Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

877 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 05 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/736m03zk4v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vi»rde Jaargang — Nummer 1264 Prijs : 6 centiemen (avonduitgave) Donderdag 5 December 1918 Ons Vaderland Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week INSCHRIJVINGEN Voor een termljn van 3 maandan ... 6 fr. 50 > > > » 6 s . ■ . 12 fr. 50 »» » » 12 » ... 24 tr. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent IVaste medewerkers : H. Borginon; Prof. Dr. F. Daels; Dr. J. Goossenaerts; F. de Fillecyn; Lie. h-ndelsw. Joz. Simons; E. H. de Smet; Edw. Vermeulen; E. H. C, Verschaeve Een deuntje der Vri]tieiil H-t zou terecht verwondering gebaard hebben, ware onze oude kennis « Le Bien Public » niet aïs een verhonjerde gespron^ jen op de g-legenheid ons volk en onze Zaa'c te besto'.en, te rerguizen. Diegenen onder onze lezers voor wie « Le Bien Public » reeds vroeger een be-kende was, zullen met een gelukkigen glim-lach den ouden trant weergevonden hebben, terwijl de anderen niet weinig in hunnen schik zullen wezen in dien heiligen winkel zoo'n verregaande bedrevenheid in 't fari-saïsme aan te treffen. De vervanging der Fransche hoogeschool te Gent door een Vlaamsche Keet daar een aanmatigins die aile païen te buiten gaat, en « Le Bien Public » teekent daartegen verzet aan uit naam van het princiep van vrijheid. Onze lezers zullen elders in dit blad een nitvoÇng uittreksel uit dit zonderlin*; betoog * « Vrijheid, wat al misdaden bedrijft men in uw naaml » klonk de har ekreet waarmede een der edelste figuren uit de Fransc'ie om-wenteling het schavot betrad. Daar is iets dat uit het diepste van ons gemoed naar boven well en opvlamt in fellen haat, bij deze poging om, onder 't mom der vrijhe:dsliefde, Vlaanderen te wurgen. O, de vrijheid van « Bien Public », « Flandre Libérale » ! enz. De « vrijheid van den arbeid » was het wachtwoord waarmede hebzuchlige nijver-beidabazen, en hurt betaaloe trawanten tôt in de laatste jaren aile socia e welgeving verhinderden ot verijdelden. Bescherming van vrouwen- en kinder-arbeid was uit den booze, was vrijheids-, krenking. Maar intusschen woekerde de plaag die een arbeiderstand kan onder-mijnen.Minimumloonen, beperking van den ar-bei-'sduur, de voorschriften op de hygiëne der fabrieken, verzek-ring van den arbeider met verplichtende bijdragen van den werk-gever, aile wetgeving op de bescherming van den arbeid in 't algeme-n, 't was ailes inbreuk on de vrijheid, en dus verwerpelijk. Intusschen bleven de arbeiders slaven, en verwe'kten gansche geslachten van kinderen in de ongezondste werkhuizen, sloofde 't volk zich voor hongcrioonen af. Maar de vrijheid van enkelen om de verstooten me-nigte uit te zuigen bleef ongedeerd. Op de vrijheid beriep zich het drankkapi-taal, dat ons zoolang onder den hiel gehouden heeff, om aile ernsti?e beperking en v-rhindering van alkoholverbruik te beletten. Ailes werd in 't werk gesteld om 't volk naar de drankhuizen te lokken. en terwijl de hongerloonen in België ui'betasld maar half toereikend waren om vrouw en kinderen onderdak, kleçdij eT edsel te bezorgen, verbrasten de s'eide arbeiders alleen, naar de b rekening van den grooten staat-huishoudkundige h miel de Laveleye, op 20 jaar een kapitaal waarmede de werklieden al de nijverheidsondernemingen haddenkun-nen afkoopen en voor eigen rekening over-nemen ! En als er dan een werkman bezwee'c onder de bekoring die 't drankkapitaal overal op zijn weg stelde met duivelsche listigheid, dan greep men hem bij den nek, en sirafte hem onder de bepalingen onzer onvergelij-kelijke « Loi-Wet », en de aandeelhouders der groote stokerijen sloegen vol deugdzame afkeuring de a men in de hoogte en brand-merkten de stijgende dronkenschap. En huisde er niet bij sommigen, achter de zeer gewettigde bezorgdheid om de belang-n van den godsdienst in 't onderwijs, het stugge, harde voornemen, aile vorde-ring op onderwijsgebied te verhinderen, uit naam, zoogezegd, der v ijheid ? Door den drang der omstandigheden zijn na bitteren, verwoeden stiijd al deze val-*che vrijheden van hun voetstuk gerukt geworden, en veivangen door de begrippen: sociale plicht, wederzijdsch hulpbetoon, bescherming van dezwakkeren en misdeel-den. Nog blijft de evolutie onvoltrokken, maar aanzienlijke vordeiingen zullen niet uitblijven. Alleen op taalgebied woekert de oude dwaalleer voort, in Vlaanderen ten minste, bij een kaste die zich buiten den stroom van t volksleven en gevoel wil houden, denkend daardoor beven 't volk te staan. Bij U, broeders uit het IJzerleger, moet mea echter niet komen lullen van een « tweetaligheid », die onze vijanden hebben opgetimmerd met het eenig voor emen ons klein te krijgen, en 't Vlaamsch Recht aan hun erbarmelijk voorrecht op t ; oïeren. « Daar is maar één Vlaanderen », weer-klonk het aan den IJzer, en men zong er : « Want boer en heer zijn Vlaming ». Niet schaomte en minderwaardigheid vjel-den in zich de Vlaamsche studenten aan den IJzer om hun Vlaming-zijn, maar alsJecne eer en een voorwerp van trots droegen zij dien titel doorlijden en gevaar, in strijd en vervolging, dood en vernedering. En bij U ook, ontelbare schaar Vlaamsche volksjongens, met wie wij gelukkig waren samen te leven, dag voor dag, steeds dieper getroffen door uw open', fier gemoed, wier stambewustzijn het ons voorrecht was te helpen ontbolsteren en aankweeken, uit wier onvergelijkelijke standvastigheid en taaie wilskracht de redding van ons voik moet komen, ook bij u is de laatste twijfel omtrent de adelbrieven van eigen stam en taal geweken voor de blijde zekerheid een schitterende toekomst te zullen vestigen op onze liefderijke puinen. Gij die voor Vlaanderen ailes gaaft, slaat al dien Bien-Publikschen kletspraat over taalvrijheid in de lucht, en stelt in de plaats erv*n de taalplicht die de natuurwet z<. lve aan ieder oplegt in 't belang van allen. Taalplicht is onze leuze, niet taaidwang. Wij blijven trouw aan de groftdwet die waarborgt dat het g . bruik der talen viij zal wezen. Maarwat we weigeren is dit : dat iemand op kosten van de Vlaamsche gemeenschap zou betaa'd worden in Vlaanderen, zor.der dat hij in 't vervullen daarvan zich bedienen kan en w;rkelijk bediene van de taal der bevolking, tôt wier dienst hij staat; dat rechters over Vlamingen worden aan-gesteld, die niet het Nederlandsch machlig zijn even goed als een Waalsch rechter het Fransch; dat het leger... maar dit hebben wij reeds te veel gezegd I Wij willen niet hooren van een onderwijs d t het geld der Vlaamsche bevolking doet dienen om aile ontwikkelden ctvan te ver-vreemden.Wij dulden niet dat op siaaîskosten <n Vlaanderen, te Gent, eene Hoogeschool worde in 't leven gehouden die in de eerste plaats zou dienen om de verwording van ons volk in de hand te werken, om legen het stelligste belang van de breede volksmassa in, de kinderen d r katoenbarons, en de afstammelingen der Le iaeris op te voeden in den haat voor al wat Vlaamsch is. Wij willen daar integendeel een Vlaamsche Hoogeschool hebben opdat ook Vlaanderen zou beschikken over een bol weik van eigen beschawng, opdat de wetenschap er opgedaan, zou ten dienste staan van gansch het volk, opdat landbouwer en werkman hun rec tmatig vooi deel zouden trekken uit de voorrechten en betere hulp-middelen welke de gemeenschap ter' dienste stelt van de studeerende jeugd. En willen dan nobiljons en katoenbarons hun kinderen in een vreemde taalopvoeden, wij zullen je niet tegenhouden, we zullen je niet beletten te Brussel, Luik of Leuven te gaan sludeeren in 't Fransch. Alleen zullen wij niet dulden dat deze ware vaandelvluch-tigen in Vleanderen nog openbaie ambten komen wegstelen met diploma's die niet voldoen aan onze taalbehoeften. Zoo staat, gel'ik de gansche levensop-vatting van den vlaamschgezinde, ook onze opvatting van de vrijheid in het tee en van het plichtsbeseh De kenspreuk van S. K. V. H., « Ik dien », blijft ons aller leus, omdat alleen wanneer ieder Vlaming zijn gansche wezen en werk, zijn gansch bezit en heel zijn toekomst ten dienste stelt van de gemeenschap, in Vlaanderen de ware vrijheid zal ontluiken, die de bloem is van veredelde, verfijnde gemoederen, van verruimde geesten, van losgevochten zielen. Dat wilden wij u zeggen, t Bien Public » en & Flandre Libérale », en met geen leu-gens, met geen geld, hoe onedel ook in zijn oorsprong, zult gij nog verhinderen dat Vlaand ren tôt zijn plicht en recht ontwake. IjZER. > * Hindenburg en de revolulie. Uit Berlijn wordt gemeld : Het uitvoerend komiteit van den soldatenraad bij de opper-ste legeraanvoering heeft een oproep aan aile raden in den lande openbaar gemaakt, waarin wordt gezegd, dat de veldheer zich zonder voorbehoud op den nieuwen grond- slag'stelt en allen in hel vaderland voor d-tôt stand gebrachte vrijheid dankt. Nimme zullen de veldlroepen aan de reactie de han< biîde.i. Hindenburg wil rust en vrede. Naar den Vrede M t aile macht is men nu bezig met d< liquidatie van de ongelukkige oorlogszaak waarin zooveel jaren-lang het bloed van di Europeesche jeugd als bedrijfs-kapitaal ge vloëid heeft. Het scherm voor het oorlogs-tooneel i neergelaten en mst toenemenden ijver i: men nu aan den gang met het opruimen vai de coulissen en requisieten... Met een typische tegenstelling heeft in tusschen die slot-afwikkeling in de verschil lende landeu plaats : bij de centralen con centreert zij zich in het met den dag bijn, in hevigheid aangroeiende débat over he sc'huld-vraagstuk van den oorlog, de vraai wiedefverantwoordelijicheid draa t voor dei toestand waarin de centrale landtn nu ge komen zijn. Bij de ge llieerden komt zi tôt uiting in het oyerleg dat wordt ge.)leegd hoe de vruch'en van de liquidatie te verdee len en de met de zaak behaalde voorJeelei binnen te halen, zonder al te zeer in strijc te komen met de meer ideëele beginseien die men nu eenmaal voorop heeft g zet. Het débat in de centrale landen over di vraag van de schuld bij het begin vai den oorlog neemt een steeds meer alge meen karakter aan. Men werpt «lkaar me « onthul ingea », dokumenten en verklarin gen om de oo>en en spaart elkaar niet ir het minst. Uit Oostenrijk worden een aanta bijzonderheden gemeld over een vredesstap door Czernin in 1917 gedaan. waardoo Duitschland, of liev^r Ludendorfî, zwaa wordt belast, terwijl Zimmermann het oud< reliera weer verdedigt tegenover de Bder sche onlhuilin^en. De Ûuitsche regeering heeft van haa: kant het initiatief genomen de geheeh schuldkwestie aan een onzijdige commissi; als rechtbank vocr te leggen. Zij hee't u dien geest een voorste! aan de v rbondener gedaan en dat omkleed met ai e motiever d e inderdaad voor ean dergelijk in de ge-schiedeuis onge'vend politiek procès pleiten De intei nationale rechtspraak zou met d< bthandeling v.in zulk een monste:-zaak, aïs da schuld-kwestie in heel haar samenhang de onm ddellijke maar ook de middellij < voorgeschiedenis van den oorlog omvattend vormen zou, wel waardig worden ing^zet Het orerleg, dosr de geallieerden ge-pleegd ten opzichte van de oorlogs-liquida-tie, zal hoe langer hoe vaster vormen aan-nemen.Een Reutertelegram me'dt dat Clemenceau, Foch. Oïlando en Sonnino vandaar? t< London zu'ien samenkomen. De noodig< voorbesprekingen die de komst van Wilaor e» de vaste regeling van de verschillend« kwesties vooraf moeten gaan, kunnen dus een aanvàr.g nemm. Volgens de «Daily Express» zal de vaste vredes-conferentie niet vôôr Januari te Versailles beginnen» De volgende week zal echter, volgens het blad, de intergeallieerde conferentie te Londen beginnen, welke ir de tweede week van December te Paj-ijs zal word n voortgëzet. Of de vaste vredes-conferentie nog door een voorafgaanden vrede voorafgegaan zal worden, wordt niel gemeld. De En^e'sche minister van koloniën King heeft intusschen in een te Bristol gehouden rede plechtig aangekondigd, dat men op de vredes-conferentie niet bezorgd behoeft te zijn voor een misplaatste teeihartigheid van Engeland en zijn geallieerden ten opzichte van Duitschland. Volgens aen Engelschen premier houdt men zic'i in Frankrijk bezig niet alleen met de kw.stie, hoe van Dui.schland een resli-tutie te eischen voor de buitengewoon e;n-sti^e schade àan frankrijk toegebrac ît ma-ii ook van de oorlogskosten. En Lloyd George list doorschemer.n, dat de andere Verbon-dene ookplannen hebben hun oorlogskosten op Duitschland te verhalen. Eindelijk heeft de «regeering» in Duitschland een beslissing genomen omtrent he! bijeenkomen van de Constituante. De datum voor de verkiezingen is op 16 Februari vastgesteld, onder voorbehoud van detoestemming van de op 16 December a.s, bijeenkomende rijksconferentie van de Arbeiders en Soldatenraden'uit Duitschland. D:ze toestemming zal waarschijnlijk we-verleend worden, daar de meerderheid van de A. en S. raden in Duitschland ; zich voor een spoedige bijeenkomst van d r nationale vergadering heeft uitgesproken 1 Zelfs de soldaten-afdeeling van den Ber iijnschen Arbe'ders- en Soldatenraad c.ii dezer dagen afzonderlijk ve g'aderde heert zich voor de Constituante en^haar spoedis bijeenkomen uitgesproken. » ■ DoorMt van krljosgevangenin is tfolland Men me'.dt uit Dordrec it : 5 Het eerste convooi krijgsgevangener, 5 bestaande uit ongeveer 3000 Fransche en , Bclgische militairen, dat reeds Woensda-j. 1. alhier aankwam en sindsdien ligginç . had nabij Fapendrecht, zal ZondagmiddaE . vertrekken naar Rotterdam. Ongeveer 30C . Belgen zullen per trein van hier naar Ant-j werpen worden overgebrac'nt. t Zondag komt een tweede. cjnvooi hiei , aan met, naar schatting, 5000 krijgsgevan i genen. We willen hopen, dat dit transpjri . met meer spoed wordt volvoerd, dan he S j het eerste het geval was, opdat de bfman-nin,;,, die over het algemeen zeer dun is ge . klced niet zoo langen tijdaan deonge l'akker j van een verblijf op het waier zal b hoeve.; } b'oot te staan. Vooral met het n. i'e weei der laatste dagen is dit bijna on'.audbaar. Naar wij vernemenzijn dan ook verscheidene ; opvaienden ziek gewôrden en ter verpleging , ,n het hospiiaal opgenomen. « » « t •iiail.jnkifc ! ; i : I amva ' KM) vùâu . -sciien en Bçl^eu, uit Duitsch-e krijgsg-e-\ angenscixap'antelagen. a<in iword van f . R jniSL-ht-pen, voorLij Lobith. i * * « Mèo meldt uit Enseheéé: De kiiijgsge vangeiien, die hier ZiKerdag-n&nMiddafl pei iTôtn <iank\vamen, /. in doorgegSaïi na.ai Boekiedo. * * * Een transport v-un TÛU Engeilischeii, dat van Gronau af kwam loopen, passèerde r aan de GlanerhrUg de grens, om gedeèl-. ti-l'ijk te vooi en gedee'telijk per train den , tocht naar Eusehedé voort te zetten. Met eigen muziekkorps ydorop trolkiken deze 1 Engelschen in opge.wek-t© sifemming door i Ensî-hedc en werden ze luter in verschil-i leiwle al'deelingen, naar de ver-schillende . fabriekslokuien geleid. In yerband met de anogelijkheid, dai 't [ verbl jf der Ikrijgsgevaxlgenen hier langer ' /al dureh dan oorspronkeliijk gedacht s werd — wij hooiren spreken van 2 à 3 , maanden — zuiSen hier te Hengeio en 01-: denzaal conceD'tratiekamjPn worden mîgc-ficht-, resp. plaats biedende aan 5500; 3000 en 1500 gevangenen. Ter negeling dezer .aangelegenht'id zijn hier uit Den Haag, onder bevel van kapitein Henslow, 6 En-gc.lschè offirieren en 11 onderofficieren aange-komen. - Verklarlngat! van den gewazen Kaizar in verband met de publicaitie van het \ Beiersehe gezantsehap te Berhjn vraagi 1 de » Deutsche Tagesztg » : « Wasit de kei-zer daarvan af? » Dr. Utaocg Hegexicr ani-woordt h.erop in de « Koe nische Zen tung » ; Een verklaring uit den nwnd des kei-zerg zelf werpt hierop meer ïicht. In dr'n avon-d van 3 isovember ontving j.k in het ooriogsperskwarttor van den ge neralen stid te Kpa be.ye-1 den ikeizer Op een tocht naar het front te vergezellen. Des nachts tusschen drie en neo1 uur steeg ik aan het h.oo-fdstaî-ion te Luik in den van Spa komenden hoftrein. Xegen het aanbreken va'n den dag waren wij in de buurt van Brussel; het gmg naar de troepen nabij Gent en Oudenaarde. Om 8 uur werd fn den holtrein. op de geteui-kèlMjlke wijzé in tegenwooidigheid van den keizer het onltbijt genuttigd. Op 'een wenk van den opperhofinaarschalk stond de chef van het martnekabinet mij zijne plaats af ter link ,'zijde van den keizer, en deze 'heeft zich toen — op den dag voor het begin van de rsvoduitie te Kiel. dus v'jf dagen voor ziijn vlucht naar Hol iand — in e«n gesprek, dat ongeveer ; kwartier duurde en door geen der aanwe-zigen onderbroken w.erd, op de mees1; grondigL wijze over de polltdeke verhou-<1 rtgen en vraagstukken uitgelaten, Hij sprak over den edsch, dat hij vrijwillig zou aftreden. over Wij son en diens poli ibiek, ovéïr de roi. die Engeland gespeeld had, t< rwiiji de gehcurtenissen zich ont-wildteldén en over toi van andere zaken, onder anderen ook over ZIJN EIGEN ROL voor het uitbreken van den oorîog. « De geheele politiek in de laatste we-ken voor den oorlog. » zeide hij. n hebben von Rethmann ,en von Jagow alleen gemaakt. Ik wist daar volstrekt niet,s van af. Zij hebben mij geheël ilegon imijn wil naar "Noorw-egen gezonden1. Ik wilde de iteift niet maken, met het oog op den ge-spannen toestand na den moord op Frans Ferdinand. e Maai de Rijkskansèlier zeide mSj : . » Uwe Majesteit moet de >neis aanvaarden . om den vrede te bewaren. Als Uwe Ma , jesteit hier blijft, dan komt etr zeker oor-* log en de wereld zal daarvan aan Uwe . Majesitett de schuld geven. » W'elnu, ; flaaro-p ben i-k v,ertrokken, En> den gehee-len tiijd door heh ik van mijn rggieie-riing > senn berichten meer over deygeb-:urte-! i.issen ontvangen. Ik vernam eigenïijk pas uit de Noor-; sche l;laden, wat er n de wereld vooi-viel. -Zoo ook van den vooruitgang der Russische mobilisatietoe-berisjdselen. Toen ik daarop echfer van th-et uitilooipen deir I- ngeîsche vlôot hoorde, l>en ik op eigen gezag terugge;k;eerd. Bijna hadden ze mij geyangen. Op mijn hevel zi jn ook nog de Duitsche schepen, die in -Noorsche Ha-vens lagen, teruggekomen. \Later zou dat met meer mogelaijk geweesit aijn. » ; Ik herjnnerde1 daarloç, aan-de nùeuwe i verkiaringen van den vcormaligeol Rus-sische-n minister van Oorlog, yuchomli nof, die toen julist de ronde door de Ma-den deden, «n waar n deze zijn bekende prooesverklaring betreffende heit hevel tôt , de Rus si sche mobrlisatiieû-n dier voege, wlj . ^fgde, dat de tsaaii? inderdaad een hevel had g'eginen; wel is waar was dat volgens zijn manii-Qr zoo vaag, dat de minis-a-rs op eigen verantwoordelijkheid had-den moeten-overgaan tôt de udlegèing er . van. & Er was. «ehter nog geen werkeliijlke mo-hiUsatie, maar ' slech^s een voorbetrieidin"' lot mobilisate hevolen. Maair daar wild" dit keizer niet van hooiien. Hij bleef h;j de eerste verklaring van -buchomlinof, voigens welke de itsaar op z jn, s keizer s instigatie,' het mohii-satii. - -bevel wader had ingetrok-ke-n. Ja.'1'uschlv'jwitsj had den -iâaar echter helogen, het bevel was toch ten uiitvoer gebracht en wei in den vôrm eener wer-kehjlke mobilisaiiie; het was volkomen on-Û.uist, slechts van «en vooirbereidino (Be-i-e' tschaft) der mobi-lisatie te spreken En ■ deze mobilisaiiie was ten s lotte de raden lot het uiitbreken van de-n oorlog geweesl De Rassiische oorlog-spartij >te-n liove had hem gewild en afgedwongen. De toe-bereidselien gf-ngen trouwe-ns r-eeds tôt de lente van 1914- ùerug Reeds sedert dat tijds<tip werden de Siherische regimenten étappengewi js naar het Wes-ten vervoeuxl. Men sprak hun zelven steeds van manœuvres Zoo kwamen zij het eerst m de huurt van de Wol-ga, en daarop verder naar het Western Ten sioitte waren zij in Wilna; daar kregen zij plot-selin-g scherpe patronen en werd liun ge-o-penbaard, da-t het er op ios gçaig. Heiu js ook i miner s een feit, dat Russische troe-pen i-eeds voor de oorlogsverklaring onze grenzen ov.erschreden hebben. » De Beiersehe onthullingen zijn wel in staat, al diegenen ten d-iepste te schokiken en om te beginnen voor onbegrijpelijkhe-dente plaatsen di,e. evenaîs ik zelf, en wij mogen wel zeggen, zoo goed als ons Geheele volk, met de vaste, bijna heil'ige ze-kerheid ten s'îrijde z.jn get-rokken. ons door den tegenstander was opgedrbngen en dat wij ailes hadden gedaan om hem te verhinderen. Maar nu nioét el ^h?11 voile klaarheid naar ait© teanie-n gèjBftiiM worden. In het Buitenland Utj UKEMER OP HET WITTE HUIS Uit Washington: Wilson heeft de ge-ioofsbrieven van de heer Cremer, ,den Nederlandsch-en gezant in de Vereènïgde Sl-aten van Amerika. m ontvangst genomen.IN DUITSCHLAND De Mijnwerkers leggen het werk neer. Een telegram uit Berlijn nieidl dat de mijnwerkers het Werk hebben neerge-legd. Z-.j widen slechts zes uren daags weirksn en eischen daarvoor 35 mark per dag. De bladem zijn hekommerd over de toekomst van de Duitsche nijverheid en schrijven dat dez-e erg is bedreigd £n dat haar wie-1 heltzelfde lot zou .'kunnen be-schoren worden als de Russische nijver- , heid. DUITSCHLAND VERKOOPT MATERIAAL AAN ZWEDEN De Zweedsche marineattaché te Berlijn meldt dat het Duitsch ministerie van zeewe-zen aan het Zweedsch gouvernement mate-riaal van de marineluchtvaart heeft aange-boden.DE REVOLUTIÛNNAIREN KOMEN BIJEEN De afgevaardigden van al de revo'ution-naire komiteiten komen op 16 December te Berlijn samen. In Nederland. MAATREGELEN TEGEN VREEMDELINGEN Het Hollandsch gouvernement heeft be-kend gemaakt dat alleen die vreemdelin^en in het land nog.zullen opgenomen worden die van een nationaal pasport voorzien zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume