Ons Vlaanderen

1267 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 06 August. Ons Vlaanderen. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vq2s46jh9d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Tweede Jaar. — Nr 24 EDITION HEBDOMADAIRE Zondag 6 Augustus 1916. ONS VAADEREN Uoar Eendracht Sterk VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG > ' • . ' À t Liever ûood dan Ouitsch! Inschriivingsprijs : Vooî Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » I _ " ' . Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zieh wenden tôt Ons Vlaanderen. BELANGRIJK Verder geven wij in zijn -geheel de oorspronkelijke tekst van het besluit-wet dat de Belgen tôt 40 jaar oproept. Dit besluit-wet dat in ons vluchte- Ilingenleven de grootste veranderingen zal teweeg brengen, alhoewel het zeer we1 in zijnen haak zit, zal aan talrijke duistei voorkomen in sommige bepalingen. Toe-komende week zullen wij er den uitle£ van geven in ons nummer 25.- Wij roepen enkel de aandacht op d< volgende punten : Al de Belgen geboren na 30 Juni 1876 en voor ien Juli 1898 moeten zich doer inschrijven voor 15™ Augusti in hei Ministère de l'Intérieur de Belgique, Lé Havre. Men kan inschrijvingsbulletijn; bekomen in het Ministerie, bij de consuls, de Comiteiten van vluchtelingen en op het bureel van ons blad. Alhoewel men mag zeggen dat hei termijn voor de inschrijving wàt kort is. moet men het voor 15 Augusti doen zooniet stelt men zich aan zWare straffer bloot. Deze die denken redenen te hebber om uitstel te bekomen, moeten dezer vragfen in hun inschrijvingsbulletijns. Zijt ge Gereed ? Zeg,duitschebeest,hoelang wel denkt ge ne ( Ons Vaderland, métal uwhelschbedrog Uw valschetongenuw'bebloede hander In dood en angst en 1 ifheid te verpanden r Hoort ge dus n iet, dat in de lucht ontspringt Een schrikbre stem, die huilt en tiert [en klinkt ? Die stemmeklank weergalmt in forsche jakkoorden Van Zwitserland tôt aan de Noordzee jboorden. Zij roep u toe door haar kanonnenmond : «Hieruit.hierw eg.verlaatdienheilgec Grond « Het uur is daar der groote rekeningen «Het plechtig uur, waarop men u zal jdwingen «Uw fieren kop te buigen in het bloed « Dat ge overal nuteloos vloeien doet. «Zeg, zijt ge g'reed, om naar uw land (te vluchten, «En daar in schande en schaamte te jgaan zuehten «Voor al 't verdrieten 't onbeschrijflijk leed « Dat ge aan ons land,ons Belgie li j den deed ? « Gevoeltgeniet deklauwen dieugrijpen « En uwe keel met woede zullen nijpen ? « Herkent ge niet dien spier'gen Heldenpoot, «Diegeven zaluw' langgewenschtedood? « Die Heldenpoot zal zij ne klauwen jagen «Vlak door uw borst — onsteeds uw jspijtig klagen.... « De Vlaamsche Leeuw, o duitsche beest, jis klaar, «Zeg, zijt ge g'reed ? 't is tijd. —want IHij is daar!.... Invictus. De Vlaamschgezinden dachten, aan het eigen wezen van hun volk, en niât aan vreemde invloeden. Zij wisten wat dit kosten kan, uit onder-vinding. Dit onderzijpt, ondermijnt, over-stroomt het nationaal karakter en sleept het weg. Zij weten dat eene Duitsche over-heersching, zelfs in gedachten alleen het te niet maken zou zijn van het Vlaamsche volk. Het Duitsche gevaar is grooter dan het Fransche voor onze taal en onzen opgroei, voor ons eigen karakter en ons eigen schoon. Verbeeld U eens een twintigjarig bewind onder den Duitschen veroveraar, met den ijzeren hand of liever den ijzeren voet, met scholen op Poolsche wijze en het pruissisch soldatenstelsel, opgesmukt met « Schwein-hunden » teederheden. — Geen t-wijfel dat na zoo'n tijdverloop onze Vlaamsche eigenaardigheid gansch onken-baar wordt. En ik zeg met de bengels die tijdens de eerste weken van den oorlog door de stra-I ten dartelden met hunne vaandels: « Wij zijn nog liever dood dan Duitsch. » Zoo spreken de Vlamingen en hunne leiders en anders niet. hiltry Baei.s 1 De Belgische Stanclaard, 1 Juli 1916. Oproep van de Belgen tôt 40 jaar BESLUIT-WET Wien Ireft de oproep Ar .kol :1. — Al e Be -on ge; r n a 30 Juni 1876 on voor 1 Juli Urf i 1 geroepen, voor den duur van d x>; het Vaderland te diencn, in 3 :t k ;c . in de inrichtingen welke vooral voor de legers werken, in de diensten en ondernemingen van algemeen nut, volgens de bij dit besluit-wet va-tge-stelde onderscheidingen. Zullen van heden af ophouden van kracht te zijn en al de bepaalde of tijdelijke vnjstellingen voortvïoeiende uit vorige wetten of besluit-wetten en uit beslissingen der rechtsmachten aangaande de betwiste militiezaken, uitgesproken voor of tijdens den oorlog, behalve het geval worziefi bij het hieronderstaande 4°. Zijn niet in dezen oproep begrepen : 1. Zij die, op den datum van dit besluit-wet zich in het door den vijand bezette gedeelte van België bevinden; 2. Zij die reeds deel uit maken van het Belgisch leger : worden beschouwd als er deel van uitmakende, de rnili-tairen die sinds 3i Juli i9i4 ongeschikt voor den dienst verklaard, op verlof gesteld of afgedankt werden om het even welke oorzaak ; 3. Zij die deel uit maken van een der Verbondene legers ; 4. Zij die, geroepen om deel uit te maken van de bijzondere contingenten van i9i5 en van i9i6, voor goed vrij-gesteld werden wegens lichamelijke ongeschiktheid ten gevolge van een geneeskundig onderzoek, ondergaan voor eene wervingskommissie of de beroepskommissie. Inschrijving Art. 2. — Al de opgeroepenen zullen zich moeten laten inschrijven binnen de termijnen en volgens de voorwaar-den welke zullen vastgesteld worden bij een besluit van de Ministers van Oorlog en van Binnenlandsche Zaken. De ingeschrevenen welke van ver-blijfplaats zullen veranderen alvorens zij een uitstel bekomen hebben of vooraleer zij voor een wervingskommissie verschenen zijn, zullen daar kennis van moeten geven volgens de voorwaarden en termijnen welke bij hetzelfde besluit zullen bepaald worden. Verschijning voôr de wervingskommissies Art. 3. — Wervingskommissies zullen bij Koninklijk besluit ingesteld worden. Zij zullen samengesteld zijn uit een burgerlijk voorzitter, uit twee militaire leden, uit een secretaris-ver-slaggever, uit een toegevôegden seere-taris en bijgestaan door een militairen geneesheer. Al de ingeschrevenen zullen voor dezelve verschijnen. Wat echter de opgeroepenen betrefi die het bij de artikelen 16 en volgend voorziene uitstel verkregen hebber zal deze verplichting opgerchorst woi den voor den duur van het uitstel. De verschijning zal persoonlijk zij behalve in de gevallen die bij ce ministerieel besluit zullen kunnt: vastgesteld worden. Beslissingen der wervingskommissies Art. 4. — De Werving^kommi sic zullen voor den dienst aanduider uitstellenof vrijstellen, overeenkomsti de bepalingen vastgesteld in de artike len 5 tôt en met iO, de mannen di voor hen zullen verschijnen. Daarenboven zullen zij ieder de voor den dienst aangeduide manne in een der groepen indeelen welk aangegeven worden in artikel n Viijstelling en uitstel s Art 5.— Zullen alleen voor goed va den dienst wor ien vrijge^teld zij di vo r goed ongeschikt zullen verklaar \y i'd i Ifs voor < on hulpdienst. rt. G. — De We vingskommissic zi"i I n voor ten hoogste drie maan uitstellen de mannen welke voorloopig ong schikt voir elken dienst worde gcacht. Een besluit der Ministers van O01 1 )g en van Binnenlandsche Zaken zf de voorwaarden en termijnen vastste len binnen dewelke de uitgesteld hunne verblijfsverandering zullen moi ten bekend maken. Aanduiding voor den dienst Art. 7 . — De Wervingskommissie zullen voor den dienst aanduiden, d gehuwden, geboren na 30 Juni 1886 e de ongehuwden geboren na 30 Jur 1881. Zij zullen ze als volgt rangschikken 1. Geschikt voor aile wapens en voc aile diensten . 2. — Ongeschikt voor het voetvol maar geschikt voor de andere wapen en diensten ; 3. Ongeschikt voor het voetvolk ei voor de ruiterij maar geschikt voor d andere wapens en diensten ; 4. Ongeschikt voor het voetvolk voor de ruiterij, voor de artillerie ei voor de genie ,maar geschikt voor d hulpdiensten. Al deze mannen zullen de militair opleiding krijgen in de ondeirichtings centrums en daarna door de militair overheid tusschen deze wapens ei diensten ingedeeld worden. De mannen welke gerangschikt zij i in de 4e klasse zullen enkel krachten een nieuwe beslissing van een wervings kommissie, genomen op verzoek vai den Minister van Oorlog, in de gewa pende diensten kunnen ingedeel< worden. Art. 8.-—De gehuwden, geboren voo 1 Juli 1886 en de ongehuwden geborei voor 1 Juli 1881 zullen, zoo zij er di vereischte 'bekwaamheid toe bezitten door de wervingskommissies voor dt hulpdiensten worden aangeduid. Al deze mannen zullen eerst di noodige militaire opleiding ontvanger in deonderrichtingscentrùmsen daarm enkel in de hulpdiensten ingedeelc worden. Aanwijzing voor bijzondere diensten Art. 9. —Bij afwijking van de arti kelen 7 en 8 zullen de hierna bepaalde opgeroepenen, indien zij daartoe hei verlangen uiten, en de vereischte lichamelijke bekwaamheid bezitten, aange-wezen worden. Voor den gezondheidsdienst : a) De geneesheeren en apothekers; b) De bedienaarsvande godsdienster en de missionnarissen in den vreemde. e Zij zullen mogen toegevoegd worden 1, aan den dienst der aalmoezeniers naar gelang deze het noodig heeft. c) Zij die deel uitmaakten van een n god dknstig broederschap welke voor 1 den oorlog in het land gevestigd was; n d) Zij die, na hun middelbare studies tôt het ambt van geestelijke of tôt de missies worden opgeleid en student zijn s in de godgeleerdheid of in de wijsbe-i, geerte ; ? e) Zij die zich voorbereiden tôt het - lager onderwijs of tôt het middelbaar e onderwijs van den lageren graad in de staatsnormaalscholen of in de normale r inrichtingen welke aan staatjtoezicht n onderworpen zijn; e f) De jongelingen voorzien van een bevoegdheidsliploma voor het lager onderwijs of voor het middelbaar on-n derwijs van den la-ercn graad. e Voor de artilierie of de genie: d De opgeroepenen welke houder zijn van een diploma van ingénieur afge-s leverd door een Belgische hoogeschool d na ton minste 4 studiejaren. Vereischte geschiktheid Hulpdiensten Art. 10. — De vereischte geschiktheid voor het voetvolk, de ruiterij, de artillerie, de genie en de hulpdiensten J wordt vastgesteld bij een koninklijk besluit. c Behooren tôt de hulpdiensten : De etapetroepen ; De hulptroepen der grnie; s Het vervoerkorps ; e De bestuurstroepen : n De gezondheidsdienst ; ii De klerken, archivarissen, secreta-rissen, enz. ; De plantons, de oppassers, sjouvvers, r koks, enz. ; De kleermakers, schoenmakers, za-k delmakers, wapenmakers, hoefsme-s den, enz. ; De werklieden en beambten in de 1 inrichtingen der intendance en der e artillerie. Indeeling in groepen , Art. 11. — De kommissies deelen in 1 hunne beslissingen de voor den dienst 2 aangewezen mannen in een der zeven volgende groepen : s I. — De gehuwden. geboren na 31 December 1894 en voor 1 Juli i898 en î de ongehuwden geboren na 30 Juni 1 1886 en voor 1 Juli i898; II. — De ongehuwden, geboren, na i 30 Juni i88t en voor 1 Juli 1886; s III. — De ongehuwden, geboren na 30 Juni i876 en voor x Juli 1881; 1 IV. — De gehuwden, geboren na 30 Juni 1886 en voor x Januari i895; V. — De gehuwden, geboren na 30 Juni 1881 en voor 1 Juli 1886; VI. — De gehuwden, geboren na | 30 Juni 876 en voor 1 Juli 1881. VII. — De mannen, geboren na 30 Juni i876 en voor 1 Januari i895 waar.an het onmiddellijk in werkelij-ken diensttreden noodlottige gevolgen zou hebben uit reden van een uitzon-deringstoestand van hunne familie of I hunne zaken. Uitzonderingstoestand Zal altijd beschouwd worden als in dezen toestand verkeerende : : De man die, op datum van dit besluit-wet, zich in een der volgende gevallen bevindt : A. — Getrouwd of gescheiden, heb-bende ten minste zes kinderen in leven; B. — Weduwnaar of gescheiden, hebbende een of verscheidene kinderen in leven;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume