Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1537 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 23 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vd6nz8290c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der wee Voc esn ?2= ... « 50 RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK Stichters : J. BAECKELANDT en A. Te.pere • • | » t® ; ; ; * g 50 VOOR GOD EN VOLK EN LAND Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent ÛP DE SLAGVELDEN VAN DEN YZER ur ut olhuvli. (2de vervolg). RUST IN VREDE Zeer. zéér voorzich^tig date» we in «te ■ put. Onder onze voekin biokkelen d Hsteénen af-en irollen in de diepte, hard ci ■.vreemd buitelend in do oneindige stijM H langs den anderen kan't klinimen w H den teater weer uit. ■ Wat is dàt hier?... Een graf?... ■ ,1k had het bijna omveu-geloopen. Ile ■onkru <1 reikt Iner tût aan onze heupen ■en dit kleine witte kiruisje etoekt er nau ■ welijks boven uit : Ici repose PJNSE.C, JOSEPH ire Brigade des marinai Tué 14 Xbre 1915 I En hier nos een kruisje, met de Belgi ■fccîie kleuren Ilauw er nog op : BROUWER 8e linieregiment I En daar... en ginds... en overall-... I Nu nierk ik pas, dat ik midden op eei ■ korkkot stai... Géén gral echteir is onge Hschonden gobleven. Deze doodenakker i; ■<loor h '■ ! kanonvimr je'.terMjk omgeploegd ■ en, in een onbeschrijfelijkon, chaos ligger >« êei'lMB, kruisen en iresten van liekken ■ ki uiseri en kransen te mdden van eer Hwilde plantengroet door-elkander. I — Maar hoe heeft men hier kunnsn bb ■ graven terwijl toch van 't begin af deze ■ pinats aan. hat vuur van den yijand wa> ■ Klootgesteld? vraag ilc. ■ — Hier was een ee'rste hulppost, — er ■ rnljn geieider wiijst me den loagang to ■ een onderaardsch liol — en kerkhover ■ werden aK-ijd zoo dichl mogelijk bij d( M eerste hulppaslon aangelegd. Meorit ge H dat oort iemand de nnodzakelijkhsid inj'c B-ïien heefl, oin, onder den kogelregen, ool ■ nog dooden in veiliehcd to brengen?.. ■Met onze gewonden hadden we 't al lascif ■genoeg, gelool me? ■ i. Ici i'«pose "... « Hier rust "... lezer Hwc overal om ons heen... Ilot is cer ■enorm kerkhof gewoest. Ilonderden lig ■ cen hier begraven... Franschen en Be.lgei HEroederlïjk naast el;kaar... Maair zelfs ir ■ den eeuwigen slaa.p hebben ze geen. rusl ■ nioîen vinden, de arme, arme helden, er ■ siééds opnieuw heeft he[ onbarmhartig< ■kanon vinden indringer hun gebesnte ir Bdeze lieiligo aarde vermengd... Do avond is gedaald en lioog in d opalen hemel islaat, koud ein attl, t nieuwe sikkeltje van de maan. en — Kom nog oven mee. fluisiert mi de gids en we dalen af in do spelonk, die e« en maal heit voorgeborchte der eauwighf t». \\a.s voor zooveel dapperen. ivo We komen tereclit in iels als een cat combe. Ben lauwe medecijnlucht sla ons tegen. Mijn gids stirijkt een lucif [et aan én zwarte sprokeinschimmcn teaV ;n, nen zich dansend af op den witgekaJki iu- muur... — Nog luiitsclieii's... Ik zie hen in de laatste opflakkeru van liet lucifertje. Ze staren ons aan, f geesten uit een andere wweld, dchuvv . zwijgend. Er liggen er hier nog een Ik dozijn, min of meer zwaar gewond. M : .heeft liet goedaevonden, ze nier \-oork R " jiig maar te laien. We wandelen verder en onze slappi gatmen vreemd in de veriatenlieid. Vot dat de naclit gelieel gevallen is, moeit nog even de loopgraven zien, op den Zi delijken oever vaîi de Ysftrmonding. wn vifiir ijaar lang onze jongens de Duitecher Y' die op den overkant lagen, bijna in h l vvit van de oogen hebben kunnen zien, < a'- waar dag en naclit. zonder ophouden, ■ dood'heeft rondaewaard. : q In den valavond strom.pelen we door . vërbindingsgrachten, die niet breeder df ,(>. cen halvon meter zijn. We gliiden iveg zo gl bberige putten, «looten ons hoofd teg< as onzichtbare dwarsbatken, geraken 1 iederen siap veirwnrd i.n afgebroken te' ,n fooiiMjnen en prikkeldraad. vallert, stai Qt woeir op, om opnieuw te vallen... En da' ,,, beden-ken we, dat we niet met een vrac Y» van honderd ]x>nd beladen zijn, dat h , niet regent, nicc sneeuwt. dat géén stor i'. iiuilt'en goeo vorst nijpt. dat w.s hier gci jlj dagen en w.okon en mannden moesti b!ijven, en da| gûfn doodsgevaar me i'» dreigt bij iederon stap... En ovar oi " konit vooir den armen, grooten so'da een eindeloos gevoel van eerbied en dan. :,n baarheid. g- Bi'j den terugkeer is een zacht koelt ;n opgesioken en hier en daar blaast het or in ce n vage ohioorlucht iri het gelaat... st — Een graf dat slec.ht gesloten iô... zef ■n stil onze feidsman... Pas op... u Ican < ?e inglijden... in. ('t Vervo'g'.) s —— ——— Een Internationaal Arbaiderscongres i t&i;!l!lCIUa>!UiiaG!H.'U;!U&!OOUUljK DE LABOURPARTIJ TREFT TOEBEREÏDSELE Reilter meldt uit Londen : De parleme: I laire commissie van het vakvereeniging I congres en Het uitvoerend comiteit van c Labour Party kwamen heden bijeen t ; bé9pre' in'? van de maatregelen voor c [ voorgestelde internationale arbeidersconf [feulie, die tegelijk meh de officieele vrede Icoriercntie çeheuden zou worden. De beic [nationale komileiten kwamen gezamenlli lovereen met de arbeidèrs- en socialis iscl Ipartijen in andere landen maatregelen feemen, ten einde de internationale conf [renlie begin Januari bijeen te roepen. C llcomiteiien zouden een conferentie te Paii lc!e voorVeur hebben gegeven, maar daar d lonmogeîijk bleek, werd besloten haar i leen onzijdic Iand, vermoedelijk Zwitserlan» Ibijeen te iaten komen. I Men besloot, dat de Britsche delegat i zou bestaan uit tien leden, vijf vertegei Jwoord gers van het vakvereenigingscongr< F en vqf van de Labour Party met haar aai Iverwante orgamsalies. Onder de eersten zi; i J. H. Thomas, Will Thorne en Bowermai fonder de laatsten Uynes, Ramsay Macd< incld, Arthur Hendeison en mevr. Snowdei f De delegatie zal vergezeld worden door ee oantal deskundige raadgevers en hulpsekrt llarissen. P De vergadering nam een besîuit aai waarin geëscht wordt, dat aile bcrichten c I artikelen over het vredeskongres, dat met h ; arbeiderscongres samenvalt, vrij zuilen zi van censuur. De Zetel van den Volkerenbo.id De beweging strekkende om den zet Van den Volkerenbond in l'rankrijk wstigen, neetnt vasteren vorni aan. Reeds is een motie bi'j dé Kamer ing. dfen.l, waarin de regeering. wordt uit'e noodigd, aan de lx -okken staten eenft gebomven to Versailles aan te biedan, oi er de internationale bureelen to vestigej Tevens wordt in deze motie de buîte grondgebiedslolling voor den zetel yo iea Bond geviraagd. 8 In het Boitenland EN FOCH EN WILSON WISSELEN BE-en- LEEFDHEDEN ®jS" Uit Parijs vvondt geseind: Toen Focli gisteravond oen bezoe ter bracht aan président Wilson, was hij nii de in g root tenue, maar hïj dj»ea zij.ni oudi ife- <l0°1' den oorl*^; gesleten unftorrn met zij oude kep;. Hij droeg ook geen enkel oi ., deirscheidingsto^ken. iae djvojjig wilson mode, dat diens b< hjk zoeik de groolst mogelijke eer voor zij :he land was, waairop do président antwoon te do: « Uu- bezoelc aan Amerika zou ee fe- vee' 61-ooter eer zijn voor ons. » De BELANGRIJKE KONFERRENTIES TE 'il s . LONDEN dit . in n "UIze v'àn <len eerste minister is h( . den een belangrijko konferentie gehoude ' tusschen leden van bel ooriogskabinel e . vertegenwoordigers der overzeesche d< itie minions. en- Gemeld wordt, da[ verscliillendo kwes reg ties, \;erbandJio!idende met de vredeskor !erent:e, besprokiîn zijn. I.loyd Georg was voorzitver der konferentie. terwijl or !.jn der meer er aan' deelnamen Bonar- Law an, Lord Curson, Austin Chamberlain gent io- ça al Botha, generaal. Smits Sir 'ltobei en, Bordon, Sir Joseph Ward, en do Maharr ■en jul1 van Bikan,:i' en Sir S. P. Sinlia di ' lu j zonder zi'jn aangewezen, om fndie t re" vertegeewooi'digen, an, WILSON TE LONDEN ,e™ Mot het oog on het aanst'aand bezoe "f1 van Wilson is Lloyd George's verlre :ijn naar Parijs thans \oor gosd uitgestelc I.loyd George zal thans te r-onden d voorbereidende bespreibingen houden. di —, in Parijs hadden nioeten plaats-vaidoiii HET VLIEGWEZEN NA DEN OORLOI ' Zooara de vrede zal zijn geleekend e de beperkende bepalingen belreffende h< vliegen zallen vervallen, za! cen vliegdiens voor psssagiers, brieven, postpaketten e ge- g'oote goederen tôt groote ontwikkelin go- worden gebracht en zich tôt aile deelen d« wereld uitstrekken. De Iieer Godfrey va de Marconi Comp. zal iedsr vliegtuig vooi !en zien van een gecombineerd draadloos tele 'an graaftoestel, dat bediend zal worden doo een volkomen bekwaam deskundige. DE POLITIEKE VERWARRING TE BERLIJN De beslissing in de regeeringskri9Îs is heden te verwachten. Het kabinet houdt een m zitting ter bespreking van een heropbouw. :t De werkzaamheden van de Rijkskonferentie werden heden op denzelfden voet voortge-1 zet als de andere dagen. Veel redevoerin-; g-n, stormachtige incidenten, debatlen in strijd met de orde, demonstraties voor het huis, redevoeringen van Liebknecht tôt de ' menigte, kortom hetzelfde beeld als de vo-rige dagen. De herkomst van de gelden, waarover de «Vollzugraad» beschikt heeft, is opgehelder!. Bij de bezetling van den grneralen slaf door revolutionnairen zijn î 600.OCO frank rijks»elden in beslag geno-? men, waarvan de Voilzugsraad 450.000 | frank ontving, terwijl de overige 150,000 l ter beschikking van een partijlid werden ge-i- steld, voor propagandadoeleinden. De sol-daienraad van den genera'.en staf protes-1 teerde tegen dit gebruik en verlangde, dat ; de geheele som op de Rijksbank zou wor-' den overgebracht. De persoon, die over het [. geld beschikt heeft, zit gevangen. ; ONLUSTEN TE DANTZIG j Te Danzig zijn de op het station wappe-3 rende roude vlaggen verdwenen. Tcnge-volge daarvan verzsmelden zich talrijke 3 arbeiders voor het station, die de nationale 1 vlaggen wederom voor roode verwisfelden, j na ze eerst met machiengeweren dooizeefd j te hebben. Daarna werden drie militaire gevangenissen geopend en een groot aantal i gevangenen vrijgelaten. t DE DUITSCHE ZEEROOVERS ' Reuter meldt uit Washington : Pepieren, , die gevonden werdenin de bureelen van von i Papen, toen de Engelschen Paltstina ver-- overden, en die aantoonden, dat Duilsch-î land in October 19 6 planncn maakte vuor ^ een duikbootooilog tegen Nederland en de Skandinavische landen, zijn heden overhan-digd aan een kommissie uit den Senaat, be-last met het onderzoek naar de Duilsche propaganda. ^ POLITIESTAKING TE TORONTO Het grootste deel van de politie is liier liedenmorgen-lot stak ng overgegimn, we" gens lie! on'ls'.ag van dertien leden van den politieliond. wMke do eommissaris-' sen ■weig'erden ie erkennen. INTERNATIONALE ARBEIDS-VOOR-SCHF.IFTEN IN HET VREEESVERDRAG Reuter (Part.) meldt uit Londen : Uit Parijs wordt d.d. 18 Dtcember gemeld : De Algemeene Raad van het Seine-dep«r-tement heeft een rnotie aan^enomen, waarin de regeering wordt verzocht.voor te stellen, dat in het vredesverdrag 1° cen bepaling zal worden opgenomen, waarin de wil der mogendheden tôt uiting wordt gebracht, door een internationale wetgeving den ar-beid, d.w z. de menschelijke voorwaarden van den arbeid te wettigen, waardoor het algemeene en het bcroepsondeiricht, de iicliamelijke en de moreele gtzondheid van * het kind, enz. beschermd worden; 2° een periodiek, interna'ionaal arbeidscongres zal worden ingeste'd; 3° een internationaal arbeidsbureel in het leven zal worden ge-roepen.De Raad gaf eveneens den wenscli te kennen, dat afgevaardigden van de groote arbeidersvcreemgingen der verbondene landen zuilen worden toegelaten, om in de t'.'chnische afdeelingen der vredesconfentie de internationale arbeidsbepalingen te be-sprrken, c ie dan later in het vredesverdrag zuilen worden opgenomen. AANGEHOUDEN Volgens een draad jerient van Essen zijn de fcestuurders der werkhuhen fCrupp, waaronder Dr Bransen Berger, uitvindei der « Grosse Bertha », door de plaatselijke Sowjets aangehouden. DE FRANSCHE VERLIEZEN Volgens « L'Information » heeft het Kamerlid Andié Tardieu, algemeen kom-missaris voor de Fransch-Amcrikaansche oorlogszaken, medegedeeld, dat het aantal ; in den oorlog gedoode Fransche scldaten 1,800,000 man bedraagt. DUITSCHE VERLIEZEN . Volgens de laatste oflicieele gegevens ' be'oopen de verliezen der Duilschers tôt 30 November laatst, 1,6C0,C00 dooden, < 203,0U0 vermisten, 618,000 gevangenen en 1 4,460,000 gekwesten. DE ENGELSCHE VLOOT BESCHIET < DE BOLSCHEWISTISCHE TROEPEN 1 Het Britsch eskader dat zich in de Fin- , sche Golf bevindt, bombardeert de havens ( van de bolschewisten. i DE FRANSCHE ACADEMIE ONTVANGT" JOFFRE. De Maarschalk brengt hulde aan Amc-riki Joffre, de overwinnaar van de Maime •werd in de Fransche Akademie ontvan gen. Deze plechtigheid was gekenmerk geworden, door. een geeôtdril't. zooal: m'en slechts bilj liooge uitzondering aan sohouwd heeft. Ondanfcj irufcwinden en stortregeiw wachtte des nachts reeds een menigh voor liet Inatituut, in de iioop een plaati te veiweren. . Maarschalk Joffro, vergezeld door mev Joffre, komt aan. Hij is gekleed iri œi grooten mantel en glimlacht toi hen, d < hem toejuichen. Achtereenvolgena komen aan presidfn en mevrouw Pcancaré en président ei jnevrouw Wilson. Zij worden om éér uur ority-angen. door de Akademieleder Bergson .en Boutrouk De maarscha.k staal op en sp-eekt Zijn rêde is kort. Zi'j is vooral cen huld< aan de soldaten. , Nadait lof is gebracht aan den vurig vaderlandslievenden seest van zijn voor Ranger. Jul<£ Clarettie, spreekt Joffiv over den oorlon Hij herinnert aan d( weken, die &an de mobilisati« vooraf ging, uit zijn dankbaarheid aan Poincar^ die do wçii, op den 3Jjar:gon diensttij-c doorvoerde en huldigt net geheele Fransche lc«ei', van. af Foch lot den gering-sten soldaat. Hij brengt hulde aan de ver-Jjontlenen, die met Frankrijk de zaak van recht on vrijheid verdedigd hebben eji pr.jst in 't bij-zonder Wilson. Dan herinnert hij aan, zijn reis naar Anierika,: hij spreek-t van 't Amerikaan-■sche vo'.k en eindigt met te wJj-zen op de roi. die Frankrijk w de loekorikit te ver-viillen heeft. Richepin beantwoordt den maarschalk. Hij brengt de beroemde proclamât es in liormnering, door Joffre in den Elzas, <">» den vcoravond van den ï'hig aan de Nlame uitgevaardigd; hij gaat de roi na. die de onsterfelijke maarsoha'k gespeeld heeft, en in een prachtige ontboezeming brengt hi'j hem den dank von 'tijdgenoot en nageslacht. CLEMENCEAU EN WIT.SON OVER DEN VOLKERENBOND Het bestuur van de F-ransche vereeni-ging voor don volkerenbond had gisteron een onderhoud moi Clemenceau, die v--r-klaarde. dat het beginsel van .een volkerenbond m de voorafgaande vredesbe-sprekingen moet worden opgenomen Anderz jds laat Wilson bekend maken. dat :h:j, hoewel hij di?n volkerenbond on-iri'Kbaar acht voor het handhaven va» den vrede, niais uitstaande heeft met het plan, van den Bond tôt doorvoeiring van den vrede. * * « -De Labour Parly lioudt den 2en Jan. een groote betooging -in Albert Hall :en gonste van do onmiddellijko instc-lling van een volkerenbond. DUITSCHLAND'S OORLOG8SCHEPEN. lien telegram van de <i Associaled Press " uit Pari'js meldt, dat de Ameri-kaansche afgevaardigden ter vrçedesoon-fereutie het beslu t hebben genônien te bepleitan, dat de u:tge>.vorde vijandelijke oorlogsscnepen lot zinken zuilen worden gebracht, en om weerstand "te biod^n. aan ieder voorstel, om ze in verhonding '«i op grondslag van de wederzijdsche verlie-zen der verbondenen ter zee te verdeelen. De bewuste afgevaardigden verklaren deze boudins, door te z:ggon, dat a'.dus nijd en afgunst voorkomeîi worden. en dat Wilson's vcrklaring, dat do oorlog geen aanval, of verwet'vD.fr van eiffer.dom -beoogde. liierdoor daad^ werkelîjken steun zal bekomen. Naar 't schijnt lioeft Engeland door l>o-middeling van sir Eric Geddes rêeds toe-gestenid in het Amerikaansche plan om de buitgemaakle of uitgeleveirdo oorlogs-schepen te vernielein, maar men ver-wacht, dat eenige zeemosendheden van minderen rang op verdeelàig van de schepen zuilen aandringen. • • » Madrid. — Prins Ratibor ontving giste-ren zijn pasporien. Hij zal Spanj'e b;n-•nenkort verlatan. • • • Essen. — Op de algemeêno vergadering van aaiidoelliouders van Frîedr Krupp's Aktien-Gesellschaft, is besloteri geon dividenden uit te keeren. BELGIE EN LUXEMBURG In aniwcord op een rede van den eer-sle minister van Luxemburg, zeide de koning der Belgen tijdens eèn bezoek aan Aarlen, dat het Beigische volk in zijn str.'jd en lijden steods wist, dat het ook do vrijheid van den kleinen over-weldigden nabuur verdeligdc. - België zal niets nalaten. wannesr het Luxem-burgsche volk zijn hulp, vraagt Jei- ver-dediging van zijn. moreele en ma:?rieel« belangea Generaal Guillaumat, die de Fransche i-egeerina vertegenwoordigde, was do eerste, die bi'j deze woorden van den koning in de lianden klapt^ . J De Ver' iezin^en in Frise and a Uit aile berichten, welke ons omirent de verkiezingen in Enge'and bereiken, schrijft l « De Teleg aaf », blijkl, dat de belangstel-ling voor deze nationale gobeuitenis niet 5 groot is. De « Daily Chronicle » spreekt ze'fs van « politieke apathie » en beschouwt die J onverschilligheid aïs een « betreurenswaar-' dig rationaal kwaad ». Het bled zegt : « Wij hebben den oorlog gewonnen; wij i moeten den vredes-veldslag nog winnen. De coa'itie 8te!t zich in de btes voor een vrede, i die in overeenstemmmg is met onze eip:en , overwinningen en opofferingen, een vrede, i, welke onze veiligh id zal waarborgen en de i schuldigen zal s raffen. » Deze coalitie, aan welker hoofd Lloyd ; George staat, zal de overwinning behalen. Dit schijnt vast te staan. Dezr zegepraal zal zij gedeeltelijk te danken hebben aan de apathie der kiezers, welke op haar beurt ; weder tôt op zekere hoogte .het gevolg is van de zekerneid, dat de coalitie over een -, zeer groole meerderheid beschikt. I Die onverschill gheid is verklaarbaar. Etfn volk, dat vier jaar lang op leven en dood gestreden heeft,en thans het geluk der over* wjnning smaakt, kan moeilijk in geestdrift ^ gebracht worden voor algemeene verk'ezin-gen. De candidaten, die voor den oorlog het centrum van ieders belangstelling zouden geweest zijn, lij <en thans onbeduide-nd, vergeleken bij French en Haig, Ailenby en B?aly. De coa'itie-b'aden, aangevoerd door de « Chronicle », hebben zich dan ook beijverd,i den kiezers op het hart te druktccn, dat een overwinning der coaliîie noodig is, opdat de vruchten der zegepraal niet aan Engeland ontvalen. « De soldaten hebben hun plicht gedaan. Nu is het de beurt der burgeis, om hun plicht te vervullen », luidt hun devies. Aan dien pîicht hebben de Engelsche mannen en viouwen. ondanks ailes, vrij nauwgezet voldaan. Honderd zeven zeteb waien bij enkele cand daats elîing bezet, en ofschoort de opkomst J'er kiezers in de 600 overige distîicten niet overweldigend was, een zeer groot deel van de 16 à 17 mil-lioen kiezers heeft zich met onbeluigd gela* ten, vooral indien men in aanmerking neemt, dat oneeveer 4 m liioen soldaten en matro-zen zich buitenslands bevinden. In Camberwe.l, een Londensche arbei-dersborough, heeft Uoyi George den 13" December op bijzonder duidehjke wijze uit-eengezet, wat op het spel staat. « Asquth » al dus betoogde hij, Zfgt, dat hij de regee-r;ng niet wil zien veidwijnen, mddr ik vrees, dat onze bedisseiaais onder ntutrale vlag _varen cm ons aan te vallet;. Er 2ijn drie par-tijen: de Labour Party, de volgelingen van M. Asqjith en de coalitie. De Labour Party vertegenwoordigt slechts een kiein deel der arbeiders. De coal tic-candidaten zulîen meer arbeidersstemmen op zich vereenigen dan de Labour Party-cand daten. De leden der Labour Party zijn voortreffelijke patriotten, maar de parti) wordt jbestuurd door een ex'remistische, bolsjew.s'ische groep, die de betrekkin.^en met de regeering ve.broken heeft, juist op het oogenblik, dat samenwerking dringend noodig was. De aanhancers van Mr Asquith vormen slechts eeti gedeelte der libcra'.e partij. Indien Asquitn zitting kreeg in 't kabinet, m- voor Union sten en coalitie-liberalen g en plaats zijn. De regeering zou dus geen vertrouwen bezilten. » Aldus is, zeer kort, het standpunt van Lloyd George, zooals hij het in een mees-terlijkc verkhezir.gsrede hetft u teengezet De v. r wij de ring tusschen den premier en Asquith là een zeer betreurenswaardig feit. De gewezen mnister-president, een der edelste en bekwaamste mannen van Engeland, heeft een verkiezingscampagne moeten voeren, waarbij hij zich te verd^digen had tegen de feîste aanvallen ; waarbij zijn oprechtc vaderlandslielde op de schande-lijkste wijze verdacht werd gemaûkt, waarbjj hij op de meest afslotende wijze belasterd werd. Politiek van groo er gewicht is de ver-moedelijke uiîslag in Itrland. Sinn Fein heeft reeds, bij de enkele candidaatstelling, de nationalis'.en verpielt- rend verslagen, en laatstgenoemden, die in het oude parlement bijna 80 zetels hadden, zuilen hoogsten» Î4 afgevaardigden behouden, indien de voorspeilingen der pers waarheii bevalien. Het is zelfs onwaarschynlijk, dat de leider Dillon herkozen wordt. Wat de unionisten betreft, dezen hebben in Ulster geen tnoeilijke taak ) Vierde Jaargang » Nummer 1277 Prijs : 6 centismen (Morgenuitgave) Maandag 23 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume