl- staan van een onafhankflijk Beieren za so" voor gevoîg -hebben. In dit geval zou he Rijn'and en ganech Zûid-DuitscUland zicl ,j(j bij Beieren aansluiten. ?n' EEERT EN DE DUITSCHE EENHSlD lat De socialistisch*î partij van Berlijn had ir be deze stad eene groote vergadering -belegc de waarop ongeveer twee duizend personer jet aanwezig waren. De socialist Eberl heef nd daar vo'gende verklaring afgelegd : an De groote DuitscSe revolutie zal aar eri Duitschiandbrengen r.ochhetdiktatorschap, bij noch de s'.avernij, maar zij zal op NvaStc .llt grondvesten daarstellen de Duitsche vrij :n> h<id. De jonge Duitsche volksrcpubl ei rj. ' moefop het recht steuner. pe. Geen macht ter wereld is slerk genorj „e om voor eeuwi* de politieke eenheid de: Dui:sche volkercn te Brel^en, of ze leger elkaar op te jagen ; de politieke eenheic . berust immers cp de ekonomische. Nietf fa zou voor hcf proletariaat noodlo'.liger zijr e* dan een terugiceer naar de MiddeleeuwSchc e.e statenverdeeldheid. Niet het séparatisme 13 m »ar het samenwerken van al de Duitsch? T1 krachten is nu een eerste gebod 1 Ebert heeft vervolgens vcrklaard dat ei de. krachtdadige maatregelen zouden worder :e genomen tegen kapitial, oodogswinst er P.'1 erfenisrecht. De Nijverheid zou op socia- 1 " listischen voet worden ingericht. cn Einde'ijk werd cene da?orde «este me waarjn het besluit der regeering irvFebruar an de nationale vergadering bijeen te roeper :n, werd goedgekcurd en de regeering de steur en der socia'isJische massa werd beloofd. °e" DE BEZETTING VAN KEULEN Keuîen, 4 December. — De bezettint an van Keuîen, door de Engelschen, Word; a» sinds hedenmiddag 12 uur verwacht. . " in Duitschiand HET ONTSLAG VAN Dr SOLF NAKENI De regeeringskris s in Duitschiand word met <^en dag scherper. Aile bladen sprekei zs'. van het ontslag van Soif alsof het reeds eei □or- voldongen feit was cn noemen reeds de po ier, litieke persoonlijkheden die hem zoudei # kunnen opvolgen. Over 't algemeen is mei E het er over eens dat de nieuvye staatssekre taris zal moeten zijn °en handig d'plomaa cn overtuigd demokraat. Men is algemeei van gedacht dat de dagen vai Scheidemani [|e'n ' en Erzberger als kabvnetsleden geteld zijn iaat DE ARBEIDERS VAN BERLIJN ZIJN om GEWAPEND eid Da « Germania », orgaan van Erzberge: meldt dat er te Berlijn ICO.000 arbeideri q. gewapend zijn en over machinegewerei beschikken. Het garnizoen beschikt op verr< na niet over zulk een getal troepen en i: ontoe eikend bewapend. DE TELEGRAAF ZONDTR DRAAD IN n(je HANDEN VAN EBERT EN HAASE Irio Ebert tn Hîase komen le veikl ren da cite in tegenstel ing met de verspreide geruch en che de telegraaf zonder draad. zich in \ unn< L'IU* handen en niet in die van de gro;p Spar acu: lpr bevindt. t . DE TEGEN-REVOLUTIE [>w- De le en-revolutiohnaire beweping word; iwt te Munich met den dag sterker. Kurt Eisnei de die in de nationale schouwburg eene red< wilde houden, \verd uitgejouwd. In de " Feldwebelha le wilde Zondag een soldaat, f.]c na het muzikaal gedeeltf, cen lede houden :lf*n ten voordeele van M. Kurt Eisner, hij werd ers eveneens door de manifestanten uitgejouwd, n!£ d e vervoigens door de slraten trokken en monarchiat sche hymnen zon?en. g. 's Namiddags begaven zich onder-officie-ren naar het révolu ionnair komileit en cisch'en, revolver in de hand dat de roode vlag werd ingelrokken. Men gehoorzaamde hun. Een kapiîe n te paard hield een rede in open lucht en nocdigde het vo k uit: Jgj'd « Leve de Keizer » te roep.en. Het volk ira Rf hocrzaamde en juich'e. :en. ™ Cuitsch;a.nd kan ge;alen jE? De « Daily iflail » geeft statistieken weer, waa'riiit men kan onmaken dat, lien fiez ;an de rijkdom van riîiitschland voor lste den ooi-iog, er volledige schadevergoeding zal kunnen worden gegeven. Indien de oorlogsuitgaven dér vcrDonden?n Cà en- milliard gond lieloopen, zou <lil nog >nt- K . ûta het zevende >lcel zijn van hel tegen\voi>:'d:g Duitsch kapiiaal. Duil^ch-land h jft intfners in d'Wn oorlog zeei ' weinig sChade geleden. ■us" X'olgcns M, IfcilTer.oh spaarde Duil.jcli-1er- la nul jâai-l jksi h 12" mili'ard 50D. Z 03 Toesland der PortugaeschB hn;' - ' Gevanganen. i Havas meldt n i Danir'.c-Hertog : Dan-^al deira, gez'inl van Porlugal le 's Graven-î1®' bage, heeft ir t volgen ! draadlooze lel'e-ich grain grtonden aan generaal Nudent. voorzitler van de wapenslilstandscommis-sie te Spa : ID Een Çorlugo'-sch sergeant en .loidùten, , ■ d:c uit t^isilnclisfeld gekomen zijn, dee-5 len mij mede, dat de toes ani tn dat 'Sd kamp v.an'np g is. liet Dttilsche Coin îen mando is geh-el ve-dwenen. De gevange-:eft nen zijn voor luit i voeding op nardap'pe-Icn aangew' zcn Hygiène en geneeskun-dige hulp lies! an er niet. 11-1 is onmoge-lijk de orde onder de solda.len le liand-aP> haven. Aile Kiigtisrhcn en bijna aile aie l'raiisi lien z jn verirokken. De legalie rjj- verzoekt esnige Portugcesc.he officieien ek naar F-riodrirtisfeld te sturen. teneinde» het^môreel der ge va ngen en te handhaven en .pej) nan vnng.ie rndken met de lerng-zen/i jlrr l)jj u ne groopjes. □ er ElTiWnHfag—ilWIII II ■! ll^ilBI 11|Il eîd 0 cil over de mlshandeling m Z krijosgeyang&nen ;he- P.euter meklt uit I/Diiden : In cen mede-ne d"cling over de behandeling der krijgsge-.lI \nngenen zegt loril Hobert Ceci!: Als wij " er van overluigd z jn, dafeen van onze oinU'rdanen zoodanig mishandeld is, dat er zijn gezoridhe'id er onder lijlt,' jnoelen wij !en hçt volkomen du d ilijk maken, dat wij en ie'derc officieele pei sconJJ^klieid irvct zijn ■ p rsooji en desnoods met zijn le.vcn ver-antwoordelijk zullen stellen, of hij d9 keizer is of een onder_gesr:h:ktç. Wij ihoc-md ;en or geen twijfel ove'r laten, dat niishan-lari deling van kri'igsgcvangcncn niet als ien voor. allen le veldé in opwinding of omve-tendheid gebeuren. Het is opzetlélijke en koetbloedige \yreedlie d. die'gestraft mopit worden. Het zou mij zeer verheugerïf aLs dj rsgeer ng.cen aaiikondiging zou publl-cecr en, dat iedap,- die zich schuîdig' ge-• maakt, heeft aan mishandeling van - ge-p vangenen, met -zijn persoon en zi'jn leven fut daari'oor verantwoordelijk zal worden Vlerde Jaargang -- K'ummer 1268 Pi'ijs : 6 cen!iosr.sn (tvlorgenuiigavs} Maa:idag 9 Ceesmfcer !918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume