Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1016 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 05 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8p5v699n45/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ons Daderland Belgisch dagblad verschijnende alle dagen der week INSCKRiJVINGEN Voor een termijn van 3 maanden • • « 6 fr. 50 >> » »6 » « « « 12 fr. 50 > > » » 12 > m m m 24 II*. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Opstel en Beheer : Huurcîochterstraat, 8, Gent medewerkers : H. Borginon; Prof. Dr. F. Daeîs; Dr. J. Goossenaerts; F..de Piîlecyn; Lie. handelsw. Joz. Simons; E. H. de Smet; Edw. Vermeulen; E. H. C.Verschaevo ; Een deuntjo der Viîjheld £ Het zou tereclit verwondering gebaard ! ; hebben, ware onze oude kennis « Le Bien r Public » niet als een verhongerde gespron-gen op de gelegenheid ons volk en onze • Zaa'< te bestoken, te verguizen. ? Diegenen onder onze lezers toot wie ' « Le Bien Public » reeds vroeger een be- -î kende was, zullen inet een gelukkigen gtinn ? Iach den ouden ïrant weergevonden hebben, terwij! de anderen niet weinig in hunnen schik zullen wezen in dien heiligen winkel f zoo'n verregaande bedrevenheid in 't faxi-saï:-me aan te tretfen. \ De vervanging der Fransche hoogeschool te Gent dpor een Vlaamsche neet daar een aanraatigin? die aile pa en te buiten gaat, en : « Le Bien Public » teekent daartegên verzet ' aan uit naam van het princiep van vrijheid. « Vrijheid, wat al misdaden bedrijft men ; in uw naam ! » klonk de harlekreet waarmede een der edelste figuren uit de Fransche om-I wenteling het schavot betrad. 5 Daar is iels dat uit het diepsle van ons 1 geiaoed naar boven welt en opvlamt in fellen haat, bij deze poging om, onder 't mom der Vrijheidsliefdt, Vlaanderen te wurgen. O, de vrijheid van « Bien Public », « Flandre Libérale » ! enz. De « vrijheid van den arbeid » was het wachtwoord waarmede hebzuchtige «ijver-heidsbazen, en h un betaalde trawanten fot in de laatste jaren aile sociale welgeving veihinderden ot verijdelden. Bescherming van vrouwen- en tin der-I «rbeid was uit den booze, wa9 vrijhéids- !krenking. Maar intusschen woekerde de plaag die een arbeiderstand kan onder-mijnen.Minimumloonen, beperking van den ar-tei-'sduur, de voorschriften op de hvgiëne der fabrieken, verzek^ring van den aroeider met verplichtende bijdragen van den werk-gever, aile wetgeving op de bescherming van den arbeid in 't algemeen, 't was a'ics Inbreuk op de vrijheid, en dus verwerpeliik. Intusschen bleven de arbeiders s'aven, en verwelkten gansche geslachten van kinderen in de ongezondste werkhuizen, sloofde 't volk zich voor hongerlconen af. Maar de orijheid van enkelen ora de verstooten me-nigte uit te zuigen bleef ongedeerd. i Op de vrijheid beriep zich het drankkapi-Jaal, dat ons zoolang onder den liicl gehou-iden heeft, om aile crnstke beperking en ■ verhindering van alkoholverbruik te beletten. Ailes werd in 't werk gesteld om 't volk inaar de drankhuizen te lonken. en terwij! de jhongerloonen in Be!gië uitbetaald maar half toereikend waren om vrouw en kinderen onderdak, kleedij en ' edsel te bezorg&n, verbrasten de s'eide arbeiders alleen, naar de b lekening van den grooten staat-huishoudkundige Emiei de Laveleye, op 20jaar een kapitaal waarmede de werklieden ; al de nijve/heidsondernemingen haddenkun-nen alkoopen en voor ei^en rekening over- • nemen! 1 En als er dan een werkman bezweeTc o:.der de bekorin? die 't drankkapitaal overal op zijn weg steide met duivelsche listigheid, 1 dan greep men hem bij den nek, en slrafte j hera onder de bepaîingen onzer onvergelij-ikelyke « Loi-Wet », en de aandeeîhouders dergroote stokerijen s'oegen vol deugdzame afkeuring de a men in de hoogte en brand-merlttcn de stijgende dronkenschap. En huisde er niet bij sommigen, achter de zeer gewettigde bezorgdheid om de belangçn van den godsdienst in 't onderwrs, htt slug^e. harde voorLemen, aile vorde-ring op ;:j9gebied îe verhinderen, u.t naam, zoogezegd, der v.ijh'eid ? Dcor den crang der omsUndigheden zijn na LitteTen, verwoeden st:ijci al deze vai-i sche vrijhedui van hun voeîstuk gerukt \ geworden, en vervangen door de begrippen: • sociale piicht, wederzijdsch hulpbetoon, |b j6chenming van dezwikkeren en misdeek frit ai Nog blijft de evolutie onvoltrokken, j 11\j»r aanzicn'ijke vordeiingen zullen niet u.iblijven. Alleen op taalgebied woekert de oude dvvaalleer voort, in Vlaanderen ten minsle, ; bij een kaste d;e zicl> buiten den stroom van \ 't volks'even ea f evoel wil hou den, denkend ^ da .rdoor beven t volk le staan. Bij U, broeders uit het IJzerleger, moet men echter niet komen lullen van een « tWeetaligheid », die onze vijanden hebben ©Pgetimmcrd met het eenig voorremen ens 'klein te krijgen, en t Viaamsch Recht aan 'liua cibaimelijk voorrecht op te ofieren. « Daar is maar één Vlaanderen », weer-klonk het aan den ljzer, en men zong er : « Want boer en heer zijn Vlaming ». Niet schaamte en minderwaardigheidvje!-den in zich de Vlaamsche studenten aan den ljzer om hun Vlaming-zijn, maar als eene eer en een voorwerp van trots droegen zij dien titel door lijde» en gevaar, in strijd en vervolging, dood en vernedering. En bij U ook, ontelbare schaar Vlaamsche volksjongens, met wie wij gelukkig waren samen te leven, dag voor dag, sveeds dieper gelroffen door uw open, fier gem oed, vvier stambewustzijn het ons voonecht was te helpen ontbolsteren ea aankweeken, uit wier onvergelijkelijke standvastigheid en taaie wilskracht de redding van ons volk moet komen, ook bij u is de laatste twijfel omtrent de adelbrieven van eigen stam en taal geweken voor de blijde zekerheid een schitterende toekomst te zullen vestigen op ODZe liefderijke puinen. Gij die voor Vlaanderen ailes gaaft, slaat al dien Bien-Publikschen kletspraat over taalvrijheid in de lucht, en sîelt in de ploats ervan de taalplicht die de natuurwet ztive aan ieder oplegt in *t belang van allen. Taalplicht is onze leuze, niet taaldwarg. Wij blijven trouw aan de grondwet die waarborgt dat het gebruik der talen viij zal wezen. Maar wal we wekeren is dit : dat iemand op kosten van de Vlaamsche gemeenschap zou betaa.d worden in Vlaanderen, zonder dat hij in 't vervullen daarvan zich bedienen kan en werkelijk bediene van de taal der bevolking, tôt wier dienst hij sta^it; dat rechters over Vlamingen worden «an-gesteld, die met het Nederlandsch machsig zija even goed als een Waalscn rcchter het Pramsch; dat het leger... maar dit hebben wij reeds le vcel gezegd! Wij willen niet hooren van een onderwijs d^i het geld der Vlaamsche bevolking doet dienen om aile ontwjkkelden eivan te ver-vreemden.Wij dulden niet dat op staatskosten in Vlaanderen, te Gent, eene Hoogeschool worde in 't leven gehouden die in de ecrste plaals zou dienen om de verwordin^ v« ?.ns volk in de hand te werken, ora teger* het stelligste belang van de breede volksm^ssa in, de kinderen der katoenbarons, en e afstammelingen der Le iaeris op te voeden in den haat voor al wat Viaamsch is. Wij wiilen daar integendeel-een V-aam-sche Hoogescr.ool hebben opdat cok Vlaanderen ^:ou bcschikken over een bol-weik van eigen bescha\ing, opdat de wetcnschap er opgedaan, zou ten dienste staan van gansch het volk, opdat landbouwer en werkman hun rec, tmalig vooideelzouden tieVken uit de voorrechten en betere hulp-mic delen welke de gemeenschap ten dienste sîelt van de studeerende jeugd. En willen dan nobiljons en katoenbarons hun kinderen in een vreemde taalopvoeden, wij zullen je niet tegenhouden, we zullen je niet beletten te Brussel, Luik of Leuve.i te gaan studeeren in 't Fraasch. Alleen auiien wij niet dulden dat deze ware vaandelvluch-tigen ia Vlaanderen nog openbaie ambten koraen wegstelen met diploma's die n'.et voldoen aan onze taaibehoeften. Zoo staat, gelijk de gansche levensop-vatiing van den vlaamschgezinde, ook onze opvatting van de vrijheid in het teeken van het piichtsbesef. De kenspreuk van S. K. V. H., « Ik dien », biijft ons aller leus, omdat alleen wanneer ieder Vlaming zijn gatîscae wezen en werk, zijn gansch bezit en heel zijn toekomst ten dienste stelt van de gemeenschap, in Vlaanderen de ware vrijheid zal ontluiken, die de hloem is van veredelde, verfijnde gemoederen, van verruimde geesten, van losgevochten zielen. Dat wilden wij u zeggen, t Bien Public » en « Flandre Libérale », en met geen Jeu-gens, met geen geld, hoe onedel ook in zijn oorsprong, zult gij nog verhinderen cat Vlaand -.ren tôt zijn pl cht en recht ontwake. IJZER. Hlr.dénbuiQ en fis revoîuîie. Uit Berlijn wordt gemeld : Het uitvoerend komiteit van den soldatenraad bij de opper-ste legeraanvoering heeft een oproep aan aile raden in den lande openbasr gemaakt, waarin woidt gezegd, dat de veldheer zich zonder voorbehoud op den nieuwen grond-sla^ sîelt en allen in het v; derland voor de tôt stand gebrachte vrijheid dankt. Nimmer zullen de veldtroepen aan de reactie de hand bieden. Hindenburg wil rust en vrede. Naar dan Wrsd© Met allé ma cht is men nu bezig met de liqaidatie van de ongelukki^e oor'ogszaak, waarin zooveel jaren-lang het bloed van de Europeesche jeugd als bedrijfs-kapitaal ge-vioeid heeft. Het scherm voor het oorlogs-tooneel is neergelaten en met toenemenden ijver is men nu aan den gang met het opruimen van de coulissen en requisieten... Met een typische legensteliing heeft intusschen die slot-afwikkeling in de verschil-lende landen plaats : bij de centralen con-centreert zij zich in het met den dag bijna in hevigheid aangroeiende débat over het schuld-yraagstuk van den oorlog, de vraag wie de verantwoordeiij'iheid draagt voor den toestand waarin dt: centrale landen nu ge-komen zijn. Bij de ge .llieerden komt zij tôt uiting in het overleg dat wordt geplecgd, hoe de vruchten van de liquidatie te verdee-len en de met de zaak behaalde voorcleelen. binnen te halen, zonder al te zeer in strijd te koraen mvt de raeer ideéele beginse.«»»3r die men nu ecumail vooro/i heèft g-zet. Het débat in de centrale landen over de vraag van de schuld bij het begin van den ooriog neemt een ste;ds meer algemeen karakter aan. ^len worpt elkaa;' met « onthulinge- », dokumeuten en verk •: gen om de oo en en spaart elkaa; n-ti in Ket minst. Uit Oostenrijk woi aen e^n bijzonderheden gemeld over een vre v*sstap, door Czernin in 1917 gedaan, wasrdoor Duitschland, of liever Ludendorjf, zwaar wordt belast, terwiji Zimm rmaon het oude regiem weer verdedigt tegenover de 3^ier-sche onthu'lingen. De Duitschc -cg-ering heeft van haar kant het initiatief ^enomen c m de geheele schuldkwes'.ie aan een onzijdige commissie aïs rechtbank voor te leggen. Zij heelt in dieu geest een voorste: aan de vtrbondenen gedaan en dat omkleed met al e motieven d e inderdaad voor een dergelijk in dé ge-schiedenis ongekend politiek procès pleiten. De internationale rechtspraak zou met de behandeling van zullc een monster-zaal;, als de schuid-kwestie m liée! liaar samenhang, de onm ddellijke maar ook de middéllij'e voorgescliiedenis van den oorlog omvattend, vormen zou, wel yaardig wo'.den ingezet 1 Het overlej, door de geallieerden ge-p'.rtgd ten opzichl>* van de oorlogs-liquida-i'.c, r.al hoe langer hoe vaster vormen aan-neraen.Een Reutertelegram mc'dt dat Clemenceau, Foch. Oïlando en Sonn n i vandaag te London zullen samenkomen. De noodige voorbesprekingen die de komst van Witson Cr, de vaBte regeling van de verschillende Investies vooraf moeten gaan, kunnen du3 een aanvang nemen. Vo'gens de «Deily Express» zal de vaste vrcdes-conferentie nietvôôr Januari te Versailles beginnen. De volgende week zal echter, volgens het blad, de intergeallieerde cocf<ren!ie te Lonùen beginnen, welke in de tweede week van December te Pariis zal word.n voortgezct. Of de vaste vredes-conferentie nog door een vooiafgaanden vrede voorafgegaaa zal worden, wordt r.iet gemeld. De Enge'sclie minister van kolorriën King heeft intusschen in cen te Bristol gehouden rede plechlig aan«kondigd, dat men op de vredes-conferenlie niet bezorgd behoelt te zijn voor een misplaatste teerhartigheid van Engeland en zijn geallieerden ten opzichte van Duitschland. Volgens den Enge'sc'ien premier houdt men zich in Frankrijk bezig niet alleen met de kwestie, hoe van Dui schland een ics:i-tùtie te eischen voor de buitengewoon ein-stiïe schade aan Frankiijk toegebracht maar ook van de oorlogskoster.. En Lloyd George liet doorschemerc n, dat ds andere Verbon-dene ookplannen Kebben hun oorlogskoslen op Duitschland te verhalcn. Eindelijt heeft de «regeering» in Duitschland een beslissing genomen omtrent het bijeenkomen van de Constitue nte. De datum voor de verkiezingen is op 16 Febiuari vaslgeste'd, onder voorbehoud van detoestemming van de op 16 December a.s, bijeenkomende rijksconferentie van de A:-beiders en Soldatenraden uit Duitschland. D.ze toestemming zal waarschijnlijk wel verleend worden, daar de meerderheid v^n de A. en S. raden in Duitschland zi h voor een spoedige bijecnkoxs! van de nationale vergadering heeft u.tgesproken. Zelfs de soldaten-afdeeling van den Ber-lijnschen Arbeiders- en Soldatenraad die dezer dagen afzondtrlijk vergaderde Leet, zich voor de Constituante en hasr spoedig bijeenkomen uitgesproken. Ocoîîosht van krijgsgsvenseiî0!] in Rolland Men meldt uit Dordrecht : Het eerste convooi krijasgevangenen, bsstaandé uit ongevecr 3000 Fransche e 1 Belgische militairen, dat reeds Woensda-; j. 1. aihier aankwam en sindsdien ligging had nabij Papendrecht, zal Zondagmiddag vertrekken naar Rotterdam. Ongeveer 300 Belgen zullen per trein van hier naar Ant-werpen worden overgebracht. Zondag komt een tweede convooi hier aan met, naar schatting, 5000 krijgsgevan-genen. We willen hopen, dat dit transport met meer spoed wordt voivoerd, dan het bij het eerste het geval was, opdat de beman-ning, die over het algemeen zeer dun is ge-kleed niet zoo langen tijdaan deongenriakken van een vetblijf op het water zal bfhoeven b'oot te staan. Vooral met het nâtle weer der laatste dagen is dit bijna onhoudbaar. Naar wij v-îrnçmenzijn dan ook verscheidene opvaren<;én ziek geworden en ter verpleging in het hospitaal opgenomen. • • » Zaierila# middag kwamtm 4(KK) Fran-scheri en Belgion, uit Uuitschc krijgsgo vangenschap ontsîugen. aan boord van 8 Rijnschepen, voorKij LobiUi. » » • Men moldt uit Enschedê: De kriijgBge vangMien, <lic hier Za;erdaguami<Idag pot Iro'ji aankwamen, z:ijn doorgegaan naai Doclkulo. • • • Een transport vaji 700 Enac^lschen, dat van Gionau af ksvam loopèri,- passèerrie aan de Glanerhnig do grens, ont gederf-tfliik le vool en gedee'telijk-per tram tierv toent naar Ensehedé voort te zeilten. Met eigen muziekkorps voorop trolliikon deze Engelachen in opgewekte siemm'ing door Ensohedé en werden ze later Ln verschillende afdeelingen. naar de verschillende fabriekslokalen geleid. ' In verband met de mogelijkliec'd, dat 't verbl'ijf der ikrijgsgevangcnen hier langer zal duien dan oorspronkelfjk gedachl werd — wij hooiren spreken van 2 h 3 rnaanden — zuHen hier (e Hengelo en OI-denzaal conccntratiekàmpen worden inac-richt. i'esp. plaats biedende aan 5500; 3000 en 1500 gevangenen. T«r regeling dezer aangelogenlieid zijn hier uit Ren. Haag, onder bcrvel van kapitein Hçnslow. 0 lin-gï.lsche offieieren en 11 onderofficieren aangekomen. Esn bescliuidiQing tegsn dsn 0BW8Z8!i Keizer Karl Men meldt uit Weenen : Het blad « Abend » kondigt een acte af. waaruit blijkt, dat de vroegere keirer zich in zijn hoedanigheid van legercomman-dant een bedrag van jaar'ijks anderhalf mil-lioen kronen heeft laten uitbetalen. De toestemming daarroôr werd einde Mei 19-8 door het Kela.îlkanloor van het département van Oor'og met terugwerkende kracht gege-ven en de keizer liet zich op deze wijze nos: 2 î/2 millio*n nadien betalen. De «Arbeiter-Zeilung» wijsl in haar com-mentaar op de publicatie van de « Abend » er op, dat de keizer 7ijn honoranium ook voor November geïnd hseft, hoewel hij het oppercommando op 2 Nov. heeft neerg*-le-^d, en noemt als mederchuldige aan dit misbruik den président van de opperste rekenkamer, Plener, en de presidenten van de Oostenrijksche en HongaarscV.e minister-rad».n.—HMW—m—n—■songccMgta Vredeso n derliandelingan en wapsnsîilstand Uit Pariis : (Havas). Volgens de Matin zou de Fransche regeering in haar recht zijn met in de eerste plaa's kapitaal en rente le eischen van de oorlogscontiibuties, opvor-deringen en onkosten tengevolee van aller-hande schade. aan Parijs en den c'eparte-menten in 1871 opgclfgd bii het verdrag van Versaill'S, welk bedrag in het geheel op acht miljard wordt geschat ongfrekend d schade in EWas-Lotharingen. Terenover Foch's krachtige houding is de Duiische regeering begonnen, een bepa-ling van het waptn-stilslands-verdrai; uit le voeren, waarltgen ze luid uchtig heeft ge-protesteerd : de eerste wagons zijn inderdaad bij de grens aangekomen. Verklaringe.i ïaii den gewjzen Keizer In verband met d? publicaijp van liet Beiersclie gezantschap le lie:'lijn vraagi de e Deutsche Tagesztg » : « Wiisl 4hHc<ci-^er daarvan af? » Dr. (j-iioi'g Hegencr ant-woopdt luerop in de « Koeiniselio ï-x-tung » ; Een verklaring uit dsn- moud des kei-zers zelf werpt hie-iop nror leht, lu den avond van 3 November onlving •'■k in het ooriogôperskwarll.er van den pt ueralen staf to Spa 1> vol den toiser op een toclH naar liet front vergezellen. Dos nachts lusschon dde en vier uur steeg ik aan liet hoofdstaiion le Luik Ui den van Spa komcndein holtnein. Tegen Jiet aanbreken van den <lag waren wij m de baurt van Brussel; lioi ging naar de troopen nabij G°nt en Oudonaarde. Om 8 uur werd 'in den hoftrein op do gebrui-kol.y~e wijze in Wgenwoorrligheid va il den keizer het ontbijt genuttigd. Op een 4venk van den opperhofmaarsclialk slond do chef van het martnctoblnct mij zijnc plaata al ter linkerz'ijdc van den leeiier, en deze Jieeft zich toon — op den dag voor het begin van do revoluitie to Kiel, dus vijl dagen vooi- z^n vlucht natr Itot land — 'in oen gosprek, dat ongeveer i •kwartier duurdo en door geen dor aanwe-zigen onderbroken werd. op de moeat grondige wijze o\'ei' de politieke verhott « ngencn vraagsfcultken uMgelaten. llij sprak over den tisr.li, dat liij vrijvvUllg zou altreden, over Wilson en diens poh i jek, ovor de roi. die Kngeland gesp?o!<l Jiad, terwiji de gebeurtenissen zich ont-wikkelden en over toi van andere zaken, onder anderen ook over ZIJN EIGEN ROL voor het uitbroken van den oorlog. « De.geh&ole politiek in de laatste we-fcen vooi- don oorlog, » zeide liij, « hebbe» von Bsthmann en von Jagow alleen g«-maakt Ik wist daar voLstrekt 'iiieU van «f. Zij hebben mij geheel 'îegen miin wil -naar N>orwegên gè?!>n<iea U', i" r.els niet maken, met het oog op deli ge-spannen loestand na den moord op Frans Ferdinand. Maar do Hijkska/risclier zetdo mVj : « Uw« Majeste i; moet do reis aanN'aarden» om don vj'edo te bewaren. Aie Uwe Ma iesteit hier blijft. dan komt <*r zelcer oorlog en de wereld zal daarvan aan Uwc Majesidt de schuld goven. m Welnu, <laarop bon ik verlrokken. En den gcliw ien ti'jd dot>r heb ik van niijn re^eei^ng geen berichlon m©?r over de gebeurte-riissen ontvangen. Ik* vernani eigenf-jk pas uit de Noor-fclif bldden, wat cr in de wereld \'-xir-v'iel. Zoo ook van don vooniitgang d«-Bussische mobilisatieiloobemidselon, ïoea ik daarop -ecliter van liet uilloopen (1«i' Eugolsche \-loot hoordo. ben ik op oigon gezaa tej*uggek.eerd. IJ jua hadden zo nilj gevangen. Op mijn l>evel Ajn ook nog de Duitscne sctiepen, dio in Noorsche ha-vens lagon, teruggokomen. Later 7,ou dat niet meer mogeityk gewees; zijn. » 1k her.nnerue duartoo aan do n ouwe vorklaringen van den voo. inaligen Uns-sischen minister van Oorlog, .Suclioinlt-nof, die toon ju;st de rondo door de bla-den dodon. mi waar.n deze zijn bekende prooesverklaring bo-treffeirBe het bovcl lot de Russische mobilisation <lier voc-ge wij ztgde; dat de lsaa>r inderdaad ce n î>ove( had gegeven; wel i.s waar was mit volgens zipi mameir -zoo vaag, dat do minis-{c-rs op eigen verantwoordelijklieid had-den moeten overgaan tôt de u'.tlegging er van. Er vvas ■echter nog geen werkeliijl'.vo mo- ' bit:satie. maar slisch'ls-een voorb^rei<lin^ lot mobiliâato bcvolen. Maar daar wilda de keizer niet van' hooren. Hij blecf bj <Ie eerslo verklaring van Suehomlinof; volgens welke do lUaar op zijn, 's keizers instigalio, het mobil'œatie-bevei wedor had ingetrokken. Janusclikéwitsj had don feaar ecliter bc-logen, liot lïevol was tocli ton tfl:tvocT gebracht fn wel in dort vorrn cener war-kclijkc m'ohilisatie; hot was volkomen on-S U' st. s ledits van -cen voorbereid ing (11e-mUchaft) der mobilisatie to -sprck.iri. Un deze rnobnisaiio was ton s lotie de reden tôt het uilbrekon van den oorlog geweest. Do Russlaclis oorlo"sparlij >'n hove had lK-m gewild en afeedwongen. De loebortidselcn gngon trouwens roods lot do lente van 1011 'i.erug. .Koeds eodeit dat tijds'iip werden <le Sibcrische regimenten otappsngewt.js naar het \Vc«-ten vervoerd. Men spiok hun zelven steeds van manœuvres. Zoo kwamen zij hot eersl iri do buurt van de Wolga, en daarop vorder naar hot West,ni.Ton slo'Je waren zij in Wilna; daar krogen zij plot-Tieling senerpo patronon en Word liun ge-opfnbaard. <iat hot or op los fflng. Hf ;, is ook immers ©en loil. dat Ilussische troe-pan reods voor do oorlogsverklaring onze gronzem1 oversehreden hehbon. » De Beiersclie onthnllingon zijn wel in siaat, al diegenen tflri diopslp te schokken ou om te beginnen vpor onbegrijpelijkhe-dtn te plaatsiin dio. evenals il; zelf, en «ij mogen «cl zeggen, zoo goo<l als on.< 'V.-heele vols. mf-| de vaste, bijna hoitige ze-korheid ten slrijde zïjn getrokktin. ons door den tegeinstander -\vas opgtxlrongen en dat wij ailes liadden gedaan om hem le verhinderen. Maar nu moet er dan ook \olIo .klaarheid naar àUefcuj'. 'n gebracht wordeiL Vierde Jaargang -- ^iummer Î265 Pri]s : ia cemisnian iivîofgsnisitsave} vs-ajdag 5 ïiSGsmssep «SIS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume