Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

811 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 07 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/g44hm53r7b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

sTicHTERs: i.Bae«k«!>Bdt »*.T««p«e Belgiseh il&gblad m? 5©hîju.^it-de op âl de d&ge:$ der week ♦ S^S9S " ™'ZrUclilis* * — • •' 'mil - -w, T-,r— — - - " - — — ■ ' ^ ABOwwsissuBiKraraa* £*©r 2a*»c&ç**3 $*^ïi î?rffiïï!!iisv^ik Î2J£5> S.6& 4s*îKia€^s4<ef ^ £» Oc&O » Mes» % 4*.&ma Wm>&erlMj&g, & H% Mortel Cs&âsfef® r flecM door, wij eia vrank wr Gad e» volk « land j KSKaa-f.MTHUliSW. KKWWt TK KEK5SN KUB UOKTIT 1 * =N nul enAN'ril.i.V ï» Oa,l.A>« ABONNKBIECrCSPRUZEN VOOSS. SOUtATKIt Sfer weeâE (f «S*»pr}»»a| O.iSS- ôiKXE AttOINNKMtKMTafiH »!«*&« MET -4 K.ÉÏ -ÏG MUMMES® IMM^S AANB*VÏUA«C EH toAâSlLSJ*! r mwwilt (fcAh HRYEtSt-ï'-WK AStHKS «I20NDKN TK WO*»«S* VLAAMSCHE EN WAALSCHE REGIMENTEN Naar net schijnt wordt het vraag-punt ; Vlaamsche en Waalsche regi-menten testichten ruookinons miui-sterie in aanmerking genomen,Zekere bladen hebban reeds een veldtocht be- gonnenomdienuitdrukkelijkenwaas&h van onze IJzerkerels te bekampen, We zullen aan de censuur vragen of onze artikels die als antwoord op die aanvallen verschenen nu ook mogen verschijnen. want we zien dat er ein-delijk over deze kwestie mag gerede-twist worden. De redens die we in te brengen hcB-ben om onze ziensrwijze te sfavenzijn zekers niet van aard om zekere men-schen te behagen, Voor als nOg zullen we ons beperk^-n biÇ dees enkele punten : 1. De groote meerderheid d?r sol-daten zijn partijgangers van de indee-ling van 't leger inVlaamsche enWaal-sehe régi men ten. 3. We vragen aan de iegeerâng een onderzoeks-Gommissie in te stellen be steande uit bevoegde mannen. 4. We vragen aan de Walen broe derlijk en zonder achterdocbt onz ^nainffPïl tp StÊUIl6n. o. Ej kan geen kwestie zijn aan de militaireoverheid de beslissing in deze zaak over te Iaten. - We hopen dat de Gensuur ons al deze punten zai laten bespreken en de opwerpjngen zal laten weerleggen wel-ke de vijandige pers er weet tegen in te brengen. We doen aan onze tegenstrevers vriendelijke opmerken dat hetsoldat?n zijnuil deloopgra?en, die al het or>-houdbare van den huidigen toestand kennen en ondervonden hebbeD, die aan 't woor.d zijn, We verwijzen de bevosgde overbeid naatde tal/ijke wiisuitdrukkiDg-en wel-kedoor de Vlamingen bp 't Iront gege-ven zijn. De oorlog moet voor de Vlamingen het keerpunt zijn- De Vlaamsche sol-daten moeten van nu af aan gevoelen , en zien i de verwezenlyking zal me- - debrengen van hun grootste .jielsbe-trachting : Een vrij Viaanderen e In een vrij België. JO@SLKAPPERS, EEN PLAAG M'en noemt mij op patrouille gaaa, rier scldaten eu een korporaal, weg-soheren, knippen, pikken, wegtialen, maenemen, in bewaring bouden. Eertijds legeerde ik bii gemeeneke-rels of rekeis. Nu nog. Ik klopte nooit aan vooraieer ik er*ens binnenkvtam. NU ook niet. Ik werd verwenscht als ik armoede medebracht. Nu nog- Ik ^erd aewenschten als ikniet komen «l'de nog verwenscht. Ik liep overal rond doch liefst in huizen, konijnen- en ^îekenkoten ; ik nam wel eens een koe of kalf mee, een koffertje geld, maar nu koester ik gstsen, regelmantels eeldbeugels en allerlei materiaal van t [eger : planken, ijzerwerk, vleesch, brood, enz. ; 'tgeen de winkeliers met eade slaan ; beenbanden, schoenen handschoenen, boeken, papipren, kal koenen, ganzen, eenden, eieren, appels, peren. enz., enz. Ik ben oserai en nprgens. Ik slaap nooit, sprefk nooit, ik zoek somtijds, proftteer'iikwijls, maak onnoozel ge-zicht altijd, heb zeldan berouw, soms medelijdeia, denk laner na voor ik werk, tracht rap te vertreten na het wark'. Ik bezoek liefst slapenden. ont-tnoet weinig onwetenden, vluc4\t aan-dachtigen en blinkende jachtbazen, word oiïtgescholden luidop, geslreeld inwendig. Ik kr<g standbeelden en word verheerlijkt indien ik nw>t milli-oenen werkerz«l Ik jubel wel doch op t doodsbed doe ik menschen beven.. Ik bemin de duistsrnis aïs trouve makker ; hetlicht is mij een greesel ; de oosren der msnsc^ien bianden mij door hît hart: de wetten duwen mij den kop in, doch dooden me nipt. Oorlog is de weide waarop ik — dit is een beeld — met ontelbare bJoemen van mijn soort çekweekt word : moord, b^and, enz. Ik ga met hen mede, bloei met hen, we vormen meestal «en. Ik houd van geen ophouden ;ik ben lipfst jfçn gewoonte en ben gaarne gebruikt. I£ vertrouw mij aan iedereen.'aan goe den en slechten, aan vreesachtigen e vermetelen en zie nooit naar uitslc gen. Ik ben weinig veranderdin den loo der iijden ; ik ben wat ik was, alho< weî ik dulzenden jaren tel. Nu no3tnt man'mij slimheid, doc vroeger : diefstal. Indien men mij w zien verdwijnen, menschen ! Qndei houdt het zevende gcbod : «Gf zu niet stelec». 0, VEEKA. HOOGER OP 1 M. van Goethem, ge beleedigt enz ■ legerjongeBS ! Ge beleedigt ze met uitsluitend v; o ' hen te vragen stofïelijke verbeteringe in hun oorlogsleven ; ge beleedigt z met te laten vrronderstellen dat zij gee zedelijken ur>oJ, geen edeie verzuchûn ' gen hebben, fecuii Viaaftischea strij waardeeren. Het volk vraa^t niet enkol brood e geld en sport, M. Van Goethem. Uw Romeiûsche volk vroeg enke brood ja en worstelspelen, maar toe vyas 't eilaas rot en zija val nabij. Daarentegen, het waren breede volks scharen uit Gaiilea's stedea die Jésus t , voet achterna gingen, naar een woest . plaats in de eenzaamheid, zonder da , zij aan mondb hoeften of vermoeieni dachten, enkel om 's Heilands leerSn , op te \ angen, om hun nooddruft aa waarheijtn verzadigen. En Jtsusschoi hun zija leveDsIicht. H?j beminde i den hoogten graad zijn volk. Ggj, M. Van Goethem wilt de andere verlag'en tôt uvv eigen maatstaf, df dulden we niet zonder verzet aan t teekenec. ; Ook onze Vlaamsche volksjongen kennen zielenadel, verlangen zedelijk t opbeuring, treden op voorrecht e , waarheid. Zij vragen niet miskend te worden in hun Viaai'nscherj aard, in hun Vlaamsche taal, in hun Vlaamsche gevoele&s, ia hun VI. amsche fierheid. Gij beîastert hen wanneer ge meent dat ze bevredigd zijn en koes te houden wanaeer meu hua als aan een baiidhond brood heeft toegesmeten. Zij hebben hun leven he.il voor de verdèdiging van. hun uitgemoord land, zij sterven met de woorden op de lippe n : « Ailes voor Viaanderen, Viaanderen voor GHftfeSTWS », maarzij biijven hun Vlaamsche vaandel troaw, zij iaten zich niet ont-moedigen door dagelijksche tegenkan-ting, zij laten zich niet vangeu door vleierij, zij laten zich niet omkoopea door een rijkbetaalden graad of post. Zij verkiezen het gevaarvoile lsven in de loopgraven boven de veiiige achter-diensten omdat op het frorit hua Vlaamsche ir.akkers strijdeD, omdat op hel front nog liefde tôt een idjaal de zielen gloeien doet, omdat op het front boven . het dierlsjke en stofïelijke uit nog een noogere gedachte zweeft. , W'j hebben meelij met u, M. Goethem, omdat gij de vreugde met kent der toewijding aan een edele zaa"; wij hebben meelij ook met uw lezers - die gij niet op-oett hooger op, maardie . gij menneri wilt met den kop ômlaag als een kudde onzeifstandigèn. Mannen v.n den Y?er, blijft zelfbs-wuste kerels, frre Vlamingen, stoere doordrijvers : Ylaanderens zonne gaat aan 't dagen, hoog de harten, hoog de zielen. Zaait het gouden zaad der Vlaamsche gedachte dat rijpen zal tet een vruch*-1 baren oogst voor uwgezin, uw volk, uw land : ten spijt van wie 't benijdt ! —Z*let : zij grijnaxn reeds die lacfct-în! Vlaandrens toekornst hoort der jeugd-Jozef MERïENS. Eiîglsad hrsngt hulde asia de Amsrika^asche Vliegers Londen, 4 April. — Ofïicieel. — Dins dag warea onze vliegers in hun werk verhinderd door een dik&en miirt. De vijandige bewegiagen «p het front Werden toch nagegaan door onze vliegers die zeer iaag vlogen en inlichiiugen verstrekten aan onze artillerie. Vijandige troepen werden aangevallen 1 door bomrnen eu mitraiMeuzen. Me.er dan duizend bjmmen werden gevvorpen. De Duitscha vliegers waren zeer be-^ drijvig tusschen Albert en Moreuil. 18 Duitsche vliegtuigen werden neder-geschoten. 8 moesten beschadigd neder» i dalen. Zeven der onzen keerden niet 1 terug. " Het regende tôt 3 u. in dea morgen. Na dit uur werden 412 ton bommen geworpen op de vijandige troepen en kaatonnementen. Gedurende deze laatste 14 dagen hebben de Amerikaansche vliegers een on- sch?*baren dienst bewezen. . \ j Éene ondervraging ôver de s laatste luchîaanvallen zou 1 plants grijpen ia den j Eeichstag i De «Times» wordt ingelicht uit_Am-sterdam dat heer Geck. afgevaardigde 1 van M ii-nheim Iaten weten he?ft eene i ondi rvra^ing uit een te zetten voor de lautste luchtaaavallen bij hetheropenen . van den Reichstag. e Ondervraagd verklaarde hij ?t vo'gen-e de : t Inlichtingen geloovende uitvele dag-8 bladen irouden er ernstige en dringende ? oproepen gedaan worden tôt het sluiten n van e^n akkoord met de yerboudenen k tôt het staken der luchtaanvallen op de ô t pgne steden. Voortgaande zegt de Lokal Anzeiger, ni van Parijs,~"de H. Paus zr.u zekere mid-! delen bestu leeren van dit akkoord ten e spoedigste te doen doorgaan Is het be-s.tuur op de hoogte gelteld geweest dezej s iuiichtingen ? 1s de kanselier gereed oa e de houding te laten kennen dat he u duitsche bcstuur noodig acht in da doel ? 't ls 't geene ik soi} willep weten Het offensief op het Fransch-Engelsch front Ooeerlijke Duihehe iisîen De Duitichers hebben tijdens hun ofïensiefde oneerlijkste listen gebezigd. Vliegers met de Fransche kleuren daal-den tôt boven onze treepen die zij mi-trailleerden,OP den oogetiblik dat het Begiment waarvan wij spreken zijne zware taak volbracht had zag men troepen afkomen met Eogelsche helmen aao. Zij riepen «schiet niet» Een onzer mannen offerde zich op en kwam terug, om te zeggen : «Klopt er op ! 't zijn Duitsehers. Eenige der onzen zagen een oorlogs-machien dataan ee.je reuzentank geleek en eene sektie door zijn optreden poog-de bevreesd te maken. Plotselings stortte de Tank in een, 't was eene vermomming, en Duitsche sol-daten kwamen te vaorschijo. Deze werden tôt da laatste gedood. Een regiiment onder aile andereiheeft de schoenste blijken van heldenmoed gegeven. Er wordt veel overgesproken lJe aanvoerder is een zeer jonge officier. De Duitsch® luitenmfesi komen te paarde vooruit Ge.'Jurende den aanval van Vimy 28 Maart, zag men bataillons vooruitkomen met luitenanten te paarde aan hua hoofd alsof het eene wandelinj gold. Depraef werd kosteiiji. Geen enkel luitenant bleef gespaard. De gevangenen zegden dat zij sleehts een zwakken wederstand verwachtten want zij dachten het Engelsch legei vernield. Ora de mannen te overtnigen warea de oversten in den zadel gesprongen en met de cigaret tusschen de lippen gingen zij vooruit, Te Vimy werden de D'iitsche infan-ter.ie-regime ten getiendeeld terwijl zij langs den weg van Atrecht afkwUmen. Da kavalerie kwam onbekosamend vooruit. Zij was niet ver meer af van de Engeîschen. Maar plots gaan de auto-mi-traill^uzen aan 't maaien, zoodanig ! dat, niet veel meer van de stoutmoedige moffëh overbleven, 525.000 mannen verîoren Roue, 4 April. — Naar eene geloofba-re bren zouden de Duitsehers op de Somme in eene week 523.000 mannen verloran hebben. Op 'I sîagveld bij de E&gelscheo Met de bewegingsoorlog gelijk of we hem nu zien zija er vele verrassingen. ■ 't Geen waar is 's mâddags bestaat niet ■ meer om twee uren. Men gaai tôt eene bekende plaats, die een juist zichtpunt is om iets van den slag te zien, en op 't oogenblik van eraan te komen moet men zijn rug keeren Gmdat de plaats bezet is. 't Is eene gewaarwordiug die men maar lastig kan verdragen. 't @n- ' verwachte heel't daar tegen zija goede kant — en op de wegen, zelf op deze waarvan men niet zeker is doet men paryssche ontmoetingen. 't Is zoo dat we g'-steren M. Clemenceau ontmoetten. ïn gezelschsp van een generaal en ven . M Mendel, zija kabinet overste— de ( yoorzitter van den raad—was op eene : hoogte geklommeD, en richtte zijnen ; verrekijker naar Moreuil-D.emuin. Hij léchte, en al driemaal zija vuisten uit-steken om nog meer kiacht te geven aas zijne woorden zegde hij : lk ben tevre-den... tevreden... straf tevreden !... 't Is kort en bondig en die enkele , woorden zijn beter dan redevoeriogen , I en overbodige geâachten uitingen. lu l ! den ochtend werd 't bosch tusschen Moreuil en Demuin door de Engelsche i kavalerie heroverd. ,Op t onverwachts aangevallen op't oogenblik van de vej-zam«liog om zich te richten naar het Noorden, werden twee vijandelijke ba-taljons omsingeld en beseboten. Eenige vonden hunne bevrijdiog door de vlucht. Dit merkwaardig feit had de mannen t selîens ia goede luim gebracht. t lk heb de Eogelsche gezien voor, ge . durende en na den aftooht. Ik heb z< gezi>ïn achter Rapsume en Peronne, in de sehrikkelijke uren, toen 't Duitsche vuur groote ruimten braeht in hunne rangen. Ik heb ze voortdurend in een geestig karakter gevonden en in hen was gee;j 't tninste kenteeken yan ont-moedigiog te bespeuren. Heden zijn de leemten gevuid. Dagelijks komen zeer vele huiptroepen toe die allen 't verlangen uiten huone dooden te wreken. Van in 't beyin van 't gevecht hebben de Duitsehers gepoogd aile middels in t werk te stellen om onze verbendene troepen te splitsen. Dit doel vervolgt bij nog en houdt dien hoogmoed staan. 't Is 't geen die geweldige drukking ba-wijst die hij uitoefende tusschen La Fire en Saint-Quentin. De troepen moeten zoover tnogelijk gaan. De oâîcieren moeten zich niet be-kommeren met de standpunten die on-bepaald biijven. Achter een schiatsel van gas schuilen zich verschillende sektie's machine schutters die den vijand zoeken en hem in den slag vallen — eene vuurpiji kon-digt aan 't voetvolk dat, het raoet tus-schenkome» en de schutteis trekken vooruit zonder zich bezig te houden met 't geen achter hen omgaat, 't ge-beurt dat die verkenners overvallen worden ver van het voetvolk die na hen komt. Zij zija dan opgeoflerd. Ze moeten zich maar overgeven of hun laten doo* den. 'tIs zoo dat er rond de hageu, langs de grachtea, osa de puinen van enkele hofsteden zoovele lijken liggen. In waarheid laat den Pruis zich ge-makkelijk dooden. ôedurende den aanval van den 2t op Vimy, bij de gevecfcten rond Arras, zag men geheeie bataijons gaan, zaS op den rug, voorgeleid door ofîieieren te paard, gelijk of ze eene militaire wandeling zouden doen. Deze fantaisie kwam hen zeer schadelijk. Officieren te jfaard ! Welke schoone sehietborden ! De Engelsche schooten hen allen neer zonder te missen. ©e krijgsgevangenen ver-klaar-den geen zwaren tegenstand te ontmoeten, want ze dachten ernstig dat 't Engelsche leger vernietigd was. De offtGÎeren — om enkele wantrouwige inannen teoverîuigen — sprongen van hun paard, aanstaken e«n sigaar en lieten hunne paarden op stap gaan. De leagen en de hoogmoed zullen er veel toegebracht hebben tôt de dood van duizenden Duitsehers die een blind • geloof hadden in hunae overlieden ! 't Zijn er zoovele jninder. De massa's voetvolk zijn uiteengeslre-ven geweest te Vimy en naar het No.or-den in hua aftrekken op Amiens. De , ruiterij bedekt de wegen van Amiens met lijken. Sedort vier dagen doen paarden en ruiters ondereen gesmeten den optocht, met losgelaten teugels, uitschijnen tegen hunne prooi. Ze waren er niet ver van af. 0e vijand pakt zich sam«n ten Zuiden van de Somme De vijand brengt altijd maar nieuwe divisiëu tusschen de Somme en Mont-didier. — Een hevig bombardement had plaats op Passchendaele en Goudberg maar de Duitsehers hebben te veel werk in Pi- . cardieom alzoo hun krachtan te verdee-len. ' Mackensen isaacgekomen G neraal Maçkenen en zijn opperstaf is naar het Westelijk front vertrokken. De Amerikanen hebben een kanon dat op 170 km. draagt M. Daniel, minister van 't Zeewezen der Ver. St., heeft na ondervraging der scheidkuodige het maken bevolen van i.en kanon van grooten dracht. Volgens gegeven iniichtingea zou dit stuk een 1 afstaad van 105 mijlen zij ongeveer 17C km. t ; De bloedige nederlaag der wacut voor Grivesnes 1 Niettegenstaande de woede en oaop hondende aanvallen der beste troepei * van den keizer, behouden onze troepei e overal hupne stçilingen tussçhen More uil en MesniJ. Soint Georges, De vijandelijke stormen komen zich alleen ver* breken op de taaiheid der troepen. Den 31sten Maart om 11 a. 20 de ver-maardste hunner afdeeliagen, de eerste divisie van de wacht wierp zieh woe-dend op het dorp en het kasteelvan Grivesnes. Na een hardnekkige slag van meejr dan een uur namen de Duitsehers voet in het fdorp. Twee uren daarna jaist om 14 u. 4# een schoonen aauval met de bajonnet sloeg hen er van her uit. De Duitsehers brachten aile moeite in 'twerk en ondersteunden hunne aanvallen met geweldig vecSperringsvuuri In 't park van 't kasteel werd lijf 6m lijf gestreden,JVÎaar niets kon helpen tôt het wegtrekken deronzeruitdf stelli» gen.De kolonnea van 't eerstegreoadiers te voet van de fduitsche wacht werden in wan-orde door onze auto-mitrailleuzen ach-teruit gedreven. De verliezen in de ran-gen van de wacht gebracht zijn van de wreëdste. De tanks in gebruik bij de duitsehers Alhoewel de duitscheiâ'de tanks gebruikt hebben in de offensief, schijnt het dat die tuigen van geringe waarde zijn geweest. Volgens gezegden van krijgsgevangenen, waren er vele op het achter front en 't maken dier stukken zou haastig be-gonnen zijn sedert den herfst 1917. Er zouden drie soorte.n tanks zijn : 1. Engelsche tanks, vermaakt of na-gemaakt ; 2. tanks van klein model, minder dan de Eagelschea, maar beter bewa-pend, meer beschermd en veel rapper gaande; 3. Tanks van groot môdel of «Land-krenzer. » 4. Klein model zou 8 m. lang zija, 3 m. breed en 3 m. 50 hoog, t groot model zou 14 m. lengte, 4 m. breedte en 4 m. hoogte meten. De duitsehers hebben zekere verbete-ringen gebracht aangaandebeschutting, ( bewapening en luchdicht houden dier tanks om hua toe te laten zich in de gazwolken te bewegen. POND DEN OORLOG i De Belgische "as" Thieffry gewond en gevaisgen Parijs, 8 April.—-Men seint'uit Havre dat de Belgische luit.enantvliegerThief-rry in de Duitsche lijnen gevallen is tij-dens een gevecht op 1 Miwirt. Hij ïs lichtjes gekwetst en geinterneerd. W*t de «Gazette de la Croix» eischt ! , ?u^îc,ïî,I ~ «Gazette de la Croix» bekaibbelt graaf Cernia omdat hij de Duitsche eischen wil volgea. Het hoopt dat Duitschland de bassin van Bney, Longnog, Murve en eene schadeloosstelling zal eischen. 30 schepen in staal in hout opgebouwd in eene maand Parijs, 6 April. — M. Hurley, Voorzit-ter van de Shipping-Board heeft ver-klaard dat ni de maand Maart dertip-schepen in staal en hout zee gekozeh hebben. , Eene vraag van Finïand aan | Duitschland ) Parijs, 5 April. — Volgens een be-richt uit zekere bron zou de Fvnschs regeerfcg aan Duitschland een hôpeloo-ze oproep gedaan hebben naar voedsel, 5 u,Deduitsche regeering belooft 100 toù; bioem 2000 kg. erwtea uit Bulg-arie maar het voegt er bij dat het noch meer n zal kunnen geven aangezien de schaar-n «te ook dringend is in Duitschland en j. vooral in Oostenrijk. yitrd* ïâsrg*ag — Humour ÎÔ39 3 ctaltuau 2ondag 1 April mê

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume