Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1674 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 20 Oktober. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8911n7zc4w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

iNummar 540 Prijs : g> Ctantiemwi Vrijdag 20 October 1916.' tot �ONS �. Jfi nsar � m, die er�letf. diet de te | lamiliele- lijven. gt naar; vroeger trailleurs | te Brus- ken Ter naar Jan , vroeger Granlle- Camiel n en Beige, _den en rgt naarl n Broecil Leeuw,] Hoste, Jne Trouw | Woumen, � M. I , verul. te | ren Hen- och kua | bran kar - i)n non- LondenI tie, A.B. eems. Zij] van haarl SictieJ Lekeren ad en sou de fami- Marie 1 uit Aat-1 Kaki,*�;] aria De jterstrait, in bezit e Al bert,] die ge- De brief I 'ven bo- . A. B. Brdock.j Chesier, I ailipsen, aohter e maan, Snoeck. sturen de aai Calais. rst niet . van onrust- ! bezag hij erhaaldd drogen �olgers zijn de vervol- weder- Bts vaa reuruis jkaard. is f Hij Kerels n?� BEHHESSHB tt~kTJ��Jr��*��-fc, SS, DE NIK . pap maand . t.70 fr. par maand 4.00 tr per tritneeter 8.00 Ir. per trimester 0.00 Ir. par trim. Mem ioUrUft ia : U. �** Ok�n�illy; M kis, ra* St. Uanla, Calais n Uj �1 aaze - _________aoCTeipoa4a*t*a.______________ .. Oorlogswegen IV Het apostolaat van volksopvoeding en ntffikkeling I J Maar moet gij daarvoor niet tonderwijs Lzijn of... � poedagoog� ? pjGod beware [Het zijrt geen lotton van Itaatsleer, van opvoedkande, van zielkunde Like gij aan uw volk moet geven; hot it lnt*kkferM(. het is opvoeding, het is over- Ljging. En wees er zelt van overtuigd, een goede kameraad doet hier hot beste en snelste werk, vooral in oorlogstijd. Doe,. goede kameraad, die vriend, moet gij ahoO� kor dejongens zijn, gij, ontwikkelden. f �elukt gij erin den geest, het hart. de kiel vaa �aae joogoat �akker te eehudden [voor verbeflng op een bepaald gebied, hoe [beperkt eek, zij zullen ontwaken vcor [menig a�ier gedacht, 'gevoel en bezieling, is er op de i suriijn vruchtbaarder arbeids- veld voor o ve werking daa de strijd tegen Me two� volksverbasterende plagen : de �rankzuehten de ontucht f Gij zult onze iwakke fongeni van huono kwalen genezen o� met denzelfden slag aaa het herstelde' �fchaam een hoof er streven [schenken. Off mit t�t kei verstand �pre*?� : � fia, i�ngens, om u later in u w vaK bt|- hender te bekwart�h, om vooruit te komen 1- en dat kunt gij, indieajij wilt, dat zult 1 gij � moet gij eerst en vooral een helde- [re�, werklestigen geest bewa en, dtekaa begrimea en oonleerea. �ij hebli*d*veel aan te 1 eereo. Wordt gij dronkaard, gt) Bijt ( verloren. . � Cm later vooruit te komen en OW hots-. : gezin vooruit te helpen, moet gij oeo kloek liehaam bewaren, dat den last uwer eigene verheA�ngen den last van anderen licht aal dragea. Gij zolt persoonlijke inspanningen ts leveren hebbes. Werdt go dronkaard, 't it al verloren. � Om e�n eerlijk mentch te Wijven, om s geea baldadighedenef schandaleate moe- ten ver wijtea, moet gij altijd in het volle be�t blijven van uw gezond oordeel en van nweaeiL-De dren.iaard. Verliest hot oen en hst ander. � WilLgij de verslavende drosten schap vermijden, vermijdt het aJlereerete begia, ! dat altoen iijt gij zeker van uw stak. � Is het niet o* allot belang u goed te | gedragen, het gezelschap ven allemansvreu- ' wen te vrudhten, slech s met die petsenen ts spreken did deftig zijn en ieders achting verdienen r ft het niet de eenige zeken* weg om eerlijk te bijven, om o v geld niet ta verkwisten, om uw lichaam niet te be- smetten ? trij nuit lot het hart spreien T � ia, jongens, is uw_tjecht gedrag niet droevig, akelig droevig \oeruwe ouders, voor uwe moeder, voor uwe vrouw en kin- dertjes, voor uwe bruid, voor het brave meis'e dat gij u naden ooriogzult uitkiezen? � Is het geluk van die brave mensehes dan niets voor a, dat gij het zoo lieht op- offert aan u *e losbandigheid r � Eoafjrattig, heerlijk leven van liefde on sers, een fam�iehaard van vrede en gezond- maksnden arbeid sou t gij gaan verbrassen i tooi bot plezier vaa zatlooperil of voor vuil ;-J0Mt? �Gij.wiUtocH als fiere vrije mandoor hot leven gaan? Niet als knecht of slaaf. � Gij wilt toch in hetjleven u� huisje be- rstten ea wem naard } Geen dier zijn in een kekr, o Gij wilt toch uw woord te zeggen heb- ben.^we zaken besturen, over uw werk te- vreden zijn en fier over uwe kinderen r � Houdt dan u at hart zuiver, uwen wil ?rij, uwe krachten en uw oordeel onge- deerd. Komt met ons de baan op tot volks- verheffing en ontwikkeling, tot hergeboorte van ons roemrijk verleden in de toestraleri de toekomst. Gij zujt tal de ziele spreken : � Zie, jongens, gij weet heel w�l wat gted is en wat kwaad. ft het geen lafheid, is het geen verraad uwe p'ie^ton je" vluchten, uwe zuiverheid op te �fleren aan uwe laagste driften, uw wil aan verslaving, u ve sehoonste krachten aan erbarmelijke zwakheid. Biecht uwe Schuld zoo gif gevallen zijt en staat op. Het is nooit te laat. Watal'ijd blijft, wat eeuwih blijft zijn de plichten van den Kristen mensch tegenover zich zelt, tegenover al dezen die hem lief hebben, tegenover zijn volk, tegenover God. � Gij kunt zooveel, ontwikkelden, zooveel voor onze jongens ! Het is om alle werkers bij te staan dat gij trotsch uwe leuze uitstaakt � Mannenamtl uit fierheid der jeugd � (S. K.. V. H.) en dat gij, in naam uwer leaze, boven do �sSfKf duizend vlugschriften op de vooriinle in omloop braOTt�fHrrnen enkele dagen�al Set getal de vijftig duizend overschrijden. Dat is uw werk. Steunt en �erkt hardnekkig voort 1 Het is om alle werkers bij te staan, dat gij eene kosteloote leenboekerij t�gen de zedeloosheid hebt gesticht met boven de 8oo vlugschriften en 500 boeken.Zoof�rdt onmiddelijk nieuw voedsel verschaft titvtT- dere ontwikkeling aan al wie ontwaakt. Brengt onze jongens tot fierheid over hunne sehoono gedachten, zij zulten den I drang voelen tot dezer verdediging en hun- ne verspreiding Helpt ze, schenkt hun dan de Kunstzegels waarvan gij op de voorlinie negen honderd duizend aan 't verspreidt*- zijt. Het.benuttigen van deze leuze-zegels door onze jongens, het plakken op hunne brieven en kaarten hceft^�ie greotschebe- diedenis in dat zij met u openlijk, vnmk en vrij getuigen. Zij tijn de bane vO� httapo- swlaat ingegaan. Deze welke gij gediend hebt, ;ul:en in u hun � m-ester� noemen. Op hunne beurt zullen zij aan het heilig werk der v�lksverhfefliflg hand en hart Jen ziel toewijding. Zij zullen ootmoedig t�o Luze nemen � ik dien ! � en eea schat wor- den voor ons volk.. Prof. Br. FRAN3 DAMLS. Be h�mm ifits�ap in if Scmmi Het �Bulletin des Arm�es� schrijft over de bokomene uitslagen in het Sommege- bied, hetgeen volgt : 1. � Yan het begin van het offensief tot den 48 September, dus gednronde twee maanden en half, hebbtn �ij een gedurig bewijs gegeven van ou ze overmacht. Tan al do uitgevoerde aanvallen zijn het raeerosdeel op eene schitterende wijze gelakt, de andere met meer moeite; alle nochtans hebben bon doel bereikt. Wat do tegenaanvaHel! betreft, dodr de Dsit- ochers gedaan, 08 to�el, de vijand heeft tot onze gevechtalijs niet kunnen gera- ken, of teweLhij heeft er in do eerste vier en twintig �ros nit verdrevea geweest. 5. � Tan deo>4 Jolt tot don 4T Septot�- ' ber hebben �ij 80 800 krijgsgevangenen gemaakt, waarbij nogo.503 andere moeten gevoegd worden, die als gekwetsten in on te hospitalen worden bezorgd. Gedu- rende dien zelfden tijd werden 144 kanons buit gemaakt, waarvan do helft tot de gware artillerie behoort en omtrent 500 mitrailleuzen, vele schietvoorraad on een ballon. 8. - Het Fransch-Engelsch leger heeft tot 18 September 180 vierkante km. grond veroverd, wat tien vierkante km. meer ie dan hetgeen de Duitschers in den slag van Verdun hebben genomen godarende 6 maanden. 4..� Wij hebben door het offensief dor Somme de krachtinspanning vanDuitsch land, om Verdun in te nomen,"gebro�en, daar de vijand gedwongen is geweest de troepen mach van Verdun naar de Somme over te brongen. 5. � Overal is de vijand tot hot d�fen- sief gedwongen, uitgenomen thans in Transylvanie. 6. _ De Engelschen en Franschen hebben op de Somme 62� Duitsche ba- taillons doen wijken. 7 _ vVij hebben den Duitseh bewezen dat wij sterker z>jn in vliegtuigen en in geschut, en dat �e de toekomst met een goed betrouwen mogen tegemoet zien. Dl strijd op kat Russisch frtnt Vit Petisgrad. � Hiudsbburg, die reeds oBiaggelijke troepenmachten tegenover Brous- siloff gesteld heeft, gaat vooi t nieuwe verster- kingen aaa te brengen, die onmiddelijk bij de aankomst in dan stiijd ges.uurd worden. De maatregelen genomen door Hiadentmrf omVolhjDie|en Galieie te beschsimen getuigen dat hij besloten is alle middelen mogelijk uit te putten, om, de R jssen te beletten Kevel Vladimir Voljaski en Leaibsrg te bereiken. Hij heeft de beste troepen gekozen en op ae bedreigdste punten geplaatst zoodat, van af de moerassen van Pinsk tet san Halle-z, de vijan- dige lijn buitengewoon sterk gewerden is. De gerechten nemen dus eens aanzienlijke uit- breiding en worden met ongehoorde hevigheid voortgezet. De kanonnen bulderen sonder op houden en de aanvallen en tegenaanvallen velgen elkander op met stijgende hardnekkig� heid. Bd opofferingen die de vijand zich ge- troost verdagen natuurlijk het offensief vim generaal Broussiloff, maar bet tegenhouden is onmogelijk. IJAlhoewel onze vrienden geene groote spron- gen vooruit maken, asg hun vooruitgang toch aanzienlijk geoesmd worden. Zij bewijzen dat de Russen volkemenden vijand overheersshen alhoewel dtsj> over machtige battrijen be* schikt en de hevigste en kostelijkste aanvallen uitvoert. 't Wsre moeilijk te bepalen waar de strijd het' hevigst wjedt. De troepen van Kaledine 9ef�veren nog dagelijks nieuwe loopgraven. Sa le�ef dezer overwinningen wordt doer hevige Duitsche tegenaanvallen opgevolgd, maar onze vrienden weten thans spoedig het veroverd terrein te versterken, zoodst de vijand zieh telkens komt den kop tegen de nieuwe ste�aa ten pletter loopen. Vooral in dezestreek is de veorftitgang da. Russen belangrijk. Ten Z. van Brseiativ wordt de strijd even v; erdeelig voortgezet. Daar ook hebben de Russen aan hardnekkige tegenaanvallen te wederstaal, maar niettegenstaande alles werdt 4eae stad meer en meer omsingeld. Ten O. van Brodv en op den Narayouwka gaan onze vrienden veert hanne stellingen te verste fke�. Gedurende ds laatste dagsn dus heeft Breas siloff meer dan eene overwinning rvan strate- gisch belarj g behaald en terzelfder tijt dsn vijand greets verliezen aangebraefat sn g*van- g-nen genomen. tte II e?Men �slaan aanvallen af Petrogr.,'it Oct. - Wij sloegen aanvallen af ten Z.-O. van Ozerlanz, nabij Bolochoza, en ten N. vin Korinza, watr een hevige staiji voortgezet wordt. , Wij. namsa mannen van de achterhoede ge- vangen ten N. van Kouropatnik. Wij wederstonden aan al de aanvallen ten Z. Kerechmazo en Dorna-Vatra. UIT ITALIE De Italianen werovnren eese versterkte verschansing Rome, II Ost. � Wij veroverden stormen- derhand eene sterke verschansirg, in eene stelling die den PhekMlden. Geene infantcriebedrijvigheid gedurende den nacht Ten Z. van de Somme vielen de Duitschers dezen morgen een onzer loop- grachten aan, tenO. *m Berny-en-Santerre. Eenige mannen van den eersten stroom-aanvallers drongen in de loopgracht, maar werden door ms spervuur in wanorde op de vlucht gedreven. . . Ten Z. van de Avre drongen onze verkenners in *fn loopgracM m ae streek van Fresni�res en namen eenige gevangenen. ifn Z. van Reims in den sector van Pmpelle is een verrassenim aanval evengoed gelukt. ^ rarlfs, f� Oe*., ��-� Ten N. �a� de Somme volledigden mf4e verovering van het dorp Sailig- , Saillisel. Wij verdreven den vijand ten N.- W. en ten N.-O. van het dorp* Ten Z van de Somme werd in een enkelen sprong ganseh de eerste �u%t- sche lijn verox^rd op het fHmt tusschen Matsfanette en Biaches. Gedurende deze krijgsbewerking namen wij 230 gevangenen en verschei- dene mitrailleuzen. xFcegelseh le&�*rherieht Lenden 18 Oct., 10u. 30 � Niettegenstaande den overvloedigen regen mieken, wij op verscheidene punten vooruitgang, tusschen den weg Albert- Bapaume en Lesb�ufs. Londen, 18 Oct. 23 u. 25 � Een aanv*i in den morgen breidde ons front uit ten N. van Gueudecourt, in de richting van den heuvel Warlen- court. Wil namen tot nu toe 150 gevangenen. � . � Onz: vliegers bombardeerden de vijandelijke gemeenschapshjnen *n bescha- digden ttatirn, treinen en wagons. [ . ifyvijand�ge vUegtmgenwerden vernield. Vierder onzen kwamenmet terug. Aanelae; ep 4e Veniaelisten ge- durendo eeue wapeusehouwiig Athenen, 17 Oct. � De koning moest ds officie- ren en de bemanning van de vleot looogenscfacew cerneau Rtedsom 10 u. was eene groets menigte net reservisten aan 't hoofd op de plaats waar di wa- penschouwtag moest gehouden worden. OnuOr deadn bevond zich edaVoalteliat genoemd Vas.sliliou. / Oe^e werd aangevallen en geslagen zoodat zijn teestand thans hopeloos Is. Een ander persoon die het sLchtoffer wilde ter hnlp komen onderging hetzelfde lot met nog eeni- gen die zich de zaak wilden aantrekken. . Tengevolge van deze geschillen werd de wapen- schouwlcf uitgesteld. De njanenaehonnrina; heeft look plaats gehad. Athenen, 17 Oct. � Officieren en bemannmg warden vandaag in eogenscheuw genomen doof den koning vergezeld van de konlnkU]kO prinsen. De minister van aeewezen las een dagoreer t� zeg�rende dat de Grleksche vaandels opnieuw ep de Griaks�he zee wapperen en hoop sa troost aan de Grieken schenken. Deeorlog in Houmai'ra Verandering in hst Ministerie Uit Bucarest aan de e Daily Mail �. M. Bratiatjo heeft besloten de deelneming van de tegenpartij te vragen in hut Kabinet. Ben zstel werd aangeboden aan Take Jones� co en Marghiloman. Deze laat sten werden Woensdag hij den Koning in gehoor ontvangen. Hevige gevechten in Transyl- vanie Buearest i8 Oet. � Wij sloegen talrijke aanvullen af naBwiiJk in de vlakten ven Uauir Bazew en Olt. Op verscheidene punten hebben hevige ge- rechten plaats, onder andere ie de vallei van Ortua. Wij brachten den vijand gioote ver* liezen toe, De oorlog in Azia. i ^-�-M.�w%

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume